Histopatologia materiały informacyjne tekstPobieranie 164 Kb.
Strona1/2
Data26.02.2019
Rozmiar164 Kb.
  1   2

SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, ul. MADALIŃSKIEGO 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264

e-mail: sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654).

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NR K5/2015 I MATERIAŁY INFORMACYJNE

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny oraz najem pomieszczeń i urządzenie w nich laboratorium histopatologicznego

Termin składania ofert: 08.05.2015 r., godz. 10:00

Załączniki:

Załącznik nr 1: Materiały Informacyjne część opisowa.

Załącznik nr 2: Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia Oferenta.

Załącznik nr 4: Wzór listy lekarzy wykonujących badania.

Załącznik nr 5: Wzór umowy o wykonywanie badań histopatologicznych.

Załącznik nr 6: Wzór umowy o najem pomieszczeń.

....................

Zatwierdzam

Załącznik nr 1 - Materiały informacyjne część opisowa

MATERIAŁY INFORMACYJNE CZĘŚĆ OPISOWA
I. Udzielający zamówienia.

Udzielającym zamówienia jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl


II. Przedmiot konkursu ofert.

Przedmiotem konkursu ofert jest łącznie wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny oraz najem pomieszczeń i urządzenie w nich laboratorium histopatologicznego przez okres trzech lat. Udzielający zamówienia oczekuje, że laboratorium histopatologiczne rozpocznie działalność najpóźniej od 1 sierpnia 2015 r.


IIa. Rodzaje badań.

1. Konkursem objęte są następujące badania:

a) Mały materiał tkankowy: wyskrobiny z jamy macicy, polip trzonu, wyskrobiny z szyjki macicy, pojedynczy wycinek z tarczy części pochwowej szyjki macicy, pojedynczy wycinek z jelita, skóry, sromu, sutka, itp. w szacunkowej liczbie około 3100 badań rocznie,

b) Mały materiał nieonkologiczny: tłuszczaki, pojedynczy mięśniak, przydatki po jednej stronie, pojedynczy guzek tarczycy, łagodne zmiany skóry, zmiany barwnikowe, węzeł chłonny, BGI lub VAB sutka (1 lokalizacja), torbiel gruczołu Bartholina, endometrioza zewnętrzna, łagodny guzek sutka, wyrostek robaczkowy, pęcherzyk żółciowy, wycinki z tkanek narządów jamy brzusznej, itp. w szacunkowej liczbie około 1700 badań rocznie,

c) Duży materiał nieonkologiczny: mięśniaki trzonu macicy, macica z przydatkami, popłód, tarczyca, żołądek, jelito, guzy jajnika typu borderline, srom, nerka, fragment wątroby, śledziona, trzustka, itp. w szacunkowej liczbie około 500 badań rocznie,

d) Mały materiał onkologiczny: wycinki skórne z podejrzeniem melanoma mal., wycinki z raka skóry, guz ślinianki, guzek sutka (tumorektomia), płat tarczycy, itp. w szacunkowej liczbie około 100 badań rocznie,

e) Duży materiał onkologiczny: materiał pooperacyjny w przypadku raka żołądka, jelita grubego, trzustki, trzonu macicy, jajników, nerki, tarczycy, sutka, wątroby, śledziony, węzłów chłonnych, tkanek pobranych z narządów jamy brzusznej, itp. w szacunkowej liczbie około 300 badań rocznie,

f) Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy w szacunkowej liczbie około 2600 badań rocznie,

g) Cytologia nieginekologiczna w szacunkowej liczbie około 300 badań rocznie,

h) Badania śródoperacyjne („intra”) w szacunkowej liczbie około 500 badań rocznie,

i) Badania immunohistochemiczne w szacunkowej liczbie około 800 badań rocznie,

j) Ocena genu metodą FISH w szacunkowej liczbie około 50 badań rocznie,

k) Konsultacje preparatów gotowych w szacunkowej liczbie około 40 przypadków rocznie.

Udzielający zamówienia wymaga zaoferowania wykonania wszystkich badań.

2. Za wynik badania rozumie się wyrażony na piśmie rezultat oceny badania histopatologicznego przesłanego materiału pobranego od jednego pacjenta w trakcie jednej operacji (zabiegu), niezależnie od liczby wykonanych i ocenianych preparatów dotyczących tego materiału.

3. Materiał do badania histopatologicznego udzielający zamówienia dostarcza we własnych pojemnikach.

4. Materiał do badania cytologii ginekologicznej udzielający zamówienia dostarcza utrwalony na własnych szkiełkach. Materiał pobrany z kanału i z tarczy szyjki macicy umieszczony będzie na jednym szkiełku. Archiwizacji przez okres 12 miesięcy podlegają pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta grupa cytologiczna.

Wynik zawierający część opisową powinien być wyrażony według klasyfikacji Bethesda 2001 i zawierać wszystkie wymagane w tej klasyfikacji informacje, z uwzględnieniem szczegółowej i dokładnej oceny czynników infekcyjnych i zmian odczynowych oraz prawidłowej merytorycznie oceny zmian w komórkach nabłonkowych, z jednoczesnym określeniem grupy cytologicznej według Papanicolau (PAP).

5. Materiał do badania cytologii sutka udzielający zamówienia dostarcza we własnych pojemnikach lub probówkach.

6. Materiał do badania cytologii płynów udzielający zamówienia dostarcza we własnych pojemnikach.

7. Badania śródoperacyjne („intra”) będą wykonywane zgodnie z potrzebami udzielającego zamówienia przez 5 dni w tygodniu w godzinach 8:30 - 14:00 i ewentualnie w wybrane dni tygodnia także w godzinach popołudniowych 14:00 - 17:00. Materiał musi być przebadany natychmiast po jego odebraniu i wynik badania dostarczony w ciągu 60 minut do szpitala.

Badania śródoperacyjne będą wykonywane w siedzibie udzielającego zamówienia. Sprzęt do wykonywania badań śródoperacyjnych zapewnia Oferent.

8. Materiał do wszystkich badań jest odbierany przez Oferenta od poniedziałku do piątku w godzinach i w miejscu ustalonych z udzielającym zamówienia wraz z imiennym skierowaniem od lekarza.

9. Wszystkie odczynniki i sprzęt do wykonania badań (poza pojemnikami, szkiełkami i probówkami, w których dostarczany jest materiał do badań) zapewnia Oferent.

10. Wyniki wszystkich badań w dwóch egzemplarzach Oferent dostarcza do Działu Dokumentacji Medycznej szpitala. Treść wyników powinna w sposób wyczerpujący opisywać badane tkanki i precyzyjnie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, określać rozpoznanie. Forma wyników musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010, nr 252, poz. 1697 z późn. zm.).

11. Oferent jest odpowiedzialny za archiwizację badanego materiału oraz pełnej dokumentacji dotyczącej tego materiału zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010, nr 252, poz. 1697 z późn. zm.).

12. Wyniki badań prowadzonych w trybie normalnym Oferent będzie dostarczał najpóźniej w terminie 10 dni od dnia przekazania mu materiału do badania, a wyniki badań wymagających np. dodatkowego barwienia, badań immunohistochemicznych, itp. - w terminie 14 dni. Każdy przypadek wydłużonego badania powinien zawierać odpowiednie wyjaśnienie przyczyn. Wyniki badań prowadzonych w trybie pilnym („cito”) i w ramach Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) Oferent będzie dostarczał najpóźniej w terminie 4 dni roboczych od przekazania mu materiału do badania. Wyniki badań śródoperacyjnych („intra”) Oferent będzie dostarczał najpóźniej w ciągu 60 minut.
IIb. Najem pomieszczeń i urządzenie w nich laboratorium histopatologicznego.

Do najmu w celu urządzenia w nich laboratorium histopatologicznego są przeznaczone pomieszczenia: WP/34, WP/34a, WP/36, WP/35, WP/37, WP/38, WP/26, WP/25, WP/31, WP/32a i korytarz WP/32. Łączna powierzchnia pomieszczeń wynosi 130,2 m2, w tym korytarza 36,6 m2. Fragment planu wysokiego parteru ukazujący te pomieszczenia jest załącznikiem do niniejszych Materiałów informacyjnych.

Minimalny czynsz najmu za wymienione pomieszczenia udzielający zamówienia określa na 40,00 zł/m2 netto miesięcznie.

Pomieszczenia są wyposażone w instalacje doprowadzenia energii elektrycznej oraz doprowadzenia ciepłej i zimnej wody i odpływu ścieków. Dostawę tych mediów zapewnia udzielający zamówienia. Oferent będzie ponosił koszty mediów według stawek ryczałtowych za 1 m2 wynajmowanej powierzchni. Oferent będzie zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt odbioru odpadów komunalnych i medycznych.

Oferent będzie zobowiązany do wyposażenia laboratorium w niezbędną aparaturę i sprzęt własnym staraniem i na własny koszt.

Oferent będzie zobowiązany do zintegrowania używanego przez siebie systemu informatycznego (LIS) z posiadanym i używanym przez udzielającego zamówienia systemem HIS - AMMS, produkcji Asseco Poland SA, własnym staraniem i na własny koszt. Udzielający zamówienia wymaga, aby Oferent dostarczył licencję lub sublicencję interfejsu wystawioną przez Asseco Poland SA.

Integrację należy wykonać z wykorzystaniem standardu HL7.

Dane przesyłane z systemu HIS: dane personalne pacjenta (nazwisko, imię, PESEL, adres zamieszkania), dane zlecenia (numer zlecenia, techniczny identyfikator zlecenia, jednostka zlecająca, lekarz zlecający), dane badania (kod i nazwa badania).

Dane przesyłane z systemu LIS: treść wyniku, dane osoby wykonującej, dane osoby autoryzującej, kod badania, nazwa badania.
III. Wymagania stawiane Oferentom.

1. Udzielający zamówienia dopuszcza złożenie oferty wyłącznie przez Oferenta mającego uprawnienia do prowadzenia działalności objętej konkursem. Personel dokonujący oceny preparatów powinien posiadać wymagane kwalifikacje potwierdzone stosownymi dyplomami.

2. Oferent musi mieć polisę ubezpieczeniową OC w zakresie działalności objętej konkursem.


IV. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu „Oferty” i dołączyć do niej wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Materiałach Informacyjnych oraz formularza Oferty”, którego wzór stanowi integralną ich część.

2. Oferta oraz wszystkie dokumenty sporządzane przez Oferenta muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta, zgodnie z dołączonym odpisem z rejestru lub wpisu do ewidencji potwierdzającym dane Oferenta i osoby uprawnionej, zaś kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

3. Zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) dokumenty określające status prawny Oferenta, tj. aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualny odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub praktyk lekarskich, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie i Materiałów Informacyjnych sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 3,

c) kopię polisy ubezpieczenia OC Oferenta w zakresie działalności objętej konkursem,

d) listę lekarzy przewidzianych do wykonywania badań sporządzoną według wzoru podanego w Załączniku nr 4,

e) potwierdzenie wniesienia wadium.

5. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożenie oferty w sposób niezgodny z wymaganiami spowoduje jej odrzucenie.

6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

Oferta na badania histopatologiczne i najem pomieszczeń.Nie otwierać do dnia 08.05.2015 r. do godz. 10:15.”
V. Treść oferty.

Oferta sporządzona na formularzu według wzoru podanego w Załączniku nr 2 musi zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę Oferenta, jego adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej.

2. Ceny badań.

3. Terminy dostarczenia wyników badań.

Udzielający zamówienia wymaga, aby zaoferowane terminy były nie dłuższe niż 10 lub 14 dni dla badań wykonywanych w trybie normalnym, 4 dni robocze dla badań wykonywanych w trybie pilnym i w ramach Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) oraz 60 minut dla badań śródoperacyjnych. Jako czas wykonania badania śródoperacyjnego należy podać czas upływający od chwili odebrania materiału do badania przez przedstawiciela Oferenta w siedzibie udzielającego zamówienia do chwili powiadomienia udzielającego zamówienia o wyniku badania.

4. Termin płatności faktury za badania.

Udzielający zamówienia wymaga, aby zaoferowany termin płatności był nie krótszy niż 30 dni.

5. Cena najmu.
VI. Wadium.

Dla uznania ważności oferty Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 7.500,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy udzielającego zamówienia w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na konkurs na badania histopatologiczne”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

Wadium wniesione przez Oferenta, który wygra konkurs, zostanie zaliczone na poczet należnych opłat wnoszonych przez Oferenta. Wadia wniesione przez pozostałych Oferentów zostaną zwrócone w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyniku konkursu.

Wadium ulega zatrzymaniu w razie uchylenia się Oferenta, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy.


VII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami znajdującą się w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 8 maja 2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie udzielającego zamówienia w Kancelarii Szpitala.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania. Przesyłanie ofert pocztą lub kurierem odbywa się na ryzyko Oferenta.

3. Celem dokonania zmian lub poprawek Oferent może wycofać złożoną wcześniej ofertę i złożyć nową pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.


VIII. Kryteria oceny ofert.

Kryteriami oceny ofert są:

- cena badań, podana przez Oferenta jako łączna należność za szacunkowe roczne liczby badań, z wagą 85 %; wartość kryterium zostanie wyznaczona jako liczba równa (CBmin/CB)*85,

- cena najmu, podana przez Oferenta jako łączna należność za roczny najem pomieszczeń, z wagą 15 %; wartość kryterium zostanie wyznaczona jako liczba równa (CN/CNmax)*15.

Wybrana zostanie oferta, dla której suma wartości kryteriów będzie największa.
IX. Tryb udzielania wyjaśnień.

1. Oferent może zwracać się do udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią Materiałów Informacyjnych, sposobem przygotowania oferty, itp., kierując swoje pytania listem, faksem lub pocztą elektroniczną.

2. Udzielający zamówienia niezwłocznie odpowie na zadane pytania pod warunkiem, że otrzyma je najpóźniej na 2 dni przed terminem składania ofert. Treść pytań i odpowiedzi udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Tomasz Stopiński, kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.


X. Termin związania ofertą.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.


XI. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.

1. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się na posiedzeniu Komisji Konkursowej w siedzibie udzielającego zamówienia. Do chwili otwarcia ofert udzielający zamówienia przechowuje je w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie.

2. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału Oferentów.

3. Udzielający zamówienia niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie. Informacja o wyniku konkursu zostanie też umieszczona na stronie internetowej udzielającego zamówienia www.szpitalmadalinskiego.pl.

4. Postępowanie konkursowe zostaje umorzone, jeżeli nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.
XII. Środki odwoławcze przysługujące Oferentom.

Środki odwoławcze przysługujące Oferentom są określone w art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).


XIII. Zawarcie umowy.

1. Zawarcie umowy o wykonywanie badań histopatologicznych i umowy najmu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgody Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy.

2. Jeżeli Oferent, który wygrał konkurs, uchyli się od zawarcia umowy, to udzielający zamówienia wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

3. Oferent będzie zobowiązany w ciągu 14 dni od zawarcia umowy najmu do dostarczenia udzielającemu zamówienia oświadczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego z tytułu ewentualnych zaległości w zapłacie czynszu lub wydania nieruchomości. Koszt sporządzenia aktu notarialnego obciąża Oferenta. Niedostarczenie ww. oświadczenia w podanym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta.

4. Wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa we wzorze umowy najmu nie może być niższa niż miesięczny czynsz brutto wraz opłatą za świadczenia dodatkowe.

Opracował: Tomasz Stopiński

Współpraca: Leszek Gmyrek, Katarzyna Jaroszewska, Jakub Radziszewski

Załącznik nr 2 - formularz oferty

OFERTA

Dane Oferenta:

Imię i nazwisko lub nazwa (firma): .................................................................................................

.................................................................................................

Adres: .................................................................................................

.................................................................................................

Nr telefonu: ........................................ Nr faksu: ....................................................Adres poczty elektronicznej: .................................................................................................


Lp.

Rodzaj badania

Szacunkowa roczna liczba badań

Cena badania w zł

Wartość badań w zł

1

Mały materiał tkankowy: wyskrobiny z jamy macicy, polip trzonu, wyskrobiny z szyjki macicy, pojedynczy wycinek z tarczy części pochwowej szyjki macicy, pojedynczy wycinek z jelita, skóry, sromu, sutka, itp.

31002

Mały materiał nieonkologiczny: tłuszczaki, pojedynczy mięśniak, przydatki po jednej stronie, pojedynczy guzek tarczycy, łagodne zmiany skóry, zmiany barwnikowe, węzeł chłonny, BGI lub VAB sutka (1 lokalizacja), torbiel gruczołu Bartholina, endometrioza zewnętrzna, łagodny guzek sutka, wyrostek robaczkowy, pęcherzyk żółciowy, wycinki z tkanek narządów jamy brzusznej, itp.

17003

Duży materiał nieonkologiczny: mięśniaki trzonu macicy, macica z przydatkami, popłód, tarczyca, żołądek, jelito, guzy jajnika typu borderline, srom, nerka, fragment wątroby, śledziona, trzustka, itp.

5004

Mały materiał onkologiczny: wycinki skórne z podejrzeniem melanoma mal., wycinki z raka skóry, guz ślinianki, guzek sutka (tumorektomia), płat tarczycy, itp.

1005

Duży materiał onkologiczny: materiał pooperacyjny w przypadku raka żołądka, jelita grubego, trzustki, trzonu macicy, jajników, nerki, tarczycy, sutka, wątroby, śledziony, węzłów chłonnych, tkanek pobranych z narządów jamy brzusznej, itp.

3006

Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy

26007

Cytologia nieginekologiczna

3008

Badania śródoperacyjne („intra”)

5009

Badania immunohistochemiczne

80010

Ocena genu metodą FISH

5011

Konsultacja preparatu gotowego

40RazemOferowany termin dostarczenia wyników badań wykonywanych w trybie normalnym .......... dni.


Oferowany termin dostarczenia wyników badań wykonywanych w trybie pilnym i w ramach Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) .......... dni.
Oferowany termin wykonania badań śródoperacyjnych .......... minut.
Oferowany termin płatności faktury za badania .......... dni.
Oferowana cena najmu pomieszczeń …....... zł/m2 netto miesięcznie.
Wymagane dokumenty:

1. Aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

2. Aktualny odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub rejestru praktyk lekarskich.

3. Oświadczenie Oferenta.

4. Kopia aktualnej polisy OC w zakresie działalności objętej konkursem.

5. Lista lekarzy wykonujących badania.

6. Potwierdzenie wniesienia wadium.

............................................................................ ................................................................................

Miejscowość i data Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Oferenta

Załącznik nr 3 - oświadczenie Oferenta

OŚWIADCZENIE

Dane Oferenta:

Imię i nazwisko lub nazwa (firma): .................................................................................................

.................................................................................................

Adres: .................................................................................................

.................................................................................................

Nr telefonu: ........................................ Nr faksu: ....................................................

Adres poczty elektronicznej: .................................................................................................

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie.

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze wszystkimi koniecznymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty.

4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni.

5. Oświadczam, że akceptuję załączony wzór umowy i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w Materiałach Informacyjnych i w mojej ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez udzielającego zamówienia.

6. Oświadczam, że wszystkie załączone kopie dokumentów są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

............................................................................ ......................................................................................

Miejscowość i data Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Oferenta

Załącznik nr 4 - wzór listy lekarzy wykonujących badania
LISTA LEKARZY WYKONUJĄCYCH BADANIA
Dane Oferenta:

Imię i nazwisko lub nazwa (firma): .................................................................................................

.................................................................................................

Adres: .................................................................................................

.................................................................................................

Nr telefonu: ........................................ Nr faksu: ...............................................................

Adres poczty elektronicznej: .................................................................................................


Lp.

Imię i nazwisko

Nr prawa wykonywania zawodu

Stopień naukowy

Stopień specjalizacji i nr świadectwa............................................................................ ......................................................................................

Miejscowość i data Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Oferenta

Załącznik nr 5 - wzór umowy o wykonywanie badań histopatologicznych

UMOWA nr K5/2015/B

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych
zawarta w dniu .................... w Warszawie w wyniku konkursu ofert pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080373, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala mgr inż. Marię Dziurę,

zwanym dalej Udzielającym zamówienia

i ......................................................... z siedzibą w ............................................, wpisanym do ........................................ pod numerem.................... w dniu .................., reprezentowanym przez

..............................................,

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie,

następującej treści:


§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Udzielającego zamówienia świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych w rodzajach określonych w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy.

2. Badanie obejmuje przyjęcie materiału, wykonanie badania oraz ocenę merytoryczną preparatu. Materiał pobierany jest zgodnie z zasadami WHO.

3. Wynik stanowi wyrażony w formie pisemnej opis poszczególnych badań niezbędnych do postawienia diagnozy, podpisany przez lekarza oceniającego badania.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zachowania w tajemnicy danych osób, których dotyczą wykonywane badania.
§ 2.

1. Ceny jednostkowe badań objętych umową są podane w Załączniku nr 1. Ceny te pozostają niezmienne przez pierwsze 12 miesięcy obowiązywania umowy.

2. Ceny wymienione w Załączniku nr 1 mogą być zmieniane nie częściej niż raz na 12 miesięcy i o nie więcej, niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez GUS.

3. Ceny wymienione w Załączniku nr 1 obejmują odebranie materiału do badań przez Przyjmującego zamówienie od Udzielającego zamówienia, wykonanie badań i dostarczenie wyników badań Udzielającemu zamówienia.


§ 3.

1. Szczegółowe zasady przygotowania i przekazywania materiałów do badań oraz wyników badań są określone w „Instrukcji przygotowania i przekazywania materiałów do badań i wyników badań” w Załączniku nr 2, będącym integralną częścią umowy.

2. Udzielający zamówienia będzie pobierał materiały do badań, przygotowywał je do przekazania Przyjmującemu zamówienie w sposób określony w Załączniku nr 2 i przekazywał Przyjmującemu zamówienie wraz ze skierowaniami w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00.

3. Przyjmujący zamówienie będzie przekazywał Udzielającemu zamówienia wyniki wykonanych badań w dwóch egzemplarzach oraz udostępniał wyniki w wersji elektronicznej do umieszczenia ich w systemie informatycznym używanym przez Udzielającego zamówienia.

4. Terminy wykonywania i przekazywania przez Przyjmującego zamówienie wyników badań ustala się następująco:

a) wyniki badań wykonywanych w trybie normalnym w ciągu ...... dni od przekazania materiału do badań;

b) wyniki badań wykonywanych w trybie pilnym („cito”) i w ramach Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) w ciągu ...... dni od przekazania materiału do badań;

c) wyniki badań śródoperacyjnych („intra”) w ciągu ...... minut od przekazania materiału do badań.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie przed przekazaniem wyników badań powiadomi o nich Udzielającego zamówienia telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

6. W razie niemożności wykonania badań w terminach wymienionych w ust. 4. z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Udzielającego zamówienia, najpóźniej w momencie przekazania materiału do badania. W takiej sytuacji Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pokrycia kosztów tych badań zleconych przez Udzielającego zamówienia innemu Przyjmującego zamówienie.


§ 4.

1. Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za archiwizację przebadanego materiału wraz z pełną dokumentacją zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010, nr 252, poz. 1697 z późn. zm.).

2. Przyjmujący zamówienie może przejąć odrębnym protokołem do prowadzenia i opieki dotychczasowe archiwum wyników, będące w posiadaniu Udzielającego zamówienia, przejmując za nie pełną odpowiedzialność. W razie takiego przejęcia Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w razie potrzeby do nieodpłatnego wydawania kopii wyników archiwalnych, także z okresu przed podpisaniem niniejszej umowy.
§ 5.

1. Ustala się miesięczne okresy rozliczeniowe za wykonane badania.

2. Przyjmujący zamówienie będzie wystawiał fakturę za badania wykonane w okresie rozliczeniowym na podstawie liczby faktycznie wykonanych badań danego rodzaju i ich cen wymienionych w Załączniku nr 1, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

3. Należność za wykonane badania Udzielający zamówienia będzie opłacał przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie w terminie ...... dni od daty otrzymania faktury.

4. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Udzielającego zamówienia.
§ 6.

1. W razie opóźnienia w przekazaniu wyników badań w terminach wymienionych w § 3. ust. 4. lit. a) i b) udzielający zamówienia ma prawo do nałożenia na Przyjmującego zamówienie kary umownej w wysokości 2 % wartości badań, których opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia. Wysokość kary umownej nie może przekroczyć 20 % wartości opóźnionego badania.

2. W razie opóźnienia w zapłacie należności za badania w stosunku do terminu wymienionego w § 5. ust. 3. Przyjmujący zamówienie ma prawo domagać się od Udzielającego zamówienia zapłacenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
§ 7.

1. Umowę zawarto na okres 3 lat od dnia ….. do dnia …...

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Wypowiedzenie musi być dokonane pisemnie.
§ 8.

1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym umową.

2. Jeżeli termin ważności polisy ubezpieczeniowej Przyjmującego zamówienie upływa w okresie obowiązywania umowy, to Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przedłożenia nowej lub wznowionej polisy w ciągu 7 dni przed upływem ważności dotychczasowej polisy pod rygorem rozwiązania umowy przez Udzielającego zamówienia w dniu upływu ważności dotychczasowej polisy.

3. Przyjmujący zamówienie ponosi całkowitą odpowiedzialność za niedopełnienie swoich obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązuje się do zwolnienia Udzielającego zamówienia z odpowiedzialności z tego wynikającej oraz do pokrycia w całości strat z tym związanych.


§ 9.

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie realizacji niniejszej umowy.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do umieszczania informacji o niniejszej umowie oraz wszelkich zmian jej dotyczących, w tym także dat jej obowiązywania, w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (tzw. SZOI) na portalu NFZ w zakładce umowy / promesy o podwykonawstwo.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli przez osobę wyznaczoną przez Udzielającego zamówienia w zakresie należytego wykonywania i rozliczania usług objętych umową.


§ 10.

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności leczniczej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


§ 11.

W przypadku nie spłaconych zobowiązań Udzielającego zamówienia wobec Przyjmującego zamówienie zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia.


§ 12.

Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia.


§ 13.

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 14.

Postanowienia dodatkowe:

1. Niniejsza umowa jest integralnie związana z umową o najem pomieszczeń laboratorium histopatologicznego i jest ważna tylko razem z tą umową.

2. Rozwiązanie jednej z tych umów skutkuje równoczesnym rozwiązaniem drugiej umowy.


§ 15.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Przyjmujący zamówienie, a dwa Udzielający zamówienia.


Udzielający zamówienia Przyjmujący zamówienie
Załącznik nr 1

do umowy nr K5/2015/B na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych zawartej w dniu .................. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny i .....................................................................................
Rodzaje i ceny badań.


Lp.

Rodzaj badania

Cena badania w zł

1

Mały materiał tkankowy: wyskrobiny z jamy macicy, polip trzonu, wyskrobiny z szyjki macicy, pojedynczy wycinek z tarczy części pochwowej szyjki macicy, pojedynczy wycinek z jelita, skóry, sromu, sutka, itp.
2

Mały materiał nieonkologiczny: tłuszczaki, pojedynczy mięśniak, przydatki po jednej stronie, pojedynczy guzek tarczycy, łagodne zmiany skóry, zmiany barwnikowe, węzeł chłonny, BGI lub VAB sutka (1 lokalizacja), torbiel gruczołu Bartholina, endometrioza zewnętrzna, łagodny guzek sutka, wyrostek robaczkowy, pęcherzyk żółciowy, wycinki z tkanek narządów jamy brzusznej, itp.
3

Duży materiał nieonkologiczny: mięśniaki trzonu macicy, macica z przydatkami, popłód, tarczyca, żołądek, jelito, guzy jajnika typu borderline, srom, nerka, fragment wątroby, śledziona, trzustka, itp.
4

Mały materiał onkologiczny: wycinki skórne z podejrzeniem melanoma mal., wycinki z raka skóry, guz ślinianki, guzek sutka (tumorektomia), płat tarczycy, itp.
5

Duży materiał onkologiczny: materiał pooperacyjny w przypadku raka żołądka, jelita grubego, trzustki, trzonu macicy, jajników, nerki, tarczycy, sutka, wątroby, śledziony, węzłów chłonnych, tkanek pobranych z narządów jamy brzusznej, itp.
6

Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy
7

Cytologia nieginekologiczna
8

Badania śródoperacyjne („intra”)
9

Badania immunohistochemiczne
10

Ocena genu metodą FISH
11

Konsultacja preparatu gotowego
Udzielający zamówienia Przyjmujący zamówienie
Załącznik nr 2

do umowy nr K5/2015/B na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych zawartej w dniu .................. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny i .....................................................................................
Instrukcja przygotowania i przekazywania materiału do badań i wyników badań.
I. Szczegółowe zasady przygotowania i przekazywania materiału do badań.

1. Przyjmowanie materiału do badań histopatologicznych przez Przyjmującego zamówienie odbywa się planowo w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00. W przypadkach oznaczonych jako „pilne” materiał może być przekazany poza wyznaczonymi godzinami.

2. W razie przewidywania konieczności badania doraźnego podczas operacji (badania śródoperacyjnego) lekarz wykonujący operację powinien poprzedniego dnia dokładnie ustalić z kierownikiem Pracowni Przyjmującego zamówienie godziny badań. Uzgodnienie to nie dotyczy przypadków oznaczonych jako „pilne”.

3. Materiał do badania pobrany przez lekarza medycznej komórki organizacyjnej Szpitala należy przekazać w przypadku badań śródoperacyjnych w stanie świeżym bezpośrednio po pobraniu, a w przypadku badania zwykłego w terminie planowym w stanie utrwalonym.

4. Sposób przygotowania i utrwalania materiału do badań jest następujący:

Materiał po pobraniu należy umieścić w obszernym naczyniu zawierającym 10 % roztwór formaliny przekraczający 10-krotnie objętość materiału. Do badań cytologicznych materiał należy utrwalić w 70 % roztworze alkoholu etylowego lub w denaturacie.

- badania histopatologiczne - preparaty umieszczone w pojemnikach z formaliną;

- cytologia ginekologiczna - preparaty umieszczone na szkiełkach, utrwalone; materiał pobrany z kanału i z tarczy szyjki macicy umieszczany będzie na jednym szkiełku;

- cytologia sutka - preparaty utrwalone na szkiełkach;

- cytologia płynów - preparaty umieszczone w pojemnikach lub w probówkach;

- badania śródoperacyjne - preparaty umieszczone w pojemnikach.

Zakup pojemników, probówek, szkiełek i odczynników do przygotowania preparatów leży po stronie Udzielającego zamówienia.

5. Przyjmujący zamówienie może odmówić przyjęcia materiału nieodpowiednio pobranego lub nieodpowiednio zabezpieczonego.

6. Do materiału przekazywanego Przyjmującemu zamówienie w celu dokonania badania musi być dołączone skierowanie, sporządzone według ustalonego wzoru i podpisane przez lekarza właściwej medycznej komórki organizacyjnej Udzielającego zamówienia z pieczątką imienną lekarza i z pieczątką nagłówkową Szpitala.

7. Na skierowaniu należy umieścić:

- imię i nazwisko pacjenta;

- PESEL pacjenta;

- datę pobrania materiału;

- rodzaj materiału i miejsce pobrania;

- sposób utrwalenia materiału;

- na skierowaniach od ginekologów dzień cyklu, w którym pobrano materiał;

- informację, czy pacjent była leczony i czym (z której grupy hormonów);

- jeżeli jest to możliwe - wynik poprzedniego badania.

8. Materiały do badań wraz ze skierowaniami będzie przekazywała Przyjmującemu zamówienie osoba wyznaczona przez Udzielającego zamówienia. Dostarczenie zlecenia wraz z datą wpływu będzie odnotowane w rejestrze Przyjmującego zamówienie podpisem osoby przekazującej materiał do badań.

9. Materiał do badania śródoperacyjnego („intra”) będzie przekazywany w uzgodnione dni w tygodniu. Dzień wcześniej przedstawiona będzie lista badań śródoperacyjnych przewidzianych do wykonania w godzinach od 8:30 do 14:00. W przypadku innych godzin konieczna jest akceptacja lekarza wykonującego badanie, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym. Badania śródoperacyjne będą wykonywane przez 2 lekarzy. Lekarze ci przebadają materiał natychmiast po jego odebraniu i w ciągu ..... min. przekażą wynik.

10. Udzielający zamówienia przekaże Przyjmującemu zamówienie listę lekarzy uprawnionych do wystawiania skierowań na badania histopatologiczne.

11. Wszystkie odczynniki, aparaturę i sprzęt konieczne do wykonania badań (oprócz pojemników, szkiełek i probówek, w których dostarczany będzie materiał do badań) zapewnia Przyjmujący zamówienie.
II. Kontrolowanie ilościowe i wartościowe odbioru materiału i przekazywanie wyników.

1. Wyniki badań będą umieszczane w komputerowej bazie danych w systemie kodowym. Kody będą zapewniane przez Przyjmującego zamówienie i będą naklejane na skierowania i na próbki materiału. Skierowania będą archiwizowane przez Pracownię Przyjmującego zamówienie.

2. Wyniki badań w dwóch egzemplarzach będą dostarczane przez Przyjmującego zamówienie do Działu Dokumentacji Medycznej Szpitala. Forma wyników będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010, nr 252, poz. 1697).

3. Wyniki badań wykonywanych w trybie normalnym będą dostarczone w ciągu ..... dni od dnia przekazania materiału do badania. Wyniki badań wykonywanych w trybie pilnym („cito”) będą dostarczane w ciągu ..... dni od dnia przekazania materiału do badania. Wyniki badań śródoperacyjnych („intra”) będą dostarczane niezwłocznie po ich wykonaniu.

4. Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za archiwizację badanego materiału wraz z pełną dokumentacją. Wszystkie bloki parafinowe z preparatami będą archiwizowane i mogą być w każdej chwili w razie potrzeby wykorzystane. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta grupa cytologiczna muszą być archiwizowane przez czas 12 miesięcy. Wynik badania cytologicznego powinien być wyrażony według klasyfikacji Bethesda z jednoczesnym określeniem grupy cytologicznej według Papanicolau (PAP).

5. Przyjmujący zamówienie będzie sporządzał za każdy miesiąc rozliczeniowy zestawienie ilościowe i wartościowe wykonanych badań według listy lekarzy kierujących, zawierające: nr zlecenia, datę skierowania, imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, rodzaj zleconego badania, cenę badania oraz podsumowanie wartości badań zleconych przez każdego lekarza. Zestawienie to Przyjmujący zamówienie będzie dostarczał łącznie z fakturą za wykonane usługi.


Udzielający zamówienia Przyjmujący zamówienie

Załącznik nr 6 - wzór umowy najmu pomieszczeń

UMOWA nr K5/2015/N

na najem pomieszczeń laboratorium histopatologicznego
zawarta w dniu ..... w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, przy ul Madalińskiego 25, numer kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000080373, NIP 5212935318, REGON 012045743, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala mgr inż. Marię Dziurę,

zwanym dalej Wynajmującym

i ..... z siedzibą w …... przy ul. ..... wpisanym do ....., NIP ....., REGON ....., reprezentowanym przez

.......


zwanym dalej Najemcą,

następującej treści:

  1. Pobieranie 164 Kb.

    Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna