Harmonogram zajęĆ realizowanych w ramach projektu po klPobieranie 382 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar382 Kb.SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup i dostawa tokarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
w ramach projektu
nr RPMA.10.03.01-14-4068/16 pt. „Postaw na zawód, postaw na siebie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Nr postępowania: EKST.042.2.6.2.2016


Lipsko, dnia 28.09.2016r 1. Zamawiający
 1. Zamawiającym jest:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

ul. Zwoleńska 12

27-300 Lipsko

tel/fax 48 37 80 137www.zsplipsko.com

e-mail: wekst.projekty@wp.plNIP: 8111258131 REGON: 000184081


 1. Informacje ogólne
 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na zasadach przewidzianych w ustawie z  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz. U z 2016 r. poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający dopuszcza wykonanie całości lub części zamówienia przez podwykonawców.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może powierzyć wykonanie dowolnej części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 3. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 5. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Tryb udzielenia zamówienia
 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty wydane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz. U z 2016 r. poz. 831 i 996 oraz Dz. U.
  z 2016 r. poz. 1020) z zachowaniem zasad określonych w:

 1. ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz. U z 2016 r. poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020;

 2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126);

 3. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2015, poz. 2254);

 4. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U z 2015, poz. 2263).
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

zakup i dostawę tokarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu „Postaw na zawód, postaw na siebie”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:


UWAGA: Wskazanie producenta, nazwy firmy i nazw własnościowych zamawianego asortymentu służy jedynie określeniu parametrów zamawianych stanowisk/urządzeń, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Parametry i możliwości sprzętu według katalogów firm wskazanych poniżej lub innych o równoważnych parametrach i wymaganiach, jednakże nie gorszych.
CZĘŚĆ 1

Tokarka sterowana numerycznie wraz z narzędziami i oprzyrządowaniem

Tokarka sterowana numerycznie z płaskim łożem, dwoma osiami napędzanymi, minimum


4 pozycyjnym imakiem narzędziowym lub głowicą narzędziową, konikiem, zasilaniem 230V. Wyposażona w sterowanie stosowane powszechnie w przemyśle.

Maszyna powinna umożliwiać wykonanie wszystkich podstawowych operacji tokarskich takich jak obróbka powierzchni walcowych, stożkowych, wewnętrznych jak i zewnętrznych, planowanie, przecinanie, gwintowanie itp.I. Podstawowe parametry:

 1. Przelot nad łożem 200-300 mm;

 2. Przelot nad suportem minimum 100 mm;

 3. Max długość toczenia w kłach minimum 400 mm;

 4. Szerokość łoża 100-150 mm;

 5. Przesuw osi X 100 – 200 mm;

 6. Przesuw osi Z minimum 250 mm;

 7. Moc silnika napędu wrzeciona 1,0 – 1,5 kW;

 8. Prędkość obrotowa wrzeciona minimum 2500 obr/min;

 9. Przesuw szybki osi X/Z 1000 – 5000 mm/min;

 10. Zasilanie 230V~50Hz;

 11. Sterowanie SINUMERIK;

 12. Liczba gniazd narzędziowych w imaku lub głowicy - 4szt;

 13. Długość: 1200-1800 mm, wysokość: 1200-1800 mm, szerokość max 880 mm;

 14. Masa 300 – 500 kg;

II. Wyposażenie dodatkowe i dokumentacja:

 1. Automatyczny imak narzędziowy lub głowica minimum 4-ro pozycyjna;

 2. Uchwyt 3 szczękowy manualny lub hydrauliczny;

 3. Konik sterowany ręcznie lub automatycznie;

 4. Instrukcja obsługi w języku polskim;

 5. Deklaracja zgodności CE;

 6. Gwarancja min. 24 m-ce;

 7. Zestaw narzędzi skrawających składanych, wierteł oraz osprzętu dla tokarki sterowanej numerycznie umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych na obrabiarce w ciągu jednego roku;

 8. Materiał (aluminium i tarnamid lub teflon) w postaci wałków niezbędny do wykonywania obróbki skrawaniem w ilości umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych na obrabiarce w ciągu jednego roku;

III. Warunki takie spełniają między innymi:

 1. Tokarka CNC EduTurn 6S Metal-Trade ze sterowaniem SINUMERIK 808D

 2. Tokarka dydaktyczna CNC SKOLAR 6S ze sterowaniem SINUMERIK 808D


CZĘŚĆ 2

Oprogramowanie CAD/CAM/CNC – licencja wielostanowiskowa

Pakiet oprogramowania CAD/CAM/CNC powinien składać się ze wzajemnie współpracujących elementów z bezterminową licencją wielostanowiskową (dla minimum 6+1 stanowisk, pełna wersja dla ucznia i nauczyciela z możliwością wykorzystania poza szkołą)I. Podstawowe elementy :

 1. Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD.

Pakiet edukacyjny CAD-edukacja do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD oparty o Solid Edge ST lub równoważny. Popularny w ponadgimnazjalnych szkołach technicznych (minimum 100 szkół technicznych).

Oprogramowanie CAD 3D : • współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAM,

 • parametryczne,

 • tworzenie trójwymiarowych modeli 3D,

 • analiza w współzależności geometrycznych,

 • analiza i symulowanie wzajemnych ruchów części,

 • generowanie dokumentacji 2D,

 • posiadanie trybu modelowania synchronicznego,

 1. Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM

Pakiet edukacyjny CAM-edukacja do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM oparty o EdgeCAM lub równoważny. Popularny w ponadgimnazjalnych szkołach technicznych (minimum 100 szkół technicznych).

Oprogramowanie CAM 3D: • umożliwiające tworzenie programów na obrabiarki sterowane numerycznie
  na podstawie modelu 3D stworzonego w systemie CAD,

 • współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAD,

 • posiadające symulator 3D prezentujący pracę obrabiarki,

 • analiza w kolizji narzędzia z materiałem,

 • generowanie kodów NC dla obrabiarek,

 • posiadające standardowe postprocesory dla tokarek i frezarek z podstawowymi
  w przemyśle systemami sterowania (np. SINUMERIK, FANUC i HEIDENHAIN),

 • posiadający specjalizowany postprocesor dedykowany dla zakupionej w ramach zapytania obrabiarki umożliwiający :

 • generowanie kodów NC dla obrabiarki zakupionej w ramach niniejszego postępowania przetargowego na podstawie danych przygotowanych w programie EdgeCAM;

 • współpracę z obrabiarką CNC zakupioną w ramach niniejszego postępowania przetargowego w tym transmisję kodów NC z komputera do obrabiarki;

 • postprocesor specjalizowany ma być zainstalowany i sprawdzony w siedzibie Zamawiającego;

 • legalne oprogramowanie do wykonania postprocesora specjalizowanego zapewnia Wykonawca;

 • generator postprocesorów;

 1. Pakiet edukacyjny CNC-Edukacja do nauki programowania obrabiarek CNC oparty
  o System ZERO-CNC lub równoważny. Popularny w ponadgimnazjalnych szkołach technicznych (minimum 100 szkół technicznych).

Oprogramowanie CNC :

 • zawierająca katalogi: obrabiarek CNC, osprzętu, narzędzi;

 • moduł doboru parametrów obróbki;

 • oprogramowanie do nauki programowania obrabiarek CNC metodą zgodną z ISO;

 • filmy edukacyjne;

II. Wyposażenie dodatkowe i dokumentacja:

 1. zestaw materiałów edukacyjnych, ćwiczeń i zadań do oprogramowania CAD;

 2. zestaw materiałów edukacyjnych, ćwiczeń, zadań i przykładów obróbczych
  do oprogramowania CAM;

 3. zestaw materiałów edukacyjnych, ćwiczeń i zadań do oprogramowania CNC;

 4. Szkolenie z wykorzystania oprogramowania CAM dostarczonego w przetargu minimum dwa dni dla 1 osoby;

 • szkolenia powinny odbyć się w siedzibie zamawiającego lub wyjazdowo lecz jeśli wyjazdowo wówczas koszt delegacji, dojazdu i noclegu pokrywa Wykonawca;

 • szkolenie zakończone wystawieniem Certyfikatu Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia dla oprogramowania CAM dostarczonego w przetargu;

 • oprogramowanie legalne do prowadzenia kursów zapewnia Wykonawca

 1. książka Piotr Szymczak, "Solid Edge", Synchronous Technology – 1 egzemplarz;

 2. książka J. Bis, R. Markiewicz "Komputerowe wspomaganie projektowania CAD" – 1 egzemplarz;

 3. książka wyd. NICOM, "EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania" – 1 egzemplarz;

 4. książka W. Habrat , "Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ” – 1 egzemplarz;


CZĘŚĆ 3

Oprogramowania SINUMERIK – licencja wielostanowiskowa

Pakiet oprogramowania symulujący pulpit sterownika obrabiarki CNC o identycznym wyglądzie, interface i funkcjonalności jak przy obrabiarce dostarczonej w przetargu.

Oprogramowanie obsługiwane z konsoli identycznej jak sterownik obrabiarki (dopuszczalny oryginalny pulpit obrabiarki lub panel sterujący z klawiszami podłączony do komputera lub panel sterujący z ekranem dotykowym podłączony do komputera).

Producent ten sam, co producent sterownika obrabiarki dostarczonej w przetargu. Oprogramowanie z bezterminową licencją wielostanowiskową zainstalowane na minimum


6+1 stanowisk.

I. Podstawowe wymagania:

 1. umożliwia naukę programowania obrabiarki w kodach ISO oraz dodatkowo w prostym systemie konwersacyjnym np. ShopMill/ShopTurn lub równoważnym,

 2. umożliwia symulację obróbkę detalu, dobór narzędzi i z podglądem parametrów obróbki
  w identyczny sposób jak na sterowniku obrabiarki,

 3. umożliwia współpracę z systemami CAD,

 4. umożliwia połączenie w sieć stanowisk szkoleniowych,

 5. zawiera instrukcję obsługi w języku polskim,

 6. zawiera zestaw ćwiczeń do przeprowadzenia na zajęciach z uczniami,II. Dodatkowe wymagania:

W wypadku stanowisk opartych o oryginalny pulpit obrabiarki wymagany jest komplet gotowy do pracy z zasilaczem i możliwością ustawienia na stoliku uczniowskim w sali dydaktycznej.

W wypadku stanowisk podłączonych do komputera dostawą objęte są komplety gotowe do pracy zawierające również komputery o parametrach nie mniejszych niż: procesor 4 rdzeniowy
o wydajności minimum 6500 pkt wg testu Passmark CPU Mark, pamięć RAM 4 GB , dysk twardy 320 GB, Karta graficzna dedykowana, obudowa, monitor LCD FullHD 21,5 , klawiatura, mysz), karta sieciowa 10/100 Mbit/s, system operacyjny.

III. Wyposażenie dodatkowe i dokumentacja:


 1. zestaw materiałów edukacyjnych i podręczników;

 2. szkolenie indywidualne z wykorzystania oprogramowania dostarczonego w przetargu minimum dwa dni dla 1-3 osób:

 • szkolenia powinny odbyć się w siedzibie Zamawiającego;

 • szkolenie powinno obejmować element współpracy oprogramowania z dostarczoną
  w przetargu obrabiarką;

 • oprogramowanie legalne do prowadzenia kursów zapewnia Wykonawca;

 • szkolenie zakończone wystawieniem certyfikatu;


Całość proponowanego zestawu dydaktycznego stanowi ściśle powiązany ze sobą zestaw, oprogramowań, szkoleń, materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych. Musi być dostarczany przez jednego wykonawcę. Tylko wówczas można zagwarantować wzajemną kompatybilność elementów zestawu. 1. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 42621100-6 Tokarki sterowane komputerowo

Przedmioty dodatkowe: 48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD);

48321100-5 System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD);

48323000-8 Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM);

48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego;

80500000-9 Usługi szkoleniowe;


V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający niżej podane warunki:


 1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 stosując formułę spełnia, nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców do oferty; 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia;
  Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

- warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał bądź wykonuje (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych): główne dostawy polegające na dostarczeniu min. 3 obrabiarek sterowanych numerycznie wraz
z oprogramowaniem (w ramach jednego, dwóch lub trzech kontraktów),
o wartości netto nie mniejszej niż 100 000,00 zł; ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oraz wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dowodów potwierdzających, że dostawy, o których mowa w niniejszym punkcie, zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa;

Opis dokonywania oceny tego warunku:

- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22, stosując formułę spełnia, nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców do oferty; 1. Zdolność techniczna lub zawodowa;

Opis dokonywania oceny tego warunku:

- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22, stosując formułę spełnia, nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców do oferty;
 1. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty.


VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, Wykonawca jest zobowiązany załączyć:


 1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1);

 2. Aktualny dokument potwierdzający status prawny firmy odpowiadający przedmiotowi zamówienia – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
  z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie,
  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 5. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2);

 6. Wykaz wykonanych prac z zakresu dostaw podobnych urządzeń z ostatnich trzech lat, wraz
  z załączonym dowodem czy wykonane dostawy zostały zrealizowane należycie /referencje/ (załącznik nr 3);

 7. Oświadczenie dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dotyczące przedmiotu zamówienia - wg wzoru (załącznik nr 4). Dokument gwarancyjny należy przekazać w chwili dostarczenia przedmiotu zamówienia;

 8. Wszystkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa /firmy/ w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty w odrębnej teczce;
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 2-7 niniejszego rozdziału SIWZ należy przedstawić
  w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

 3. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 1. Dokument (dokumenty) wystawiony (wystawione) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  a.
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  b.
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  c.
  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 4. Dokumenty powinny zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub
  w formie notarialnie potwierdzonego podpisu. Oświadczenia i zobowiązania należy przedłożyć w oryginale.

 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, zawsze, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 6. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

 1. Opis parametrów technicznych zaoferowanego produktu – Zamawiający wymaga jego załączenia do oferty (załącznik nr 5). Opis musi być czytelny i umożliwiający Zamawiającemu dokonanie analizy oferty pod kątem spełniania przez nią parametrów, o których mowa
  w opisie przedmiotu zamówienia.


VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia


31 grudnia 2016r.

VIII. JĘZYK POSTĘPOWANIA

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert


w innym języku.

IX. WADIUM

Zamawiający nie wymaga składania wadium.X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: wekst.projekty@wp.pl.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających pisemności postępowania.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ.

Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku

ul. Zwoleńska 12,

27-300 Lipsko

z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego : Zakup i dostawa tokarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Lipsku”


prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego.

7. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przekazane pisemnie oraz zamieszczone


na stronie internetowej.

8. W przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wyjaśnień


w formie i o treści zgodnych z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: 1. Sylwia Mroczkowska – Koordynator projektu

tel. 48 3783029 – sprawy merytoryczne, e-mail: wekst.projekty@wp.pl

 1. Marcin Wolak – Nauczyciel przedmiotów zawodowych


XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu wydania orzeczenia przez KIO.


XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać:

1) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza oferta ta musi zawierać wszelkie informacje wymagane na podstawie SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty;

2) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie


z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ;

3) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

2. Ofertę należy przygotować wg wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą/posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

7. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie ich w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem pełnomocnictw,


o których mowa w ust. 1 pkt 4. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

10.  Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany dotyczące wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

11.  Wzory formularzy należy wypełnić ściśle wg wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania jakichkolwiek zmian w treści załączonych formularzy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

12.  Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

13.  Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (zamkniętym opakowaniu).


Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące ozna­czenia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup i dostawa tokarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.Nie otwierać przed 07.10.2016 godz. 12.30”.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.XIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w:

Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27 – 300 Lipsko

2. Termin składania ofert upływa dnia – 7 października 2016r. , godz. 12.00.

3. Oferty złożone po terminie podanym wyżej zwrócone zostaną oferentom bez otwierania.

4 Zamawiający otworzy oferty w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu7 października 2016 r , o godz. 12.30 w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Lipsku
.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy oferentów, ceny ofert, terminy realizacji zamówienia, okresu udzielonej gwarancji.

4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć


na sfinansowanie zamówienia.

6. Otwarcie ofert jest jawne.XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, uwzględniając wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, w zapisie liczbowym i słownym.

2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom w okresie realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.

3. Walutą oferowanej ceny jest złoty polski.

4.  Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

5. Płatność zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem dostępności na rachunku bankowym projektu środków na finansowanie projektu przekazanych przez Instytucję Wdrażającą. 1. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu przelew zostanie dokonany niezwłocznie po otrzymaniu środków na konto projektu od Instytucji Wdrażającej, tj.
  w terminie 14 dni od wpłynięcia na konto Zamawiającego środków RPO WM przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu, na etapie
  w którym świadczona była przedmiotowa usługa.

 2. Ewentualne opóźnienia w płatnościach spowodowane opóźnieniami w przekazywaniu przez Instytucję Wdrażającą Zamawiającemu środków na realizację Projektu nie stanowią podstaw do naliczania przez Wykonawcę odsetek za zwłokę.

6. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

  1. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.

  2. Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych kryteriów:
Lp.

Kryterium

Max. ilość punktów/Waga kryterium

1

Cena (C)

100


Punktacja za CENĘ oferty obliczona zostanie wg wzoru:
Oferta z najniższą wartością brutto

C = ---------------------------------------------------------- x 100

Cena brutto oferty badanej
KRYTERIUM „CENA”: Oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalnie 100 punktów.


 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 2. Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może uzyskać stosowne informacje po uprzednim przedłożeniu wniosku.

 3. Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy się wykonawców, którzy nie spełniają postanowień art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta takiego wykonawcy nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie w trybie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych.

 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że nie spełnia warunków określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.


XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH,
JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, na zasadach określonych
w art. 92 ustawy, zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą


i wybrana do realizacji zamówienia o terminie podpisania umowy.

3. Warunki umowy na wykonanie zamówienia oraz zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego określono w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.94 ,ust.2-tj. faksem lub droga elektroniczną, albo 10 dni-jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,


o którym mowa w pkt. XVI.4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy


w przedmiotowym postępowaniu.

XVIII. WZÓR UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do podpisania umowy


na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane


w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179–198g Prawo zamówień publicznych).

Zatwierdzam


/mgr Mieczysław Mejzner/


/Dyrektor/

Załączniki do SIWZ:

1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Wzór oświadczenia – zał.nr 2

3. Wykaz wykonanych dostaw- zał. nr 3

4. Wzór oświadczenie– zał. nr 4

5. Specyfikacja techniczna – zał. nr 5

6. Wzór umowy – zał. nr 6

Załącznik nr 1 do SIWZ


............................................................................................................................................................................................................................................(nazwa i adres Wykonawcy)

............................................................(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na:

Zakup i dostawę tokarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku”

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.1. Oferujemy dostawę urządzeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:

1) Zakup i dostawa tokarki sterowanej numerycznie wraz z narzędziami i oprzyrządowaniemCENA OFERTOWA BRUTTO


............................................................................................................... (słownie:....................................................................................... zł)

VAT


............................................................................................................... (słownie: ..................................................................................... zł)


CENA OFERTOWA NETTO


......................................................................................................... zł) (słownie: ......................................................................................... zł)
Cena oferty zawiera koszty wszystkich usług towarzyszących, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.

2) Zakup i dostawa oprogramowania CAD/CAM/CNC – licencja wielostanowiskowaCENA OFERTOWA BRUTTO


............................................................................................................... (słownie:....................................................................................... zł)

VAT


............................................................................................................... (słownie: ..................................................................................... zł)


CENA OFERTOWA NETTO


......................................................................................................... zł) (słownie: ......................................................................................... zł)
Cena oferty zawiera koszty wszystkich usług towarzyszących, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.

3) Zakup i dostawa oprogramowania SINUMERIK – licencja wielostanowiskowaCENA OFERTOWA BRUTTO


............................................................................................................... (słownie:....................................................................................... zł)

VAT


............................................................................................................... (słownie: ..................................................................................... zł)


CENA OFERTOWA NETTO


......................................................................................................... zł) (słownie: ......................................................................................... zł)
Cena oferty zawiera koszty wszystkich usług towarzyszących, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie …………………., nie dłuższym jednak niż do dnia ……………………….

3. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu


i terminie wskazanych przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres ........................... dni od upływu terminu składania ofert.

8.Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy...........miesięcznej gwarancji , zgodnie ze złożona ofertą i załączonym oświadczeniem.

9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ............................ stronach.

10. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............., stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

11. Zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w części:

……………………………………………………………………………………………………UWAGA: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, Zamawiający wymaga podania nazw podwykonawców.

……………………………………………………………………………………………………….


12. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1./ ….................................................................................................

2./ ….................................................................................................

3./ ….................................................................................................

4./ ….................................................................................................

5./ ….................................................................................................

6/. ….................................................................................................

7./ ….................................................................................................

8./ ….................................................................................................
...............................................................

(podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)


Załącznik nr 2 do SIWZ


............................................................................................................................................................................................................................................(nazwa i adres Wykonawcy)
............................................................(miejscowość i data)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę obrabiarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej:

1. OŚWIADCZAM, że:

1) posiadam kompetencje bądź uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub określonych czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia WYKONAWCY z postępowania na podstawie art. 24, w tym art. 24 ustęp 5 punkt 1, art. 24 ustęp 5 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych .............................................................(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik nr 3 do SIWZ

...........................................................................................................................................................................................................................................(nazwa i adres Wykonawcy)..........................................................(miejscowość i data)


Wykaz wykonanych ZREALIZOWANYCH DOSTAW
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę obrabiarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/przedstawiamy wykaz wykonanych usług:


Lp.


Nazwa i adres
ZleceniodawcyOpis usługi


Termin
wykonaniaWartość
(
w zł brutto)


1.


2.


3.


4.

............................................................(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

............................................................................................................................................................................................................................................(nazwa i adres Wykonawcy)
............................................................(miejscowość i data)
Oświadczenie DOTYCZĄCE RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE

I PRAWNE ORAZ GWARANCJI
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę obrabiarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej
Oświadczam, iż przyjmuję warunki dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji dotyczące przedmiotu zamówienia.

............................................................(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik nr 5 do SIWZ

...........................................................


...........................................................


...........................................................


.......................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)
(miejscowość i data)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OPIS PRZEDMIOTU OFEROWANEGO
Część nr 1: Zakup i dostawa tokarki sterowanej numerycznie wraz z narzędziami i oprzyrządowaniem

Parametry stanowiska - wymagane

szt.

Parametry stanowiska – oferowane

Tokarka sterowana numerycznie z płaskim łożem, dwoma osiami napędzanymi, minimum 4 pozycyjnym imakiem narzędziowym lub głowicą narzędziową, konikiem, zasilaniem 230V. Wyposażona w sterowanie stosowane powszechnie w przemyśle. Maszyna powinna umożliwiać wykonanie wszystkich podstawowych operacji tokarskich takich jak obróbka powierzchni walcowych, stożkowych, wewnętrznych jak i zewnętrznych, planowanie, przecinanie, gwintowanie itp.

I. Podstawowe parametry:

 1. Przelot nad łożem 200-300 mm;

 2. Przelot nad suportem minimum 100 mm

 3. Max długość toczenia w kłach minimum 400 mm

 4. Szerokość łoża 100-150 mm

 5. Przesuw osi X 100 – 200 mm

 6. Przesuw osi Z minimum 250 mm

 7. Moc silnika napędu wrzeciona 1,0 – 1,5 kW

 8. Prędkość obrotowa wrzeciona minimum 2500 obr/min

 9. Przesuw szybki osi X/Z 1000 – 5000 mm/min

 10. Zasilanie 230V~50Hz

 11. Sterowanie SINUMERIK

 12. Liczba gniazd narzędziowych w imaku lub głowicy - 4szt

 13. Długość: 1200-1800 mm, wysokość: 1200-1800 mm, szerokość max 880 mm

 14. Masa 300 – 500 kg

II. Wyposażenie dodatkowe i dokumentacja:

 1. Automatyczny imak narzędziowy lub głowica minimum 4-ro pozycyjna

 2. Uchwyt 3 szczękowy manualny lub hydrauliczny

 3. Konik sterowany ręcznie lub automatycznie

 4. Instrukcja obsługi w języku polskim

 5. Deklaracja zgodności CE

 6. Gwarancja min. 24 m-ce.

 7. Zestaw narzędzi skrawających składanych, wierteł oraz osprzętu dla tokarki sterowanej numerycznie umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych na obrabiarce w ciągu jednego roku

 8. Materiał (aluminium i tarnamid lub teflon) w postaci wałków niezbędny do wykonywania obróbki skrawaniem w ilości umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych na obrabiarce w ciągu jednego roku

1

 
 


Część nr 2: Zakup i dostawa oprogramowania CAD/CAM/CNC – licencja wielostanowiskowa

Parametry stanowiska - wymagane

szt.

Parametry stanowiska - oferowane

Oprogramowanie CAD/CAM/CNC – licencja wielostanowiskowa.

Pakiet oprogramowania CAD/CAM/CNC powinien składać się ze wzajemnie współpracujących elementów z bezterminową licencją wielostanowiskową (dla minimum 6+1 stanowisk, pełna wersja dla ucznia i nauczyciela z możliwością wykorzystania poza szkołą)I. Podstawowe elementy:

 1. Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD.

Pakiet edukacyjny CAD-edukacja do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD oparty o Solid Edge ST lub równoważny. Popularny w ponadgimnazjalnych szkołach technicznych (minimum 100 szkół technicznych).

Oprogramowanie CAD 3D : • współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAM,

 • parametryczne,

 • tworzenie trójwymiarowych modeli 3D,

 • analiza w współzależności geometrycznych,

 • analiza i symulowanie wzajemnych ruchów części,

 • generowanie dokumentacji 2D,

 • posiadanie trybu modelowania synchronicznego,

 1. Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM

Pakiet edukacyjny CAM-edukacja do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM oparty o EdgeCAM lub równoważny. Popularny w ponadgimnazjalnych szkołach technicznych (minimum 100 szkół technicznych)

Oprogramowanie CAM 3D: • umożliwiające tworzenie programów na obrabiarki sterowane numerycznie na podstawie modelu 3D stworzonego w systemie CAD

 • współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAD

 • posiadające symulator 3D prezentujący pracę obrabiarki

 • analiza w kolizji narzędzia z materiałem

 • generowanie kodów NC dla obrabiarek

 • posiadające standardowe postprocesory dla tokarek i frezarek z podstawowymi w przemyśle systemami sterowania (np. SINUMERIK, FANUC i HEIDENHAIN)

 • posiadający specjalizowany postprocesor dedykowany dla zakupionej w ramach zapytania obrabiarki umożliwiający :

 • generowanie kodów NC dla obrabiarki zakupionej w ramach niniejszego postępowania przetargowego na podstawie danych przygotowanych w programie EdgeCAM;

 • współpracę z obrabiarką CNC zakupioną w ramach niniejszego postępowania przetargowego w tym transmisję kodów NC z komputera do obrabiarki

 • postprocesor specjalizowany ma być zainstalowany i sprawdzony w siedzibie zamawiającego;

 • legalne oprogramowanie do wykonania postprocesora specjalizowanego zapewnia wykonawca;

 • generator postprocesorów

 1. Pakiet edukacyjny CNC-Edukacja do nauki programowania obrabiarek CNC oparty o System ZERO-CNC lub równoważny. Popularny w ponadgimnazjalnych szkołach technicznych (minimum 100 szkół technicznych)

Oprogramowanie CNC :

 • zawierająca katalogi: obrabiarek CNC, osprzętu, narzędzi,

 • moduł doboru parametrów obróbki,

 • oprogramowanie do nauki programowania obrabiarek CNC metodą zgodną z ISO,

 • filmy edukacyjne

II. Wyposażenie dodatkowe i dokumentacja:

 1. zestaw materiałów edukacyjnych, ćwiczeń i zadań do oprogramowania CAD

 2. zestaw materiałów edukacyjnych, ćwiczeń, zadań i przykładów obróbczych do oprogramowania CAM

 3. zestaw materiałów edukacyjnych, ćwiczeń i zadań do oprogramowania CNC

 4. Szkolenie z wykorzystania oprogramowania CAM dostarczonego w przetargu minimum dwa dni dla 1 osoby

 • szkolenia powinny odbyć się w siedzibie zamawiającego lub wyjazdowo lecz jeśli wyjazdowo wówczas koszt delegacji, dojazdu i noclegu pokrywa wykonawca

 • szkolenie zakończone wystawieniem Certyfikatu Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia dla oprogramowania CAM dostarczonego w przetargu

 • oprogramowanie legalne do prowadzenia kursów zapewnia Wykonawca

 1. książka Piotr Szymczak, "Solid Edge", Synchronous Technology – 1 egz.

 2. książka J.Bis, R.Markiewicz "Komputerowe wspomaganie projektowania CAD" – 1 egz

 3. książka wyd. NICOM, "EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania" – 1 egz.

 4. książka W.Habrat , "Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ” – 1 egz.
 
 


Część nr 3: Zakup i dostawa oprogramowania SINUMERIK – licencja wielostanowiskowa

Parametry stanowiska - wymagane

szt.

Parametry stanowiska - oferowane

Oprogramowanie SINUMERIK – licencja wielostanowiskowa

Pakiet oprogramowania symulujący pulpit sterownika obrabiarki CNC o identycznym wyglądzie, interface i funkcjonalności jak przy obrabiarce dostarczonej w przetargu. Oprogramowanie obsługiwane z konsoli identycznej jak sterownik obrabiarki (dopuszczalny oryginalny pulpit obrabiarki lub panel sterujący z klawiszami podłączony do komputera lub panel sterujący z ekranem dotykowym podłączony do komputera). Producent ten sam, co producent sterownika obrabiarki dostarczonej w przetargu. Oprogramowanie z bezterminową licencją wielostanowiskową zainstalowane na minimum 6+1 stanowisk.I. Podstawowe wymagania:

 1. umożliwia naukę programowania obrabiarki w kodach ISO oraz dodatkowo w prostym systemie konwersacyjnym np. ShopMill/ShopTurn lub równoważnym,

 2. umożliwia symulację obróbkę detalu, dobór narzędzi i z podglądem parametrów obróbki w identyczny sposób jak na sterowniku obrabiarki,

 3. umożliwia współpracę z systemami CAD,

 4. umożliwia połączenie w sieć stanowisk szkoleniowych

 5. zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

 6. zawiera zestaw ćwiczeń do przeprowadzenia na zajęciach z uczniami

II. Dodatkowe wymagania:

W wypadku stanowisk opartych o oryginalny pulpit obrabiarki wymagany jest komplet gotowy do pracy z zasilaczem i możliwością ustawienia na stoliku uczniowskim w sali dydaktycznej.

W wypadku stanowisk podłączonych do komputera dostawą objęte są komplety gotowe do pracy zawierające również komputery o parametrach nie mniejszych niż: procesor 4 rdzeniowy o wydajności minimum 6500 pkt wg testu Passmark CPU Mark, pamięć RAM 4 GB , dysk twardy 320 GB, Karta graficzna dedykowana, obudowa, monitor LCD FullHD 21,5 , klawiatura, mysz), karta sieciowa 10/100 Mbit/s, system operacyjny.

III. Wyposażenie dodatkowe i dokumentacja:


 1. zestaw materiałów edukacyjnych i podręczników

 2. Szkolenie indywidualne z wykorzystania oprogramowania dostarczonego w przetargu minimum dwa dni dla 1-3 osób

 • szkolenia powinny odbyć się w siedzibie zamawiającego

 • szkolenie powinno obejmować element współpracy oprogramowania z dostarczoną w przetargu obrabiarką

 • oprogramowanie legalne do prowadzenia kursów zapewnia Wykonawca

 • szkolenie zakończone wystawieniem certyfikatu
 
 
 

Całość proponowanego zestawu dydaktycznego stanowi ściśle powiązany ze sobą zestaw, oprogramowań, szkoleń, materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych. Musi być dostarczany przez jednego Wykonawcę. Tylko wówczas można zagwarantować wzajemną kompatybilność elementów zestawu.
Inne wymagania:

W ramach przedmiotu zamówienia należy zrealizować następujące punkty:

1.Dostarczenie wyspecyfikowanych urządzeń do siedziby Zamawiającego

2.Rozładunek, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

3.Instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie użytkowania sprzętu
Wyżej opisany sprzęt powinien być fabrycznie nowy i kompletny.

………………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ.

Zawarta w dniu .................... r. w ………………….. z Wykonawcą wybranym


w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy
…………………………………

NIP: …………………. REGON: …………..……

reprezentowanym przez:

……………………………………………….

………………………………………………

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM -ODBIORCĄ

a

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres).

reprezentowanym przez:

1.................................................................................................................................................

2.................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ- DOSTAWCĄ

………………………………………………………………………………………………

NIP…………...……. REGON ………………….


Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę tokarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Postaw na zawód, postaw na siebie”, w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego za najkorzystniejszą uznano ofertę wyżej wymienionego Dostawcy

§ 1.

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa tokarki sterowanej numerycznie wraz z zestawem uzupełniającym i oprogramowaniem dydaktyczno-przemysłowym (dalej łącznie zwanymi „tokarką z oprogramowaniem”) wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem a następnie przeprowadzenie kursu/szkolenia (dalej zwanego „kursem”), z zakresu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej łącznie zwanymi „Przedmiotem umowy”).

 2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie do 31.12.2016r.

 3. Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i praw osób trzecich oraz posiadać będzie znak CE co oznacza, że do dostarczanej obrabiarki CNC musi być dołączony znak CE wystawiony dla tej obrabiarki.

 4. Dostawca zapewnia aktualizację oprogramowania przez 3 lata licząc od Daty dostawy w ramach dostarczonej wersji oprogramowania.

 5. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją przetargową oraz ofertą z dnia .............................. złożoną w niniejszym postępowaniu, stanowiącymi integralną częścią Umowy.

§ 2

 1. Komunikacja między stronami, w ramach wykonywania Przedmiotu umowy, odbywać się będzie w dowolnej formie, najbardziej dogodnej dla stron, w szczególności poprzez osobisty kontakt Dostawcy z osobą uprawnioną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do realizacji umowy ze strony Odbiorcy, („Osoba uprawniona do realizacji Umowy”), a ponadto kontakt elektroniczny poprzez podany adres mailowy oraz telefonicznie.

 2. Odbioru tokarki z oprogramowaniem dokonywać będzie Osoba uprawniona do realizacji Umowy lub inna osoba upoważniona przez nią na piśmie, przez podpisanie protokołu odbioru.

 3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wady obrabiarki z oprogramowaniem Dostawca na swój koszt i ryzyko dokona jej wymiany w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Wówczas za datę odbioru ustala się datę podpisania protokołu odbioru obrabiarki
  z oprogramowaniem wolnej od wad,

 4. Dostawca ponosi ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratą Przedmiotu umowy powstałymi w czasie trwania transportu.

 5. Dostawca obowiązany jest dołączyć przy dostawie instrukcję obsługi w języku polskim oraz gwarancję jakości a nadto wszelką inną dokumentację związaną z Przedmiotem umowy.

 6. Dostawca ponosi koszty dostawy Przedmiotu umowy.

 7. Datą zrealizowania Przedmiotu umowy przez Dostawcę jest dostarczenie tokarki
  z oprogramowaniem, zgodnie ze wskazaniami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Pozycja od 1 do 3, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru oraz przeprowadzenie kursu programowania i obsługi zgodnie ze wskazaniami opisu przedmiotu zamówienia, co potwierdzone zostanie wystawieniem certyfikatu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej łącznie zwanymi „Przedmiotem umowy”).

§ 3

 1. Dostawca udziela gwarancji jakości na dostarczoną tokarkę z oprogramowaniem na okres
  24 miesięcy, licząc od Daty dostawy.

 2. Przy składaniu reklamacji Dostawca obowiązany jest odebrać wadliwy element, będący przedmiotem rekla­macji na własny koszt w celu jego naprawy lub wymiany na wolny od wad. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Odbiorcy. Upoważniony pracownik Dostawcy pokwituje przyjęcie reklamowanego sprzętu.

 3. Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach:

 1. Dostawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym wykonać na własny koszt naprawy dostarczonej obrabiarki z oprogramowaniem, a w razie potrzeby wymienić wadliwe części. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej wymienić na nowy wadliwy podzespół.

 2. Dostawca zobowiązany jest do przystąpienia usunięcia awarii obrabiarki
  z oprogramowaniem ujawnionych w okresie gwarancji w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu awarii drogą mailową lub faxem. Usunięcie awarii powinno się odbyć w ciągu 28 dni roboczych po zgłoszeniu awarii. Serwis obrabiarki z oprogramowaniem musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Dopuszcza się serwisowanie sprzętu przez Dostawcę, posiadającego uprawnienia w tym zakresie.

4. Okres gwarancji obrabiarki z oprogramowaniem sprzętu i oprogramowania ulega przedłużeniu o czas wyłączenia jej z eksploatacji, od dnia zgłoszenia awarii do dnia jej usunięcia.

5. Dostawca obowiązany jest udzielić Odbiorcy potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych
i faktycznych dotyczących Przedmiotu umowy oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty, które go dotyczą.

§ 4

Osoba uprawniona do realizacji Umowy lub inna osoba upoważniona przez nią na piśmie będzie dokonywała odbioru obrabiarki z oprogramowaniem w terminie uzgodnionym z Dostawcą i w miejscu wskazanym przez Odbiorcę.§ 5

 1. Zapłata wynagrodzenia przez Odbiorcę za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę zgodnie z cenami wskazanymi przez Dostawcę
  w ofercie wykonania Przedmiotu umowy oraz w formularzu cenowym, na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Odbiorcy faktury.

 2. Podpisanie Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury dla Odbiorcy.

 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy.

§ 6

 1. W wypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę lub Odbiorcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, Odbiorca może żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości
  10% wynagrodzenia netto.

 2. W przypadku zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 2 Umowy Odbiorca może żądać kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, przy czym zapłata kar umownych nie zwalnia Dostawcy od obowiązku realizacji Umowy.

 3. W przypadku zwłoki w wymianie wadliwego elementu przedmiotu zamówienia, w którym stwierdzono wady Odbiorca może żądać kary umownej w wysokości 0.1 % wynagrodzenia netto za dostawę wadliwego elementu przedmiotu zamówienia liczonej za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu określonego w § 2 ust. 3 Umowy.

 4. W przypadku opóźnienia w usunięciu awarii w okresie gwarancji, w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 lit.b), Odbiorca może żądać kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za dostawę wadliwego elementu przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

 5. Jeżeli w wypadkach wskazanych w ust. 1 – 4 Odbiorca poniósł szkodę przenoszącą wysokość zastrzeżonej kary umownej lub jakąkolwiek inną szkodę, może on żądać, niezależnie od wyżej wskazanych kar umownych, odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych.

 6. Dopuszcza się potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy.

 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.


§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności


w granicach unormowania zawartego w SIWZ, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.§ 9

Wszelkie spory powstałe w związku z umową będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.


§10

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.


§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

2 egz. otrzymuje Odbiorca

1 egz. otrzymuje Dostawca.Zamawiający Wykonawca

………………..………… ……..…………………….

Postaw na zawód, postaw na siebie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pobieranie 382 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna