Gorzów WlkpPobieranie 0.69 Mb.
Strona6/6
Data24.10.2017
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

Oświadczenie

Ja/my, niżej podpisany/i


.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Oświadczam/y, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
______________, dnia ____________2015 r.

_____________________________podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

WAG.261.1.5.2015 Załącznik nr 6 do SIWZ


...................................(pieczęć wykonawcy)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

rozbudowę systemu informatycznego
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)


  1. składamy listę podmiotów, razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów
    (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).


Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.2.3.…..


.......................................(miejscowość, data)

..................................................................podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy  1. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................(miejscowość, data)
..................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2


WAG.261.1.5.2015 Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ DOSTAW

Nazwa/Firma Wykonawcy..........................................................................
Adres ..........................................................................................................


l.p.

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz, którego dostawa była wykonana

Przedmiot zamówienia


Data wykonania

(od dd-mm-rrrr


do dd-mm-rrrr)

Wartość dostawy brutto w zł

1

2

3

4

Uwagi: Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.

Podpis Wykonawcy................................................................WAG.261.1.5.2015 Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
L.P.

Imię i nazwisko osoby


Kwalifikacje zawodowe (należy wskazać dokładne nazwy posiadanych przez tą osobę certyfikatów wymaganych w SIWZ), doświadczenie, wykształcenie


Podstawa dysponowania daną osobą (np. umowa
o pracę, umowa cywilnoprawna, zobowiązanie do udostępnienia zasobów)


1.2.3.
Podpis Wykonawcy................................................................
Podpisy członków komisji przetargowej:________________

Directory: system -> obj
obj -> ZałĄcznik nr 5 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
obj -> Gorzów Wlkp
obj -> Plan audytu na rok 2009
obj -> Dwudniowe maleństwo aż z Gostynia na salę operacyjną trafiło o dwudziestej, wyjechało z niej o północy
obj -> Akcja „GL” I nfz „Zdrowie na jesień
obj -> Cudze chwalicie, swego nie znacie Ponad sto milionów złotych ucieknie z naszego województwa do innych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. A to dlatego, że wolimy leczyć się w innych ośrodkach, choć takie same
obj -> Załącznik nr 1 do siwz so 272 11 2014
obj -> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2013
obj -> Akcja „GL” I nfz zdrowie na jesień (IV) neonatologia
obj -> Oddział okulistyczny w Kostrzynie nad Odrą wyróżnia się nie tylko posiadanym sprzętem I jakością wykonywanych usług, ale też p

Pobieranie 0.69 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna