Gorzów Wlkp


§2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCIPobieranie 0.69 Mb.
Strona5/6
Data24.10.2017
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6
§2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu zrealizowania niniejszej umowy wynosi:

brutto……………………………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………………………..


 1. Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą dokonania płatności będą protokoły odbioru, sporządzone przez Wykonawcę osobno dla dostarczonego sprzętu i przekazanej dokumentacji powykonawczej podpisanej przez obie strony Umowy.

 2. Wykonawca dostarczy oryginał faktury do siedziby Zamawiającego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B.

 3. Faktura winna być wystawiona na Nabywcę: Narodowy Fundusz Zdrowia,
  ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057 oraz Odbiorcę i Płatnika: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra.


 4. W cenie brutto zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy
  w szczególności transport, opakowanie, rozładunek, wniesienie, a także opłaty i daniny publiczne wynikające z obowiązującego prawa.


 5. Płatności uważane będą za zrealizowane w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.


§3 GWARANCJE ORAZ WSPARCIE SERWISOWE

  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz wsparcie serwisowe na dostarczony sprzęt na okres:….… miesięcy (min. 12 miesięcy).

  2. Gwarancja oraz wsparcie serwisowe obejmuje:

a) sprzęt

b) oprogramowanie wbudowane i oprogramowanie narzędziowe zainstalowane na sprzęcie lub niezbędne do jego poprawnego funkcjonowania.

    1. Zamawiający ma prawo do zgłaszanie incydentów w ramach gwarancji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

    2. W przypadku zgłoszenia incydentu dotyczącego dostarczonego w ramach umowy sprzętu, Wykonawca ma obowiązek zareagować w czasie 4 godzin.

    3. Gwarantowany czas naprawy sprzętu i oprogramowania: 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

    4. Jeżeli usunięcie awarii sprzętu wymaga wymiany nośnika danych (dysk twardy) Zamawiający wymaga pozostawienia uszkodzonego nośnika.

    5. W przypadku zgłoszenia incydentu dotyczącego dostarczonego w ramach umowy oprogramowania , Wykonawca ma obowiązek zareagować w czasie 2 godzin.

    6. W przypadku uszkodzeń sprzętu objętych gwarancją serwisową, niedających się usunąć, Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego, technicznie uzasadnionym, dostarczyć Zamawiającemu nowy sprzęt, odpowiadający, co najmniej takim samym parametrom.

    7. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń telefonicznych po numer tel. …………….. lub faksem pod numer ……………….., e-mail …………………………………..

    8. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.

    9. Świadczenie usługi gwarancyjnej odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego,
     tj. w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9 B.

    10. Okres gwarancji dla urządzeń lub oprogramowania naprawianego w ramach gwarancji ulega każdorazowo wydłużeniu o czas naprawy.

    11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
     i prawne przedmiotu umowy, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
     z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich
     i patentów.

§4 KARY UMOWNE 1. Obciążające Wykonawcę:

a) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminów określonych w §1 ust. 6 umowy
z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczona zostanie kara za każdy dzień opóźnienia w realizacji danego zadania w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy,


b) w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek ujawnionych w okresie gwarancji, Wykonawcy zostanie naliczona kara za każdy dzień opóźnienia w wysokości
0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy,


c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 umowy,

d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający naliczy karę w wys. 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy,


e) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę jakiejkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę Zamawiającego, o której mowa w § 1 ust. 7 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wys. 20% całkowitego wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

 1. Obciążające Zamawiającego:

a) w przypadku przekroczenia terminów płatności podanych w §2 niniejszej umowy,
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty,


b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 umowy.

 1. Zamawiający może potrącić należną karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

 2. W razie powstania szkody przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.

 3. Odstąpienie od umowy, niezależnie od podstawy odstąpienia i Strony, która odstąpiła, nie powoduje utraty przez umowę mocy w zakresie postanowień dotyczących odpowiedzialności Wykonawcy i postanowień dotyczących przewidzianych umową kar umownych, które stały się należne do dnia odstąpienia od umowy bądź, które zostały zastrzeżone na wypadek odstąpienia od umowy

§5 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie
  tj.:
  …………………….

 2. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
  i zostanie zwrócona wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


§6 SPORY

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.

 2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Oddziału Zamawiającego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.
  w Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej z zastrzeżeniem ust.6.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszty wykonania zamówienia,
  w szczególności dotyczących:


 1. stawki podatku od towarów i usług,
 1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  (Dz.U.Nr 200 poz. 1679 z późn. Zmianami),

 2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
  wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.


3. W przypadkach, o których mowa w ust.2 wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione proporcjonalnie do wysokości zmian wprowadzonych przepisami prawa.

 1. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia

 • Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu umowy sporządzony na podstawie złożonej oferty

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy – znajdujące się
  w teczce z dokumentacją postępowania, w siedzibie Zamawiającego.

 1. Osobami reprezentującymi obie strony do przestrzegania realizacji postanowień umowy są:

 1. Ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………

 2. Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………..

przy czym odbioru sprzętu dokona Zespół przyjmujący.

 1. W okresie trwania umowy strony zobowiązują się do pisemnego zawiadamiania o:

 • ogłoszeniu upadłości firmy

 • wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy firma

 • zawieszeniu działalności

 • zmianie siedziby lub nazwy firmy

 • zmianie osób reprezentujących strony


w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.


 1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.Zamawiający: Wykonawca:

……………… …………………


Załącznik Nr 4 do SIWZ

Umowa nr WAG.261.1.5.2015 – Projekt
Zadanie II

zawarta w dniu ……………… roku w Zielonej Górze pomiędzy:

LUBUSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra

NIP: 107-000-10-57zwanym w treści umowy Zamawiającym i reprezentowanym przez:

1.Stanisława Łobacz – Dyrektor Oddziału

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym przez:

 1. ……………………………….. – ………………………


W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
(nr WAG.261.1.5.2015
) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U z 2013 r. 907 z późn. zmianami) zawarto umowę o następującej
treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest:

Rozbudowa serwera NAS Synology RS10613xs+ obejmująca dostawę:

• dysków twardych 4TB – cztery (4) szt.,

• pamięci RAM 16GB ECC – jeden (1) komplet,

• dysków SSD - cache – dwie (2) szt.,

• karta sieciowa Ethernet Server 10Gbit – jedna (1) szt.


 1. Przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego do spełnienia, których Wykonawca zobowiązał się w swojej ofercie oraz załączonym opisem przedmiotu zamówienia, sporządzonym na podstawie SIWZ oraz oferty Wykonawcy.

 2. Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji technicznej zawierającej szczegółową charakterystykę dostarczonego sprzętu.

 3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, tj. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B.

 4. Dostawa obejmuje wniesienie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego.

 5. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie: ……. dni od dnia zawarcia umowy, tj. do ……………… roku.

 6. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy oraz po jej zakończeniu, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania,
  o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz.

§2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu zrealizowania niniejszej umowy wynosi:

zł,brutto……………………………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………………………..


 1. Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą dokonania płatności będzie protokół odbioru, sporządzony przez Wykonawcę dla dostarczonego sprzętu, podpisany przez obie strony Umowy.

 2. Wykonawca dostarczy oryginał faktury do siedziby Zamawiającego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B.

 3. Faktura winna być wystawiona na Nabywcę: Narodowy Fundusz Zdrowia,
  ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057 oraz Odbiorcę i Płatnika: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra.


 4. W cenie brutto zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy
  w szczególności transport, opakowanie, rozładunek, wniesienie, a także opłaty i daniny publiczne wynikające z obowiązującego prawa.


 5. Płatności uważane będą za zrealizowane w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§3 GWARANCJE ORAZ WSPARCIE TECHNICZNE

  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz wsparcia technicznego na dostarczony sprzęt na okres:….… miesięcy (min. 36 miesięcy).

  2. Wsparcie techniczne obejmuje:

- pomoc telefoniczną zapewnioną przez Wykonawcę, dostępną w dni robocze od godz. 8:00 – 16:00, Wykonawca zapewni pełną asystę telefoniczną pracownikom Zamawiającego, podczas przeprowadzenia rozbudowy,

- pomoc e-mailowa przy aktualizacji oprogramowania serwera NAS, dostępną w dni robocze od godz. 8:00 – 16:00, powiadamianie o dostępnych aktualizacjach,

- pomoc techniczną w sprawach konfiguracji, optymalizacji pracy serwera NAS oraz w rozwiązywaniu problemów ze współpracą serwera z innymi systemami: Windows, VMware.

 1. Zamawiający ma prawo do zgłaszanie incydentów w ramach gwarancji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. Gwarantowany czas reakcji: 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, w trakcie których Wykonawca przedstawi szacowany czas rozwiązania zgłoszonego problemu technicznego.

 3. W przypadku uszkodzeń sprzętu objętych gwarancją, niedających się usunąć, Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego, technicznie uzasadnionym, dostarczyć Zamawiającemu nowy sprzęt, odpowiadający, co najmniej takim samym parametrom.

 4. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń telefonicznych po numer tel. …………….. lub faksem pod numer ……………….., e-mail …………………………………..

 5. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.

 6. Świadczenie usługi gwarancyjnej odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego,
  tj. w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9 B.


 7. Okres gwarancji dla urządzenia naprawianego w ramach gwarancji ulega każdorazowo wydłużeniu o czas naprawy.

 8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
  i prawne przedmiotu umowy, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
  z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich
  i patentów.


§4 KARY UMOWNE

 1. Obciążające Wykonawcę:

a) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminów określonych w §1 ust. 6 umowy
z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczona zostanie kara za każdy dzień opóźnienia w realizacji danego zadania w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy,


b) w przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w§3 ust.4 Wykonawcy zostanie naliczona kara za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy,

c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 umowy,

d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający naliczy karę w wys. 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, 1. Obciążające Zamawiającego:

a) w przypadku przekroczenia terminów płatności podanych w §2 niniejszej umowy,
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty,


b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 umowy.

 1. Zamawiający może potrącić należną karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

 2. W razie powstania szkody przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.

 3. Odstąpienie od Umowy, niezależnie od podstawy odstąpienia i Strony, która odstąpiła, nie powoduje utraty przez Umowę mocy w zakresie postanowień dotyczących odpowiedzialności Wykonawcy i postanowień dotyczących przewidzianych Umową kar umownych, które stały się należne do dnia odstąpienia od Umowy bądź, które zostały zastrzeżone na wypadek odstąpienia od Umowy

§5 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie
  tj.:
  …………………….

 2. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
  i zostanie zwrócona wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


§6 SPORY

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.

 2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Oddziału Zamawiającego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.
  w Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).


§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej z zastrzeżeniem ust.6.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszty wykonania zamówienia,
  w szczególności dotyczących:


   1. stawki podatku od towarów i usług,

   2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
    ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
    (Dz.U.Nr 200 poz. 1679 z późn. Zmianami),

   3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
    wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.


3. W przypadkach, o których mowa w ust.2 wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione proporcjonalnie do wysokości zmian wprowadzonych przepisami prawa.

 1. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

 • Szczegółowy opis przedmiotu umowy sporządzony na podstawie złożonej oferty

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy – znajdujące się
  w teczce z dokumentacją postępowania, w siedzibie Zamawiającego.

 1. Osobami reprezentującymi obie strony do przestrzegania realizacji postanowień umowy są:

 1. Ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………

 2. Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………..

przy czym odbioru sprzętu dokona Zespół przyjmujący.

 1. W okresie trwania umowy strony zobowiązują się do pisemnego zawiadamiania o:

 • ogłoszeniu upadłości firmy

 • wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy firma

 • zawieszeniu działalności

 • zmianie siedziby lub nazwy firmy

 • zmianie osób reprezentujących strony


w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.


 1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.Zamawiający: Wykonawca:

……………… …………………


Umowa nr WAG.261.1.5.2015 – Projekt


Zadanie III

zawarta w dniu ……………… roku w Zielonej Górze pomiędzy:

LUBUSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra

NIP: 107-000-10-57zwanym w treści umowy Zamawiającym i reprezentowanym przez:

1.Stanisława Łobacz – Dyrektor Oddziału

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym przez:

 1. ……………………………….. – ………………………


W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
(nr WAG.261.1.5.2015
) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U z 2013 r. 907 z późn. zmianami) zawarto umowę o następującej
treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest:

 1. Dostawa dwóch (2) przełączników sieci Ethernet wraz z modułami.

 2. Dostawa modułów do posiadanej przez zamawiającego infrastruktury sieciowej (Cisco Catalyst 4900M) – cztery (4) moduły CVR-X2-SFP10G i cztery (4) moduły SFP-10G-S.

 1. Przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego do spełnienia, których Wykonawca zobowiązał się w swojej ofercie oraz załączonym opisem przedmiotu zamówienia, sporządzonym na podstawie SIWZ oraz oferty Wykonawcy.

 2. Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji technicznej zawierającej szczegółową charakterystykę dostarczonego sprzętu.

 3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, tj. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B.

 4. Dostawa obejmuje wniesienie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego.

 5. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie: ……. dni od dnia zawarcia umowy, tj. do ……………… roku.

 6. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy oraz po jej zakończeniu, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania,
  o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz.

§2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu zrealizowania niniejszej umowy wynosi:

brutto……………………………………………….zł,
słownie:………………………………………………………………………………..


 1. Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą dokonania płatności będzie protokół odbioru, sporządzony przez Wykonawcę dla dostarczonego sprzętu, podpisany przez obie strony Umowy.

 2. Wykonawca dostarczy oryginał faktury do siedziby Zamawiającego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B.

 3. Faktura winna być wystawiona na Nabywcę: Narodowy Fundusz Zdrowia,
  ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057 oraz Odbiorcę i Płatnika: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra.


 4. W cenie brutto zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy
  w szczególności transport, opakowanie, rozładunek, wniesienie, a także opłaty i daniny publiczne wynikające z obowiązującego prawa.


 5. Płatności uważane będą za zrealizowane w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.


§3 GWARANCJE ORAZ WSPARCIE TECHNICZNE

  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres:….… miesięcy (min. 12 miesięcy).

 1. Zamawiający ma prawo do zgłaszanie incydentów w ramach gwarancji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. Gwarantowany czas reakcji: 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

 3. Czas naprawy sprzętu nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia problemu przez Zamawiającego.

 4. W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas jego naprawy Sprzęt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

 5. W przypadku uszkodzeń sprzętu objętych gwarancją, niedających się usunąć, Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego, technicznie uzasadnionym, dostarczyć Zamawiającemu nowy sprzęt, odpowiadający, co najmniej takim samym parametrom.

 6. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń telefonicznych po numer tel. …………….. lub faksem pod numer ……………….., e-mail …………………………………..

 7. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.

 8. Świadczenie usługi gwarancyjnej odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego,
  tj. w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9 B.


 9. Okres gwarancji dla urządzenia naprawianego w ramach gwarancji ulega każdorazowo wydłużeniu o czas naprawy.

 10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
  i prawne przedmiotu umowy, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
  z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich
  i patentów.

§4 KARY UMOWNE 1. Obciążające Wykonawcę:

a) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminów określonych w §1 ust. 6 umowy
z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczona zostanie kara za każdy dzień opóźnienia w realizacji danego zadania w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy,


b) w przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w§3 ust.4 Wykonawcy zostanie naliczona kara za każdy dzień opóźnienia w wysokości
0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy,


c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 umowy,

d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający naliczy karę w wys. 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, 1. Obciążające Zamawiającego:

a) w przypadku przekroczenia terminów płatności podanych w §2 niniejszej umowy,
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty,


b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 umowy.

 1. Zamawiający może potrącić należną karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

 2. W razie powstania szkody przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.

 3. Odstąpienie od Umowy, niezależnie od podstawy odstąpienia i Strony, która odstąpiła, nie powoduje utraty przez Umowę mocy w zakresie postanowień dotyczących odpowiedzialności Wykonawcy i postanowień dotyczących przewidzianych Umową kar umownych, które stały się należne do dnia odstąpienia od Umowy bądź, które zostały zastrzeżone na wypadek odstąpienia od Umowy

§5 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie
  tj.:
  …………………….

 2. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
  i zostanie zwrócona wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


§6 SPORY

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.

 2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Oddziału Zamawiającego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.
  w Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej z zastrzeżeniem ust.6.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszty wykonania zamówienia,
  w szczególności dotyczących:


 1. stawki podatku od towarów i usług,

 2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  (Dz.U.Nr 200 poz. 1679 z późn. Zmianami), ,

 3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
  wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.


3. W przypadkach, o których mowa w ust.2 wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione proporcjonalnie do wysokości zmian wprowadzonych przepisami prawa.

 1. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

 • Szczegółowy opis przedmiotu umowy sporządzony na podstawie złożonej oferty

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy – znajdujące się
  w teczce z dokumentacją postępowania, w siedzibie Zamawiającego.

 1. Osobami reprezentującymi obie strony do przestrzegania realizacji postanowień umowy są:

 1. Ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………

 2. Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………..

przy czym odbioru sprzętu dokona Zespół przyjmujący.

 1. W okresie trwania umowy strony zobowiązują się do pisemnego zawiadamiania o:

 • ogłoszeniu upadłości firmy

 • wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy firma

 • zawieszeniu działalności

 • zmianie siedziby lub nazwy firmy

 • zmianie osób reprezentujących strony


w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.


 1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.Zamawiający: Wykonawca:

………………


WAG.261.1.5.2015
Załącznik do Umowy
(adres zamieszkania)
(nazwa i nr dokumentu tożsamości)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w myśl, której za dane uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Zobowiązuję się:

 1. do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;

 2. nie pozostawiać bez dozoru, ani udostępniać osobom nieupoważnionym dokumentów materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;

 3. nie wykorzystywać ani nie udostępniać nieuprawnionym dokumentacji z danymi do innych celów niż służbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

 4. do niezwłocznego zniszczenia, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie danych, wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub błędnych dokumentów;

 5. w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenie ochrony danych, bezzwłocznie powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego, właściwego ze względu na zaistniały incydent kierownika komórki organizacyjnej w Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach urzędowania również ochronę obiektu;

 6. przy przetwarzaniu danych, do szczególnej dbałości o zachowanie poufności, integralności i dostępności danych związanych z dokumentami znajdującymi się w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, także dotyczących danych pracowników, dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprzętowo - programowej systemów informatycznych;

 7. przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczególnej dbałości o zachowanie poufności treści dokumentów, które znajdują się w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dostępu do danych.


Wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza
...............................................................

Miejscowość, data
..........................................................

czytelny podpis
WAG.261.1.5.2015
Załącznik Nr 5 do SIWZDirectory: system -> obj
obj -> ZałĄcznik nr 5 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
obj -> Gorzów Wlkp
obj -> Plan audytu na rok 2009
obj -> Dwudniowe maleństwo aż z Gostynia na salę operacyjną trafiło o dwudziestej, wyjechało z niej o północy
obj -> Akcja „GL” I nfz „Zdrowie na jesień
obj -> Cudze chwalicie, swego nie znacie Ponad sto milionów złotych ucieknie z naszego województwa do innych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. A to dlatego, że wolimy leczyć się w innych ośrodkach, choć takie same
obj -> Załącznik nr 1 do siwz so 272 11 2014
obj -> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2013
obj -> Akcja „GL” I nfz zdrowie na jesień (IV) neonatologia
obj -> Oddział okulistyczny w Kostrzynie nad Odrą wyróżnia się nie tylko posiadanym sprzętem I jakością wykonywanych usług, ale też p

Pobieranie 0.69 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna