Gorzów WlkpPobieranie 0.69 Mb.
Strona2/6
Data24.10.2017
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

WAG.261.1.5.2015 Załącznik Nr 1 do SIWZ
.............................. , dnia ..............

……………………….(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

 1. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy oraz pozostałe dane:

……………………………………………………………………………………….........

Województwo:…………………………

Powiat:…………………………………

NIP……………………………………..

REGON………………………………..

Nr telefonu……………………………. Nr faxu……………………………….

Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium:

…………………………………………………………………………………………… 1. Informacje dotyczące przedłożonej oferty:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi
w niniejszej SIWZ, w tym również z wymogami określonymi
w załączniku nr 4 do SIWZ oraz z Załącznikiem nr 1 do Formularza Ofertowego, w cenie:

brutto:.....................................,słownie:………………….……………………………… w tym …......% VAT,netto:………………………………,

zgodnie z poniższym zestawieniem:


L.p.

Oferowana dostawa

Wartość netto

Wartość brutto

Zadanie I

1.

Serwery typu blade wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją - 6 szt.2.

Moduły LAN i SAN do obudowy HP Blade System C7000 wraz z instalacją i konfiguracją3.

Zasilacze do obudowy HP Blade System C7000 – 6 szt.4.

Macierzy dyskowa - 1 szt., wraz instalacją, uruchomieniem i konfiguracją oraz przygotowanie i realizacja projektu technicznego5.

Licencja HP StoreOnce Catalyst z rocznym wsparciem serwisowym, do posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii zapasowych HP StoreOnce 4500SUMA Zadanie IZadanie II

1.

Moduły do rozbudowa serwera NAS Synology RS10613xs+Zadanie IIZadanie III

1.

Dwa (2) przełączniki sieci Ethernet wraz z modułami. Moduły do posiadanej przez zamawiającego infrastruktury sieciowej (Cisco Catalyst 4900M) – cztery (4) moduły CVR-X2-SFP10G i cztery (4) moduły SFP-10G-SRZadanie IIISuma Zadanie I +II+III


 1. Ceny określone powyżej obejmują wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
  zamówienia. Ceny obejmują również koszty transportu, ewentualnych delegacji oraz pozostałych kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia.


 2. Oferujemy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie*:

a) Zadanie I:…. (max.90) dni, licząc od dnia podpisania umowy,

b) Zadanie II:….(max.60) dni, licząc od dnia podpisania umowy,

c) Zadanie III:…(max. 60) dni, licząc od dnia podpisania umowy.

 1. Oferujemy**:

a) Zadanie I:… (min. 12) miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru,

b) Zadanie II: … (min. 36) miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru,

c) Zadanie III:…(min. 12) miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu podczas realizacji umowy będzie (należy wskazać imię
  i nazwisko osoby oraz telefon i email służbowy):


...............................................................................................................................

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz jej załącznikami oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty. Do treści SIWZ oraz jej załączników nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

 2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie*** :

 1. ………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………………

 3. ………………………………………………………………………………………

 1. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 3. Oświadczamy, że spełniamy wymogi określone w art. 22 ust. 1 dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

* w przypadku braku wypełnienia punktu 3 Zamawiający uznaje, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin realizacji zamówienia

**w przypadku braku wypełnienia punktu 4 Zamawiający uznaje, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji określony w SIWZ;

***w przypadku udziału podwykonawców proszę wskazać zakres zamówienia, który zostanie im powierzony. Brak uzupełnienia punktu 7 Zamawiający uznaje za samodzielną realizację przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, bez udziału podwykonawców.
.....................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

WAG.261.1.5.2015Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Uwaga:

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego stanowi integralną część treści oferty. W związku z tym, dokument ten nie podlega uzupełnieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych. Nie przedłożenie tego dokumentu w terminie wyznaczonym do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

Oferujemy dostawę:


Zadanie I
Serwer typu blade (typ 1) – 6 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne

Oferowane parametry lub potwierdzenie spełnienia poniższych wymogów

Rodzaj serwera
(podać model, typ, producenta)

Model………………………..

Typ…………………………..Producent……………………

Serwer typu blade (typ 1) - 6 sztuk
  1. Jest przystosowany do montażu w posiadanej przez Zamawiającego obudowie HP Blade System C7000: SN/CZ32430B12, PN/507019-B21
  1. Posiada co najmniej dwa procesory minimum czternastordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel E5-2683 v3 lub równoważne procesory minimum czternastordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 817 punktów. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org
  1. Posiada co najmniej 256 GB pamięci RAM typu DDR4 Registred DIMMs
  1. Posiada możliwość instalacji minimum 512 GB pamięci RAM
  1. Posiada minimum 16 slotów na pamięć
  1. Posiada minimum jeden wewnętrzny port USB 2.0 lub wewnętrzny slot na kartę SD
  1. Posiada macierzowy sterownik dysków wewnętrznych z RAID 0,1 i minimum 1GB cache
  1. Posiada dwa dyski wewnętrzne typu SAS 10K 2,5”o minimalnej pojemności 600 GB każdy
  1. Posiada minimum dwa (2) sloty PCI-Express x16 (szybkość slotu)
  1. Posiada minimum dwa (2) interfejsy sieciowe LAN 20GbE z możliwością podzielenia każdego interfejsu na 4 karty sieciowe (posiadające własne adresy MAC oraz będące widocznymi z poziomu systemu operacyjnego jako fizyczne karty sieciowe). Podział musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej
  1. Posiada minimum dwa porty interfejsu światłowodowego (FC) SAN 16Gb
  1. Powinien wspierać systemy operacyjne: MS Windows Server 2012 , Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Enterprise Server, VMwareModuły LAN i SAN do obudowy HP Blade System C7000Wymagane minimalne parametry techniczne

Oferowane parametry lub potwierdzenie spełnienia poniższych wymogów

Rodzaj modułów LAN i SAN
(podać model, typ, producenta)

Model………………………..

Typ…………………………..

Producent……………………


Moduły LAN i SAN
  1. Oferowane moduły są przystosowane do montażu w posiadanej przez Zamawiającego obudowie HP Blade System C7000: SN/CZ32430B12, PN/507019-B21
  1. Minimum dwa (2) moduły typu LAN 10Gb Ethernet wyprowadzające sygnały z minimum dwóch (2) portów sieciowych 10Gb na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń LAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy moduł powinien posiadać minimum dziesięć (10) portów 10Gb przygotowanych do obsadzenia modułami SFP+.
  1. Minimum cztery (4) moduły LAN SFP+ 10Gb SR - po dwa (2) na moduł
  1. Minimum osiem (8) modułów LAN SFP 1Gb RJ45 - po cztery (4) na moduł
  1. Minimum dwa (2) moduły SAN typu 8Gb Fibre-Channel wyprowadzające sygnały z minimum dwóch (2) portów FC na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń SAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów SAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy moduł musi posiadać minimum osiem (8) zewnętrznych portów.
  1. Minimum cztery (4) wkładki SAN 8Gb FC SFP+ - po dwie (2) na moduł.Moduły zasilające do obudowy HP Blade System C7000Wymagane minimalne parametry techniczne

Oferowane parametry lub potwierdzenie spełnienia poniższych wymogów

Rodzaj modułów zasilających
(podać model, typ, producenta)

Model………………………..

Typ…………………………..

Producent……………………


Moduły zasilające
  1. Oferowane moduły zasilające są przystosowane do montażu w posiadanej przez Zamawiającego obudowie HP Blade System C7000: SN/CZ32430B12, PN/507019-B21
  1. Zasilacze HP 2650W Plat Ht Plg Pwr Supply Kit, PN/733459-B21 – sześć (6) szt. lub równoważneMacierz dyskowa – jedna (1) szt.Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie grup macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych połączonych za pomocą dodatkowych serwerów/urządzeń z oprogramowaniem wirtualizującym zasoby dyskowe tych macierzy.

Wymagane minimalne parametry techniczne

Oferowane parametry lub potwierdzenie spełnienia poniższych wymogów

Rodzaj macierzy dyskowej
(podać model, typ, producenta)

Model………………………..

Typ…………………………..

Producent……………………


Macierz dyskowa
  1. Posiada minimalną pojemność fizyczną raw 95 TB zbudowaną wyłącznie z dysków SSD, dostarczone dyski muszą być zalecane przez producenta macierzy do instalowania w dostarczonej macierzy
  1. Posiada pamięć podręczną cache – minimum 96 GB
  1. Posiada architekturę w pełni opartą o technologię SAS 6Gb/s
  1. Posiada możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID na tych samych dyskach:

- możliwość zastosowania RAID1 ze stripingiem,

- możliwość zastosowania RAID5 lub odpowiednik,- możliwość zastosowania RAID6 lub odpowiednik

W przypadku niespełnienia ww. możliwości wymagane jest dostarczenie po 30% więcej pojemności fizycznej.
  1. Obliczenia poziomów RAID muszą być wykonywane przez dedykowany układ ASIC
  1. Posiada dwa podwójne niezależne przyłącza SAS 6Gb/s wewnętrznych półek dyskowych
  1. Zapewnia odporność na awarię pamięci cache poprzez lustrzany zapis danych nawet po awarii całego kontrolera lub modułów pamięci oraz podtrzymanie niezapisanej zawartości pamięci cache na dyski przez min. 48 godzin w razie utraty zasilania albo przez czas pozwalający na zrzut niezapisanych danych z pamięci cache na dysk
  1. Zapewnia zdublowanie komponentów macierzy, takich jak: kontrolery, wewnętrzne szyny/przełączniki, wentylatory
  1. Zapewnia możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy środowiska).
  1. Posiada minimalnie cztery (4) dyski zapasowe lub rekomendowaną przez producenta macierzy odpowiednią zapasową przestrzeń dyskową. Dyski zapasowe/przestrzeń zapasowa zostały już uwzględnione w wymaganiach na przestrzeń dyskową wyspecyfikowaną w pkt. Poprzednich
  1. Posiada możliwość definiowania priorytetów dla grupy wolumenów logicznych (Quality of Service) – możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej wartości IO/s i MB/s
  1. Zapewnia wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2003/2008/2012, Linux, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V
  1. Zapewnia możliwość podłączenia co najmniej 32 serwerów VMware/Linux/Windows
  1. Zapewnia wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Microsoft Cluster Server, HP Serviceguard
  1. Zapewnia wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2003/2008/2012, Linux,
   VMware vSphere

  1. Posiada możliwość wykonania rozbudowy sprzętowej w trybie online
  1. Posiada możliwość rozbudowy macierzy dyskowej do min. 950 dysków
  1. Posiada możliwość rozbudowy macierzy za pomocą dysków: SSD, SAS 10k rpm, SAS 15k rpm, Nearline SAS 7200 rpm
  1. Posiada możliwość rozbudowy do min. 24 interfejsów Fibre Channel (bez stosowania urządzeń typu przełącznik FC lub hub), w celu zapewnienia wysokiej wydajności komunikacji serwer-macierz
  1. Posiada możliwość skalowania kontrolerów macierzowych do co najmniej 4 szt. obsługujących blokowy dostęp do danych
  1. Posiada możliwość rozbudowy pamięci podręcznej cache do co najmniej 192 GB
  1. Posiada oprogramowanie do zarządzania macierzą – graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking)
  1. Umożliwia monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych/najaktywniejszych dysków fizycznych, dysków logicznych (LUN) oraz kontrolerów. Zapewnia możliwość historycznej kolekcji danych wydajnościowych. Wymagane jest dostarczenie licencji potwierdzającej opisaną funkcjonalność
  1. Umożliwia konfigurowanie wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej co najmniej 16TB
  1. Umożliwia zdefiniowanie co najmniej 8000 wolumenów logicznych
  1. Umożliwia konfigurowanie wolumenów logicznych w trybie typu thin provisioning umożliwiającym alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości.

Posiada mechanizm thin provisioning zbudowany w oparciu o rozwiązanie sprzętowe (wykonywane przy pomocy dedykowanego układu ASIC).

Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności dla całej zainstalowanej powierzchni dyskowej
  1. Zapewnia wsparcie dla deduplikacji danych wykonywanej na bieżąco (ang. inline).

Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności dla całej zainstalowanej powierzchni dyskowej
  1. Zapewnia możliwość migracji danych bez przerywania dostępu do migrowanych danych pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych: SSD, SAS, Nearline SAS oraz różnych poziomów RAID na poziomie całych wolumenów logicznych.

Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności
  1. Zapewnia możliwość migracji danych bez przerywania dostępu do nich pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych: SSD, SAS, Nearline SAS na poziomie bloków danych wolumenów logicznych.

Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności
  1. Posiada możliwość rozbudowy o funkcjonalność podziału macierzy na minimum 30 macierzy logicznych zarządzanych przez dedykowanych administratorów
  1. Posiada możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania systemu operacyjnego
  1. Posiada możliwość tworzenia i utrzymywania jednocześnie minimum 500 lokalnych kopii danych wewnątrz macierzy (tzw. kopie point-in-time)
  1. Posiada możliwość wykonywania kopii pełnych oraz kopii wirtualnych typu snapshot
  1. Posiada mechanizm zapewniający spójność danych w kopii wykonywanej w określonym momencie czasu na dowolnym obszarze dyskowym macierzy
  1. Umożliwia dynamiczną rekonfigurację zasobów przeznaczonych na kopię (w tym „podłączenia” tych zasobów do innego oryginału) z poziomu interfejsu administratora.

Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności dla całej zainstalowanej powierzchni dyskowej dla obu typów kopii lokalnych (pełnych i typu snapshot)
  1. Posiada funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń
  1. Umożliwia replikację zdalną w następujących trybach: „jeden do jednego”, „jeden do wielu”, „wiele do jednego”
  1. Umożliwia replikację jednego wolumenu logicznego do dwóch innych, niezależnych ośrodków za pomocą replikacji synchronicznej i asynchronicznej
  1. Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem oraz zamiany ról oryginału i kopii (dla określonej pary dysków logicznych LUN macierzy) z poziomu interfejsu administratora
  1. Umożliwia wykorzystania do replikacji różnych protokołów (Fibre Channel, IP).

Zapewnia możliwość integracji zdalnej replikacji danych z oprogramowaniem klastrowym, co najmniej Microsoft Cluster Server, HP Serviceguard, VMware Site Recovery Manager
  1. Zapewnia odporność na awarię zasilania (redundancja układu zasilania)
  1. Zapewnia możliwość instalacji macierzy w standardowej szafie przemysłowej 19”
  1. Obsługuje następujące funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware vSphere:

- obsługa vStorage VAAI,

- obsługa VASA,

- integracja z modułem vCenter,

- wspieracie dla mechanizmu VMware vSphere 6 VVol,- integracja funkcjonalności wykonywania lokalnych kopii danych typu snapshot zaimplementowanych na macierzy z oprogramowaniem VMware vSphere,

- certyfikowane przez VMware wsparcie dla architektury vSphere Metro Storage Cluster.

Wymagane jest dostarczenie ww. funkcjonalności dla całej zainstalowanej powierzchni dyskowej.
Licencja HP StoreOnce Catalyst z rocznym wsparciem serwisowym, do posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii zapasowych HP StoreOnce 4500

Wymagane minimalne parametry techniczne

Oferowany rodzaj licencji lub potwierdzenie spełnienia poniższych wymogów

Rodzaj licencji

………………………………….Licencja HP StoreOnce Catalyst
Licencja HP StoreOnce Catalyst do posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii zapasowych HP StoreOnce 4500: SN/CZ24481ZMZ, PN/BB878A
Minimalne wsparcie serwisowe: jeden (1) rok

Zadanie II


Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Oferowane parametry lub potwierdzenie spełnienia poniższych wymogów

Dysk twardy 4TB – 4 sztuki


Wymagania minimalne:

 • pojemność: 4 TB

 • pamięć podręczna cache: 128 MB

 • interfejs: SATA III 6Gb/s

 • Rozmiar (cale): 3.5

 • Prędkość obrotów w obr./min: 7200

 • Nominalny czas pracy [godz.] MTBF: 1400000

 • Dysk przeznaczony do pracy ciągłej 24/7.

Seagate ST4000NM0033 lub równoważny. Oferowane komponenty muszą być obecne na liście zgodności producenta serwera NAS. Lista zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.synology.com
Pamięć RAM 16GB ECC

1 komplet16GB (8GB X 2) Kit: DDR3-1600 unbuffered ECC DIMM CL=11 Single Rank 240pin 1.5V

Oferowane komponenty muszą być dedykowane dla serwera NAS. Lista zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.synology.com
Dysk SSD - cache – 2 sztuki


Wymagania minimalne:

 • pojemność: 480 GB

 • interfejs: SATA III 6Gb/s

 • Rozmiar (cale): 2.5

Oferowane komponenty muszą być obecne na liście zgodności producenta serwera NAS. Lista zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.synology.com
Karta sieciowa Ethernet Server 10Gbit

– 1 sztuka
Wymagania minimalne:

 • Porty: 2 x 10GbE

 • Złącze: światłowodowe LC

 • Interfejs: PCIe 2.0 5.0GT/s x8

 • Wysokość karty: Niski profil

Adapter Intel X520 -SR2 DP PCI-E E10G42BFSR lub równoważny.

Oferowane komponenty muszą być obecne na liście zgodności producenta serwera NAS. Lista zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.synology.com

Gwarancja: 36 miesięcy


Zadanie III

Wymagane minimalne parametry techniczne

oferowane parametry lub potwierdzenie spełnienia poniższych wymogów oraz producent typ i model

Rodzaj przełącznika
(podać model, typ, producenta)

Model……………………………

Typ……………………………….Producent………………………..

Przełącznik sieciowy
  1. Jest przystosowany do montażu w 19 calowej szafie rack
  1. Zajmuje nie więcej niż 1U w szafie rack
  1. Posiada co najmniej 48 wbudowanych portów 10/100/1000BaseT z obsługą auto MDIX
  1. Posiada możliwość doposażenia w co najmniej jeden dodatkowy moduł rozszerzający ilość oraz rodzaj dostępnych portów. Wszystkie porty muszą być aktywne po wyposażeniu w moduł rozszerzający
  1. Posiada możliwość wymiany na co najmniej 3 typy modułów: co najmniej 4 porty 10GbE SFP+ lub co najmniej 2 porty 10GbE SFP+ przy czym wymagane jest aby w przypadku wykorzystania pojedynczego łącza 10GbE można było uruchomić 2 dodatkowe porty 1GbE SFP lub co najmniej 4 porty 1GbE SFP
  1. Posiada co najmniej 2 porty 10GbE SFP+ realizowane za pomocą modułu rozszerzającego
  1. Posiada co najmniej 1 wkładkę 10GbE SFP+ SR. Wymagane jest aby wkładki były tego samego producenta co oferowane urządzenie
  1. Musi zapewniać zasilanie Power over Ethernet na wszystkich portach 10/100/1000BaseT zgodnie ze standardem IEEE 802.3at (PoE+). Minimalna moc dostępna dla portów PoE musi wynosić co najmniej 15 Watow. Maksymalna moc dostępna dla portów PoE powinna wynosić co najmniej 30W
  1. Musi zasilić urządzenia PoE o łącznej mocy co najmniej 800W z zainstalowanym jednym zasilaczem
  1. Posiada co najmniej 4GB wbudowanej pamięci DRAM
  1. Posiada co najmniej 2GB wbudowanej pamięci Flash
  1. Posiada co najmniej 3 redundantne i wymienne moduły wentylatorów
  1. Posiada co najmniej 1 redundantny i wymienny zasilacz prądu zmiennego 230V wraz z kablami zasilającymi.
  1. Musi umożliwiać instalacje drugiego, redundantnego zasilacza, aby udostępniać co najmniej 30W na każdym porcie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów redundantnego zasilania
  1. Posiada port konsolowy
  1. Obsługuje co najmniej 255 sieci VLAN
  1. Obsługuje co najmniej 32000 adresów MAC
  1. Posiada wydajność przełączania na poziomie co najmniej 176 Gbps
  1. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność łączenia w stos (stack) z zachowaniem następujących wymagań:
   • Co najmniej 4 jednostki w stosie
   • Magistrala stakująca o wydajności co najmniej 480Gb/s
   • Tworzenie połączeń agregowanych zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie
   • Posiada dedykowany kabel do łączenia w stos (należy dostarczyć wraz z przełącznikiem)
   • Współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych kabli
  1. Obsługuje ramki Ethernet o wielkości co najmniej 9000 bajtów
  1. Możliwość rozszerzenia o funkcje kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi dla co najmniej 50 punktów dostępowych
  1. Możliwość rozszerzenia o funkcje routingu dynamicznego IPv4 i IPv6 co najmniej RIP,OSPF,BGP
  1. Możliwość rozszerzenia o funkcję tworzenia statystyk ruchu typu NetFlow lub równoważny bez dokonywania zmian sprzętowych
  1. Musi pracować w minimalnym zakresie temperatur od 0 do 40 stopni Celsjusza
  1. Musi pracować z napięciem zmiennym 230V; 50Hz
  1. Obsługa protokołu NTP
  1. Obsługa IGMPv3 oraz MLDv1/2 Snooping
  1. Obsługa protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree
  1. Obsługa funkcji serwera DHCP
  1. Urządzenie musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa:
   • Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level)
   • Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z funkcją dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL
   • Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X
   • Uwierzytelnianie urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC
   • Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www)
   • Elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www
   • Wymagane jest wsparcie dla uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie
   • Uzyskanie dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z obsługą certyfikatów typu self-signed
   • Obsługa list kontroli dostępu (ACL); mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad lub równoważnych. Wymagane jest, aby listy ACL posiadały domyślny wpis “blokuj” dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL
   • Funkcję izolacji portu (Protected Port)
   • Funkcję Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego
  1. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
   • Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP
   • Implementacja co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek
   • Obsługa jednej z kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)
   • Ograniczanie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością co najmniej 8Kbps. Wymagana jest możliwość skonfigurowania co najmniej 64 różnych ograniczeń
  1. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP)
  1. Obsługa protokołu LLDP lub LLDP-MED
  1. Zarządzanie poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli
  1. Zdalna obserwacja ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN)
  1. Obsługa protokołów SSH, HTTPS, HTTP, TELNET, SNMP, SCP zarówno IPv4 i IPv6
  1. Uwierzytelnianie i autoryzacja za pośrednictwem protokołu RADIUS lub TACACS+
  1. Obsługa logowania zdarzeń na zewnętrznym serwerze
  1. Możliwość edycji konfiguracji na dowolnym komputerze PC i późniejsze jej wgranie do urządzenia
  1. Nie dopuszczalne są restarty urządzenia w celu zaaplikowania zmian w aktywnej konfiguracji.
  1. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwość uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją.
  1. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych
  1. Moduły zapewniające redundantne podłączenie infrastruktury blade poprzez interfejsy SFP+ 10Gb do posiadanej przez zamawiającego infrastruktury sieciowej (Cisco Catalyst 4900M). Zaoferowane moduły muszą być oficjalnie wspierane przez producenta posiadanego przełącznika sieciowego.

W tym celu wymagane jest dostarczenie:
 • czterech (4) modułów CVR-X2-SFP10G
 • czterech (4) modułów SFP-10G-SR

Podpis Wykonawcy................................................................

WAG.261.1.5.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie I


 1. Directory: system -> obj
  obj -> ZałĄcznik nr 5 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
  obj -> Gorzów Wlkp
  obj -> Plan audytu na rok 2009
  obj -> Dwudniowe maleństwo aż z Gostynia na salę operacyjną trafiło o dwudziestej, wyjechało z niej o północy
  obj -> Akcja „GL” I nfz „Zdrowie na jesień
  obj -> Cudze chwalicie, swego nie znacie Ponad sto milionów złotych ucieknie z naszego województwa do innych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. A to dlatego, że wolimy leczyć się w innych ośrodkach, choć takie same
  obj -> Załącznik nr 1 do siwz so 272 11 2014
  obj -> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2013
  obj -> Akcja „GL” I nfz zdrowie na jesień (IV) neonatologia
  obj -> Oddział okulistyczny w Kostrzynie nad Odrą wyróżnia się nie tylko posiadanym sprzętem I jakością wykonywanych usług, ale też p

  Pobieranie 0.69 Mb.

  Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna