Gorzów WlkpPobieranie 0.69 Mb.
Strona1/6
Data24.10.2017
Rozmiar0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6


WAG 261.1.5.2015AB

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na:
rozbudowę systemu informatycznegow trybie przetargu nieograniczonego

(o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie


z USTAWĄ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Zielona Góra, lipiec 2015 roku
ZAMAWIAJĄCY :

Lubuski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Podgórna 9b

65-057 Zielona Góra

NIP 107-000-10-57


REGON 015817985-00150

tel. (68) 32-87-741

fax ( 68) 32 -87-635

email: administracja@nfz-zielonagora.pl

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:


 1. z możliwością składania ofert częściowych,

 2. bez możliwości składania ofert wariantowych,

 3. z obowiązkiem wnoszenia wadium,

 4. bez przewidywanych zamówień uzupełniających,

 5. z obowiązkiem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 6. bez prowadzenie aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie I

  1. Dostawa sześciu (6) szt. serwerów typu blade wraz z ich instalacją, uruchomieniem i konfiguracją oraz przygotowanie i realizacja projektu technicznego obejmującego:

 • instalację sprzętową serwerów,

 • instalację oprogramowania VMware vSphere,

 • dołączenie nowych serwerów do infrastruktury vSphere,

 • rekonfigurację sieci SAN i macierzy dyskowych,

 • rekonfigurację mechanizmów klastrowych VMware vSphere,

 • deinstalacja starych serwerów.

  1. Dostawa modułów, instalacja i konfiguracja w ramach rozbudowy obudowy HP Blade System C7000 o:

 • moduły LAN – minimum dwa (2) moduły typu 10Gb Ethernet wraz z minimum czterema (4) modułami SFP+ 10Gb SR (po dwa na moduł) oraz minimum ośmioma (8) modułami SFP 1Gb RJ45 (po cztery na moduł),

 • moduły SAN - minimum dwa (2) moduły typu 8Gb Fibre-Channel wraz z czterema (4) wkładkami 8Gb FC SFP+ (po dwie na moduł),

 • moduły zasilające – sześć (6) szt. zasilaczy HP 2650W Plat Ht Plg Pwr Supply Kit PN. 733459-B21

  1. Dostawa macierzy dyskowej (1 szt.) wraz instalacją, uruchomieniem i konfiguracją oraz przygotowanie i realizacja projektu technicznego obejmującego:

 • rekonfigurację podziału przestrzeni dyskowej,

 • rekonfigurację mechanizmów klastra VMware,

 • migrację i reorganizację danych,

 • rekonfigurację mechanizmów mapowania wystawianych zasobów,

 • wykonanie testów odbiorczych funkcjonalnych.

  1. Dostawa licencji HP StoreOnce Catalyst z rocznym wsparciem serwisowym do posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii zapasowych HP StoreOnce 4500

Zadanie II

Rozbudowa serwera NAS Synology RS10613xs+ obejmująca dostawę: • dysków twardych 4TB – cztery (4) szt.,

 • pamięci RAM 16GB ECC – jeden (1) komplet,

 • dysków SSD - cache – dwie (2) szt.,

 • karta sieciowa Ethernet Server 10Gbit – jedna (1) szt.

Zadanie III

 1. Dostawa dwóch (2) przełączników sieci Ethernet wraz z modułami.

 2. Dostawa modułów do posiadanej przez zamawiającego infrastruktury sieciowej (Cisco Catalyst 4900M) – cztery (4) moduły CVR-X2-SFP10G i cztery (4) moduły SFP-10G-SR.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 1. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48800000-6; 30230000-0; 32400000-7; 48000000-8

 2. Wymagany, maksymalny termin realizacji zamówienia:

Zadanie I: 90 dni, licząc od dnia podpisania umowy

Zadanie II: 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy

Zadanie III: 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy


 1. Gwarancja:

Zadanie I: min. 12 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

Zadanie II: min. 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.Zadanie III: min. 12 misięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

ROZDZIAŁ II. OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni spełniać warunki określone
  w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:


 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty, jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, art. 24 ustawy Pzp) oraz wymagań określonych przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp) zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Dokumenty te winny być przedkładane w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania przedstawienia oryginału dokumentu lub jego kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej autentyczności.

 3. Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem Zamawiający rozumie złożenie własnoręczne podpisu osoby umocowanej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opatrzenie kopii dokumentu wyrażaniem „za zgodność z oryginałem”.

 4. Sposób dokonywania oceny warunków postawionych przez Zamawiającego na mocy
  art. 25 ust. 1 oraz art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych
  : Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań postawionych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

ROZDZIAŁ III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem jej odrzucenia;

 2. przedstawiona oferta winna być zgodna z wymaganiami niniejszej SIWZ oraz ustawy Pzp, napisana w języku polskim z użyciem urządzeń, materiałów gwarantującym trwałość
  i czytelność zapisu;


 3. dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem
  na język polski;


 1. oferta sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w Załączniku nr 3 do SIWZ winna być trwale złączona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
  woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie.
  W takiej sytuacji pełnomocnictwo to musi być integralną częścią oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne, itp.), do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu;

 1. wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej;

 2. wszystkie strony oferty winny być ponumerowane a dokumenty określone
  w
  Załączniku nr 3 do SIWZ, przedkładane razem z ofertą, winny być poukładane
  w kolejności określonej w w/w załączniku począwszy od pozycji 1;


 3. wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być, co najmniej parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Przy parafce winna się znaleźć data dokonania zmiany. Przy nanoszeniu zmian nie należy stosować korektorów oraz innych substancji o podobnym przeznaczeniu;

 4. jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winno się
  je umieścić, jako ostatnie strony oferty
  w oddzielnej kopercie oraz poprzedzić oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich, oznaczonych numerycznie stron;

 5. w przypadku określonym w ust. h wykonawca winien jest wykazać, iż zastrzeżone
  informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;

 6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

 7. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być zaadresowana na Zamawiającego oraz posiadać oznaczenia:

"Oferta dotycząca zamówienia publicznego nr WAG .261.1.5.2015 „ oraz

"NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 27 sierpnia 2015 ROKU, DO GODZ. 10:30"

 1. poza oznaczeniami określonymi w ust. k, koperta winna posiadać nazwę i adres
  Wykonawcy, aby można było zidentyfikować uczestnika postępowania przed otwarciem ofert oraz odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie.


W takiej sytuacji Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania;

 1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę w formie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o zmianie musi być złożone, wg takich samych zasad jak określone w ust. k i l, tj. w kopercie dodatkowo oznaczonej dopiskiem „ZMIANA OFERTY".

 1. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego
  i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające
  z obowiązujących przepisów.


 2. Cena winna być wyrażona w polskich złotych (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pom. nr 02 w terminie do dnia
  27 sierpnia 2015 roku, do godz. 1000.

 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 27 sierpnia 2015 roku o godz. 1030w siedzibie
  Zamawiającego w pok. 204).
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany
  nr pokoju, w którym odbywać się będzie otwarcie ofert
  (w przypadku zmiany miejsca otwarcia, Wykonawcy zostaną poinformowani w dniu otwarcia ofert).

 1. Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Wykonawca może zwrócić się na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie, jeżeli zapytanie wpłynie w terminie określonym
w art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp.
Treść takiego zapytania Wykonawca winien dodatkowo przekazać w formie elektronicznej (umożliwiającej edycję) na
email: administracja@nfz-zielonagora.pl


 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można przekazywać pisemnie, faksem lub droga elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 5c.
  W przypadku formy faksu, każda ze stron na żądanie drugiej winna niezwłocznie potwierdzić fakt jego otrzymania.

 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany bądź wycofanie oferty.

 3. Adres do korespondencji: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
  Zdrowia, ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra,
  fax (68) 328-76-35.

 4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy winni powoływać się na znak postępowania: WAG.261.1.5.2015.

 1. Wadium:

 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie I: 52 400,00 zł

Zadanie II: 340,00 zł

Zadanie III: 2 800,00 zł


Wadium winno być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia
27 sierpnia 2015 roku
do godz.1000 na zasadach określonych w art. 45 ust. 6-8 ustawy Pzp.

 1. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wpłaty należy dokonać na
  poniższe konto (za termin wniesienia wadium zostanie przyjęta data uznania rachunku Zamawiającego):


BGK/O Zielona Góra: 56 1130 1222 0030 2000 2320 0004

W tytule płatności należy wskazać, iż wpłata dotyczy: „wadium WAG .261.1.5.2015” , podając nr zadania.

 1. Wykonawca winien dodatkowo do oferty dołączyć dokument potwierdzający wpłatę wymaganej kwoty wadium, jeśli wniesienie wadium zostało dokonane w formie
  pieniądza. Przedmiotowy dokument nie stanowi części oferty.


 2. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż wskazana w pkt. c) Wykonawca winien Przedmiotowy dokument dostarczyć w oryginale.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

    1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść – najpóźniej
     w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

    2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej z form określonych w art. 148 ustawy Prawo
     Zamówień Publicznych.


    3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy:

BGK/O Zielona Góra: 56 1130 1222 0030 2000 2320 0004

z dopiskiem „zabezpieczenie wykonania umowy WAG .261.1.5.2015, nr. Zadania…..”d) Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostała kwota zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY/WYBORU OFERT

1. Przy wyborze ofert będą stosowane następujące kryteria z wagami określonymi poniżej:

 1. C –cena, waga 90%:

- liczba punktów będzie wyliczone wg wzoru: C = (CN/ COB x 100) x 90, gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena brutto

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

- ocenie podlega cena brutto określona w formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do SIWZ.


 1. D – termin realizacji zamówienia, waga 10%

Dodatkowe punkty za skrócenie terminu realizacji zamówienia zostaną przyznane, zgodnie z poniższymi tabelami:

Zadanie I Zadanie II i III

Liczba dni

PunktyLiczba dni


Punkty


88-90

0
58-60

0

85-87

1
55-57

1

82-84

2
52-54

2

79-81

3
49-51

3

76-78

4
46-48

4

73-75

5
43-45

5

70-72

6
40-42

6

67-69

7
37-39

7

64-66

8
34-36

8

61-63

9
31-33

9

60 i mniej

10
30 i mniej

10


Ocenie podlega ilość dni podana w formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do SIWZ

 1. Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne stawiane przez Zamawiającego oraz uzyska największą, sumaryczną ilość punktów(P) z poszczególnych kryteriów:

P= C+D

gdzie:

P – łączna ocena punktowa oferty, we wszystkich kryteriach,

C – ocena oferty w kryterium: cena

D – ocena oferty w kryterium: termin realizacji.

ROZDZIAŁ V. POZOSTAŁE INFORMACJE


 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom.

Wobec czynności lub zaniechań czynności Zamawiającego w toku prowadzonego postępowania Wykonawca, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp może skorzystać ze
środków ochrony prawnej, które zostały szczegółowo uregulowane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.


 1. Formalności po wyborze oferty.

  1. Wszystkie istotne warunki umowy przedstawione w załączniku nr 4 SIWZ pozostają
   w całym okresie jej trwania niezmienione,
   z zastrzeżeniem §7 ust.2 umowy.

  2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą
   dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
   to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty.


  3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty przedłożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 1. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem.

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 3 -Zestawienie dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 4 - Wzór umowy,

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 6 - Lista podmiotów,

Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw,

Załącznik nr 8 - Wykaz osób.Zielona Góra, 17 lipca 2015 roku
Zatwierdzam:
Stanisław Łobacz

Directory: system -> obj
obj -> ZałĄcznik nr 5 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
obj -> Gorzów Wlkp
obj -> Plan audytu na rok 2009
obj -> Dwudniowe maleństwo aż z Gostynia na salę operacyjną trafiło o dwudziestej, wyjechało z niej o północy
obj -> Akcja „GL” I nfz „Zdrowie na jesień
obj -> Cudze chwalicie, swego nie znacie Ponad sto milionów złotych ucieknie z naszego województwa do innych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. A to dlatego, że wolimy leczyć się w innych ośrodkach, choć takie same
obj -> Załącznik nr 1 do siwz so 272 11 2014
obj -> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2013
obj -> Akcja „GL” I nfz zdrowie na jesień (IV) neonatologia
obj -> Oddział okulistyczny w Kostrzynie nad Odrą wyróżnia się nie tylko posiadanym sprzętem I jakością wykonywanych usług, ale też p

Pobieranie 0.69 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna