Gorzów WlkpPobieranie 311.74 Kb.
Strona2/2
Data24.10.2017
Rozmiar311.74 Kb.
1   2
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne), każdy z wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oraz każdy z wspólników spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w pozycji 1-7 Załącznika nr 3 do SIWZ
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, w pkt. 2-5, składa dokumenty zgodne z zapisami Rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

WAG 291-5/2014 Załącznik Nr 4 do SIWZ


Umowa nr WAG 291-5/2014 – projekt

zawarta w dniu ………….. 2014 roku w Zielonej Górze pomiędzy:

LUBUSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra

NIP: 107-000-10-57zwanym w treści umowy Zamawiającym i reprezentowanym przez:

1.................................................................

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym przez:

1. ……………………………….. – ………………………W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (nr WAG 291-5/2014) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U z 2013 r. 907 z późn. zmianami) zawarto umowę o następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY  1. Przedmiotem umowy:

a) dostawa dwóch napędów LT06 do biblioteki taśmowej HP MSL 4048 wraz z licencjami HP DataProtector oraz wraz z usługami instalacji, rekonfiguracji, świadczenia gwarancji i wsparcia serwisowego. Posiadana obecnie biblioteka wymaga rozbudowy o następujące elementy:

- 2 napędy LTO6 z interfejsem FC,

- 4 taśmy czyszczące,

- 2 kable FC typu OM3 o długości 5m,

- oprogramowanie HP Data Protector o licencje na dodatkowe dwa napędy.

 1. dostawa przełącznika sieci SAN oraz oprogramowania do zarządzania siecią SAN. Zadanie obejmuje również usługę instalacji, wdrożenia, świadczenia gwarancji
  i wsparcia serwisowego, szkolenia pracowników Zamawiającego.


Przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego do spełnienia, których Wykonawca zobowiązał się w swojej ofercie oraz załącznikiem nr 2 opisem przedmiotu umowy, sporządzonym na podstawie oferty Wykonawcy.

  1. Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji technicznej zawierającej szczegółową charakterystykę dostarczonego sprzętu oraz projekty powykonawcze, a także inne dokumenty określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, tj. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B

  3. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie do 30.09.2014 roku.

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 3 dni wcześniej o planowanych pracach i uzyska zgodę Zamawiającego na ich rozpoczęcie.

  1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy oraz po jej zakończeniu, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz.

  2. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, złożyć oświadczenia pracowników wykonujących zakres niniejszej umowy, dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1do umowy.

§2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu zrealizowania niniejszej umowy wynosi
  netto …………………………… zł, brutto ………………………… zł.


 2. Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą dokonania płatności będą protokoły odbioru, sporządzone przez Wykonawcę osobno dla dostarczonego sprzętu i przekazanej dokumentacji powykonawczej podpisane przez obie strony Umowy.

 3. Dane dotyczące przedmiotu zamówienia wskazane w fakturze powinny być tożsame
  z danymi zawartymi w tabeli formularza ofertowego (4 pozycje).


 4. Wykonawca dostarczy oryginał faktury do siedziby Zamawiającego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B.

 5. Faktura winna być wystawiona na Nabywcę: Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057 oraz Odbiorcę i Płatnika: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra.

 6. W cenie brutto zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy
  w szczególności transport, opakowanie, rozładunek, a także opłaty i daniny publiczne wynikające z obowiązującego prawa.


 7. Płatności uważane będą za zrealizowane w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§3 GWARANCJE I REKLAMACJE

  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres:

a) ….. miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na elementy oraz oprogramowanie dostarczone w zakresie modernizacji posiadanej biblioteki taśmowej

b)….. miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dla zainstalowanego przełącznika SAN oraz …. miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dla dostarczonego oprogramowania do zarządzania siecią SAN.

2. W przypadku uszkodzeń sprzętu objętych gwarancją serwisową, niedających się usunąć, Wykonawca zobowiązany jest w terminie przewidzianym na naprawę, dostarczyć Zamawiającemu nowy sprzęt, odpowiadający, co najmniej takim samym parametrom.

3. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń telefonicznych po numer tel. ……………………. lub faksem pod numer ………………………………..

4. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.

5. Świadczenie usługi gwarancyjnej odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9 B.


6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
i prawne przedmiotu umowy, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich
i patentów.

§4 KARY UMOWNE 1. Obciążające Wykonawcę:

a) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminów określonych w §1 ust. 4 umowy
z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczona zostanie kara – za każdy dzień opóźnienia w realizacji danego zadania w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy.


b) w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawcy zostanie naliczona kara za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy.

c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego
w §2 ust.1 umowy.


d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający naliczy karę w wys. 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy.


 1. Obciążające Zamawiającego:

a) w przypadku przekroczenia terminów płatności podanych w §2 niniejszej umowy,
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty.


 1. Zamawiający może potrącić należną karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

 2. W razie powstania szkody przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.

§5 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj.: ............................. zł.

 2. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§6 SPORY

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.

 2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Oddziału Zamawiającego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej.

 2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia

 • Załącznik nr 2 – opis przedmiotu umowy sporządzony na podstawie złożonej oferty

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy – znajdujące się w teczce z dokumentacją postępowania, w siedzibie Zamawiającego.

 1. Osobami reprezentującymi obie strony do przestrzegania realizacji postanowień umowy są:

 1. Ze strony Zamawiającego: ..................., tel. .................. oraz ...................., tel. ..................

 2. Ze strony Wykonawcy: …………………….., tel. ………………..,

przy czym odbioru sprzętu dokona Zespół przyjmujący.

 1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający: Wykonawca:
……………………………………. …………………………………….

Załącznik nr 1 do Umowy
(adres zamieszkania)
(nazwa i nr dokumentu tożsamości)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w myśl, której za dane uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Zobowiązuję się:

 1. do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;

 2. nie pozostawiać bez dozoru, ani udostępniać osobom nieupoważnionym dokumentów materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;

 3. nie wykorzystywać ani nie udostępniać nieuprawnionym dokumentacji z danymi do innych celów niż służbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

 4. do niezwłocznego zniszczenia, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie danych, wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub błędnych dokumentów;

 5. w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenie ochrony danych, bezzwłocznie powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego, właściwego ze względu na zaistniały incydent kierownika komórki organizacyjnej w Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach urzędowania również ochronę obiektu;

 6. przy przetwarzaniu danych, do szczególnej dbałości o zachowanie poufności, integralności i dostępności danych związanych z dokumentami znajdującymi się w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, także dotyczących danych pracowników, dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprzętowo - programowej systemów informatycznych;

 7. przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczególnej dbałości o zachowanie poufności treści dokumentów, które znajdują się w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dostępu do danych.


Wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza
...............................................................

Miejscowość, data
..........................................................

czytelny podpis

WAG 291-5/2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ
Oświadczenie

Ja/my, niżej podpisany/i


.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Oświadczam/y, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


______________, dnia ____________2014 r.

_____________________________podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

WAG 291-5/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ


...................................(pieczęć wykonawcy)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę dwóch napędów LT06 wraz z licencjami oraz dostawę przełącznika sieci SAN wraz
z oprogramowaniem

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)


 1. składamy listę podmiotów, razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów
  (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).


Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.2.3.…..


.......................................(miejscowość, data)

..................................................................podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 1. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................(miejscowość, data)
..................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2


WAG 291-5/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ DOSTAW

Nazwa/Firma Wykonawcy..........................................................................


Adres ..........................................................................................................


l.p.

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz, którego dostawa była wykonana

Przedmiot zamówienia


Data wykonania

(od dd-mm-rrrr


do dd-mm-rrrr)

Wartość dostawy brutto w zł

1

2

3

4

Uwagi: Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.

Podpis Wykonawcy................................................................WAG 291-5/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
L.P.

Imię i nazwisko osoby


Kwalifikacje zawodowe (należy wskazać dokładne nazwy posiadanych przez tą osobę certyfikatów wymaganych w SIWZ)


Podstawa dysponowania daną osobą (np. umowa
o pracę, umowa cywilnoprawna, zobowiązanie do udostępnienia zasobów)


1.2.3.Podpisy członków komisji przetargowej:________________

Directory: system -> obj
obj -> ZałĄcznik nr 5 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
obj -> Gorzów Wlkp
obj -> Plan audytu na rok 2009
obj -> Dwudniowe maleństwo aż z Gostynia na salę operacyjną trafiło o dwudziestej, wyjechało z niej o północy
obj -> Akcja „GL” I nfz „Zdrowie na jesień
obj -> Cudze chwalicie, swego nie znacie Ponad sto milionów złotych ucieknie z naszego województwa do innych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. A to dlatego, że wolimy leczyć się w innych ośrodkach, choć takie same
obj -> Załącznik nr 1 do siwz so 272 11 2014
obj -> Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2013
obj -> Akcja „GL” I nfz zdrowie na jesień (IV) neonatologia
obj -> Oddział okulistyczny w Kostrzynie nad Odrą wyróżnia się nie tylko posiadanym sprzętem I jakością wykonywanych usług, ale też p

Pobieranie 311.74 Kb.

Share with your friends:
1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna