Format projektu ram działAŃ o znaczeniu priorytetowym (paf)Pobieranie 2.26 Mb.
Strona1/6
Data23.01.2018
Rozmiar2.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6
DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

PRIORYTETOWE RAMY DZIAŁAŃ

DLA SIECI NATURA 2000
na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020


Warszawa, kwiecień 2013 r.

SPIS TRESCI

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRUTÓW ……………………………………………………………………………………………5
A. OGÓLNY OPIS SIECI NATURA 2000 WYZNACZONEJ NA TERENIE KRAJU
A.1 Krótki opis typów siedlisk z Załącznika I i gatunków z Załącznika II Dyrektywy siedliskowej oraz gatunków
z Załącznika I i gatunków ptaków wędrownych z Dyrektywy ptasiej, dla których wyznaczono
obszary Natura 2000 ……………………………………………………………………………………………………..9

A.2 Liczba i powierzchnia obszarów Natura 2000 ……………………………………………………………………….10

A.3 Główne typy użytkowania gruntów i kategorie ekosystemów występujące na obszarach Natura 2000 w ha, według CORINE Land Cover (CLC)…………………………………………………………………………………...11
B. STAN ZACHOWANIA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH I GATUNKÓW W POLSCE
B.1 Najnowsze dane dotyczące oceny stanu ochrony gatunków i typów siedlisk na terenie Polski………………..13

B.1.a Typy siedlisk i gatunki z załączników Dyrektywy siedliskowej (%)………………………………………………13

B. 1. b Gatunki ptaków z Dyrektywy Ptasiej………………………………………………………………………………16

B. 2 Ogólna ocena stanu ochrony według kategorii siedliska/grupy gatunków……………………………………….17

B. 3 Przegląd oddziaływań i zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych i gatunków……………………………………….18
C. PRZEPISY PRAWNE I ŚRODKI ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE OCHRONY I ZARZĄDZANIA OBSZARAMI NATURA 2000.
C. 1 Właściwe krajowe przepisy prawne…………………………………………………………………………………..20

C. 2 Postęp i perspektywy procesu planowania zarządzania na obszarach Natura 2000…………………………..24

C.3 Właściwe krajowe plany oraz inicjatywy podejmowane na rzecz ochrony i poprawy właściwego stanu ochrony poszczególnych typów siedlisk oraz gatunków…………………………………………………………………........26
D. DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UE
D.1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) ………………………………..27

D.2 Europejski Fundusz Rybacki (EFF) ………………………………………………………………………………......28

D.3 Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności………………………………………………………………………….29

D.4 LIFE………………………………………………………………………………………………………………………..30

D.5 Pozostałe główne źródła finansowania ……………………………………………………………………………..31

E. OSZACOWANIE AKTUALNYCH POTRZEB FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM OBSZARAMI NATURA 2000 NA LATA 2014-2020…………………………………………………………………….35
F. STRATEGICZNE PRIORYTETY OCHRONY SIECI NATURA 2000 NA LATA 2014-2020
F.1 Streszczenie priorytetów zaplanowanych na lata 2014-2020 i oczekiwanych rezultatów, jakie mają być osiągnięte dla typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, uwzględniając potrzebę zmierzenia postępów realizacji celu sieci Natura 2000 przyjętego w ramach unijnej Strategii różnorodności biologicznej do 2020 r. (w zakresie obszarów Natura 2000) oraz dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci Natura 2000 (SOO +OSO) ………………...………………………………………………..37

F.2 Streszczenie priorytetów zaplanowanych na lata 2014-2020 i oczekiwanych rezultatów, jakie mają być osiągnięte dla pozostałych typów siedlisk i gatunków, uwzględniając potrzebę zmierzenia postępów realizacji celu sieci Natura 2000 przyjętego w ramach unijnej Strategii różnorodności biologicznej do 2020 r. (w zakresie obszarów Natura 2000) oraz dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci Natura 2000


(SOO + OSO) ……..…………………………………………………………………………………………………..39

F.3 Strategiczne priorytety dotyczące inwestycji na obszarach Natura 2000 związanych z ekoturystyką


i zielonymi miejscami pracy, dotyczące wspierania łagodzenia skutków zmian klimatycznych i adaptacji do nich lub innych korzyści dla ekosystemu, w zakresie badań, edukacji, szkoleń, świadomości oraz promowania współpracy (w tym transgranicznej), które mają związek z zarządzaniem siecią Natura 2000……………………………………………………….…………………………………………………………….42

G. OPIS GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU OSIĄGNIĘCIE PRIORYTETÓW
G.1.a Główne Działania Priorytetowe dla sieci Natura 2000……………………………………………………………44

G.1.b Działania priorytetowe dla sieci Natura 2000 – siedliska i gatunki terenów rolniczych


i leśnych………………………………………………………………………………………………………………48

G.1.c Działania priorytetowe dla sieci Natura 2000 – siedliska i gatunki terenów morskich


i przybrzeżnych………………………………………………………………………………………………………51

G.1.d Działania priorytetowe dla sieci Natura 2000 – siedliska i gatunki terenów podmokłych, w tym


torfowisk………………………………………………………………………………………………………………52

G.2. Pozostałe działania priorytetowe

G.2.a. Działania priorytetowe na rzecz zapewnienia korzyści ekosystemowych Natury 2000, w szczególności
w kwestii łagodzenia skutków zmian klimatycznych oraz adaptacji do zmian klimatu……………………….53

G.2.b. Działania priorytetowe na rzecz promocji zrównoważonej turystyki i zielonych miejsc pracy na terenach obszarów Natura 2000………………………………………………………………………………………………55

G.2.c Działania priorytetowe na rzecz promocji innowacyjnych rozwiązań związanych z siecią
Natura 2000…………………………………………………………………………………………………………..56

G.3. Tabela podsumowująca priorytetowe działania wg typów gatunków i siedlisk …………………………………57H. MONITOROWANIE, OCENA I AKTUALIZACJA PAF ……………………………………………………………...66

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
ALP – alpejski region biogeograficzny (w Polsce obejmuje region Karpat).
Beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji.
CON – kontynentalny region biogeograficzny (w Polsce obszar poza Karpatami).
CORINE Land Cover (CLC) - jeden z działów tematycznych systemu CORINE obejmujący gromadzenie informacji dotyczących form pokrycia terenu. Głównym źródłem informacji są zdjęcia satelitarne.
Dyrektywa ptasia – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
Dyrektywa siedliskowa – Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
EFR – Europejski Fundusz Rybacki jest instrumentem Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE, ukierunkowanym na zrównoważony rozwój gospodarczy sektora rybołówstwa (tu: zrównoważona eksploatacja żywych zasobów wodnych, efektywne zarządzanie, przetwarzanie i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury pod kątem trwałości zasobów oraz teraźniejszych i przyszłych wymogów środowiskowo-gospodarczo-społecznych), wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczości, poprawę konkurencyjności oraz ochronę środowiska wodnego na obszarach działalności rybackiej (połów, przetwórstwo i handel zasobami).
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich jest instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej UE, ukierunkowanym na wsparcie regionów krajów członkowskich o strukturze typowo rolniczej. Z puli środków EFRROW finansowane są projekty mające na celu zrównoważony rozwój sektorów rolnictwa
i leśnictwa, poprawę konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości, poprawę stanu środowiska, rozwój turystyki, rozbudowę infrastruktury, ułatwienie dostępu do usług oraz podniesienie jakości życia na terenach wiejskich.
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji
w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Z EFRR pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.
European Topic Centre on Biological Diversity - Europejski Ośrodek Tematyczny ds. Różnorodności Biologicznej.
Fundusz Spójności – instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, którego celem jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Założeniem realizacji projektów Funduszu Spójności w sektorze środowiska jest dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich, jak również budowa nowych elementów sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego. W zakresie infrastruktury transportowej realizowane są inwestycje, które służą modernizacji, przebudowie i rozbudowie transeuropejskiej sieci transportowej, czyli wybrane linie kolejowe, główne drogi, drogi wodne oraz porty: morskie i lotnicze.

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Inkubator przedsiębiorczości – Instytucja rozwoju ekonomicznego i socjalnego powołana w celu organizowania oraz przyspieszania wzrostu i sukcesu nowych, przedsiębiorczych firm poprzez kompleksowy program wspierania biznesu. Głównym celem inkubatora jest wypromowanie efektywnych przedsiębiorstw, które po opuszczeniu programu są zdolne samodzielnie przetrwać finansowo. Po opuszczeniu inkubatora firmy tworzą miejsca pracy, rewitalizują środowisko lokalne, komercjalizują nowe technologie, tworzą dobrobyt
i pomyślny rozwój lokalnej i narodowej gospodarki.
KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
LIFE – Instrument finansowy na rzecz środowiska, jest jedynym funduszem Unii Europejskiej powołanym ściśle
w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, w tym przyrody.
Martwe drewno – martwe i obumierające drzewa, ich części oraz martwe części żywych drzew.
MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
NGO – skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" – organizacje pozarządowe, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia.
Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków (wyznaczany na podstawie Dyrektywy ptasiej), specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (wyznaczane na podstawie Dyrektywy siedliskowej), utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.
Ochrona czynna – stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.
Ochrona Ex situ – ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem ich naturalnego występowania.
Ochrona In situ – ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów w miejscach ich naturalnego występowania.
ONW – obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
OSO – obszar specjalnej ochrony ptaków – obszar wyznaczony, zgodnie z Dyrektywą siedliskową, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
Ośrodek rehabilitacji zwierząt – miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego.
Owady saproksyliczne – są to owady zależne podczas części swojego życia od obumierającego lub martwego drewna (w różnych fazach rozkładu), albo od zasiedlających ten substrat grzybów i innych owadów.
OZW – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego.
PAF – Prioritised Action Framework for Natura 2000 / Priorytetowe Ramy Działań dla Sieci Natura 2000.
Platforma B@B – platforma internetowa Biznes i Bioróżnorodność (B@B) wspierająca wszystkie przedsiębiorstwa, które integrują zagadnienia bioróżnorodności w swojej bieżącej działalności. Platforma będzie miała na celu zwiększenie zainteresowania zagadnieniami łączenia biznesu i bioróżnorodności oraz pomoc w identyfikacji najlepszych narzędzi umożliwiających generowanie dochodu przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i zachowaniu bioróżnorodności.
PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska
PN – park narodowy.
PO- plan ochrony
POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia celów założonych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO) przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.
PO Ryby – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został stworzony, aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są: racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb, poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich stworzony do zarządzania środkami finansowymi UE przeznaczonymi w Polsce na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich pod kątem takich kierunków priorytetowych jak: poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, wdrażanie strategii rozwoju, współpracy i aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
Przepławka - urządzenie techniczne umożliwiające migrację ryb w górę/dół rzeki.
PZO – plan zadań ochronnych
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Reintrodukcja – powtórne wprowadzenie rodzimych ginących gatunków roślin lub zwierząt na obszary wcześniej przez nie zasiedlane.
Różnorodność biologiczna – zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów.
RPO – Regionalny Program Operacyjny – dokument składający się ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań, odnoszących się do województwa albo województw, przygotowany przez zarząd województwa albo zarządy województw działające w porozumieniu.
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.
SOO – specjalny obszar ochrony siedlisk – obszar wyznaczony, zgodnie z Dyrektywą siedliskową, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub
w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków.
Starodrzew - drzewostan powyżej 100 lat, o średniej pierśnicy zazwyczaj powyżej 50 cm, który przekroczył już najlepszy wiek do odnowienia i użytkowania. W fazie tej drzewostan traci stopniowo zdolność przyrostu
i zaczyna przejawiać oznaki starzenia się. Gdzieniegdzie obumierają pojedyncze drzewa, zwarcie stopniowo się rozluźnia, gdyż boczny rozrost koron drzew w tym wieku praktycznie nie istnieje i powstałe luki w sklepieniu leśnym się nie zamykają.
UE – Unia Europejska
UM – Urząd Morski.
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Właściwy stan ochrony gatunku –stan, w którym dynamika liczebności populacji wskazuje, że gatunek utrzymuje się w dłuższej perspektywie czasowej, jako trwały i biologicznie żywotny składnik swych naturalnych siedlisk, naturalny zasięg występowania gatunku nie zimniejsza się i nie ma podstaw, by sądzić, że będzie się zmniejszała w przewidywalnej przyszłości oraz istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć wystarczająco duża powierzchnia siedlisk niezbędnych dla długotrwałego zachowania populacji.
Właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego – stan, w którym naturalny zasięg siedliska jest stały lub powiększa się, siedlisko zachowuje specyficzną strukturę i funkcje, konieczne dla jego trwania w dłuższej perspektywie czasowej i są podstawy do przypuszczenia, że zachowa je w dającej się przewidzieć przyszłości, a także właściwy jest stan ochrony typowych dla niego gatunków.
WPR – Wspólna Polityka Rolna UE obejmująca wszystkie przedsięwzięcia dotyczące sektora rolnego, podejmowane przez Unię Europejską w celu wypełnienia postanowień zapisanych w Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Swoim zakresem obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz ogrodnictwo.

A. OGÓLNY OPIS SIECI NATURA 2000 WYZNACZONEJ NA TERENIE KRAJU.
A.1 Krótki opis typów siedlisk z Załącznika I i gatunków z Załącznika II Dyrektywy siedliskowej oraz gatunków z Załącznika I i gatunków ptaków wędrownych
z Dyrektywy ptasiej, dla których wyznaczono obszary Natura 2000.
Sieć Natura 2000 na terytorium Polski wyznaczana jest dla:

- 81 siedlisk przyrodniczych, w tym 18 siedlisk o priorytetowym znaczeniu dla Wspólnoty,


- 40 gatunków roślin, w tym 10 gatunków roślin o priorytetowym znaczeniu dla Wspólnoty,
- 80 gatunków zwierząt, w tym 12 gatunków zwierząt o priorytetowym znaczeniu dla Wspólnoty,

- 74 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy ptasiej i 83 gatunków ptaków wędrownych.


Opierając się na danych zawartych w raportach Państw członkowskich opracowanych
w 2007 r., na podstawie art. 17 Dyrektywy siedliskowej oraz danych European Topic Centre on Biological Diversity, oceniono wkład Polski w ochronę zasobów przyrodniczych UE, z którego wynika, że jest on kluczowy w odniesieniu do:

- 12 typów siedlisk przyrodniczych: 91P0* Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum), 91T0* Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum), 91I0* Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae), 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 9190 kwaśne dąbrowy (Quercion roboli-petraeae), 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 6120* Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae), 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion), 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich);

- 5 gatunków roślin (2249 dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia, 1939 rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa, 2189 przytulia krakowska Galium cracoviense, 2216 lnica wonna Linaria loeselii, 4069* dzwonek karkonoski Campanula bohemica),

- 8 gatunków zwierząt (4021* konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis, 2608* suseł perełkowany Spermophilus suslicus, 4009* strzebla błotna Phoxinus percnurus, 1920 ponurek Schneidera Boros schneideri, 1923 średzinka Mesosa myops, 1924 pogrzybnica Oxyporus mannerheimii, 1925 rozmiazg kolweński Pytho kolwensis, 4042 modraszek eroides Polyommatus eroides),


których ponad 50% areału siedliska lub populacji gatunku w UE występuje
na terytorium Polski.
Spośród krajowych gatunków ptaków do znaczących zasobów Polski w skali UE zalicza się wodniczkę Acrocephalus paludicola (ok. 90% populacji UE na terenie Polski), a także bielika Haliaeetus albicilla (ok. 45% populacji UE na terenie Polski), orlika grubodziobego Aquila clanga oraz bąka Botaurus stellaris (ok. 42 % populacji UE na terenie Polski). W Polsce występuje także 9 gatunków ptaków, których krajowe populacje stanowią ponad 20% populacji UE: bocian biały Ciconia ciconia, bocian czarny C. nigra, zausznik Podiceps nigricollis, dubelt Gallinago media, rybitwa czarna Chlidonias niger, żuraw Grus grus, głowienka Aythya ferina, dzięcioł czarny Dryocopus martius i błotniak stawowy Circus aeruginosus.
A.2 Liczba i powierzchnia obszarów Natura 2000.
Tab. 1. Sieć Natura 2000 wyznaczona na terenie Polski – stan na styczeń 2013 r.

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW)

825 obszarów / 37 950 km²

Odniesienie do Decyzji Komisji w sprawie OZW

Link do Decyzji:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htmSpecjalne Obszary Ochrony (SOO)

0 / 0

Proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty

22 obszary / 121 km2

Obszary Specjalnej Ochrony (OSO)

145 obszarów / 55 752 km²

Całkowita powierzchnia lądu1 objęta siecią Natura 2000

61 496 km²

Całkowita powierzchnia morza1 objęta siecią Natura 2000

6 935 km²


Mapa nr 1. Sieć Natura 2000 wyznaczona na terenie Polski – stan na styczeń 2013 r.
Pobieranie 2.26 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna