Federacja Regionów I Komisji Zakładowych


Mariola Dwornikowska odwołana ze stanowiska wiceministraPobieranie 1.92 Mb.
Strona3/10
Data29.10.2017
Rozmiar1.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Mariola Dwornikowska odwołana ze stanowiska wiceministra


Autor: PAP/Rynek Zdrowia   03 kwietnia 2009 15:32

Jak powiedział poinformował Polską Agencję Prasową wiceminister zdrowia Marek Twardowski, Mariola Dwornikowska Dwornikowska była odpowiedzialna m.in. za departament budżetu, zajmowała się także funduszami UE

pisałem już to kilka razy, Pana poczta znowu przychodzi jako Spam proszę sprawdzić czy nie ma wirusów na skrzynce


M. Dwornikowska członek rady Nadzorczej
> ECTIZ ITMED

9.06.2011 – 11.05.2012

Data techno Park czyli Wrocławski medyczny ……..

21.04.2010 - 23.12. 2012


------------------------------------------------------------------------------

A Ziętek - Fidecka


ANNA ALEKSANDRA ZIĘTEK FIDECKA (`80)
18.01.2010 – 21.04.2015 – Hexa group
19.09.2012 – 16.05.2014 – ECTIZ ITMED
07.07.2014 – 04.11.2014 IPCON

Pisałem już to kilka razy, Pana poczta znowu przychodzi jako Spam proszę sprawdzić czy nie ma wirusów na skrzynce


M. Dwornikowska członek rady Nadzorczej
> ECTIZ ITMED

9.06.2011 – 11.05.2012

Data techno Park czyli Wrocławski medyczny ……..

21.04.2010 - 23.12. 2012


------------------------------------------------------------------------------

A Ziętek - Fidecka
ANNA ALEKSANDRA ZIĘTEK FIDECKA (`80)
18.01.2010 – 21.04.2015 – Hexa group
19.09.2012 – 16.05.2014 – ECTIZ ITMED
07.07.2014 – 04.11.2014 IPCON

Federacja Regionów i Komisji Zakładowych


`80
Przewodniczący Komisji Krajowej `80

50-368 Wrocław dr Zbigniew Półtorak

ul. Chałubińskiego 6a

telfax 71 784 11 45 gsm 604 465 806

http : // www.federacjasolid80.umed.wroc.pl e-mail amkomisjazakladowa @ gmail.com

L.dz. 161/KKFRiKZ”S’80”/15 Wrocław, dnia 23 maja 2015 roku

Minister Zdrowia

ul. Miodowa 15Warszawa

W oparciu o treść art. 2 pkt. 7, oraz art. 5 a pkt. 1 Ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z dnia 8 sierpnia 1996 r. (Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 493) , w nawiązaniu do art. 90 pkt. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz..U. 2005 Nr 164 poz. 1365), Komisja Krajowa Federacji `80 wnosi o przeprowadzenie postępowania kontrolno wyjaśniającego dotyczącego czynności prawnych polegających na:

  • umorzeniu przez Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu 19 380 udziałów o łącznej wartości nominalnej 969 000.00 (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) za wynagrodzeniem 5 200 000.00 (pięć milionów dwieście tysięcy złotych) płatnych w pięciu rocznych nieoprocentowanych ratach przysługujących Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu jako wspólnikowi w spółce Data Techno Park (KRS 00002414300) z siedzibą we Wrocławiu,

2


  • pokryciu przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu objętych 18 000 udziałów w spółce Data Techno Park o wartości 900 000.00 (dziewięćset tysięcy złotych) wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego działki nr 13 o pow. 2 563 mkw. oraz prawa własności budynku o powierzchni użytkowej 1 482,1 mkw., których wartość wyceny na dzień 4 kwietnia 2005 wynosiła 1 335 000.00 (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),

  • zabezpieczeniu zapłaty wynagrodzenia należnego tytułem umorzenia przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 19 380 udziałów w spółce Data Techno Park w postaci zastawu rejestrowego obowiązującego do dnia 30 czerwca 2018 roku,

  • zabezpieczeniu zapłaty wynagrodzenia należnego tytułem umorzenia przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 19 380 udziałów w spółce Data Techno Park w postaci hipoteki do kwoty 4 200 000.00 (cztery miliony dwieście tysięcy złotych) na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej 1-3 .

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2013 roku na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Rektor Uczelni prof. dr hab. Marek Ziętek poinformował o „sprzedaży udziałów Uczelni we Wrocławskim Medycznym Parku Technologicznym”

W dniu 5 grudnia 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Data Techno Park na którym pełnomocnik wspólnika – Gminy Wrocław - zgłosił sprzeciw na postanowienia zawarte w załączonej uchwale nr 3/12/2013 (dotyczącej umorzeń przywołanych udziałów Uczelni) i stwierdził co następuje: „Postanowienia uchwały godzą w interesy Spółki, a ponadto zachodzą przesłanki do stwierdzenia jej nieważności wobec jej sprzeczności z Ustawą.”. Stawiający przedstawiciel wspólnika-Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zapewnił: „..na podjęcie niniejszych uchwał nie jest wymagana zgoda Ministra Skarbu z art. 5a ust 1 i art. 5 b ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach

3

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa , w związku z art. 90 ust 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym…”. Należy przy tym wskazać, że z ramienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Data Techno Park jego Rektor prof. Marek Ziętek. On też Przewodniczył Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników przywołanej Spółki w dniu 5 grudnia 2013 roku, na którym podjęto wątpliwe prawnie i finansowo załączone Uchwały w opisanym przedmiocie. Wg wiedzy podjętej od prof. Andrzeja Boznańskiego zatrudnionego w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na stanowisku kierownika Katedry, zachodzić może podejrzenie, że Rektor tej Uczelni Marek Ziętek i jego podwładny asystent –lek.med. Marek Girek będący właścicielem Spółki ITMED sp. z.o.o., będącej 33% udziałowcem Data Techno Park posiadającej Centrum Przetwarzania Danych we Wrocławiu zlokalizowane na gruncie rzeczonego Uniwersytetu Medycznego, głosując na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Data Techno Park za umorzeniem 19 380 udziałów po cenie księgowej –ok. 250 zł na rzecz spółki Pana Marka Girek-ITMED sp. z o.o. za 5,2 mln złotych, a nie wolnorynkowej działać mogli na szkodę tej Uczelni, gdyż jak się okazało Pan Marek Girek miał następnie sprzedać akcje spółce CUBUS ITG za 8,2 mln złotych.

W g otrzymanych-załączonych materiałów – informacji prof. Andrzeja Boznańskiego –miał zarobić na tej transakcji prawie dwa razy tyle sprzedając rzekomo te akcje po ok. 500 zł firmie CUBE.ITG.. Zważenia przy tym wymaga, czy celowo dokonywano w opisanym przedmiocie operacji finansowych udziałami rzeczonej spółki z o.o., po to, aby Pan Marek Girek mógł zarobić- jak pisze prof. Andrzej Boznański w załączonej „ Krotka Historia Aktywności Biznesowej Osób i Instytucji” i Kalendarium 10-15 mln złotych, przy stracie Uniwersytetu Medycznego szacowanego na, cyt. „..co najmniej 5 mln złotych.”.

Jak wynika z załączonego artykułu z „Gazety Finansowej”, z dnia 20-26 marca 2015 roku, pt „Serwerownia za 200 mln-Komu jest potrzebna gigantyczna serwerownia i kto na niej zarabia?, -cyt. „Jak podkreśla – wówczas pakiet 67 proc. udziałów miała uczelnia oraz Urząd Miasta.”. Jak wskazuje prof. Andrzej Boznański, cyt. „ relacja własnościowa Data Techno Paru : Uniwersytet Medyczny-37 380 udziałów ( 60,7%, ITMED sp. z o.o. 20 128 ( 33%), Gmina Wrocław 4000 udziałów ( 6,3%).”.

Ustalenia wymaga też, czy Panowie Marek Ziętek i Marek Girek czynili tak, mimo, wskazania przez Wspólnika Gminę Wrocław, że takie głosowanie Panów Marka Ziętka i Marka Girek godzi w interes tej spółki i jest sprzeczny z ustawą czego dowodzi, załączony Protokół z

4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 grudnia 2013 roku Data Techno Park sp. z o.o. , na którym podjęto w głosowaniu jawnym załączoną Uchwałę o nr 3/12/2013, cyt. „ Przewodniczący zarządził głosowanie za uchwałą oddano 172524 głosy, przeciw 4000 głosów, wstrzymujących się głosów nie było—---------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwala została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów.”, mimo, że, cyt. „

W tym miejscu Pełnomocnik Wspólnika –Gminy Wrocław zgłosił sprzeciw na postanowienia zawarte w uchwale nr 3/12/2013 albowiem jej postanowienia godzą w interesy Spółki, a ponadto W zachodzą przesłanki do stwierdzenia jej nieważności wobec jej sprzeczności w ustawą.------------------------------------------------------------------------„.

W wyniku dokonanych w/w zmian własnościowych spółka ITMED sp. z o.o. w której Pan Marek Girek posiada wkład 50 tysięcy złotych posiadała w Data Techno Park 65,23 %- 39 508 udziałów, a Uniwersytet Medyczny 29,2%-18 000 udziałów.

Poraża przy tym, treść załączonej kolejnej Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o nr 4/12/2013, cyt. „ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DATA TECHNO PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 4.200.000, 00 zł ( cztery miliony dwieście tysięcy złotych ) na rzecz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich na prawie użytkowania wieczystego działki nr 13 o pow. 2563 ha i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość , objętych księgą wieczystą WR1K /00044756/4 na zabezpieczenie płatności rat-wynagrodzenia za umorzone udziały ( lit. b-f) wynikających z uchwały nr 12/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Data Techno PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Przewodniczący zarządził głosowanie : za uchwałą oddano 172542 głosy, przeciw 4000 głosów wstrzymujących się głosów nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów.”.

Powyższe, dowodzi, że w przypadku tej uchwały przeciwko niej głosował konsekwentnie przedstawiciel Gminy Wrocław. Mając to na uwadze zachodzi podejrzenie, że głosujący za Panowie Marek Ziętek i Marek Girek nie przejęli się stanowiskiem Gminy Wrocław wyrażonym przy wcześniej podjętej na tym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników uchwale o nr 3, cyt.” W tym miejscu Pełnomocnik Wspólnika –Gminy Wrocław zgłosił sprzeciw na postanowienia zawarte w uchwale nr 3/12/2013 albowiem jej postanowienia godzą w interesy Spółki, a ponadto zachodzą przesłanki do stwierdzenia jej nieważności wobec jej sprzeczności w ustawą.” i usilnie głosowali wbrew prawnym ostrzeżeniom Gminy Wrocław w opisanym przedmiocie.

W kontekście powyższego, zważenia wymaga, czy Rektor tej Uczelni i Jego podwładny działali w zmowie i czy celem było uzyskanie znaczących dochodów Pana Marka Girek i czy działo się tak w sytuacji zamierzanej sprzedaży pozyskanych udziałów w opisany sposób przez Pana Marka Girek innej firmie CUBE ITG z dużym zyskiem.

5

Ustalenia przy tym, wymaga, czy przegłosowano na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 5 grudnia 2013 roku, tak niekorzystne rozwiązania o umorzeniu udziałów Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu po cenie księgowej ok. 250 zł za udział,,a nie wolnorynkowej z uwagi na krążące pogłoski, jakoby Pan Marek Ziętek mógł być odwołany z funkcji Rektora i czy dlatego podjęto również uchwałę pozwalającą Spółce Data Techno Park,z której właścicielem był podwładny tego Rektora Marek Girek na przejęcie udziałów tej spółki nawet bez zgody Wspólnika- Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu., na okoliczność, czego, cyt.UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „

10. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego wymaga zgody Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z zastrzeżeniem ust. 11 tego paragrafu,11. W przypadku braku zgody Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki Data Techno Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,ITMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo złożenia Uniwersytetowi Medycznemu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ofertę wykupu wszystkich służących Uniwersytetowi Medycznemu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu udziałów w spółce Data Techno Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , na koszt tej spółki. Wynagrodzenie za udziały płatne w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

Jeśli oferta ta nie zostanie przyjęta przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki nie będzie wymagać zgody Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich , o którym mowa w ust.10 tego paragrafu i uchwała ta zapada większością 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. „. aby większościowy pakiet udziałów oceniany przez prof. Andrzeja Boznańskiego na 65,23% posiadł asystent Zakładu Gerontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu lek.med. Marek Girek, będący właścicielem Spółki ITMED Sp. z o.o., której był też wg tej informacji Prezesem.

Na przywołaną okoliczność, należy także wskazać, za prof. Andrzejem Boznański, że Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marek Ziętek glosował za powyższymi Uchwałami na posiedzeniu Wspólników Data Techno Park w dniu 5 grudnia 2013 roku o umorzeniu udziałów tej Uczelni na kwotę 5,2 mln złotych, mimo, że nie miał na to zgody Senatu, czym miał naruszyć wg niektórych profesorów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu art. 90 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który dopuszcza, że indywidualna decyzja Rektora może dotyczyć tylko operacji finansowych do 250 tysięcy euro.

Podobny wymóg zawarto też w § 46 ust.3 pkt. a Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w którym wskazano, że decyzję o, cyt. „.Do kompetencji senatu należy także: a) .zbycie aktywów lub obciążenie przez uczelnię w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości ….lub ich wniesienia jako wkładu do spółki…jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 250 000,00 euro.”. .

6

Jak słusznie wskazuje prof. Andrzej Boznański, cyt. „ W umowie z dnia 5 grudnia 2013 jest mowa o pokryciu przez uczelnię swoich udziałów wkładem niepieniężnym –działka i nieruchomość – których wartość określona została na podstawie ceny sprzed 10 lat ( 2005 rok).Trudno uwierzyć, że wartość ta się nie zmieniła.”.Ponadto, prof. Andrzej Boznański podał, że dotychczasowe zyski ze sprzedaży udziałów przez Marka Girek mogą wnosić : 8,2 mln złotych plus 3 755 000 złotych za sprzedane akcje ITMED-u w Data Techno Park i cyt. „. Ostatnim etapem przejęcia ma być sprzedaż 34% udziałów w ITMED za cenę 7,55 mln złotych. Transakcja, zgodnie z grudniową umową, może zostać zrealizowana do końca 2017 r.”.

Należy przy tym dodać, że po ujawnieniu tych i innych informacji przez naszą organizację w pismach z dnia 31 lipca i 5 sierpnia 2014 roku w listopadzie 2014 roku odwołano z Rady Nadzorczej Data Techno Park sp. z o.o. byłego dyrektora biura poselskiego Jacka Protasiewicza z Platformy Obywatelskiej – Michała Kaczmarek i byłego działacza PSL Jarosława Kurzawę. W ich miejsce powołano Prezydenta Rotary Club Wrocław prof. Mariana Noga i byłego profesora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. Andrzeja Wall. Przypomnieć przy tym należy, że wg redaktor Magdy Groń w Jej załączonych publikacjach na portalu „WDolnymŚląsku” posłowie Platformy Obywatelskiej Michał Jaros i Jacek Protasiewicz skutecznie lobbowali na rzecz pozyskania publicznych pieniędzy na rzecz budowy Centrum Przetwarzania Danych. Z tego powodu należy zważyć, czy w opisany sposób przekazuje się tę inwestycję do prywatnych podmiotów, celem ustalenia, czy jest to działanie na szkodę Skarbu Państwa obliczone na wyprowadzania pieniędzy do prywatnych kieszeni.Ponadto, Komisja Krajowa Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Związku Zawodowego `80 wnosi o ustalenie, czy działania Rektora Marka Ziętek były powiązane z działaniem biznesowym jego córki Anny Ziętek-Fidecka i czy zaczęły się one na wielką skalę z dniem powołania prof. Marka Ziętka na p.o. Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, tj. 25 października 2010 roku. Wielu spodziewało się wówczas odwołania ze stanowiska Dyrektora Akademickiego Szpitala Klinicznego lek.med. Piotra Pobrotyn, który uchodził za bliskiego współpracownika zawieszonego wówczas- poprzedniego Rektora dr Ryszarda Andrzejaka. Z tym też niektórzy pracownicy wiążą podpisanie w tym samym dniu przez Dyrektora Piotra Pobrotyna ujawnionego przez prof. Andrzeja Boznańskiego, cyt. „.. wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości 135. 786 .000 na usługę ,pt. „ Menadżer Projektu dla stworzenia infrastruktury i wyposażenia Centrum Urazowego Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.”. Wynik postępowania-zamówienie udzielono konsorcjum DGR Krzysztof Raczkowski oraz Hexa Group sp. z o.o. Prezes Hexa Group –Anna Ziętek-Fidecka.

Jak wynika z załączonego Kalendarium autorstwa prof. Andrzeja Boznańskiego Pani Anna Ziętek-Fidecka pojawia się w kolejnym obrocie biznesowym w dniu 29.08. 2012 roku, jako Prezes spółki Pana Marka Girek- ECTIZ ITMED, po powołaniu lek.med. Marka Girek w dniu 1.06.2012 roku na Prezesa Wrocławskiego Medycznego Parku Technologicznego, w którym większościowy pakiet udziałów miała Akademia Medyczna we Wrocławiu, której Rektorem jest prof. Marek Ziętek-ojciec Anny Ziętek-Fidecka. W dniu 1 .06.2012 roku usunięty został z Wrocławskiego Parku Technologicznego Instytut Zarządzania i Samorządności. W jego miejsce wszedł ITMED sp. z o.o. Marka Girek powstała w dniu w dniu 26.04.2012 roku. W

7

dniu 24.10.2012 roku Pan Marek Girek sprzedał za 1 zł Pani Annie Ziętek-Fidecka akcje wcześniejszej spółki ECTIZ ITMED wartości 332 000 zł.

Informacja o Pani Annie Ziętek-Fidecka pojawia się też w załączonej „Gazecie Finansowej-” cyt. „A to nie koniec kontrowersji oraz zaskakujących związków Uniwersytetu Medycznego ze światem biznesu i spółką DTP. Córka rektora tej uczelni w 2012 r. kupiła bowiem od Marka Girka (przypomnijmy – aktualnego prezesa DTP, której udziałowcem jest uczelnia) spółkę za 1 zł, tuż po tym, jak ten odkupił 100 proc. jej udziałów – za ponad 300 tys. zł. Jak stwierdziła w sądzie na jednej z rozpraw, w której jest świadkiem – kupiona przez nią spółka była zadłużona. Przyznała również, że łączy ją prywatna znajomość z prezesem Data Techno Park, ale nie zna kompetencji swojego ojca rektora.
Pobieranie 1.92 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna