„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskiePobieranie 248.04 Kb.
Strona1/2
Data08.02.2018
Rozmiar248.04 Kb.
  1   2


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


UMOWA nr........./2017

na realizację operacji

w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

na lata 2014–2020

zawarta w dniu ..................... w …………………….. między:

(nazwa jednostki upoważnionej do zawarcia umowy), z siedzibą w……………, adres:………………………, NIP………………, REGON……………………, zwanym dalej (skrócona nazwa jednostki upoważnionej do zawarcia umowy), reprezentowanym przez…………………………………………………………

a

(nazwa Partnera), z siedzibą w ……………, adres:………………………, NIP ………………, REGON1……………………, zwanym dalej „Partnerem KSOW”, reprezentowanym przez2………………………………………………………………………………………………..

zwanymi dalej „Stronami”.

Na podstawie art. 57g ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje3:

Na podstawie art. 57g ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje4:

§1

Określenia i skróty

Poniższe określenia i skróty w rozumieniu umowy na realizację operacji w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „Umową”, oznaczają: 1. rozporządzenie 1303/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.);

 2. rozporządzenie 1305/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487, z późn. zm.);

 3. rozporządzenie 808/2014 – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 18, z późn. zm.);

 4. rozporządzenie 1306/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 549, z późn.zm.);

 5. PROW 2014-2020 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o którym mowa w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r.
  o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony
  (M.P. poz. 541);

 6. ustawa fp – ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);

 7. ustawa pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

 8. ustawa ROW – ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.);

 9. rozporządzenie KSOW – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148);

 10. rozporządzenie PT – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1549, z późn. zm.);

 11. rozporządzenie określające tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106);

 12. Plan działania KSOW – plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, o którym mowa w § 10 rozporządzenia KSOW;

 13. dni – dni kalendarzowe, o ile nie wskazano inaczej;

 14. Podręcznik kwalifikowalności – podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020, umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

 15. koszty kwalifikowalne operacji – koszty poniesione przez Partnera KSOW na realizację operacji zgodnie z warunkami kwalifikowalności kosztów określonymi w rozporządzeniu PT, zasadami, warunkami i trybem konkurencyjnego wyboru wykonawców określonymi w ustawie ROW i rozporządzeniu określającym tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców oraz Podręcznikiem kwalifikowalności;

 16. operacja – projekt, w wyniku zrealizowania którego zostanie osiągnięty cel określony we wniosku o wybór operacji do realizacji w ramach Planu działania KSOW;

 17. postępowanie – postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy pzp lub zgodnie z art. 43a ust. 1-5 ustawy ROW i przepisami rozporządzenia określającego tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców;

 18. nieprawidłowość – nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia 1303/2013;

 19. refundacja kosztów – przekazanie środków finansowych Partnerowi KSOW przez (skrócona nazwa jednostki upoważnionej do udzielenia refundacji)5 z tytułu poniesionych kosztów kwalifikowalnych na realizację operacji, w kwocie nie wyższej niż określona w Umowie;

 20. KSOW – Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020;

 21. Grupa robocza ds. KSOW – organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie funkcjonowania KSOW, powołany na mocy art. 57 ust. 1 ustawy ROW;

 22. Plan operacyjny KSOW na lata 2016–2017 – plan operacyjny akceptowany przez Grupę roboczą ds. KSOW na mocy art. 57 ust. 3 pkt 1 ustawy ROW;

 23. wniosek – wniosek o wybór operacji do realizacji w ramach Planu działania KSOW, złożony przez Partnera KSOW, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy;

 24. zestawienie rzeczowo-finansowe – zestawienie przedstawiające zakres rzeczowy i finansowy realizowanej operacji, stanowiące załącznik nr 2 do Umowy;

 25. wykonawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia lub zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia lub zamówienia publicznego;

 26. działania KSOW – działania określone w Planie działania KSOW;

 27. cele KSOW – cele określone w PROW 2014–2020 i w art. 54 ust. 2 rozporządzenia 1305/2013;

 28. forma realizacji operacji – sposób realizacji operacji, zgodny z Planem działania KSOW, stanowiący poszczególne pozycje w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji;

 29. wniosek o refundację – dokument stanowiący podstawę refundacji kosztów, sporządzony przez Partnera KSOW, którego formularz stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie i jest umieszczony na portalu KSOW oraz stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, urzędów marszałkowskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;

 30. Partner – podmiot, który wspólnie z Partnerem KSOW uczestniczy w realizacji operacji, dla osiągnięcia wspólnego celu KSOW, określonego we wniosku (jeśli dotyczy);

 31. wkład własny wkład pieniężny, osobowy lub rzeczowy, poniesiony przez Partnera KSOW lub Partnera na realizację operacji;

 32. termin realizacji operacji – termin, w jakim Partner KSOW zrealizuje wszystkie formy i poniesie wszystkie koszty realizacji operacji, określone w zestawieniu rzeczowo-finansowym.

§2

Przedmiot Umowy

 1. Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją przez Partnera KSOW operacji oraz jej sfinansowaniem ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014–2020.

 2. Partner KSOW zobowiązuje się do realizacji operacji pt. „(tytuł operacji)” zgodnie z  zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

 3. Partner KSOW zobowiązuje się do realizacji operacji z należytą starannością i poniesienia kosztów na realizację operacji na zasadach określonych w Umowie.

 4. Partner KSOW oświadcza, że operacja realizowana będzie przy udziale Partnerów, z którymi zawarte zostały odrębne umowy, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy6.


Pobieranie 248.04 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna