E-wniosek Instrukcja przygotowaniaPobieranie 1.67 Mb.
Strona1/46
Data30.11.2017
Rozmiar1.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

Załącznik nr 3 do Regulaminukonkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17

Grupa 125

lipiec

2017

regionalny program operacyjny Województwa małopolskiego na lata 2014-2020

departament funduszy europejskich UMWM zespół ds. wyboru projektów RPo


Spis treści

Ogólne informacje na temat funkcjonowania systemu i wypełnienia wniosku 7

Strona tytułowa 15

Ogólne informacje dotyczące Strony tytułowej 15

A.Opis Wnioskodawcy oraz Partnerzy projektu 16

Ogólne informacje dotyczące części A wniosku 16

Pkt A.1 Dane Wnioskodawcy 17

Pkt A.2 Adres siedziby/miejsce zamieszkania 18

Pkt A.3 Dane kontaktowe/Dane teleadresowe do korespondencji (jeżeli inne niż dane podane w pkt A.2) 19

Pkt A.4 Osoba do kontaktów w sprawie projektu 19

Pkt A.5 Osoby prawnie upoważnione do składania wniosku o dofinansowanie 19

Pkt A.6 Jednostka realizująca projekt (jeżeli inna niż Wnioskodawca) 20

Pkt A.7 Partnerstwo w projekcie 20

Pkt A.8 Partner zaangażowany w realizację projektu 21

B. Rodzaj projektu 23

Ogólne informacje dotyczące części B wniosku 23

Pkt B.1 Tytuł projektu 23

Pkt B.2 Typ projektu 23

Pkt B.3 Zakres interwencji 23

Pkt B.4 Forma finansowania 23

Pkt B.5 Działalność gospodarcza związana z projektem 24

Pkt B.6 Typ obszaru realizacji projektu 24

Pkt B.7 Miejsce realizacji projektu 25

Pkt B.8 Projekt realizowany poza Małopolską i/lub granicami kraju 25

C.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu 26

Ogólne informacje dotyczące części C.1 wniosku 26

Pkt C.1.1 Informacje nt. sytuacji ekonomicznej, społecznej i gospodarczej Wnioskodawcy z uwzględnieniem analizy potrzeb. 26

Pkt C.1.2 Analiza odbiorców 27

Pkt C.1.3 Doświadczenie niezbędne do realizacji projektu 27

Pkt C.1.4 Zasoby umożliwiające realizację projektu 27

Pkt C.1.5 Opis istniejącego majątku trwałego 27

Pkt C.1.6 Realizacja projektu w obszarze inteligentnej specjalizacji 28

C.2 Opis projektu 29

Ogólne informacje dotyczące części C.2 wniosku 29

Pkt C.2.1 Okres realizacji projektu 31

Pkt C.2.2 Charakterystyka projektu (z uwzględnieniem parametrów, danych, potwierdzenie przyjętych założeń technologicznych) 33

Pkt C.2.3 Zadania i działania realizowane w projekcie 33

C.3 Cele i wskaźniki projektu 35

Ogólne informacje dotyczące części C.3 wniosku 35

Pkt C.3.1 Społeczno–gospodarcze cele projektu 35

Pkt C.3.2 W jaki sposób projekt spełni potrzeby opisane w pkt C.1.1 35

Pkt C.3.3 W jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celów programu operacyjnego 36

Pkt C.3.4 Wskaźniki realizacji projektu 36

Pkt C.3.5 Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu 41

C.4 Promocja źródła finansowania projektu 43

Ogólne informacje dotyczące części C.4 wniosku 43

Pkt C.4 Promocja źródła finansowania projektu 43

D. Stopień przygotowania projektu do realizacji oraz wpływ projektu na środowisko 44

Ogólne informacje dotyczące części D wniosku 44

Pkt D.1 Stan przygotowania projektu do realizacji 45

Pkt D.2 Wpływ projektu na środowisko 54

E. Pomoc publiczna uzyskana i planowana do uzyskania dla potrzeb realizacji projektu. 58

Ogólne informacje dotyczące części E wniosku 58

Pkt E.1 Pomoc publiczna we wnioskowanym projekcie 58

Pkt E.2 Pomoc de minimis 60

Pkt E.3 Efekt zachęty 62

Pkt E.4 Regionalna pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu tematycznego 3) oraz Regionalna pomoc inwestycyjna w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców 63

Pkt E.5 Pomoc inwestycyjna w zakresie efektywności energetycznej 64

Pkt E.6 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną 65

Pkt E.7 Pomoc inwestycyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji 65

Pkt E.8 Pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i innowacyjnej 66

Pkt E.9 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 67

Pkt E.10 Pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury energetycznej 67

Pkt E.11 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy 68

Pkt E.12 Pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 68

Pkt E.13 Pomoc publiczna zgodna ze wspólnym rynkiem (w ramach Usług w ogólnym interesie gospodarczym – UOIG) 69

Pkt E.14 Inna pomoc 70

F. Zasady dofinansowania projektu – RPO WM 71

Ogólne informacje dotyczące części F wniosku 71

Pkt F.1 Opcje finansowania 72

G. Kwalifikowalność podatku VAT 74

Ogólne informacje dotyczące części G wniosku 74

Pkt G.1 Prawna możliwość odzyskania VAT z projektu 75

H. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 77

Ogólne informacje dotyczące części H wniosku 77

Pkt H.1 Planowane koszty w ramach projektu 79

Pkt H.2 Koszty limitowane 83

Pkt H.3 Koszty podsumowanie 83

I. Źródła finansowania projektu 84

Ogólne informacje dotyczące części I wniosku 84

Pkt I.1 Tabela wskazująca źródła finansowania projektu 85

J. Komplementarność projektu 89

Ogólne informacje dotyczące części J wniosku 89

Pkt J.1 Komplementarność projektu w stosunku do działań już realizowanych oraz zrealizowanych przez Wnioskodawcę 89

Pkt J.2 Komplementarność projektu w stosunku do projektów planowanych do realizacji w przyszłości 89

Pkt J.3 Komplementarność projektu w stosunku do projektów realizowanych w otoczeniu Wnioskodawcy 90

K. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi 91

Ogólne informacje dotyczące części K wniosku 91

Pkt K.1 Równość szans oraz niedyskryminacja 91

Pkt K.2 Zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju - ochrona i poprawa jakości stanu środowiska 93

Pkt K.3 Zgodność z innymi politykami horyzontalnymi 93

L. Trwałość projektu 94

Ogólne informacje dotyczące części L wniosku 94

Pkt L.1 Wymagany okres trwałości 95

Pkt L.2 Etap trwałości - opis podmiotu zarządzającego 95

Pkt L.3 Sposób wykorzystania powstałych produktów projektu 96

Pkt L.4 Sposób przekazania do zarządzania powstałych produktów projektu innemu podmiotowi wraz z podaniem podstawy prawnej. 96

Pkt L.5 Trwałość finansowa 96

Pkt L.6 Analiza konkurencji 97

M. Analiza finansowa 98

Ogólne informacje dotyczące części M wniosku 98

Pkt M.1 Projekty nieinwestycyjne 98

Pkt M.2 Projekty inwestycyjne 99

N. Analiza ekonomiczna 102

Ogólne informacje dotyczące części N wniosku 102

Pkt N.1 Analiza wielokryterialna 102

Pkt N.2 Analiza efektywności kosztowej 102

Pkt N.3 Analiza Kosztów i Korzyści 103

O. Analiza ryzyka 104

Ogólne informacje dotyczące części O wniosku 104

Pkt O.1 Analiza jakościowa ryzyka 104

Pkt O.2 Analiza wrażliwości 105

P. Analiza wariantowa 106

Ogólne informacje dotyczące części P wniosku 106

Pkt P.1 Wariant zerowy 106

Pkt P.2 Wariant technologiczny 106

Pkt P.3 Wariant lokalizacyjny 106

Pkt P.4 Wariant oszczędnościowy 107

Pkt P.5 Wariant związany z innym produktem 107

Pkt P.6 Wnioski z przeprowadzonej analizy wariantowej 107

Q. Analizy specyficzne dla danego Działania/Poddziałania/ Typu projektu 108

Ogólne informacje dotyczące części Q wniosku 108

R. Lista załączników 109

Ogólne informacje dotyczące części R wniosku 109

Załącznik 1 Analiza finansowa, analiza ekonomiczna oraz analiza ryzyka 109

Załącznik 2 Załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz wpływu na obszar sieci Natura 2000 110

Załącznik 3 Kopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ZRID/zgłoszenia robót budowlanych/innej decyzji równoważnej oraz dokumenty planistyczne 113

Załącznik 4 Wyciąg z dokumentacji technicznej 113

Załącznik 5 Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu 113

Załącznik 6 Oświadczanie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 113

Załącznik 7 Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie wkładu własnego 113

Załącznik 8 Dokumenty do projektów partnerskich 115

Załącznik 9 Kopia statutu instytucji tj. Wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów 116

Załącznik 10 Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej 116

Załącznik 11 Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów MŚP 117

Załącznik 12 Sprawozdania finansowe 117

Załącznik 13 Dokumenty dotyczące obiektu lub terenu objętego ochroną konserwatorską 118

Załącznik 14 Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie 118

Załącznik 15 Formularz zgłoszenia wskaźnika specyficznego (dawny autorski) 118

Załącznik 16 Inne załączniki wymagane dla konkursu 119

S. Oświadczenia beneficjenta 120

Ogólne informacje dotyczące części S wniosku 120

S.1 Oświadczenia dla wszystkich Wnioskodawców 120

S.2 Oświadczenia dla Wnioskodawców, którzy kwalifikują VAT 123

S.3 Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie 123

S.4 Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w oparciu o pomoc de minimis 124

S.5 Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o regionalną pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu tematycznego 3), regionalną pomoc inwestycyjna w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców, pomoc na inwestycję w zakresie efektywności energetycznej, pomoc inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, pomoc inwestycyjną w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji, pomoc inwestycyjną w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc inwestycyjną w zakresie infrastruktury energetycznej, pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy, pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. 124

S.6 Dodatkowe Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu tematycznego 3) oraz regionalną pomoc inwestycyjną w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców 125

S.7 Oświadczenie dla Wnioskodawców będących MŚP 125

S.8 Oświadczenie dla Wnioskodawców posiadających status przedsiębiorcy innego niż MŚP 126

WZORY DOKUMENTÓW 127

Wzór 1 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (załącznik nr 2) 127

Wzór 2 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (załącznik nr 2) 128

Wzór 3 Oświadczenia dla Partnerów projektu (załącznik nr 8) 129

Wzór 4 Załącznik wprowadzający wskaźniki specyficzne (załącznik nr 15) 130

Wzór 5 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (załącznik nr 15) 131

Wzór 6 Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie 133

Wzór 7 Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę 134

Wzór 8 Oświadczenia w zakresie zgodności projektu z MPZP 141

Wzór 9 Oświadczenia jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zabezpieczenia finansowego wkładu własnego ze środków własnych 142

Pobieranie 1.67 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu