Dyrektywa rady nr 98/18/WE


Pompy pożarowe, magistrala pożarowa, hydranty, węże i prądownice (R 4)Pobieranie 1.35 Mb.
Strona9/17
Data14.02.2018
Rozmiar1.35 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

3 Pompy pożarowe, magistrala pożarowa, hydranty, węże i prądownice (R 4)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1.1 Każdy statek powinien być wyposażony w pompy pożarowe, magistralę pożarową, odpowiednie hydranty, węże, prądownice, w stopniu, w jakim mają one zastosowanie do wymogów niniejszego prawidła.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.1.2 Jeżeli wymagana jest więcej niż jedna pompa pożarowa, należy zainstalować zawory umożliwiające oddzielenie części magistrali pożarowej znajdującej się w maszynowni, gdzie umieszczone są główne pompy pożarowe reszty magistrali w miejscu łatwo dostępnym i łatwym do utrzymania, poza tym pomieszczeniem maszynowym. Magistrala pożarowa powinna być dostępna w taki sposób, aby, w przypadku, gdy zawory są zamknięte, wszystkie hydranty pożarowe statku, nieznajdujące się we wspomnianej maszynowni, mogły być zasilane w wodę przez pompę pożarową, która nie znajduje się w tym pomieszczeniu, dzięki przewodom rurowym, które tam nie dochodzą. W drodze wyjątku, przewody ssące i pompujące awaryjnej pompy pożarowej mogą na niewielkich odcinkach przebiegać przez maszynownię, jeżeli praktycznie nie jest możliwe przeprowadzenie ich na zewnątrz, pod warunkiem, że odporność na ogień magistrali pożarowej pozostanie nienaruszona poprzez zabezpieczenie przewodów rurowych grubą stalową osłoną.
NOWE I ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B ORAZ NOWE STATKI KLASY C I D O DŁUGOŚCI 24 METRY LUB WIĘCEJ:
.2 Wydajność pomp pożarowych
.1 Wymagane pompy pożarowe powinny być wystarczająco wydajne, aby dostarczyć do gaszenia pożaru ilość wody przy ciśnieniu określonym w ppkt. .4.2 nie mniejszą niż dwie trzecie wymaganej wydajności pomp zęzowych używanych do pompowania zęz.
.2 Na każdym statku, który, zgodnie z niniejszym prawidłem, powinien być wyposażony w więcej niż jedną motopompę pożarową wydajność każdej wymaganej pompy pożarowej nie może być mniejsza od 80% łącznej wymaganej wydajności, podzielonej przez minimalną liczbę wymaganych pomp pożarowych, ale w żadnym razie nie mniejszą niż 25 m3/h. Każda z tych pomp powinna, być wystarczająco wydajna, aby dostarczyć, co najmniej dwa wymagane strumienie wody. Pompy pożarowe powinny być zdolne, w wymaganych warunkach, do zasilania magistrali pożarowej.
.3 Układ pomp pożarowych, magistrali pożarowej, hydrantów, węży i prądownic
.1 Każdy statek powinien być wyposażony w pompy pożarowe z niezależnym napędem, których liczbę określa się następująco:
.1 Dla statków mogących przewozić ponad 500 pasażerów: co najmniej trzy pompy, z których jedna może być pompą napędzaną przez główną maszynę napędową.
.2 Dla statków mogących przewozić do 500 pasażerów; co najmniej dwie pompy, z których jedna może być pompą napędzaną przez główną maszynę napędową.
.2 Pompy sanitarne, balastowe i zęzowe lub pompy ogólnego użytku mogą być uznane za pompy pożarowe pod warunkiem, że nie są normalnie używane do pompowania paliwa, a jeżeli używane są sporadycznie do przetłaczania paliwa, to są wyposażone w odpowiednie urządzenia przestawne.
.3 Układ połączeń zaburtowych i rozmieszczenie pomp oraz źródeł energii do ich napędu powinny być takie, aby na statkach mogących przewozić ponad 250 pasażerów, w przypadku pożaru w jakimkolwiek pomieszczeniu, pożar nie spowodował unieruchomienia wszystkich pomp.
Na nowych statkach klasy B mogących przewozić do 250 pasażerów, jeżeli pożar powstały w jakimkolwiek pomieszczeniu, może unieruchomić wszystkie pompy pożarowe, należy przewidzieć alternatywne środki obejmujące niezależną pompę awaryjną zasilaną ze źródła energii, które to źródło i ujęcie wody morskiej znajdują się poza pomieszczeniem maszynowym.
.4 W celu zapewnienia natychmiastowej dostępności wody, na statkach pasażerskich przewożących ponad 250 pasażerów, powinna istnieć możliwość natychmiastowego podania, co najmniej jednego skutecznego prądu wody z jakiegokolwiek hydrantu umieszczonego wewnątrz statku oraz powinna być zapewniona ciągłość dopływu wody poprzez automatyczne uruchomienie wymaganej pompy pożarowej.
.5 Na statkach pasażerskich z maszynownią okresowo bezobsługową lub w przypadku obsługi jednoosobowej należy zapewnić możliwość natychmiastowego podania wody z głównej magistrali pożarowej przy odpowiednim ciśnieniu, albo przez zdalne uruchomienie z mostka nawigacyjnego jednej z głównych pomp pożarowych i z pożarowego stanowiska, jeśli takie istnieje, albo poprzez stałe utrzymywanie pod ciśnieniem głównej magistrali pożarowej przez jedną z głównych pomp pożarowych.
.6 W każdej pompie pożarowej powinny być zainstalowane zawory zwrotne.
.4 Średnica i ciśnienie w magistrali pożarowej
.1 Średnica magistrali pożarowej i rurociągów wodnej instalacji pożarowej powinna być wystarczające, aby zapewnić skuteczne rozprowadzenie wody przy wymaganej pełnej wydajności dwóch pomp pożarowych pracujących równocześnie.
.2 Jeżeli dwie pompy podają wodę przez prądownice określone w pkt. .8, przy ilości wody określonej w ppkt. .4.1 wypływającej przez wystarczającą ilość hydrantów, powinny być utrzymane następujące minimalne ciśnienia we wszystkich hydrantach pożarowych:


Statki klasy B mogące przewozić:


Statki nowe

Statki istniejące

ponad 500 pasażerów


do 500 pasażerów

0,4 N/mm2


0,3 N/mm2

0,3 N/mm2


0,2 N/mm2

.3 Maksymalne ciśnienie w każdym hydrancie pożarowym nie powinno być większe od ciśnienia, przy którym skutecznie można obsługiwać wąż pożarowy.


.5 Liczba i rozmieszczenie hydrantów
.1 Liczba i rozmieszczenie hydrantów powinny być takie, aby co najmniej dwa strumienie wody niepochodzące z tego samego hydrantu, z których jeden powinien być podany za pomocą pojedynczego odcinka węża, mogły sięgać do każdego miejsca na statku dostępnego zwykle dla pasażerów i załogi podczas podróży, jak również do każdego punktu przedziałów ładunkowych, o ile są one puste, ładunkowych typu ro - ro lub pomieszczeń kategorii specjalnej, w którym to pomieszczeń przypadku obydwa strumienie wody powinny sięgać do każdego miejsca z pojedynczych odcinków węży. Ponadto, takie hydranty pożarowe powinny znajdować się w pobliżu wejść do pomieszczeń chronionych.
.2 W pomieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach służbowych i maszynowniach, liczba i rozmieszczenie hydrantów pożarowych powinny być takie, aby przestrzegane były wymogi ppkt. .5.1, wtedy, gdy wszystkie drzwi wodoszczelne i drzwi w głównych pionowych grodziach są zamknięte.
.3 Jeżeli do dolnej części maszynowni można się dostać przylegającym tunelem wałów śrubowych, można umieścić, poza pomieszczeniem, ale obok wejścia do niego, dwa hydranty pożarowe. Jeżeli można się dostać do tego pomieszczenia poprzez inne pomieszczenia, należy umieścić, w jednym z tych pomieszczeń i przy wejściu do maszynowni, dwa hydranty pożarowe. Przepisu tego nie stosuje się, gdy tunel lub sąsiadujące pomieszczenia nie są częścią drogi ewakuacyjnej.
.6 Rurociągi i hydranty pożarowe
.1 Na magistrale pożarowe i hydranty pożarowe nie powinno się używać materiałów, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu na skutek działania ciepła, chyba, że będą one odpowiednio chronione. Rurociągi i hydranty powinny być tak umieszczone, aby można było łatwo do nich dołączać węże pożarowe. Rurociągi i hydranty pożarowe powinny być tak zainstalowane, aby uniknąć ryzyka ich zamrożenia. Na statkach przewożących ładunek pokładowy rozmieszczenie hydrantów powinno być takie, aby były one zawsze łatwo dostępne, zaś rurociągi powinny być zainstalowane, o ile jest to możliwe, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie ich przez ładunek pokładowy.
.2 Zawory każdego węża pożarowego powinny być umieszczone w taki sposób, aby każdy z węży mógł być odłączony w czasie pracy.
.7 Węże pożarowe
.1 Węże pożarowe powinny być wykonane z materiałów niepsujących się oraz zatwierdzonych przez administrację państwa bandery i o długości wystarczającej do podania strumienia wody do każdego z pomieszczeń, w których może być wymagane ich użycie. Każdy wąż powinien być wyposażony w prądownicę i potrzebne łączniki. Węże określone w niniejszym rozdziale jako węże pożarowe, powinny być wraz z armaturą i narzędziami utrzymywane stale w stanie gotowym do użytku oraz przechowywane w widocznym miejscu w pobliżu hydrantów lub podłączeń. Ponadto, we wnętrzach statków przewożących więcej niż 36 pasażerów, węże pożarowe powinny być na stałe podłączone do hydrantów.
.2 Na każdy hydrant wymagany w pkt. 5 będzie przypadać przynajmniej jeden wąż pożarowy. Długość węża pożarowego powinna być ograniczona do nie więcej niż 20 metrów na pokładzie i w nadbudówce i do 15 metrów w maszynowni, a na mniejszych statkach odpowiednio do 15 metrów i 10 metrów.
.8 Prądownice
.1.1 Do celów niniejszego rozdziału prądownice powinny posiadać standardowe średnice 12 mm, 16 mm lub 19 mm lub o wielkości możliwie bliskiej tych wymiarów. Inne średnice prądownic mogą być dopuszczone, jeżeli stosowane są inne systemy, takie jak systemy mgielne.
.1.2 Wszystkie prądownice powinny być typu uniwersalnego (strumień rozproszony/strumień zwarty) i posiadać odcięcie dopływu wody.
.2 W pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych prądownice o średnicach większych niż 12 mm nie powinny być używane.
.3 W przedziałach maszynowych i na pokładach otwartych średnica prądownic powinna być taka, żeby pozwalała otrzymać największą możliwą wydajność dwu strumieni wody przy ciśnieniu podanym w pkt. .4, przy czym ta średnica nie może być większa od 19 milimetrów.
NOWE STATKI KLASY C I D O DŁUGOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 24 METRY:
.9 Pompy pożarowe, magistrala pożarowa, hydranty, zawory, prądownice i natychmiastowy dopływ wody
.1 Wymagana jest niezależna pompa pożarowa. Powinna być ona zdolna do podania, w przypadku pożaru, co najmniej jednego strumienia wody z jakiegokolwiek hydrantu pożarowego pod określonym niżej ciśnieniem. Ilość w ten sposób podawanej wody nie powinna być mniejsza od dwóch trzecich ilości, którą powinny odprowadzić pompy zęzowe w przypadku, gdy wykorzystywane są do osuszania zęz. Przy maksymalnej wydajność hydrantów pożarowych zaopatrzonych w prądownicę o średnicy 12 mm, 16 mm lub 19 mm, taka pompa pożarowa powinna być zdolna do utrzymania, w jakimkolwiek hydrancie pożarowym, minimalnego ciśnienia, które jest wymagane dla statków klasy B.
.2 Każdy statek przewożący więcej niż 250 pasażerów powinien być wyposażony w dodatkową pompę pożarową na stałe podłączoną do magistrali pożarowej. Pompa taka i jej źródło energii nie powinny być umieszczone w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się pompa wymagana w ppkt. .9.1 i powinny posiadać stałe połączenie z morzem, zainstalowane poza pomieszczeniem maszynowym. Powinna ona być zdolna do podania, co najmniej jednego strumienia wody z jakiegokolwiek hydrantu pożarowego statku przy minimalnym ciśnieniu 0,3 N/mm2.
.3 Pompy sanitarne, pompy balastowe i zęzowe lub pompy ogólnego zastosowania mogą zostać użyte w charakterze pomp pożarowych.
.4 Każdy statek powinien posiadać magistralę pożarową, której średnica jest wystarczająca dla skutecznego rozdziału podanej wyżej maksymalnej wydajności wody. Liczba i rozmieszczenie hydrantów pożarowych powinny być takie, aby co najmniej jeden strumień wody doszedł do jakiegokolwiek miejsca na statku przy maksymalnej długości rurociągu, która została określona w ppkt. .7.2 dla statków klasy B.
.5 Każdy statek powinien posiadać, co najmniej jeden wąż pożarowy dla każdego zainstalowanego hydrantu.
.6 Na statkach posiadających przedział maszynowy okresowo bezobsługowy lub, w którym wachtę pełni jedna osoba, woda powinna być bezpośrednio dostarczana magistralą pożarową pod wystarczającym ciśnieniem, bądź poprzez zdalne uruchomienie głównych pomp pożarowych z mostka nawigacyjnego i posterunku sterowania, o ile takie istnieje, bądź poprzez utrzymywanie stałego ciśnienia w magistrali pożarowej w jednej z głównych pomp pożarowych.
.7 W każdej pompie pożarowej powinny być zainstalowane zawory zwrotne.

4 Stałe systemy gaśnicze (R 5 + 8 + 9 + 10)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 Stałe gazowe systemy gaśnicze: Ogólne (R 5.1)
.1 Rurociągi potrzebne w celu doprowadzenia środka gaśniczego do chronionych pomieszczeń powinny być wyposażone w zawory sterujące, na których wyraźnie wskazane są pomieszczenia, do których prowadzą te rurociągi. Należy przedsięwziąć odpowiednie zabezpieczenia dla zapobieżenia nieumyślnemu wypuszczeniu środka gaśniczego do jakiegokolwiek pomieszczenia.
.2 Rurociągi powinny być rozplanowane w sposób zapewniający skuteczny rozdział środka gaśniczego.
.3 Należy przewidzieć środki do zamykania wszystkich otworów, przez które do chronionego pomieszczenia może przedostawać się powietrze lub może się z niego ulatniać gaz.
.4 O uwolnieniu środka gaśniczego do pomieszczeń, w których załoga normalnie pracuje lub, do których ma dostęp, powinna ostrzegać automatyczna sygnalizacja dźwiękowa. Sygnał ten powinien działać przez odpowiedni okres czasu, zanim środek gaśniczy zostanie uwolniony.
.5 Urządzenia uruchamiające jakikolwiek stały system gaśniczy powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz powinny być zgrupowane w możliwie jak najmniejszej liczbie miejsc takich, że jest mało prawdopodobne, aby mogły być odcięte przez pożar powstały w pomieszczeniu chronionym. W każdym z tych miejsc powinny znajdować się przejrzyste instrukcje dotyczące działania systemu, z uwzględnieniem bezpieczeństwa załogi.
.6 Nie powinno zezwalać się na automatyczne uwolnienie środka gaśniczego za wyjątkiem zezwolenia dla urządzeń lokalnych działających automatycznie zainstalowanych oprócz i niezależnie od obowiązkowego stałego systemu gaśniczego, wewnątrz przedziałów maszynowych, ponad wyposażeniem o wysokim zagrożeniu pożarowym lub w wydzielonych pomieszczeniach o wysokim zagrożeniu pożarowym znajdujących się wewnątrz przedziałów maszynowych.
.7 Jeżeli ilość środka gaśniczego służy do ochrony więcej niż jednego pomieszczenia, to nie musi ona przekraczać największej ilości, jaka jest wymagana dla chronionych w ten sposób pomieszczeń.
.8 O ile pozwolenie nie stanowi inaczej, pojemniki ciśnieniowe wymagane do przechowywania środka gaśniczego innego niż para, powinny być umieszczone poza pomieszczeniami chronionymi, zgodnie z ppkt. .1.11
.9 Załodze lub personelowi lądowemu należy zapewnić środki do bezpiecznego kontrolowania ilości środka gaśniczego w pojemnikach.
.10 Pojemniki przeznaczone do przechowywania środka gaśniczego oraz związane z nimi elementy pracujące pod ciśnieniem powinny być zaprojektowane, mając na uwadze ich umiejscowienie i maksymalne spodziewane robocze temperatury otoczenia, według odpowiednich kodeksów reguł praktycznych.
.11 Jeżeli środek gaśniczy przechowywany jest poza pomieszczeniami chronionymi, to należy go przechowywać w pomieszczeniu bezpiecznie usytuowanym, łatwo dostępnym i skutecznie wentylowanym. Pożądane jest, aby wejście do takiego pomieszczenia było z otwartego pokładu i w każdym przypadku powinno być niezależne od pomieszczenia chronionego.
Drzwi wejściowe powinny się otwierać na zewnątrz, a grodzie i pokłady uwzględniając drzwi i inne środki zamykające znajdujących się w nich otworów, które tworzą ściany między tym pomieszczeniem, a sąsiadującymi z nim pomieszczeniami zamkniętymi, powinny być gazoszczelne. Do celów stosowania tablic odporności izolacji pożarowej grodzi i pokładów znajdujących się w regule II-2/B/4 lub II-2/B/5, pomieszczenia, w których przechowywany jest środek gaśniczy, należy traktować jak stanowiska sterowania.
.12 Nie wolno używać środka gaśniczego, który sam w sobie lub uwzględniając przewidywane warunki użycia, wydziela gazy toksyczne w ilości, która może stanowić zagrożenie dla osób, lub, który wydziela gazy szkodliwe dla środowiska, w instalacjach gaśniczych na nowych statkach i w nowych systemach tego typu na istniejących statkach.
.13 Rurociągi stałego systemu gazowego powinny posiadać zawory sterujące, oznakowane w sposób jasno wskazujący pomieszczenia, do których prowadzą rurociągi.
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.14 Jeżeli ilość wolnego powietrza, które znajduje się w zbiornikach powietrza w jakiejkolwiek przestrzeni jest taka, że w przypadku, gdyby uwolniła się w tej przestrzeni w razie pożaru, mogłaby w poważnym stopniu wywrzeć ujemny wpływ na skuteczność stałego systemu pożarowego, należy dostarczyć dodatkową ilość środka gaśniczego.
.15 Dostawcy stałych systemów gaśniczych powinni dostarczyć opis instalacji, łącznie z wykazem czynności kontrolnych, w języku angielskim i w języku lub językach urzędowych państwa bandery.
.16 Ilość środka gaśniczego powinna być sprawdzana, co najmniej raz do roku przez eksperta uznanego przez administrację, dostawcę lub uznaną organizację.
.17 Okresowy przegląd dokonywany przez głównego mechanika lub przeprowadzany przez dowództwo statku jest odnotowany w dzienniku pokładowym statku z podaniem zakresu i daty przeglądu.
.18 Niewymagalne wyposażenie gaśnicze, które jest zainstalowane, na przykład w magazynach, powinno, pod względem konstrukcyjnym i rozmiarów, odpowiadać wymaganiom niniejszego prawidła dotyczącego takiej instalacji.
.19 Na wszystkich drzwiach do przedziałów chronionych gaśniczym systemem instalacją, CO2/halonowym, powinien być umieszczony napis “przedział ten jest chroniony gaśniczym systemem, CO2/halonowym w przypadku uruchomienia alarmu należy go ewakuować”.
.2 Systemy na dwutlenek węgla (R 5.2)
.1.1 Jeżeli dwutlenek węgla jest używany jako środek gaśniczy w pomieszczeniach ładunkowych, to rozporządzalna ilość gazu powinna mieć po rozprężeniu objętość równą, co najmniej 30% objętości brutto największego, w ten sposób chronionego, pomieszczenia ładunkowego statku.
Jeżeli dwa lub więcej pomieszczeń ładunkowych połączonych jest ze sobą przewodami wentylacyjnymi, to należy je traktować jako tworzące jedno pomieszczenie. Na statkach używanych do transportu pojazdów, obliczona potrzebna ilość, CO2 wynosi 45% pojemności brutto największego pomieszczenia ładunkowego.
.1.2 Jeżeli dwutlenek węgla jest używany jako środek gaśniczy w pomieszczeniach maszynowych, to doprowadzona ilość dwutlenku węgla powinna po rozprężeniu mieć objętość równą większej z następujących dwu objętości:
.1 40% objętości brutto z największych w ten sposób chronionych pomieszczeń z wyłączeniem szybu, aż do poziomu, na którym powierzchnia poziomego przekroju szybu wynosi 40% lub mniej poziomej powierzchni danego pomieszczenia, mierzonej w połowie odległości między stropem zbiornika a dolną częścią szybu; lub
.2 35% całkowitej objętości największego chronionego przedziału maszynowego łącznie z szybem;
jednakże, jeżeli kilka pomieszczeń maszynowych nie jest od siebie całkowicie oddzielonych, to należy je traktować jako tworzące jedno pomieszczenie.
.2 Do celów stosowania niniejszego punktu, objętość zajmowana przez wolny dwutlenek węgla jest obliczana przyjmując 0,56 m3/kg.
.3 Stały system rurociągów powinien być taki, aby do pomieszczenia można było doprowadzić 85% gazu w czasie nie dłuższym niż 2 min.
.4 Mechanizmy uwalniające dwutlenek węgla powinny spełniać następujące wymagania:
.1 Dla uwolnienia dwutlenku węgla do chronionego pomieszczenia i uruchomienia alarmu należy przewidzieć dwa niezależne urządzenia sterujące. Jedno z tych urządzeń sterujących powinno umożliwiać wylot gazu ze zbiorników. Drugie urządzenie powinno spowodować otwarcie zaworu na rurociągu doprowadzającym gaz do chronionego pomieszczenia.
.2 Obydwa urządzenia sterujące powinny być umieszczone wewnątrz skrzynki sterowniczej, która powinna być wyraźnie oznakowana. Jeżeli skrzynka ta ma być zamykana, to klucz do niej należy umieścić w pudełku z szybką w pobliżu skrzynki w dobrze widocznym miejscu.
.5 Administracja państwa bandery zapewni, że pomieszczenie, w których zainstalowane są baterie, CO2, będą odpowiednio przygotowane pod względem dostępności, możliwości przewietrzenia i środków łączności. Podejmuje ona niezbędne środki bezpieczeństwa odnośnie budowy, instalacji, znakowania, napełniania i przeprowadzania prób butli, CO2 rur i połączeń, jak również wyposażenia sterującego i alarmowego przeznaczonego dla tych instalacji.
.3 Stałe systemy gaśnicze na pianę ciężką, w przedziałach maszynowych (R 8)
.1 Jeżeli w jakimkolwiek pomieszczeniu maszynowym, oprócz urządzeń określonych w regule 6, znajduje się stały system gaśniczy na pianę ciężką, to powinien on być zdolny do podania przez stałe otwory wylotowe, w czasie nie dłuższym niż pięć minut, ilości piany wystarczającej na pokrycie warstwą o grubości 150 mm największej powierzchni, na której może się rozlać paliwo. System powinien być zdolny do wytwarzania piany nadającej się do gaszenia płonącego oleju. Należy przewidzieć środki do skutecznego rozprowadzania piany poprzez stały system rurowy i zaworów sterujących lub kurków do odpowiednich otworów wylotowych, jak również do skutecznego kierowania piany przez stałe rozpylacze na inne miejsca szczególnie zagrożone pożarem w chronionym pomieszczeniu. Stopień spieniania nie powinien przekraczać 12-1.
.2 Urządzenia uruchamiające takie instalacje powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz powinny być zgrupowane w możliwie jak najmniejszej liczbie miejsc takich, że jest mało prawdopodobne, aby mogły one być odcięte przez pożar w chronionym pomieszczeniu.
.4 Stałe systemy gaśnicze na pianę lekką w przedziałach maszynowych (R 9)
.1 Każdy system gaśniczy na pianę lekką znajdująca się w pomieszczeniach maszynowych powinien być zdolny do szybkiego podawania przez stałe dysze wylotowe piany w ilości wystarczającej do napełnienia największego chronionego pomieszczenia do wysokości 1 m, w ciągu jednej minuty. Ilość posiadanego środka pianotwórczego powinna wystarczyć do wytworzenia piany o objętości pięciokrotnie większej od objętości największego chronionego pomieszczenia. Stopień rozprężenia piany nie powinien przekraczać 1 000-1.
.2 Kanały podające pianę, wloty powietrza do wytwornicy piany oraz liczba zespołów pianotwórczych powinny być takie, aby mogły skutecznie wytwarzać i rozprowadzać pianę.
.3 Przewody rozprowadzające pianę z wytwornicy powinny być tak poprowadzone, aby pożar w pomieszczeniu chronionym nie mógł uszkodzić urządzeń wytwarzających pianę.
.4 Wytwornica piany, jej źródła zasilania energią, środek pianotwórczy oraz urządzenia sterujące instalacją powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz powinny być zgrupowane w możliwie jak najmniejszej liczbie miejsc takich, że jest mało prawdopodobne, aby mogły one być odcięte przez pożar powstały w chronionym pomieszczeniu.
.5 Stałe ciśnieniowe wodne zraszające systemy gaśnicze w pomieszczeniach maszynowych (R 10)
.1 Każdy stały ciśnieniowy wodny zraszający system gaśniczy w pomieszczeniach maszynowych powinien być wyposażony w dysze zraszające zatwierdzonego typu.
.2 Liczba i rozmieszczenie dysz zraszających powinny zapewniać skuteczne rozprowadzenie wody w chronionym pomieszczeniu w ilości średnio 5 l/m2 na minutę. W zależności od potrzeb, w strefach szczególnie zagrożonych można zwiększyć intensywność podawania wody. Dysze zraszające powinny być umieszczone nad zęzami, szczytami zbiorników oraz innymi powierzchniami, na które może rozlać się paliwo jak również nad innymi miejscami w przedziałach maszynowych, w których może wystąpić szczególne zagrożenie pożarowe.
.3 Instalacja może być podzielona na sekcje, których zawory rozdzielcze powinny być sterowane z łatwo dostępnych miejsc, położonych na zewnątrz chronionych pomieszczeń i takich, że nie zostaną one łatwo odcięte przez pożar powstały w chronionym pomieszczeniu.
.4 Instalacja powinna być utrzymywana pod wymaganym ciśnieniem, a pompa zasilająca instalację wodną powinna uruchamiać się automatycznie, wskutek spadku ciśnienia w instalacji.
.5 Pompa powinna być zdolna do równoczesnego zasilania, przy wymaganym ciśnieniu, wszystkich sekcji instalacji w dowolnych z chronionych przedziałów. Pompa wraz z jej elementami sterowania powinna być umieszczona poza chronionym pomieszczeniem lub pomieszczeniami. Nie powinno być możliwe unieruchomienie instalacji wskutek pożaru powstałego w pomieszczeniu lub pomieszczeniach chronionych przez wodny system zraszający.
.6 NOWE STATKI KLASY B, C I D:
Pompa może być napędzana niezależnym silnikiem spalinowym, lecz jeśli jest ona zależna od zasilania przez agregat awaryjny zainstalowany zgodnie z przepisami rozdziału II-1 część D, to zespół ten powinien uruchamiać się automatycznie w przypadku awarii głównego zasilania tak, aby energia do napędu pompy przewidzianej w pkt. .5 była natychmiast dostępna. Jeżeli pompa jest napędzana przez niezależny silnik spalinowy, to należy go tak umieścić, aby pożar w chronionym pomieszczeniu nie miał wpływu na dopływ powietrza do silnika.
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.7 Należy przedsięwziąć środki zapobiegające zatykaniu się dysz zraszających wskutek zanieczyszczeń w wodzie lub korozji rurociągów, dysz, zaworów i pompy.

Pobieranie 1.35 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna