Dyrektywa rady nr 98/18/WEPobieranie 1.35 Mb.
Strona6/17
Data14.02.2018
Rozmiar1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

23 Podnoszone i rampy

NOWE STATKI KLASY A, B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:


Na statkach wyposażonych w pokłady podwieszone przeznaczonych do przewozu pojazdów osobowych, ich konstrukcja, instalacja i działanie powinny być zgodne ze rozwiązaniami przyjętymi przez administrację państwa bandery.
W odniesieniu do konstrukcji, stosuje się odpowiednie reguły uznanej organizacji.

CZĘŚĆ CMASZYNY
1 Ogólne (R 26)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 Maszyny, kotły i inne zbiorniki ciśnieniowe, jak również instalacje rurociągowe oraz armatura, powinny być zainstalowane i chronione w taki sposób, aby ograniczyć do minimum możliwość zagrożenia dla znajdujących się na statku osób, zwracając szczególną uwagę na części ruchome, powierzchnie gorące i inne niebezpieczeństwa.
.2 Należy przewidzieć środki zapewniające utrzymanie lub przywrócenie prawidłowego działania maszyn napędowych, nawet w przypadku, jeżeli jedna z zasadniczych maszyn pomocniczych zostanie unieruchomiona.
.3 Należy przewidzieć środki pozwalające na uruchomienie maszyn bez pomocy z zewnątrz, w przypadku, gdy statek pozbawiony jest energii.
NOWE STATKI KLASY B I C:
.4 Główna maszyna napędowa oraz wszystkie maszyny pomocnicze zasadnicze dla napędu i bezpieczeństwa statku powinny, zamontowane na statku, być zdolne do pracy, gdy statek jest w pozycji wyprostowanej i gdy posiada przechył do 15º w warunkach statycznych, oraz do 22,5º w warunkach dynamicznych (kołysanie boczne) na dowolną burtę i jednocześnie jest przegłębiany dynamicznie (kołysanie wzdłużne) do 7,5º na dziób lub rufę.
NOWE STATKI KLASY A, B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.5 Należy przewidzieć możliwość zatrzymania maszyny napędowej i śruby napędowej w nagłym przypadku z odpowiedniego miejsca położonego poza maszynownią / sterownią maszynową, na przykład z odsłoniętego pokładu lub sterówka.
2 Silniki spalinowe (R 27)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 Silniki spalinowe o średnicy cylindra 200 mm i większej, lub o objętości skrzyni korbowej 0,6 m3 i większej, powinny posiadać na skrzyni korbowej przeciwwybuchowe zawory bezpieczeństwa odpowiedniego typu i o wystarczającej powierzchni przelotu. Zawory bezpieczeństwa powinny być odpowiednio usytuowane, lub wyposażone w środki, które zapewnią takie skierowanie wylotu, aby zminimalizować możliwość obrażeń członków załogi.
3 Pompowe instalacje zęzowe (R 21)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1.1 Każdy statek powinien być wyposażony w skutecznie działającą pompową instalację zęzową, zdolną w każdych warunkach pracy, wypompować i osuszyć każdy podział wodoszczelny, oprócz stałych zbiorników słodkiej wody, wody balastowej, paliw płynnych lub płynnych ładunków, dla których przewidziane są inne skuteczne urządzenia pompujące. Należy zastosować skuteczne środki do usuwania wody z ładowni posiadających instalację chłodniczą.
.1.2 Pompy sanitarne, balastowe lub ogólnego użytku mogą być uważane za niezależne mechaniczne pompy zęzowe, jeżeli mają niezbędne połączenia z rurociągiem zęzowym.
.1.3 Wszystkie rurociągi zęzowe umieszczone wewnątrz lub poniżej zbiorników na paliwa płynne, jak również w maszynowniach lub zasobnikach węgla, włącznie z pomieszczeniami zespołu pomp paliwowych i zbiorników osadowych paliwa, powinny być wykonane ze stali lub innych odpowiednich materiałów.
.1.4 System pompowych instalacji zęzowych i balastowych powinien być tak urządzony, aby uniemożliwiał przedostawanie się wody z morza i z balastowych zbiorników wodnych do przedziałów ładunkowych i maszynowych albo z jednego przedziału do drugiego. Należy zastosować środki, aby zabezpieczyć zbiorniki głębokie, mające połączenia z rurociągami zęzowymi i balastowymi, przed zapełnieniem ich przez nieuwagę wodą morską, gdy zawierają ładunek, jak również zabezpieczyć je przed opróżnieniem przez rurociąg zęzowy, gdy zawierają balast wodny.
.1.5 Wszystkie skrzynki rozdzielcze i zawory obsługiwane ręcznie połączone z pompową instalacją zęzową powinny znajdować się w miejscach dostępnych w każdym czasie w zwykłych okolicznościach.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.1.6 Należy przyjąć odpowiednie środki w celu w celu wypompowania i osuszenia zamkniętych pomieszczeń ładunkowych znajdujących się na pokładzie grodziowym.
.1.6.1 Jeżeli wartość wolnej burty liczonej od pokładu grodziowego albo usytuowanie pokładu wolnej burty jest takie, że krawędź pokładu zanurza się przy przechyle bocznym statku większym od 5º, to osuszanie powinno być dokonywane za pomocą odpowiedniej ilości i wielkości szpigatów, z wylotami prowadzącymi bezpośrednio za burtę, które powinny być zainstalowane zgodnie z wymaganiami prawidła 15.
.1.6.2 Jeżeli wolną burtą jest taka, krawędź pokładu grodziowego zanurza się przy przechyle bocznym statku równym 5º lub mniejszym odprowadzenie wody z zamkniętych przedziałów ładunkowych znajdujących się na pokładzie grodziowym powinno być skierowane do odpowiedniego pomieszczenia lub pomieszczeń o wystarczającej pojemności wyposażonych w instalację alarmową wysokiego poziomu wody oraz odpowiednie urządzenie do odprowadzania wody za burtę. Ponadto, należy zapewnić:
.1 taką liczbę, wymiary i rozmieszczenie szpigatów, aby pozwalały na uniknięcie gromadzenia się nadmiernej ilości rozlanej wody;
.2 takie urządzenia pompujące, wymagane niniejszym prawidłem, które uwzględniają wymagania dotyczące zraszających gaśniczych instalacji wodnych o stałym ciśnieniu;
.3 aby woda zanieczyszczona benzyną lub innymi substancjami niebezpiecznymi nie była odprowadzana do przedziałów maszynowych lub innych pomieszczeń, w których mogą znajdować się źródła zapłonu; i
.4 wyposażenie szpigatów pokładowych w środki zapobiegające uwalnianiu się gazu gaśniczego tam, gdzie pomieszczenie ładunkowe chronione jest przez instalację gaśniczą na dwutlenek węgla.
NOWE STATKI KLASY A, B, C I D:
.1.6.3 Instalacja osuszająca pokłady ro - ro oraz pokładu przeznaczonego dla pojazdów powinna być wystarczająco wydajna, aby szpigaty, furty odpływowe, itp., na prawej burcie i na lewej burcie mogły odprowadzić wodę pochodzącą z urządzeń zraszających i pożarowych, z uwzględnieniem przechyłu i przegłębienia statku.
.1.6.4 Jeżeli są one wyposażone w dysze i hydranty, w pomieszczeniach rekreacyjnych przeznaczonych dla pasażerów i załogi, powinna znajdować się wystarczająca liczba szpigatów pokładowych dla odprowadzenia wody pochodzącej z gaszenia pożaru przy pomocy głowic zraszających znajdujących się w takim pomieszczeniu i dwóch węży pożarowych z prądnicami. Szpigaty umieszczane są w najbardziej skutecznych miejscach, np. w każdym rogu.
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.2.1 Pompowa instalacja zęzowa wymagana w ppkt. .1.1 powinna być zdolna do działania we wszystkich spotykanych w praktyce warunkach po uszkodzeniu statku, bez względu na to, czy statek posiada przechył, czy też nie. W tym celu instalacje rozgałęzione powinny być zazwyczaj doprowadzone do obu burt, z wyjątkiem wąskich przedziałów w końcach statku gdzie można uznać za wystarczający tylko jeden rurociąg ssący. W przedziałach o nietypowym kształcie mogą być wymagane dodatkowe rurociągi ssące. Należy zastosować odpowiednie środki, aby woda znajdująca się w przedziale miała łatwy dopływ do rur ssących.
.2.2 Jeżeli jest to praktycznie możliwe, pompy zęzowe z napędem mechanicznym powinny być umieszczone w osobnych przedziałach wodoszczelnych tak urządzonych i położonych, aby przedziały te nie mogły być zatopione na skutek tego samego uszkodzenia. Jeżeli główny silnik, mechanizmy pomocnicze i kotły znajdują się w dwóch lub więcej przedziałach wodoszczelnych to pompy mogące osuszyć zęzy powinny być, w miarę możliwości, rozdzielone pomiędzy te przedziały.
.2.3 Za wyjątkiem pomp dodatkowych, które mogą osuszać tylko przedziały skrajników, każda wymagana pompa zęzowa powinna mieć możliwość ssania wody z każdego przedziału, który powinien być osuszony z zastosowaniem przepisów ppkt. .1.1.
.2.4 Każda pompa zęzowa o napędzie mechanicznym powinna móc nadać wodzie w wymaganym głównym rurociągu zęzowym szybkość niemniejszą niż 2 m/s. Niezależne pompy zęzowe o napędzie mechanicznym zainstalowane w przedziałach maszynowych powinny ssać wodę bezpośrednio z tych przedziałów z tym zastrzeżeniem, że nie można wymagać, aby w każdym z nich było więcej niż dwa rurociągi ssące. Jeżeli przewiduje się dwa lub więcej rurociągi ssące, należy umieścić przynajmniej po jednej z nich po każdej burcie statku. Bezpośrednie rurociągi ssące powinny być odpowiednio dostosowane, te zaś, które są w przedziale maszynowym, powinny posiadać średnice niemniejsze od średnicy głównego rurociągu zęzowego.
.2.5 Oprócz bezpośredniego rurociągu lub rurociągów ssących wymaganych w ppkt. .2.4, należy zapewnić w przedziale maszynowym bezpośredni rurociąg ssący do głównej pompy chłodzącej ze studzienek ściekowych przedziału maszynowego zaopatrzony w zawór zwrotny. Średnica tego bezpośredniego rurociągu ssącego powinna wynosić, co najmniej dwie trzecie wlotu użytkowanej pompy.
.2.6 Wrzeciona burtowych zaworów wlotowych i zaworów bezpośrednich rurociągów należy wyprowadzić dostatecznie wysoko ponad podłogę maszynowni.
.2.7 Wszystkie rurociągi zęzowe powinny być, aż do złącza pomp, niezależne od pozostałych rurociągów.
.2.8 Średnicę głównego rurociągu zęzowego należy obliczać zgodnie z podanym niżej wzorem. Jednakże, rzeczywista średnica wewnętrzna głównego rurociągu zęzowego może mieć najbliższy znormalizowany wymiar według uznania państwa bandery:
główny ssący zęzowy:d = 25 + 1,68
odgałęzienia ssącego rurociągu zęzowego pomiędzy skrzynkami zbiorczymi i systemami ssącymi:
d = 25 + 2,15
gdzie:
d jest średnicą wewnętrzną głównego rurociągu zęzowego w milimetrach,
L i B są długością i szerokością statku w metrach,
L1 jest szerokością przedziału, i
D jest wysokością statku do pokładu grodziowego (w metrach); jednakże, na statku posiadającym zamkniętą ładownię położoną na pokładzie grodziowym, osuszaną do wewnątrz zgodnie z przepisami ppkt. 1.6.2 i rozciągającą się na całej długości statku, D jest mierzone z punktu znajdującego się bezpośrednio ponad pokładem grodziowym. Jeżeli długość zamkniętych przestrzeni ładunkowych jest mniejsza, D jest równe wysokości statku do pokładu grodziowego, do której dodaje się współczynnik lh/L, gdzie l i h są odpowiednio całkowitą długością i wysokością tych przedziałów.
.2.9 Należy zastosować środki, aby żaden przedział obsługiwany przez rurociąg zęzowy nie mógł być zatopiony w razie zerwania albo uszkodzenia rurociągu w innym przedziale na skutek zderzenia lub wejścia na mieliznę. W tym celu, gdy rurociąg będzie przechodził w jakimkolwiek miejscu bliżej burty statku niż w odległości jednej piątej szerokości (mierzonej pod kątem prostym do płaszczyzny symetrii statku na poziomie najgłębszej podziałowej linii ładunkowej) albo gdy będzie zainstalowany w stępce skrzynkowej, należy zainstalować zawór zwrotny na rurze w przedziale, w którym znajduje się wlot do rurociągu.
.2.10 Skrzynki rozdzielcze i zawory połączone z systemem rurociągów zęzowych powinny znajdować się w miejscach dostępnych w każdym czasie przy zwykłych okolicznościach Powinny one być tak urządzone i rozmieszczone, aby w razie zatopienia jedna z pomp zęzowych mogła obsłużyć dowolny zatopiony przedział. Ponadto uszkodzenie pompy lub jej podłączenie do głównego rurociągu zęzowego położonego na burcie poza linią biegnącą na jednej piątej szerokości statku nie może spowodować unieruchomienia systemu zęzowego. Jeżeli istnieje tylko jeden system rurociągów, wspólnych dla wszystkich pomp, to zawory niezbędne do obsługi ssących rurociągów zęzowych powinny być sterowane z miejsc położonych powyżej pokładu grodziowego Jeżeli oprócz głównego systemu zęzowego istnieje jeszcze system awaryjny, to powinien być on niezależny od systemu głównego i tak urządzony, aby pompa zdolna była osuszyć każdy przedział w razie zatopienia tak jak zostało to określone w ppkt. .2.1; w tym przypadku wymaga się, aby tylko zawory niezbędne do funkcjonowania systemu awaryjnego mogły być sterowane z miejsc położonych powyżej pokładu grodziowego.
.2.11 Wszystkie wymienione w ppkt. .2.10 zawory, które mogą być sterowane z miejsc położonych powyżej pokładu grodziowego, powinny w miejscu ich sterowania posiadać pokrętła wyraźnie oznaczone i zaopatrzone w urządzenia wskazujące czy zawory są zamknięte, czy też otwarte.
4 Liczba i typy pomp zęzowych (R 21)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:


do 250 pasażerów:

jedna pompa o napędzie od maszyny głównej i jedna niezależna pompa mechaniczna, umieszczona i uruchamiana poza maszynownią

powyżej 250 pasażerów:


jedna pompa o napędzie od maszyny głównej i dwa niezależne pompy mechaniczne, z których jedna powinna być umieszczona i uruchamiana poza maszynownią


Pompę o napędzie od maszyny głównej można zastąpić niezależną pompą mechaniczną.


Przenośne pompy obsługiwane ręcznie mogą być wykorzystywane do odprowadzania wody z bardzo małych przedziałów.
5 Środki ruchu wstecznego (R 28)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 Statki powinny mieć dostateczną moc biegu wstecznego w celu zapewnienia właściwego kierowania statkiem we wszystkich normalnych okolicznościach.
.2 Wykazuje się i rejestruje maszyny napędowej zdolności do zmiany kierunku naporu śruby w dostatecznym czasie i w normalnych warunkach manewrowania w stopniu, jaki jest potrzebny do zatrzymania statku przy największej szybkości eksploatacyjnej do przodu.
.3 Czasy zatrzymania, kursy statku i odległości zarejestrowane w czasie prób, wraz z wynikami prób mających na celu określenie zdolności statków z napędem wielośrubowym do nawigacji i manewrowania z jedną lub kilkoma śrubami napędowymi niedziałającymi, powinny być dostępne na statku do użytku kapitana lub wyznaczonych członków załogi.
6 Urządzenie sterowe (R 29)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 Każdy statek powinien być wyposażony w skuteczne główne urządzenie sterowe oraz skuteczne pomocnicze urządzenie sterowe. Główne urządzenie sterowe oraz pomocnicze urządzenie sterowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby niesprawność jednego z nich nie uniemożliwiała użytkowania drugiego.
.2 Główne urządzenie sterowe oraz trzon sterowy powinny odpowiadać następującym warunkom:
.2.1 powinny być dostatecznie mocnej konstrukcji i powinny umożliwiać sterowanie statkiem przy najwyższej szybkości eksploatacyjnej naprzód oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie zostały uszkodzone przy największej szybkości;
.2.2 powinny zapewniać możliwość przełożenia steru z wychylenia o 35º na jedną burtę do wychylenia o 35º na drugą burtę przy największym zanurzeniu statku i przy ruchu naprzód z największą szybkością eksploatacyjną, i w takich samych warunkach czas przełożenia steru z wychylenia 35º na jedną burtę do wychylenia 30º na drugą burtę nie powinien przekraczać 28 sekund;
.2.3 powinny posiadać napęd mechaniczny, jeżeli jest to konieczne dla spełnienia wymogów ppkt. .2.2.2 i we wszystkich przypadkach gdy, aby spełnić wymogi ppkt. .2.2.1 wymagany jest trzon steru o średnicy przekraczającej 120 mm na wysokości sterownicy, bez uwzględniania ewentualnego wzmocnienia niezbędnego do żeglugi w lodach.
.3 Jeżeli występuje pomocnicze urządzenie sterowe powinno ono spełniać następujące warunki:
.1 być dostatecznie mocnej konstrukcji i powinno umożliwiać sterowanie statkiem przy szybkości umożliwiającej nawigację oraz powinna być zapewniona możliwość szybkiego jego uruchomienia w razie nagłej potrzeby;
.2 zapewniać możliwość przełożenia steru z wychylenia o 15º na jedną burtę do wychylenia o 15º na drugą burtę przy największym zanurzeniu i w ruchu naprzód z szybkością równą połowie maksymalnej szybkości eksploatacyjnej lub z szybkością 7 węzłów, jeżeli ta ostatnia jest większa; i
.3 powinno posiadać napęd mechaniczny, jeżeli jest to konieczne dla spełnienia wymogów ppkt. .3.2 i we wszystkich przypadkach, gdy wymagany jest trzon steru o średnicy przekraczającej 230 mm na wysokości sterownicy, z wyłączeniem ewentualnego wzmocnienia niezbędnego do żeglugi w lodach.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.4 Zespoły napędowe urządzeń sterowych:
.1 powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby ponownie automatycznie się uruchamiały, po przywróceniu zasilania w energię po awarii tego zasilania; i
.2 powinna istnieć możliwość uruchamiania ich z miejsca znajdującego się na mostku nawigacyjnym w przypadku uszkodzenia układu zasilającego w energię jednego z zespołów napędowych urządzenia sterowego, zaś na mostku nawigacyjnym powinien zostać uruchomiony alarm dźwiękowy i optyczny.
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.5 Jeżeli główne urządzenie sterowe składa się z dwóch lub więcej identycznych zespołów napędowych, umieszczenie pomocniczego urządzenia sterowego nie jest konieczne, jeżeli:
.1 główne urządzenie sterowe może w wymaganych warunkach wymaganych w ppkt. .2.2 kierować sterem, jeżeli którykolwiek z zespołów napędowych nie działa;
.2 główne urządzenie sterowe jest zaprojektowane w taki sposób, aby po uszkodzeniu jednego z jego rurociągów lub jednego z zespołów napędowych, uszkodzony układ można było odizolować w celu poddania do zabiegom konserwacyjnym lub szybkiego uruchomienia.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.6 Powinna istnieć możliwość sterowania urządzeniem sterowym:
.1 w przypadku głównego urządzenia sterowego, z mostka nawigacyjnego, jak również z pomieszczenia urządzenia sterowego;
.2 jeżeli główne urządzenie sterowe, zaprojektowane jest zgodnie z przepisami pkt. .4, jest obsługiwany przez dwa niezależne układy sterownicze, oba mogą być uruchamiane z mostka nawigacyjnego. W tym celu nie istnieje konieczność instalowania dwóch kół lub dźwigni sterowych. Jeżeli układ sterujący posiada telemotor hydrauliczny, instalacja drugiego układu sterującego nie jest konieczna.
.7 Każdy układ sterujący głównym urządzeniem sterowym lub pomocniczym urządzeniem sterowym, który obsługiwany jest z mostka nawigacyjnego powinien odpowiadać następującym wymogom:
.1 jeżeli nie jest układem elektrycznym, powinien posiadać swój własny odrębny układ elektryczny urządzenia sterowego obsługiwanego z punktu położonego w pomieszczeniu urządzenia sterowego, lub bezpośrednio z szyn rozdzielnicy zasilającej ten układ elektryczny w miejscu rozdzielnicy, które znajduje się obok zasilania układu elektrycznego urządzenia sterowego;
.2 w pomieszczeniu urządzenia sterowego należy umieścić środki pozwalające na odizolowanie całego układu sterowniczego od połączonego z nim urządzenia sterowego, który jest uruchamiany z mostka nawigacyjnego;
.3 powinna istnieć możliwość uruchamiania go z miejsca położonego na mostku nawigacyjnym;
.4 w przypadku awarii zasilania w energię elektryczną układu sterującego urządzeniem sterowym, na mostku nawigacyjnym powinien zostać uruchomiony alarm dźwiękowy i optyczny;
.5 powinno zostać zapewnione jedynie zabezpieczenie przeciw zwarciom w obwodach zasilania układu sterującego urządzeniem sterowym.
.8 Obwody elektryczne i układy sterujące urządzeniem sterowym, jak również podłączone do nich części, kable i przewody rurowe, określone w niniejszej regule oraz w regule 7, powinny być prowadzone jak najdalej od siebie na całej swojej długości.
.9 Należy zapewnić łączność między mostkiem nawigacyjnym i pomieszczeniem urządzenia sterowego.
.10 Położenie kątowe steru lub sterów powinno:
.1 być wskazywane na mostku nawigacyjnym, jeżeli urządzenie sterowe jest urządzeniem mechanicznym. Wskaźnik kąta sterownicy powinien być niezależny od układu sterowania urządzeniem sterowym;
.2 powinna istnieć możliwość sprawdzenia go z pomieszczenia urządzenia sterowego.
.11 Dla mechanicznych hydraulicznych urządzeń sterowych należy przewidzieć:
.1 środki do utrzymania czystości płynu hydraulicznego uwzględniające typ i konstrukcję systemu hydraulicznego;
.2 dla każdego zbiornika płynu hydraulicznego, urządzenie sygnalizujące wyciek płynu hydraulicznego tak szybko jak jest to możliwe. Dźwiękowe i optyczne urządzenia alarmowe powinny włączać się na mostku nawigacyjnym oraz w maszynowniach w miejscu, gdzie można je łatwo obserwować; i
.3 jeżeli główne urządzenie sterowe powinno być napędzane mechanicznie, zamontowany na stałe zapasowy zbiornik o pojemności wystarczającej co najmniej do ponownego naładowania urządzenia zasilającego, włącznie ze zbiornikiem. Zbiornik ten powinien być na stale połączony przewodami rurowymi z systemem hydraulicznym w taki sposób, aby systemy te można było szybko ponownie napełnić z miejsca położonego w pomieszczeniu urządzenia sterowego oraz powinny posiadać wskaźnik poziomu zawartości.
.12 Pomieszczenie urządzenia sterowego powinno spełniać następujące warunki:
.1 być łatwo dostępne i, o ile jest to praktycznie możliwe, być oddzielone od pomieszczenia maszynowego; i
.2 należy przyjąć odpowiednie rozwiązania mające na celu zapewnienie roboczego dostępu do części i układu sterowania urządzenia sterowego. Urządzenia te obejmują barierki, kratownice lub inne powierzchnie przeciwpoślizgowe i mają na celu zabezpieczenia odpowiednich warunków pracy w przypadku wycieku płynu hydraulicznego.
7 Dodatkowe wymogi mające zastosowanie do elektrycznych lub elektrohydraulicznych urządzeń sterowych (R 30)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.1 Na mostku nawigacyjnym i na odpowiednim stanowisku sterowania głównymi maszynami powinny być zainstalowane wskaźniki działania silników każdego elektrycznego lub elektrohydraulicznego urządzenia sterowego.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
.2 Każde elektryczne lub elektrohydrauliczne urządzenie sterowe, w skład, którego wchodzi jeden lub większa liczba zespołów napędowych powinno mieć, co najmniej dwa obwody zasilane z głównej rozdzielnicy; jednakże, jeden z obwodów może być zasilany awaryjną rozdzielnicę. Pomocnicze elektryczne lub elektrohydrauliczne urządzenie sterowe towarzyszące elektrycznemu lub elektrohydraulicznemu urządzeniu sterowemu może być połączone jednym z obwodów zasilających te ostatnie. Obwody obsługujące elektryczne lub elektrohydrauliczne urządzenie sterowe powinny mieć dostateczną obciążalność dla zasilania wszystkich silników, które mogą być do niego jednocześnie przyłączone i które pracują jednocześnie.
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
.3 Obwody oraz silniki elektryczne i elektrohydrauliczne urządzenia sterowego powinny być zabezpieczone przed zwarciem i wyposażone w alarm oraz sygnalizację alarmową o przeciążeniu. Jeżeli jest przewidziane zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, uwzględniające prąd rozruchu, to powinno ono być nastawione na wartość niemniejszą, niż podwójny prąd pełnego obciążenia tak zabezpieczonego silnika, lub obwodu i umożliwiać przepływ właściwych prądów rozruchowych.
NOWE STATKI KLASY B, C I D:
Alarmy wymagane w niniejszym punkcie powinny być zarówno dźwiękowe jak i optyczne, zainstalowane w widocznym miejscu w pomieszczeniu maszyny głównej lub w centrali kontrolno - manewrowej, z której normalnie odbywa się sterowanie maszyną główną. Alarmy te powinny również spełniać wymogi prawidła 6 części E niniejszego rozdziału, jeżeli jest ona stosowana.
.4 Jeżeli pomocnicze urządzenie sterowe, od którego, zgodnie z prawidłem 6.3.3, wymaga się, aby miało napęd mechaniczny, nie ma napędu elektrycznego lub jest napędzane przez silnik elektryczny o innym przeznaczeniu podstawowym, to główne urządzenie sterowe może być zasilane przez jeden obwód z rozdzielnicy głównej. Jeżeli taki silnik elektryczny o innym przeznaczeniu podstawowym wykorzystany jest do napędu takiego pomocniczego urządzenia sterowego, to administracja państwa bandery może zezwolić na odstąpienie od stosowania wymogów pkt. .3, jeżeli urządzenia zabezpieczające wykonane są zgodnie z jej wymaganiami, oraz spełnione są wymagania prawidła 6.4.1 i .4.2 mające zastosowanie do pomocniczego urządzenia sterowego.
8 Systemy wentylacji przedziałów maszynowych (R 35)
NOWE STATKI KLASY B, C I D ORAZ ISTNIEJĄCE STATKI KLASY B:
Przedziały maszynowe kategorii A powinny być odpowiednio przewietrzane, tak, aby zapewnić, że gdy znajdujące się w nich maszyny i kotły pracują z pełną mocą we wszelkich warunkach pogodowych, łącznie ze sztormem, utrzymywany był dopływ powietrza do tych pomieszczeń, wystarczający dla bezpieczeństwa i komfortu załogi oraz dla pracy maszyn.Pobieranie 1.35 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna