Dyrektywa rady 86/635/ewgPobieranie 148.18 Kb.
Strona7/8
Data14.02.2018
Rozmiar148.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Artykuł 34

Art. 27 pozycje 13 i 14 (układ pionowy)


Art. 28 pozycje A 8 i B 5 (układ poziomy)
Aktualizacja wartości w stosunku do posiadanych zbywalnych papierów wartościowych stanowiących finansowe składniki majątku trwałego, partycypacji i akcji w przedsiębiorstw powiązanych
Reaktualizacja wartości w stosunku do posiadanych zbywalnych papierów wartościowych stanowiących finansowe składniki majątku trwałego, partycypacji i akcji przedsiębiorstw powiązanych
1. Pozycje te obejmują, z jednej strony, koszty wynikające z aktualizacji wartości aktywów wykazanych w pozycjach 5 i 8 oraz, z drugiej strony, wszelkie kwoty stanowiące odpisanie wcześniej dokonanych aktualizacji wartości, w zakresie, w jakim koszty i dochody odnoszą się do zbywalnych papierów wartościowych stanowiących finansowe składniki majątku trwałego, zgodnie z definicją art. 35 ust. 2, udziałów partycypacyjnych oraz udziałów w przedsiębiorstwach powiązanych.
2. Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wzajemne kompensowanie kosztów i dochodów ujętych w niniejszych pozycjach, z wykazaniem jedynie ich kwoty netto (będącej dochodem lub kosztem).
3. Aktualizację wartości w stosunku do zbywalnych papierów wartościowych, partycypacji oraz akcji przedsiębiorstw powiązanych, w przypadku, gdy ma to istotne znaczenie, wykazuje się odrębnie w informacji dotyczącej bilansu rocznego. Przepis ten nie musi być stosowany, jeśli Państwo Członkowskie zezwala na kompensowanie kosztów i dochodów zgodnie z ust. 2.
SEKCJA 7

ZASADY WYCENY
Artykuł 35

1. Pozycje 9 i 10 aktywów należy zawsze wyceniać jako środki trwałe. Aktywa ujęte w innych pozycjach bilansu są wyceniane jako środki trwałe, w przypadku, gdy przeznaczone są do stałego użytkowania w ramach działalności przedsiębiorstwa.


2. W przypadku odniesienia do finansowych składników majątku trwałego określonych w sekcji 7 dyrektywy 78/660/EWG, termin ten w przypadku instytucji kredytowych oznacza partycypację, udziały w przedsiębiorstwach powiązanych i papiery wartościowe przeznaczone do stałego użytkowania w ramach działalności przedsiębiorstwa.
3. a) Dłużne papiery wartościowe obejmujące papiery wartościowe o stałym dochodzie stanowiące finansowe składniki majątku trwałego wykazuje się w bilansie po cenie zakupu. Państwa Członkowskie mogą jednak zobowiązać do lub zezwolić na wykazywanie tych papierów wartościowych w bilansie w kwocie przypadającej do zapłaty w terminie płatności.
b) Jeżeli cena zakupu takich dłużnych papierów wartościowych przekracza wysokość kwoty do zapłaty na żądanie, różnica musi być ujęta w rachunku zysków i strat. Państwa Członkowskie mogą jednak wymagać odpisywania lub zezwalać na odpisywanie różnicy w ratach, tak, aby kwota ta uległa całkowitemu odpisaniu do czasu spłaty zobowiązania wynikającego z dłużnych papierów wartościowych. Różnica ta musi zostać odrębnie wykazana w bilansie lub w informacji dotyczącej bilansu rocznego.
c) Jeżeli cena zakupu takich dłużnych papierów wartościowych jest niższa niż kwota przypadająca do zapłaty na żądanie, Państwa Członkowskie mogą wymagać przeniesienia lub zezwolić przeniesienie kwoty różnicy do dochodów, w ratach, w okresie do upływu terminu płatności. Różnica ta musi zostać odrębnie wykazana w bilansie lub w informacji dotyczącej bilansu rocznego.

Artykuł 36

1. Jeżeli zbywalne papiery wartościowe nie stanowiące finansowych składników majątku trwałego wykazywane są w bilansie po cenie zakupu, instytucje kredytowe ujawniają w informacji dotyczącej bilansu rocznego różnicę między ceną zakupu a wyższą od niej wartością rynkową na dzień sporządzenia bilansu.


2. Państwa Członkowskie mogą jednakże wymagać wykazywania lub zezwolić na wykazywanie tych zbywalnych papierów wartościowych w bilansie w kwocie wyższej wartości rynkowej na dzień sporządzenia bilansu. Różnica między ceną zakupu a wyższą wartością rynkową musi zostać odrębnie wykazana na rachunku lub w informacji jego dotyczącej.

Artykuł 37

1. Art. 39 dyrektywy 78/660/EWG ma zastosowanie do wyceny pożyczek i zaliczek instytucji kredytowych, dłużnych papierów wartościowych, akcji oraz pozostałych papierów wartościowych o nieustalonym oprocentowaniu, należących do instytucji kredytowych, które nie stanowią finansowych składników majątku trwałego.


2. Do czasu późniejszej koordynacji Państwo Członkowskie może jednakże zezwolić na:
a) wykazywanie pożyczek i zaliczek udzielonych instytucjom kredytowym i klientom (pozycje 3 i 4 aktywów), dłużnych papierów wartościowych, akcji oraz pozostałych papierów wartościowych o niestałym oprocentowaniu wykazywanych w pozycjach 5 i 6 aktywów, które ani nie są finansowymi składnikami majątku stałego w rozumieniu art. 35 ust. 2, ani nie zaliczają się do portfela handlowego, według wartości niższej niż ta, która wynikałaby ze stosowania przepisów art. 39 ust. 1 dyrektywy 78/660/EWG, w przypadku, gdy wymaga tego ostrożność dyktowana przez szczególne rodzaje ryzyka związane z bankowością. Niemniej, różnica między obiema wartościami nie może wynosić więcej niż 4% łącznej kwoty powyższych aktywów po zastosowaniu przepisów wspomnianego art. 39;
b) utrzymanie niższej wartości wynikającej z zastosowania przepisów lit. a) do czasu podjęcia przez instytucję kredytową decyzji o jej aktualizacji;
c) w przypadku skorzystania przez Państwo Członkowskie z możliwości określonej w lit. a), nie stosuje się przepisów art. 36 ust. 1 niniejszej dyrektywy, ani przepisów art. 40 ust. 2 dyrektywy 78/660/EWG.

Artykuł 38

1. Do czasu przyszłej koordynacji, te Państwa Członkowskie, które korzystają z możliwości przewidzianej w art. 37, muszą zezwolić na wprowadzenie po stronie pasywów pozycji 6A zatytułowanej „Fundusz ogólnego ryzyka bankowego”. Natomiast te Państwa Członkowskie, które nie korzystają z możliwości przewidzianej w art. 37, mogą zezwolić na wprowadzenie po stronie pasywów pozycji 6A zatytułowanej „Fundusz ogólnego ryzyka bankowego”. Pozycja ta obejmuje te kwoty, które instytucja kredytowa decyduje się zarezerwować na pokrycie ryzyka, w przypadku, gdy jest to wymagane ze względu na szczególne rodzaje ryzyka związanego z bankowością.


2. Saldo netto zmian stanu „Funduszu ogólnego ryzyka bankowego” wykazuje się odrębnie w rachunku zysków i strat.Pobieranie 148.18 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna