Dyrektywa rady 86/635/ewg


PRZEPISY WSTĘPNE I ZAKRES Artykuł 1Pobieranie 148.18 Kb.
Strona2/8
Data14.02.2018
Rozmiar148.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

PRZEPISY WSTĘPNE I ZAKRES
Artykuł 1

1. Art. 2, 3, art. 4 ust. 1 i 3-5, art. 6, 7, 13, 14, art. 15 ust. 3 i 4, art. 16-21, 29-35, 37-41, art. 42 zdanie pierwsze, art. 45 ust. 1, art. 46, 48-50, art. 51 ust. 1, art. 54, 56-59 i 61 dyrektywy 78/660/EWG mają zastosowanie do instytucji wymienionych w art. 2 niniejszej dyrektywy, o ile przepisy niniejszej dyrektywy nie stanowią inaczej.


2. W przypadku odniesienia w dyrektywach 78/660/EWG i 83/349/EWG do art. 9 i 10 (bilans) lub art. 23-26 (rachunek zysków i strat) dyrektywy 78/660/EWG, takie odniesienia uważa się za odniesienia do art. 4 (bilans) lub art. 27 i 28 (rachunek zysków i strat) niniejszej dyrektywy.
3. Odniesienia w dyrektywach 78/660/EWG i 83/349/EWG do art. 31-42 dyrektywy 78/660/EWG uważa się za odniesienia do tych artykułów, z uwzględnieniem art. 35-39 niniejszej dyrektywy.
4. W przypadku, gdy odniesienia w powyższych przepisach dyrektywy 78/660/EWG dotyczą pozycji bilansu, w stosunku, do których niniejsza dyrektywa nie przewiduje równoważnych przepisów, takie odniesienia uważa się za odniesienia do pozycji określonych w art. 4 niniejszej dyrektywy, obejmującego określone aktywa i pasywa.
Artykuł 2
1. Środki koordynacyjne określone w niniejszej dyrektywie mają zastosowanie do:
a) instytucji kredytowych w rozumieniu art. 1 tiret pierwsze dyrektywy 77/780/EWG, będących spółkami określonymi w art. 58 ust. 2 Traktatu;
b) instytucji finansowych zorganizowanych w jednej z form prawnych określonych w art. 1 ust. 1 dyrektywy 78/660/EWG, które na podstawie art. 1 ust. 2 dyrektywy 78/660/EWG nie są przedmiotem dyrektywy 78/660/EWG.
Do celów niniejszej dyrektywy pojęcie „instytucje kredytowe” obejmuje także instytucje finansowe, o ile z kontekstu nie wynika inaczej.
2. Państwa Członkowskie nie są zobowiązane do stosowania niniejszej dyrektywy w stosunku do:
a) instytucji kredytowych wymienionych w art. 2 ust. 2 dyrektywy 77/780/EWG;
b) instytucji tego samego Państwa Członkowskiego, które w sposób określony w art. 2 ust. 4 lit. a) dyrektywy 77/780/EWG powiązane są z centralnym organem w tym Państwie Członkowskim. W takim przypadku, bez uszczerbku dla stosowania niniejszej dyrektywy w stosunku do organu centralnego, całość składająca się z organu centralnego i jego instytucji powiązanych podlega obowiązkowi sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obejmujących roczne sprawozdania z działalności, sporządzone, poddane kontroli i ogłoszone zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy;
c) następujących instytucji kredytowych:
- w Grecji: ETEBA (Narodowy Bank Inwestycyjny Rozwoju Przemysłu) i Τράπεζα Eπάενδύσεων(Bank Inwestycyjny),
- w Irlandii: Industrial and Provident Societies,
- w Wielkiej Brytanii: Friendly Societies oraz Industrial and Provident Societies.
3. Bez uszczerbku dla przepisów art. 2 ust. 3 dyrektywy 78/660/EWG, do czasu późniejszej koordynacji, Państwa Członkowskie mogą:


  1. w przypadku instytucji kredytowych o których mowa w art. 2 ust. 1 lit a) niniejszej dyrektywy, nie będących spółkami żadnego z typów wymienionych w art. 1 ust. 1 dyrektywy 78/660/EWG, ustanawiać odstępstwa od niniejszej dyrektywy w przypadkach, w których odstępstwa te niezbędne są ze względu na formę prawną tych instytucji;
  1. w przypadku wyspecjalizowanych instytucji kredytowych, ustanawiać odstępstwa od niniejszej dyrektywy w przypadkach, w których odstępstwa te niezbędne są ze względu na wyjątkowy charakter działalności tych instytucji.

Odstępstwa od niniejszej dyrektywy mogą być przewidziane jedynie w stosunku do układu, nomenklatury, terminologii i treści pozycji bilansu i rachunku zysków i strat. Nie mogą one powodować skutku zezwalającego instytucjom, w stosunku, do których są stosowane, dostarczania mniejszej ilości informacji w rocznych sprawozdaniach finansowych, niż inne instytucje objęte przepisami niniejszej dyrektywy.


Państwa Członkowskie powiadamiają o tych instytucjach kredytowych Komisję, w miarę możliwości z podziałem na kategorie, w ciągu sześciu miesięcy od dnia upływu terminu określonego w art. 47 ust. 2. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o odstępstwach ustanowionych w tym celu.
Odstępstwa zostaną przejrzane w ciągu 10 lat od dnia notyfikacji niniejszej dyrektywy. Jeżeli właściwe, Komisja przedstawi w danym przypadku odpowiednie propozycje. Komisja przedłoży również sprawozdanie przejściowe w ciągu pięciu lat od dnia ogłoszenia niniejszej dyrektywy.
SEKCJA 2

PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Artykuł 3

W przypadku instytucji kredytowych, możliwość łączenia pozycji na podstawie art. 4 ust. 3 lit. a) lub b) dyrektywy 78/660/EWG ograniczona jest do podpozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, poprzedzonych niższą jednostką porządkową i powinna być dozwolona tylko na mocy przepisów ustanowionych w tym celu przez Państwa Członkowskie.


SEKCJA 3

UKŁAD BILANSU
Artykuł 4

Państwa Członkowskie wprowadzą następujący układ bilansu:


Aktywa
1. Gotówka w kasie, salda w banku centralnym i bankach pocztowych.
2. Krótkookresowe obligacje Skarbu Państwa i inne dłużne papiery wartościowe nadające się do refinansowania w banku centralnym:
a) Krótkookresowe obligacje Skarbu Państwa i podobne papiery wartościowe
b) Inne dłużne papiery wartościowe nadające się do refinansowania w banku centralnym (o ile prawo krajowe nie przewiduje wykazania tych papierów wartościowych w pozycjach 3 i 4 aktywów)
3. Pożyczki i zaliczki na rzecz instytucji kredytowych:
a) podlegające zwrotowi na żądanie
b) inne pożyczki i zaliczki
4. Pożyczki i zaliczki na rzecz klientów
5. Dłużne papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe o stałym dochodzie:
a) emitowane przez instytucje publiczne
b) emitowane przez innych dłużników, odrębnie wskazujące:
- własne dłużne papiery wartościowe (o ile prawo krajowe nie przewiduje odpisania ich od pasywów).
6. Akcje i inne papiery wartościowe o zmiennym dochodzie
7. Partycypacja, odrębnie wskazująca:
- partycypację w instytucjach kredytowych (o ile prawo krajowe nie przewiduje ich ujawnienia w informacji dotyczącej bilansu rocznego)
8. Akcje w przedsiębiorstwach powiązanych, odrębnie wykazujące:
- akcje w instytucjach kredytowych (o ile prawo krajowe nie przewiduje ich ujawnienia w informacji dotyczącej bilansu rocznego)
9. Wartości niematerialne i prawne wymienione po stronie aktywów w art. 9 pozycje B i C.1 dyrektywy 78/660/EWG, z odrębnym wykazaniem:
- kosztów organizacji określonych prawem krajowym – w zakresie, w jakim prawo krajowe dopuszcza wykazanie ich po stronie aktywów (o ile prawo krajowe nie przewiduje ich ujawnienia w informacji dotyczącej bilansu rocznego)
- wartości firmy – do wysokości, w jakiej została ona nabyta za należyte świadczenie wzajemne (o ile prawo krajowe nie przewiduje ich ujawnienia w informacji dotyczącej bilansu rocznego)
10. Aktywa rzeczowe wymienione po stronie aktywów w art. 9 pozycja C.II dyrektywy 78/660/EWG, odrębnie wskazujące:
- nieruchomości i budynki zajmowane przez instytucję kredytową w celu prowadzenia własnej działalności (o ile prawo krajowe nie przewiduje ich ujawnienia w informacji dotyczącej bilansu rocznego)
11. Nie wpłacona część kapitału subskrybowanego, odrębnie wskazująca:
- kapitał zadeklarowany (o ile prawo krajowe nie przewiduje, że kapitał zadeklarowany wykazuje się po stronie pasywów, w sytuacji, kiedy kapitał zadeklarowany, lecz nie wpłacony należy wykazać albo w niniejszej pozycji aktywów albo w pozycji 14 aktywów).
12. Będące w posiadaniu akcje własne (ze wskazaniem ich wartości nominalnej, lub w razie braku wartości nominalnej, ich rachunkowej wartości parytetowej w zakresie, w jakim prawo krajowe zezwala na ich wykazywanie w bilansie)
13. Pozostałe aktywa
14. Kapitał subskrybowany wymagalny, lecz nie wpłacony (o ile prawo krajowe nie przewiduje wykazania kapitału zadeklarowanego w pozycji 11 aktywów)
15. Pozycje zrealizowane w bieżącym okresie obrachunkowym, lecz odnoszące się do przyszłych okresów
16. Strata za rok budżetowy (o ile prawo krajowe nie przewiduje włączenia jej w pozycji 14 pasywów)
Suma aktywówPobieranie 148.18 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna