Dr Karolina Marchlewska 5 kroków do firmy


Przejście przez te etapy umożliwi nam otrzymaniePobieranie 310.98 Kb.
Strona2/3
Data14.02.2018
Rozmiar310.98 Kb.
1   2   3

Przejście przez te etapy umożliwi nam otrzymanie:

 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

 2. Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON;

 3. Decyzję o nadaniu numeru NIP, w przypadku nieposiadania tego numeru przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

 4. Założenia konta płatnika ZUS/lub KRUS (wpis do rejestru ubezpieczonych).


Przedsiębiorco pamiętaj!!!

Zarejestrowanie firmy poprzez wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz uzyskania numerów REGON i NIP, w dalszym ciągu oznacza, że firma jest „na papierze”. Dopiero pierwsze zobowiązania i płatności (np. wystawienie pierwszej faktury czy dokonanie zakupu) względem Urzędu Skarbowego czy składki ZUS faktycznie dają początek działalności.
Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Tak więc zamiast dotychczasowego formularza EDG-1, w jego miejsce wprowadzony został wniosek CEIDG-1.
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych składany jest w wersji papierowej, osobiście lub listem poleconym we właściwym Urzędzie Gminy. W tym ostatnim przypadku pamiętać należy, że w sytuacji, gdy wniosek przesyłany jest listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Istnieje także możliwość złożenia formularza on-line dostępnego na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl (obszar „załóż działalność gospodarczą”), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.


Wniosku CEIDG-1 dla osób fizycznych:

 • Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis;

 • Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku;

 • Rejestracja wniosku CEIDG-1 jest wolna od opłat;

 • Wniosek CEIDG, oprócz wniosku o wpis do ewidencji jest jednocześnie: wnioskiem o nadanie REGON-u, a także zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP) oraz do ZUS lub KRUS. Pamiętać należy, że konieczna będzie jednak dodatkowa wizyta w urzędzie skarbowym m.in. w celu rejestracji do podatku VAT. Czynności te należy wykonać przed uzyskaniem pierwszych przychodów.


Przedsiębiorco – warto wiedzieć!!!


Przedsiębiorco pamiętaj!!!

 • Zakładając działalność gospodarczą należy określić czym będzie się ona zajmować. W tym celu należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), które znajdują się na stronie GUS lub skorzystać z Wyszukiwarki kodów PKD na stronie EUGO.

 • Ważną kwestią przy rejestracji firmy jest tzw. reglamentacja działalności gospodarczej, czyli obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Reglamentacja oznacza, że nie możemy podjąć działalności, jeżeli nie spełnimy przewidzianych prawem warunków. Dopiero wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o koncesję/zezwolenie) lub złożenie oświadczenia w przypadku działalności regulowanej, a następnie uzyskanie koncesji/ zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, umożliwia nam rozpoczęcie działalności.

Kolejnymi krokami umożliwiającymi rozpoczęcie działalności gospodarczej jest wyrobienie pieczątki firmowej i założenie konta bankowego.

Pieczątka firmowa jest niezbędna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych, zatwierdzania operacji bankowych.

Na pieczątce powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Pełną nazwę firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwa firmy),

 • Dane teleadresowe firmy (adres, numer telefonu/faksu)

 • NIP

 • REGON

Czas wyrobienia pieczątki firmowej to zazwyczaj kilka godzin, zaś koszt waha się w granicach 20,00-50,00 zł brutto.

Do założenia konta bankowego niezbędna jest pieczątka. Po jej wyrobienie należy udać się do banku, w którym to musimy wypełniamy wniosek o otwarcie konta. Na standardowym wniosku podajemy podstawowe informacje, takie jak: nazwa firmy, adres, numery identyfikacyjne.

Udając się do banku należy pamiętać, aby wziąć ze sobą: • Dowód osobisty;

 • Ksero wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu);

 • Ksera dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu);

 • Pieczątkę.


Podczas wyboru banku, w którym będzie konto firmowe, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów, takich jak:

 • Wysokości opłat za prowadzenie rachunku, przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe;

 • Możliwość obsługi konta poprzez Internet i/lub telefon;

 • Ilość oddziałów i bankomatów/wpłatomatów.O założeniu firmowego konta bankowego

należy poinformować Urząd Skarbowy, za pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1 oraz ZUS, poprzez formularz ZBA.

Przedsiębiorco czy wiesz, że?

 • Nie istnieje żaden obowiązek używania konta firmowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością. W przypadku prowadzenia działalności istnieje możliwość używania również prywatnego konta lub płacenia gotówką;

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności (nie zadziała rozłożenie ich na kilka mniejszych przelewów). zadziała rozłożenie ich na kilka mniejszych przelewów).


Pobieranie 310.98 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu