Dr Jerzy PisulińskiPobieranie 70.96 Kb.
Data27.10.2017
Rozmiar70.96 Kb.

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Wykaz publikacji naukowych
Monografie, komentarze

1. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 1, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999 r. (autor komentarza do art. 80-88, s. 127-196)

2. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 2 (zmienione) wymiennokartkowe, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2001, (autor komentarza do art. 80-88, s. A/94-60 do A/94-131)

3. Encyklopedia prawa bankowego, red. W.Pyzioł, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000 (autor haseł: akredytywa, akredytywa dokumentowa, akredytywa pieniężna, bankowy tytuł egzekucyjny, ELIXIR, hipoteka bankowa, KIR S.A., polecenie zapłaty, POS, rozrachunki międzybankowe, saldo, SYBIR, tytuł wykonawczy, zlecenie płatnicze)

4. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 2 (zmienione) (książkowe), Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis” Warszawa 2002 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art. 80-88; s. 206-225 i 261-342)

5. Hipoteka kaucyjna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002 (s. 446)

6. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 3 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis” Warszawa 2003 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art. 80-88; s. 196-221 i 255-335)

7. Sprzedaż konsumencka, w: System prawa prywatnego, t. 7, wyd. 2 (zmienione), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, s. 156-214

8. Hipoteka, Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2005, (s. 201-299 oraz 523-659)

9.Wprowadzenie, w: Prawo lokalowe. Zbiór przepisów, Kantor Wydawniczy Zakamycze, (wydanie I) Kraków 2004, (s. 11-79)

10. Wprowadzenie, w: Prawo lokalowe. Zbiór przepisów, Kantor Wydawniczy Zakamycze, (wydanie II, zmienione) Kraków 2005, (s. 11-87)

11. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, red. S.Włodyka, (wydanie II), Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2006, (s. 249 – 345); (aktualizacja i uzupełnienie tekstu G.Tracza z wydania I)

12. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 4 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis” Warszawa 2005 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art. 80-88), (s. 238-263, 300-394)

13. Sachenrecht, w: Einfürung in das polnische Recht, Wydawnictwo C.H. Beck, München 2005 (wspólnie z A.Liebscher), (s 162-230)

14. Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 5 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis” Warszawa 2007 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art. 80-88), (s. 242-268, 308-405)

15. Principles of the Existing EC Contract Law, Contract I (Pre-contractual Obligations, Conclusion of Contract, Unfair Terms), wydawnictwo Sellier, München 2007, współautor komentarza do przepisów o informacjach przedkontraktowych w komunikacji elektronicznej (s. 90-95), o niedyskryminacji (s. 105-128) oraz komentarza do przepisów o wykonaniu zobowiązania (s. 255-278),

16. Hipoteka, Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 2, Warszawa 2007, (s. 233-338 oraz 757-898)

17. Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem Jerzego Pisulińskiego i Fryderyka Zolla, red. M. Pecyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, autor uzasadnienia (s. 29-41, 168-198, 217-232, 454-467)

18. Wprowadzenie, w Europejskie prawo cywilne. Przepisy z wprowadzeniem, Warszawa 2009 (s. 11-29)

19. Transfer of movables in Poland, raport krajowy, w: National Reports on the Transfer of Movables in Europa, vol. 4, red. W.Faber, B. Lurger, Sellier, München 2011 (s. 467-580) (wspólnie z K. Zaradkiewiczem)

20. Principles of the Existing EC Contract Law, Contract II. General Provisions. Delivery of Goods. Package Travel and Payment Services, wydawnictwo Sellier, München 2009, współautor komentarza do art. 1:301-1:303 (s. 71-75), 3:101-3:203 (s. 157-180), art. 7:101-7:104 (s. 339-355), art. 7:201-7:202 (s. 361-367), art. 8:301(s. 411-420), art. 8:303 (s. 421-426)

21. Financial services in European Union private law, w The Cambridge Companion to European Union Private Law, ed. Christian Twigg-Flesner, Cambridge University Press Cambridge 2010, (s. 313-328)

22. Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2011 (ss. 624), współautor (wprowadzenie i rys prawnoporównawczy, s. 13- 56; komentarz do art. 109 – 112, s. 507-536) oraz redaktor naukowy

23. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, tom 5, red. S.Włodyka, (wyd. 3), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 181-256 (aktualizacja i uzupełnienie tekstu z wydania II)

24. Sprzedaż konsumencka, w: System prawa prywatnego, t. 7, wyd. 3 (zmienione), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011, s. 162-243

25. Kredyt. Kredyt konsumencki, w: System prawa prywatnego, t. 8, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011, s. 349 - 458


Artykuły

1. Die clausula rebus sic stantibus als Instrument der Milderung negativer Folgen der Marktdestabiliät auf Grund der Obligationsverhältnisse. Bemerkungen de lege ferenda, Archivum Iuridicum Cracoviense 1990 r., vol. XXIII (wspólnie z J. Preussner-Zamorską), s. 61-78

2. Małżonkowie jako podmioty praw spadkowych (polemika), Nowe Prawo nr 1-3/1991, s. 146-152

3. Nowa ustawa o łączności, Państwo i Prawo nr 4/1992 (wspólnie z J. Preussner-Zamorską), s. 39-48

4. Niektóre problemy związane z terminem do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Rejent nr 6/1992, s. 54-75

5. Przedmiot i treść hipoteki. Zagadnienia wybrane, Rejent nr 9/1992, s. 50-71

6. Charakter prawny gwarancji bankowej, Monitor Podatkowy nr 2/1994, s. 33-38

7. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych przez banki, Prawo Bankowe nr 3/1995, s. 63-73

8. Cywilnoprawna problematyka kart kredytowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 2/1996, s. 251-291

9. O zastawie rejestrowym (w związku z projektem ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów), Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 4/1996 (wspólnie z J.Skąpskim), s. 747-764

10. Bankowy tytuł egzekucyjny, Prawo Bankowe nr 1/1998, s. 83-96

11. Hipoteka jako forma zabezpieczenia należności Skarbu Państwa z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, Rejent nr 12/1997, s. 81-102

12. Niektóre zagadnienia związane z gwarancją bankową, Prawo Bankowe nr 4/1998, s. 37-44

13. Ochrona interesów ekonomicznych konsumentów w stosunkach kredytowych, w Ochrona konsumenta, Część I Opracowania analityczne, red. E. Traple, M. Du Vall, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998 (wspólnie z G. Traczem), s. 9-50.

14. Das neue polnische Gesetz ueber das Bankrecht, Wertpapier Mitteilungen nr 27/1999, s. 1353-1361

15. Hipoteka ustawowa w ordynacji podatkowej, Rejent nr 5/2000, s. 100-127

16. Zrzeczenie się dziedziczenia w prawie niemieckim, Rejent nr 12/1999, s. 59 - 81

17. Dostosowanie prawa polskiego do dyrektywy UE 97/5 o przelewach transgranicznych, Prawo Bankowe nr 1/2000 (dodatek „W drodze do Unii Europejskiej”), s. 3-10 (wspólnie z G. Traczem)

18. Wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych przeciwko ustanawiającym zabezpieczenia na rzecz banku, Prawo Bankowe nr 2/2000, s. 23-34

19. Wpływ wadliwości stosunku waluty na rozliczenia między wystawcą a posiadaczem karty płatniczej, Prawo Bankowe nr 10/2000, s. 53-64

20. Dostosowanie prawa polskiego do regulacji europejskich w zakresie umów sprzedaży konsumenckiej i kredytu konsumenckiego, w: Zmiany w ustawodawstwach państw Europy Środkowo-Wschodniej dostosowujące te kraje do standardów prawnych Unii Europejskiej. Materiały z konferencji międzynarodowej Jasło - Wrzesień 2000, s. 171-182

21. O długu na nieruchomości (Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, kodeks postępowania cywilnego, o listach zastawnych i bankach hipotecznych, prawo o notariacie), Transformacje Prawa Prywatnego 1/2001, s. 9-27

22. Podstawowe założenia ustawy o kredycie konsumenckim, Prawo Bankowe 6/2001, s. 53-69

23. Zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości – hipoteka czy dług na nieruchomości, w: Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa okazji 150 lat TBSP UJ, Kraków 2001, s. 395-412

24. Ustawa o kredycie konsumenckim, Prawo Bankowe 9/2001, s. 49-63

25. Hipoteka na udziale we współwłasności nieruchomości, KPP 1/2002, s. 141-18626. Der Verbraucherkredit in Polen, Wertpapier Mitteilungen 18/2002, s. 885-891

27. Umowy związane (na przykładzie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług i umowy o kredyt konsumencki), Monitor Prawniczy 21/2002, s. 973-982

28. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, Monitor Prawniczy 3/2003 (cz. I), s. 105-111, i 4/2003 (cz. II), s. 153-159

29. Kilka uwag o ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, Prawo Bankowe 1/2003, s. 49-62

30. Dopuszczalność obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej, nota do Profesjonalnego Serwisu Bankowego, Wydawnictwo ABC (wersja elektroniczna), styczeń 2003

31. Ochrona konsumentów. Świadczenie usług finansowych na odległość (Wprowadzenie), KPP 2/2003, s. 453-459

32. Rozrachunki międzybankowe, Rachunkowość. Poradnik praktyczny, 5/2003, s. 3-15

33. Dingliche Sicherheiten nach dem polnischen Gesetz über Konkurs und Sanierung, Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, t. I , Kraków-München 2004, s. 221-242 (wspólnie z M. Liebscherem)

34. Die Zahlungskartenvertrag im polnischen Recht, w: Festschrift für Walther Hadding, Walter de Gruyter Verlag, Berlin 2004, s. 1047-1061

35. O nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, Monitor Prawniczy 19/2003, s. 871-879

36. Odpowiedzialność posiadacza karty płatniczej za operacje dokonane przez osobę nieuprawnioną, w: Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004, s. 389-405

37. Odpowiedzialność stron umowy o elektroniczny instrument płatniczy, Prawo Bankowe 3/2004, s. 27-42

38. Übertragung des Eigentums an beweglichen Sachen im polnischen Recht, w: Transfer of Title Concerning Movables Part I – Eigentumsübertragung an beweglichen Sachen in Europa Teil I (Introduction, Estonia, Italy, Poland, Portugal, Scotland, Slovenia, Spain), red. J.M. Rainer, J. Filip-Fröschl, Frankfut am Main 2006, s. 113-128

39. Prawo konsumenckie w systemie prawa cywilnego, w: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.) red. M. Sawczuk, Kraków 2006, s. 171 - 187

40. Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach, Prawo Bankowe 2005, nr 6, s. 15-30

41. Zabezpieczenia finansowe w systemie prawa cywilnego, PPH 6/2005, s. 27-34

42. O planowanej nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece i wprowadzeniu długu gruntowego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3/2005, s. 837-860

43. Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – konsekwencje dla procesu inwestycyjnego (wspólnie z S. Dudzikiem), Samorząd Terytorialny 5/2006, s. 49-60

44. O możliwości stworzenia zasad europejskiego prawa zobowiązań umownych, w: W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007, s. 121-138

45. Informationspflichten der Banken gegenüber deren Kunden im polnischen Recht, w: Information als Gegenstand des Rechts, Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, Kraków 2006, s. 213-225

46. Kilka pytań o europejski kodeks cywilny, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2006, s. 99-107

47 Ugody i dokumenty urzędowe jako podstawa egzekucji w świetle rozporządzenia (WE) nr 805/2004, Europejski Przegląd Sądowy 4/2007, s. 4-14

48. Ocena regulacji cywilnoprawnych w prawie bankowym, w: Europeizacja prawa prywatnego, t. II, Warszawa 2008 (Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Wiśle), s. 183-208

49 Ziele des Insolvenzverfahrens und dingliche Sicherheiten, w: Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, t. III Rechtliche Steuerung von Wirtschaftsprozessen, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 241-256

50. Das Verhältnis der Mängelgewährleistungsvorschriften und der Vorschriften über die Vertragswidrigkeit von Verbrauchsgütern zu den allgemeinen Vorschriften über die Nicht- oder Schlechterfüllung (wspólnie z A. Kurowską), ZfRV [Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht und Europarecht] 2007, nr 3 (Juni), s. 84-95.

51. Hipoteka na nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego. Księga pamiątkowa dla Romualda Sztyka, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007, s. 273-292

52. Reklamacja transakcji dokonanej kartą płatniczą - uwagi polemiczne, Prawo Bankowe 10/2007, s. 62-65

53. W sprawie zgodności art. 145 ust. 2 prawa bankowego z prawem wspólnotowym, Prawo Bankowe 11/2007, s. 39-47

54. Europejski nakaz zapłaty, Europejski Przegląd Sądowy 1/2008, s. 4-14

55. Perspektywy bankowego prawa prywatnego, Monitor Prawa Bankowego 1/2011, s. 36-53

56 Zuwendungen unter Lebenden und Pflichtteilsrecht im Lichte des Europäischen Internationalen Privatrechts. Landesbericht Polen, 2009 (w druku)

57. Orzeczenia sądu w europejskim postępowaniu nakazowym, Europejski Przegląd Sądowy 1/2009, s. 4-10

58. Projekt przepisów ogólnych o wykonaniu zobowiązań, w: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.09.2008 r.), red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 281 - 293

59. Obowiązki informacyjne banku – dopuszczalność przekazywania informacji w ogólnych warunkach umów i regulaminach, w: Ochrona konsumenta w obrocie bankowym – Nowe rozwiązania prawne, dodatek do Monitor Prawniczy 23/2008, s. 5-9

60. Vollharmonisierung im Systemvergleich. Gemeinsamer Referenzrahmen und Vorschlag der Horizontalrichtlinie zum Verbraucherrecht, w: Vollharmonisierung im Privatrecht. Die Konzeption der Richtlinie am Scheideweg?, B. Gsell, C. Herrestahl (hrsg.), Mohr Siebeck, Tübingen 2009, s. 47-62

61. Die Vielfalt der Rechtsordnungen und die Harmonisierung des europäischen Privatrechts, w: Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, t. IV, Wettbewerb der Staaten – Wettbewerb der Rechtsordnungen, Wolters Kluwer , Warszawa 2010, s. 133 - 147

62. Vorschlag für eine Richtlinie über Verbraucherrechte – Konsequenzen für das polnische Schuldrecht, w: Konsumentenschutz in Zentral-und Osteuropa, Welser (Hrsg), Wien 2010, s. 125 - 135

63. Kredyt konsumencki – nowe wyzwania dla sektora usług kredytowych, w: Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe wyzwania, red. K. Markowski, M. Wierzbowski, Warszawa 2009, s. 13 – 26

64. Arbeiten am Entwurf des neuen polnischen Zivilgesetzbuches, w: Reforma súkromného práva v Strednej a Východnej Európe. Die Reform des Privatrechts in Mittel-und Osteuropa, editor Jan Lazar, Trnava 2009, s. 290-306

65. Verfügung über frei gewordene Hypothekenstellen, w: Ius est ars boni et aequi. Festschrift für Stanisława Kalus, M. Habdas, A. Wudarski (Hrsg) Frankfurt am Main 2010, s. 409 - 428

66. Die Evolution des polnischen Vertragsrechts. Aktuelle Lage und Zukunft, European Review of Contract Law 2010, vol. 6, number 3, s. 319- 336

67. Zasada szczegółowości i akcesoryjności hipoteki po nowelizacji, w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010, s. 471 – 484

68. Die deutsche Grundschuld und die polnische Hypothek nach der Novelle – Ähnlichkeiten und Unterschiede, w: Deutschland und Polen in der Europäischen Rechtsgemeinschaft, red. Ch. Von Bar, A. Wudarski, wyd. Sellier European Law Publisher, München 2012, s. 393 - 407

69. Die Auslegung der europäischen Rechtsvorschriften am Beispiel der Vorschriften über die Schriftform, w: Krakauer-Augsburger Rechtsstudien t. V, Die Grenzen der rechtsdogmatischen Interpretation, 2011, s. 177 - 188

70. Umowa o kredyt wiązany w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, w: Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, J. Frąckowiak, R. Stefanicki (red.), Wrocław 2011, s. 173-197

71. W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji), Transformacje Prawa Prywatnego 1/2012, s. 15-22

72. Wege zu einem einheitlichen Privatrecht in Europa, w: Vom ABGB zum Europäischen Privatrecht. 200 Jahre Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch in Europa, R. Welser (red.), Manz Verlag,Wien 2012, s. 33 – 44

73. Odpowiedzialność dewelopera za wady lokalu lub budynku, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Aleksandrowi Oleszce, red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012, s. 430-450

74. O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami, w: Księga pamiątkowa dla prof. J. Preussner-Zamorskiej, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012, s. 195 - 219

75. Zakres instrumentu opcjonalnego, w: Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska, Warszawa 2012, s. 59 – 64Glosy

1. do wyroku SN z 7.10.1986 r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 3/1990, s. 418-421

2. do uchwały SN (7) z 22.06.1989 r., Państwo i Prawo nr 6/1991, s. 112-116

3. do uchwały SN z 19.01.1990 r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 9/1991, s. 427-429

4. do wyroku SN z 18.03.1993 r., Prawo Bankowe nr 1/1995, s. 57-61

5. do wyroku SN z 5.10.1994 r., Rejent nr 5/1995, s. 86-93

6. do uchwały SN z 18.05.1995 r., Rejent nr 2/1996, s. 114-130

7. do uchwały SN z 16.12.1998 r., Prawo Bankowe nr 4/1999, s. 43-49

8. do uchwały SN z 5.07.2002 r., Prawo Bankowe nr 11/2002, s. 44-52

9. do uchwały SN z 8.03.2002 r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 3/2003, s. 164-169

10. glosa do wyroku SN z 19.03.2004 r., Prawo Bankowe 9/2004, s. 27-38

11. glosa do postanowienia SN z 10.11.2006 r., OSP 11/2007, s. 767-769

12. glosa do uchwały z 28.06.2006 r., Przegląd Sądowy 7-8/2007, s. 180-188 (wspólnie z I. Karasek)

13. Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, Forum Prawnicze 2010, nr 1, s. 103 – 108 (wspólnie z M. Kućką i K. Pałką)

14. Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, Forum Prawnicze 2011, nr 1 (3), s. 88-92 (wspólnie z K. Pałką)

15. Komentarz do uchwały SN z 26 listopada 2008 r., III CZP 100/08, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata 2007-2010, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2011, s. 254-260

16. Komentarz do uchwały SN z 19 listopada 2010 r., III CZP 85/10, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata 2010 - 2011, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2012, s. 154 – 159
Recenzje

1. Grzegorz Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Kantor Zakamycze, Kraków 1998, opublikowana w Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 3/1999, s. 664-674

2. Anna Stangret, Zastaw na rzecz banku na wierzytelnościach zbywalnych w drodze przelewu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, opublikowana w Prawie Bankowym 2006, nr 2, s. 114-121

Inne publikacje


1. Zbiór kazusów z prawa cywilnego, skrypt, Kraków 1993 r. (współautor),

2. Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 1997 r. (współautor i redaktor),

3. Tłumaczenie dyrektywy UE nr 1999/44 o sprzedaży konsumenckiej, KPP 2001, z. 2, s. 447-456,

4. Miało być inaczej. Ustawa o kredycie konsumenckim do poprawki, Rzeczpospolita nr 137 z 13-14.06.2001 r., s. C3 (wspólnie z dr G.Traczem)

5. Nieprecyzyjny przepis. Czy małżonkowie mogą ustanowić hipotekę, Rzeczpospolita nr 268 z 18.11.2002 r., s. C 3

6. Dług gruntowy, czyli nowy rodzaj zabezpieczenia, Rzeczpospolita nr 79 z 3.04.2003 r., s. C 4

7. Ustawa jedno, umowy co innego (Prawo konsumenckie. Banki proponują posiadaczom kart kredytowych regulacje niezgodne z przepisami), Rzeczpospolita z 14.08.2004 r.

8. Ustawa jedno, a banki co innego (Ochrona konsumentów. Użycie karty kredytowej przez osobę nieuprawnioną), Rzeczpospolita z 28.08.2004 r.

9. Stefan Grzybowski (1902-2003), Rocznik PAU Rok 2003/2004 (Kraków 2005), s. 225-233

10. Regulacje prawne oraz propozycje legislacyjne uregulowania statusu prawnego poradni, (rozdział) w: Studencka poradnia prawna, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2005, s. 38-51

11. Każda ustawa rzepkę sobie skrobie (Wspólny rachunek bankowy), Rzeczpospolita z 30.11.2005 r.

12. Działalność grupy „Acquis”, w: W pół drogi. Prawo umów i unifikacja europejskiego prawa prywatnego (Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Seminarium w Krakowie 19-22 stycznia 2006 r.), Kraków 2007, s. 251-254

13. Możliwy kształt umowy o odwrócony kredyt hipoteczny (reverse mortgage). Zakres koniecznych zmian w prawie bankowym i innych ustawach, Finansowanie Nieruchomości, czerwiec 2008, s. 58-63

14. Ograniczone prawa rzeczowe w wybranych systemach prawnych a przyszła regulacja tych praw w nowym Kodeksie cywilnym, w: Studia Prawa Prywatnego 4/2008, s. III-V.

15. Angleichung an das Recht der EG In Polen im Wettbewerb mit amerikanischen Modellen, w: K. Lankosz, P.Ch. Müller-Graff, U.Fink, Osteuropäische Nachbarschaft der Europäischen Union, (Nomos) Baden-Baden 2009, s, 81-84

16. Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa – wprowadzenie, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2011, s. 7- 11

17. Jak zlikwidować naukowe czasopisma prawnicze, Rzeczpospolita z 8 lutego 2012, s. C 13.
Redakcja wydawnictw

1. D.Rogoń, K.Włodarska,M.Rusinek, Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, red. J.Pisuliński, Warszawa 2004, s. 4432. Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych, t. 1 Prawo cywilne, Warszawa 2008, s. 182

3. M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2011, nr 6, s. 116 – 123

4. M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 2, s. 133 – 140

5. M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 4, s. 120 - 126

Niepublikowane


Rozprawa doktorska pt. Przekaz i jego funkcjonowanie w obrocie, Kraków 1994 r.
Pobieranie 70.96 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna