Dokumentacja projektowaPobieranie 278.93 Kb.
Strona1/3
Data27.10.2017
Rozmiar278.93 Kb.
  1   2   3


HALA MAGAZYNOWA

W OPATOWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH
Kod CPV- 45213251-7

Hala przemysłowo-magazynowa


ST. 1.0.6.

ROBOTY BUDOWLANE – KONSTRUKCJE STALOWE

Stalowa konstrukcja nośna
INWESTOR:
Jan Mazur

ul. Wąska 13/5 27-500 Opatów

OPRACOWAŁA: ŚMIECHOWSKA Katarzyna

Kielce, Styczeń 2014ST.1.0.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA
Spis treści


1. Wprowadzenie 4

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 4

1.2 Podstawy opracowania i zakres stosowania SST 4

1.3 Zakres prac/usług objętych SST 4

1.4 Określenia podstawowe 5

1.5 Ogólne wymagania 5

1.5.1 Przekazanie terenu budowy do montażu konstrukcji stalowej 5

1.5.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 6

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST oraz ochrona interesu osób trzecich 8

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 8

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 8

1.5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 8

1.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 8

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 9

2. Materiały 9

2.1 Wymagania ogólne 9

2.2 Wyroby hutnicze 9

2.3 Materiały dodatkowe 10

2.4 Podlewki i iniekcje 10

3. Wytwarzanie 11

3.1 Wymagania ogólne 11

3.2 Identyfikacja (znakowanie) 11

3.3 Operacje obróbki na warsztacie 11

3.3.1 Wymagania ogólne 11

3.3.2 Tolerancje warsztatowe 12

3.3.3 Scalanie i montaż próbny 12

3.3.4 Spawanie 13

3.3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe 13

4. Transport 14

5. Montaż konstrukcji i prowadzenie innych prac na budowie 14

5.1 Sprzęt 15

5.2 Krótki opis konstrukcji przekrycia z punktu widzenia montażu 15

5.3 Ogólne zasady montażu 16

5.4 Montaż podpór stalowych przekrycia 16

5.5 Montażowe połączenia śrubowe 16

5.6 Montaż blachy trapezowej pokrycia 17

5.7 Montaż przekrycia stalowego 18

5.8 Naprawa pokrycia antykorozyjnego i p-poż po montażu 18

5.9 Inne uwagi 18

6. Program kontroli jakości 19

6.1 Program zapewnienia jakości 19

6.2 Dokumentacja kontroli jakości 19

7. Ocena, przeprowadzenie badań i odbiór 19

7.1 Wymagania ogólne 19

7.2 Kontrola jakości materiałów, wyrobów i procesów wytwarzania 20

7.3 Ocena jakości zabezpieczeń antykorozyjnych 20

7.4 Ocena jakości montażu konstrukcji i odbiór konstrukcji 21

8. Obmiar i odbiór robót oraz płatności 21

8.1 Obmiar robót 21

8.2 Odbiór robót 21

8.3 Podstawa płatności 21

9. Przepisy i literatura związana 22

9.1 Polskie Normy i Eurokody 22

9.1.1 Katalog [Nr]: Rysunek techniczny 22

9.1.2 Katalog [Ns]: Spawalnictwo 23

9.1.3 Katalog [Na]: Antykorozyjne zabezpieczenia 25

9.1.4 Katalog [Np]: Projektowanie konstrukcji stalowych 27

9.1.5 Katalog [Nj]: Jakość i warunki wykonania 28

9.1.6 Katalog [Nw]: Wyroby stalowe 29

9.2 Piśmiennictwo techniczne 30

9.3 Inne przepisy 30 1. Wprowadzenie

  1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)


Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze stalową konstrukcją nośną hali magazynowej z częścią administracyjną i socjalną, ul. Klasztorna 8 w Opatowie. W stalowej konstrukcji zaprojektowano przekrycie strukturalne hali w systemie bocznym.
  1. Podstawy opracowania i zakres stosowania SST


Podstawą opracowania SST jest projekt budowlany przedmiotowej inwestycji oraz projekty wykonawcze konstrukcji stalowych i projekty związane, przepisy obowiązującego prawa oraz normy i piśmiennictwo techniczne.

Niniejsza SST jest integralną częścią kontraktu. Jeśli nie uzgodniono inaczej w umowie między Wykonawcą a Inwestorem, to w przypadku ewentualnej zmiany specyfikacji stosuje się analogiczną procedurę jak w przypadku pozostałych warunków kontraktu.

Należy wyraźnie podkreślić, że w maksymalnym stopniu aspekty technologiczne pozostawiono Wykonawcy, w tym zarówno dobór właściwych gatunków stali (Projektant określił tylko klasę stali bez podawania żadnych dalszych informacji), dobór procesów technologicznych wytwarzania i montażu konstrukcji, ale także detali i innych połączeń, a także konstrukcji drugorzędnych, które w znacznym stopniu są zależne od procedur Wykonawcy.

Położono natomiast szczególny nacisk na zachowanie jakości konstrukcji i uzgodnienia z Projektantem na etapie wytwarzania i montażu. Projektant deklaruje współpracę z Wykonawcą w szczególności w zakresie konstruowania połączeń i detali oraz doboru łączników. W tym celu Projektant, na prośbę Wykonawcy, udostępni model obliczeniowy konstrukcji w postaci pliku źródłowego do programu ROBOT lub w wersji papierowej - po dwustronnym uzgodnieniu zakresu i formy.


  1. Zakres prac/usług objętych SST


Specyfikacja obejmuje wszystkie etapy prac związane z realizacją obiektu w części stalowej konstrukcji nośnej, będącej przedmiotem kontraktu: wykonania i odbioru elementów stalowych w wytwórni elementów stalowych, transportu tych elementów z wytwórni na budowę, scalanie elementów wysyłkowych w elementy montażowe na budowie, scalanie i rektyfikację konstrukcji z elementów montażowych oraz odbiór gotowej konstrukcji stalowej. Specyfikacja dotyczy również odbioru i montażu półprefabrykatów przewidzianych w konstrukcji, a będących elementami typowymi produkowanymi seryjnie przez wytwórców krajowych lub zagranicznych.

W niniejszej SST podano wyłącznie te wymagania szczegółowe, które stanowią niezbędne uzupełnienie wymagań aktualnych norm, a także przypomnienie tych zasad, których spełnienie jest w przypadku przedmiotowej konstrukcji szczególnie wymagane.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich norm wymienionych w pkt. 9, a także innych pisanych i zwyczajowych zasad, wynikających z wiedzy technicznej, ekologicznej, z zasad bezpieczeństwa osób i mienia, bezpieczeństwa pożarowego, warunków higieniczno-sanitarnymi, itd. W pkt. 9.1 cytowane normy podzielono na kilka katalogów, i tak: Katalog [Nr]: Rysunek techniczny”, Katalog [Ns]: Spawalnictwo”, Katalog [Na]: Antykorozyjne zabezpieczenia”, Katalog [Np]: Projektowanie konstrukcji stalowych”, Katalog [Nj]: Jakość i warunki wykonania” i Katalog [Nw]: Wyroby stalowe”.


  1. Określenia podstawowe


Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z definicjami podanymi w przytoczonych normach w pkt. 9.1 niniejszej specyfikacji.

W niniejszej specyfikacji używa się ścisłego określenia:Projektant: osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji. Osoba opracowująca rysunki warsztatowe, projekt montażu i/lub dokumentacje technologiczną, zatrudniona przez Wykonawcę, nie jest w rozumieniu tej specyfikacji Projektantem.
  1. Ogólne wymagania

   1. Przekazanie terenu budowy do montażu konstrukcji stalowej


Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji stalowej należy przeprowadzić odbiór geodezyjny konstrukcji wsporczej, a w tym fundamentów oraz żelbetowej konstrukcji podporowej na której będą montowane elementy stalowe.

W tym celu należy sporządzić operaty geodezyjne usytuowania w przestrzeni wszystkich punktów przeznaczonych do mocowania konstrukcji stalowej, zarówno ze współrzędnymi wysokościowymi jak położenia w planie, a także rozstawu i głębokości śrub fundamentowych, o ile takie są wymagane.

Operaty geodezyjne są akceptowane przez Wykonawcę montażu konstrukcji stalowej. W przypadku zastrzeżeń, wynikających z przekroczenia tolerancji wykonania konstrukcji żelbetowych w stosunku do odchyłek dopuszczalnych opisanych w [Nj1] pkt. 7.6. Wykonawca konstrukcji żelbetowych powinien doprowadzić usytuowanie podpór do położenia projektowanego.

Zwraca się uwagę, że odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentów siatki słupów wg PN-ISO 4464 [Nj20]. Odchylenia od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub kotwiących nie powinno być większe niż 6 mm. Dopuszczalna odchyłka położenie śruby w grupie śrub kotwiących powinna być mierzona w odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub. Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego kierunku powinno wynosić nie więcej niż 1 mm na 20mm. Dopuszczalne odchyłki usytuowania podpór i śrub kotwiących podano w [Nj1], rys. 1 i tab.15.

Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki określone w zestawie Specyfikacji Technicznych stanowiących składową niniejszego projektu, a także warunki określone w Projekcie Montażu, opracowanym przez Wykonawcę.

Jeżeli roboty wykonywane są przez kilku Wykonawców, to Projekt Montażu powinien być przez nich uzgodniony pod względem terminu, wykonywania robót, obciążeń montażowych i warunków zapewnienia bezpieczeństwa pracy.


   1. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę

    1. Rysunki warsztatowe


Wykonawca opracuje rysunki warsztatowe dla wszystkich elementów wysyłkowych wykonywanych indywidualnie na podstawie dołączonej do kontraktu dokumentacji wykonawczej. Rysunki sporządza się zgodnie z PN-EN ISO 5261 [Nr13], PN-ISO 8991 [Nr18] i PN-EN 22553 [Nr4], a także norm związanych ([Nr15], [Nr16], [Nr17], [Nr5], [Nr6], [Nr7] do [Nr10], [Nr11] i [Nr12], [Nr14], [Nr1] do [Nr2]) . Przy kształtowaniu konstrukcji należy uwzględniać wymagania dotyczące nakładania powłok ochronnych i renowacji powłok ochronnych wg PN-EN ISO 12944-3 [Na23].

Rysunki warsztatowe opracowane przez Wykonawcę akceptuje Projektant przed skierowaniem do produkcji. Akceptacja dotyczy wyłącznie zgodności przyjętych rozwiązań z założeniami projektu budowlanego i wykonawczego.

Ponieważ rysunki warsztatowe będą zawierały rozwiązania szczegółowe, wpływające na wytrzymałość i trwałość konstrukcji, a które nie podlegają w tym zakresie sprawdzeniu przez Projektanta, więc wymaga się by były podpisane przez osobę uprawnioną do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania konstrukcji stalowych.

Zaleca się, by obliczenia połączeń elementów były wykonywane i weryfikowane przez opracowujących rysunki warsztatowe na podstawie norm Eurokod 3 [Np3] do Error: Reference source not found, a w szczególności [Np8] oraz norm związanych, nie zaś na podstawie norm wcześniejszych, a w tym [Np1] i [Np2].

Rysunki warsztatowe obejmują: a) rysunki elementów konstrukcji, b) wykazy stali i łączników, c) rysunki zestawieniowe (schematy montażowe) i niezbędne szczegóły połączeń montażowych, d) wykazy elementów (wymóg [Nj1]).

    1. Projekt montażu oraz plan zapewnienia bezpieczeństwa


Ze względu na specyfikę konstrukcji oraz złożony proces montażu, bezwzględnie wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę Projektu Montażu, tak aby uwzględnić możliwości techniczne Wykonawcy i tak, aby zapewnić stateczność i wytrzymałość konstrukcji, a także bezpieczeństwo pracowników we wszystkich fazach prowadzenia robót.

Projekt montażu powinien być uzgodniony z Projektantem przed rozpoczęciem prac. Ponieważ do czasu ostatecznego uzgodnienia projektu montażu zabrania się rozpoczęcia jakichkolwiek prac na budowie, więc Wykonawca powinien zadbać o odpowiednie wyprzedzające przedstawienie projektu do uzgodnień i korekt. Jeśli montaż zostanie rozpoczęty bez wymaganej dokumentacji, to wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z rygorem możliwego wstrzymania prac i rozbiórki przedwcześnie zmontowanej konstrukcji.

W Projekcie Montażu, poza fazą zasadniczego montażu konstrukcji, należy określić:


 • montaż próbny w wytwórni: podać sposób jego prowadzenia i zakres, tak aby skoordynować wytwarzanie i montaż konstrukcji (elementy bez wymaganej fazy montażu próbnego nie powinny dostać się na budowę),

 • ostatecznie przyjęte zasady identyfikacji i znakowania elementów wysyłkowych konstrukcji.

 • Projekt zabezpieczeń konstrukcji na czas transportu i składowania.

W pkt. 5 podano konstrukcyjne wytyczne do Projektu Montażu oraz koncepcję jego prowadzenia. W Projekcie Montażu należy tą koncepcję rozwinąć z uwzględnieniem konkretnych możliwości technicznych Wykonawcy.

Ze względu na specyfikę konstrukcji oraz złożony proces montażu, wymaga się również, by Wykonawca opracował plan zapewnienia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), w którym przedstawi wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie robót budowlano-montażowych stosownie do złożoności procesu montażu konstrukcji stalowej hali magazynowej w Opatowie. W planie należy uwzględnić Informację BIOZ zawartą w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Projektanta.Wymogi odnośnie wytwarzania, obiegu, przechowywania oraz uzgadniania dokumentacji zapewniania jakości, podano w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
    1. Inna dokumentacja technologiczna


Wykonawca konstrukcji stalowej opracuje: harmonogram robót, dokumentację operacyjną, dokumentację wysyłkową oraz dokumentację powykonawczą.

Harmonogram robót/dostaw konstrukcji powinien być zsynchronizowany z ogólnym harmonogramem realizacyjnym i powinien określać wszystkie węzłowe daty (punkty kontrolne), a w szczególności następujące terminy: a) przekazania (akceptacji) rysunków warsztatowych, b) udostępnienia placu budowy (frontu robót), c) dostawy elementów wysyłkowych oraz typowych, d) rozpoczęcia i zakończenia montażu, e) procedur odbioru zmontowanej konstrukcji. Harmonogram powinien w stopniu wystarczającym uwzględniać czas na montaż próbny, a także na zabezpieczenie antykorozyjne elementów wysyłkowych na budowie, w tym czas potrzebny do wyschnięcia powłok malarskich przed transportem elementów z wytwórni na budowę.

Dokumentacja operacyjna powinna objąć, co najmniej procedury procesów specjalnych w tym spawalniczych oraz dokumentację i instrukcje związane z wytwarzaniem i ochroną korozyjną oraz p-poż. elementów konstrukcji. Procedury wytwarzania i obiegu i przechowywania dokumentacji operacyjnej, Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Projektantowi przed rozpoczęciem wytwarzania konstrukcji.

Wykonawca będzie gromadził dokumentację wysyłkową, zawierającą: a) wykaz elementów wysyłkowych, a w nim liczbę, oznaczenia, maksymalny rozmiar i masę poszczególnych elementów konstrukcji, b) specyfikację wysyłkową, a w niej: liczbę, zawartość i masę poszczególnych pakunków, c) deklarację zgodności dostawy z PN-EN 45014 [Nj7], d) protokoły zdawczo-odbiorcze.

Dokumentacje powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawcę wraz z dokumentacją warsztatową i technologiczną z naniesieniem w Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych, wszelkich zmian i poprawek, które zostały wprowadzone w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji.

   1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST oraz ochrona interesu osób trzecich


Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonać konstrukcję zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną z rygorami określonymi w ustawie „Prawo budowlane” [P1], w ustawie „O ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych” [P2], w ustawie „O zamówieniach publicznych” [P3], warunkach kontraktu oraz innych przepisów prawa w tym kodeksu cywilnego.
   1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


W czasie wykonywania prac związanych z montażem konstrukcji stalowej, nie przewiduje się specyficznych zagrożeń dla ochrony środowiska oraz ekologii. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać ogólnych warunków w tym względzie.
   1. Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca powinien przestrzegać ogólnych przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wszystkich czynności wykonywanych podczas wytwarzania, transportu i montażu konstrukcji. Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia prac spawalniczych.
   1. Bezpieczeństwo i higiena pracy


Wykonawca będzie postępował zgodnie z opracowanym przed przystąpieniem do robót planem zapewnienia bezpieczeństwa (pkt. 1.5.2.2) oraz ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych.
   1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów


Wykonawca działa w reżimie zasad prawnych obowiązujących w Polsce. Wykonawca winien stosować się pod każdym względem, włącznie z dawaniem wszelkich powiadomień oraz dokonywaniem wymaganych opłat, do postanowień: wszelkich ustaw państwowych, zarządzeń, praw i innych regulacji lub regulaminów miejscowej lub innej prawnie ustanowionej władzy odnoszących się do wykonywania robót, ich wykończeniem i usuwaniem usterek, oraz przepisów i postanowień wszelkich ciał publicznych lub przedsiębiorstw, których mienie lub prawa są związane lub mogą ucierpieć w związku z prowadzonymi robotami.

Jeśli nie uzgodniono inaczej w umowie między Wykonawcą a Inwestorem, to w przypadku wykonania i odbioru konstrukcji stalowej .obowiązują Wykonawcę procedury wynikające z warunków kontraktowych FIDIC [P4].

W szczególności obowiązujące są: uprawnienia Inżyniera, regulacje dotyczące cesji i subkontraktów, dokumentów kontraktowych, w tym procedur przechowywania i dostarczania rysunków i dokumentów pkt. 6.1 do 6.5 [P4], zasady dotyczące nieprzewidywalnych przeszkód i warunków fizycznych, a także odpowiedzialności Wykonawcy w tym za: naprawę strat i szkód wyrządzonych osobom i mieniu, ubezpieczenia robót i sprzętu, zakresu pokrycia ubezpieczeniem, za zakłócenia ruchu i naruszenia praw sąsiadów, oraz zachowania porządku na Palcu Budowy również po ukończeniu robót. Wykonawca obowiązany jest  1. Pobieranie 278.93 Kb.

   Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna