DojrzałOŚĆ szkolnaPobieranie 9.62 Kb.
Data06.02.2018
Rozmiar9.62 Kb.

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Na powodzenie szkolne wpływa wiele czynników, wzajemnie ze sobą powiązanych. Dziecko przekraczające próg szkolny, powinno posiadać zespół umiejętności, określanych jako dojrzałość szkolna, która jest gotowością do rozpoczęcia systematycznej nauki, wejścia w nowe obowiązki i nowe środowisko. Tym pojęciem określa się dojrzałość fizyczną, emocjonalną, społeczną, umysłową. Dziecko jest dojrzałe i gotowe do podjęcia nauki w szkole, wtedy, gdy zdobędzie doświadczenia umożliwiające mu osiągnięcie sukcesu, a nie wówczas, gdy osiągnie odpowiedni wiek.Dojrzałość fizyczna - zdolność do większych wysiłków przy równoczesnej prawidłowej koordynacji wzrokowo-ruchowej, ukształtowanej tzw. melodii kinetycznej, odpowiedniej dla wieku sprawności w zakresie małej i dużej motoryki, prawidłowej integracji bodźców sensorycznych. O dojrzałości fizycznej dziecka decyduje szeroko rozumiany stan zdrowia obejmujący sprawność ruchową, motoryczną i manualną, poprawnie funkcjonujące narządy zmysłów, odporność na zmęczenie, choroby czy wysiłek fizyczny.

Dojrzałość emocjonalna – równowaga psychiczna i zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć, odpowiednia do wieku umiejętność panowania nad swoimi emocjami i kontrolowania ich. Jej brak przejawia się wybuchami złości, płaczem, popadaniem w konflikty z rówieśnikami, agresją, nadmierną wrażliwością, brakiem cierpliwości, zahamowaniem, lękami. Z dojrzałością emocjonalną nierozerwalnie związana jest dojrzałość społeczna, obejmująca relacje z innymi, umiejętność nawiązywania kontaktów, współdziałanie w grupie, przestrzeganie zasad postępowania czy obowiązujących norm i wartości. O jej osiągnięciu świadczy stopień samodzielności i zaradności dziecka w różnych sytuacjach, obowiązkowość, samodzielność, poczucie odpowiedzialności za swoje działanie, umiejętność pokonywania trudności i dążenia do osiągnięcia celu, ale również przyjmowania niepowodzeń. Dziecko dojrzałe społecznie prawidłowo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzega obowiązujących reguł życia w zbiorowości.

Dojrzałość umysłowa - ciekawość świata, motywacja do poznawania i zdobywania nowej wiedzy, wypowiadanie się w sposób zwięzły, zadawanie pytań, posiadanie podstawowej wiedzy o sobie i otaczającej rzeczywistości, świadomość cykliczności zjawisk przyrodniczych i następstwa czasowego, prawidłowy poziom rozwoju funkcji poznawczych: pamięci, mowy, percepcji, uwagi. Rozumienie znaczenie wyrazów, jako graficznych odpowiedników słów.

  • koncentracja uwagi – potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego co mówi nauczyciel, rozumie i spełnia polecenia, potrafi koncentrować się na konkretnych zadaniach ignorując inne bodźce;

  • rozwój mowy - posiada umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyrażania życzeń, pytań, własnych sądów. Prawidłowa jest artykulacja oraz zasób słów i pojęć. Mowa jako narzędzie myślenia w znacznym stopniu odzwierciedla poziom rozwoju umysłowego dziecka;

  • rozumienie symboliki (myślenie konkretno-obrazowe) – dziecko potrafi oderwać się od konkretnych przedmiotów i zjawisk, coraz sprawniej posługuje się pojęciami i symbolami;

  • operacje myślowe – rozumie związki zachodzące między faktami, posiada umiejętność interpretowania nowych sytuacji, historyjek obrazkowych, ilustracji. Potrafi dokonać klasyfikacji przedmiotów według określonego kryterium, rozumie wydawane polecenia oraz instrukcje do zadań.


Dojrzałość matematyczna opiera się na zdolności do rozumowania operacyjnego na poziomie konkretnym. Rozumienie sensu kodowania i dekodowania informacji za pomocą umownych symboli, umiejętność przeliczania przedmiotów, dodawanie i odejmowanie przy pomocy liczmanów lub palców, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, prawidłowa orientacja przestrzenna, określanie stosunków przestrzennych, klasyfikowanie elementów zbioru ze względu na 1 lub więcej cech.

Dojrzałość do nauki czytania i pisania to rozumienie sensu kodowania i dekodowania informacji za pomocą umownych symboli i prawidłowej orientacji przestrzennej (podobnie jak dojrzałość matematyczna), dokonywanie analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej, niezbędnej w procesie różnicowania kształtów, dźwięków, ich rozpoznawania, porównywania i odtwarzania.

________________________________________________________________________________  • Czynniki indywidualne – właściwości organizmu, a przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego, podłoża wyższych czynności psychicznych (potrzeby, skłonności i dążenia dziecka).

  • Czynniki środowiskowe – wpływ rodziny i przedszkola. Literatura podaje 3 główne grupy czynników rodzinnych mających wpływ na dojrzałość szkolną dziecka:

- warunki materialne - od poziomu dochodów, sytuacji mieszkaniowej, wyposażenia gospodarstwa domowego zależy jak rodzina będzie zaspokajała potrzeby dziecka;

- warunki kulturalne to poziom wykształcenia rodziców, kultura językowa rodziny, potrzeby kulturalne, zasady wychowania dzieci, sposób spędzania czasu wolnego.- warunki społeczno – psychologiczne to: struktura rodziny, osobowość rodziców, stosunki między rodzicami, postawy rodziców wobec dzieci oraz atmosfera panująca w domu.

Pobieranie 9.62 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna