Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 rokuPobieranie 147.47 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar147.47 Kb.

NFI Progress S.A.

Dodatkowe Noty Objaśniające

za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

 1. Informacje o instrumentach finansowych

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. na dzień 30 czerwca 2006 roku posiadał następujące instrumenty finansowe: • dłużne papiery wartościowe: bony komercyjne Wólczanka S.A.,

 • akcje i udziały mniejszościowe (z PPP),

 • pozostałe akcje mniejszościowe,

 • depozyty bankowe.

Instrumenty finansowe wg portfeli:


Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży


W skład portfela wchodzą:

 • akcje i udziały mniejszościowe 966 tys. zł

 • udziały w jednostkach stowarzyszonych 1.280 tys. zł

 • pozostałe akcje mniejszościowe 54.874 tys. zł

 • pozostałe dłużne papiery wartościowe: bony i obligacje komercyjne 1.540 tys. zł

Łączna wartość bilansowa aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosi 58.660 tys. zł.

Pożyczki udzielone i należności własne


 • depozyty bankowe 1.400 tys. zł

 • transakcje typu buy-sell-back -

 • pożyczki udzielone -


Tabela nr 1

Informacja o instrumentach finansowych


 

Udziały mniejszościowe

Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych

Obligacje skarbowe

Bony skarbowe

Bony i obligacje komercyjne

Depozyty bankowe

Transakcje typu buy-sell-back

Razem

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego

1 652

29 680

3 317

9 813

5 584

30 458

0

80 504

a. Zwiększenia razem

100

38 650

0

0

532

194 688

0

233 970

z tytułu rozwiązanych rezerw

0

0

0

0

0

0

0

0

z tytułu zakupu

0

12 298

0

0

500

194 688

0

207 486

z tytułu wyceny

100

26 352

0

0

32

0

0

26 484

pozostałe zwiększenia

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Zmniejszenia razem

-786

-13 456

-3 317

-9 813

-4 576

-223 746

0

-255 694

z tytułu utworzonych rezerw

0

0

0

0

0

0

0

0

z tytułu sprzedaży

-769

-10 151

-3 317

-9 813

-4 576

-223 746

0

-252 372

z tytułu wyceny

-17

-3 305

0

0

0

0

0

-3 322

pozostałe zmniejszenia

0

0

0

0

0

0

0

0

Wartość bilansowa na koniec okresu

966

54 874

0

0

1 540

1 400

0

58 780
  1. Podział instrumentów finansowych

Poniższa tabela przedstawia podział instrumentów finansowych Funduszu na aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, aktywa dostępne do sprzedaży oraz aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności.


Instrument

Wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2005 roku

Kwalifikacja*

Wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2006 roku

Kwalifikacja*

a) udziały mniejszościowe nienotowane

730

DDS

443

DDS

b) udziały mniejszościowe notowane

1.561

DDS

523

DDS

c) pozostałe udziały nienotowane

10.182

DDS

180

DDS

d) pozostałe udziały notowane

18.289

DDS

54.694

DDS

e) dłużne papiery wartościowe nienotowane

70.569

DDS

1.540

DDS

f) dłużne papiery wartościowe notowane

16.239

DDS

-

DDS

g) udzielone pożyczki

-

UPNW

-

UPNW

* wg opisu

DDS - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

UPNW- Udzielone pożyczki, należności własne


Instrumenty zostały zaklasyfikowane do odpowiednich portfeli na podstawie opracowanej przez Firmę Zarządzającą polityki inwestycyjnej. Do portfela aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu została zakwalifikowana część portfela obligacji skarbowych o okresie do wykupu w momencie ich nabycia wynoszącym dwa lata lub dłużej. Celem inwestycji w te instrumenty finansowe jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen. W praktyce sprzedaż następuje najczęściej w ciągu jednego kwartału od momentu ich nabycia.

Do portfela pożyczek udzielonych i należności własnych zaliczono pożyczki udzielone spółkom portfelowym.
  1. Charakterystyka instrumentów finansowych
Instrument

Charakterystyka


a) udziały mniejszościowe nienotowane

 • wniesione w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji,

 • dostępne do sprzedaży,

b) udziały mniejszościowe notowane

 • wniesione w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji,

 • dostępne do sprzedaży,

c) pozostałe udziały nienotowane

 • nabyte w celach inwestycyjnych,

 • dostępne do sprzedaży,
d) pozostałe udziały notowane

 • nabyte w celach inwestycyjnych,

 • dostępne do sprzedaży,
e) dłużne papiery wartościowe nienotowane

 • komercyjne papiery dłużne (o wartości bilansowej 1.540 tys. zł i nominalnej 1.500 tys. zł ) ,

 • nabyte w celu lokaty środków,

 • termin zapadalności bonów dłużnych o nominale 1.000 tys. zł oraz 500 tys. zł w okresie do 8 listopada 2006 roku, w tym terminie Fundusz uzyska wpływy ze sprzedaży bonów dłużnych w wysokości ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki,
  1. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

Wiarygodna wartość godziwa ustalana jest w drodze wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są publicznie dostępne.
Fundusz przyjmuje następujące założenia przy ustalaniu wartości godziwej dla instrumentów finansowych klasyfikowanych do portfela dostępnych do sprzedaży:


 1. Notowane akcje i udziały mniejszościowe (z PPP) - są wyceniane według ostatniego kursu ustalonego w systemie kursu jednolitego na GPW lub CeTO,

 2. Notowane pozostałe akcje (poza PPP) - według ostatniego kursu ustalonego w systemie kursu jednolitego na GPW,

 3. Obligacje skarbowe - według kursu giełdowego ustalonego do ich wartości nominalnej łącznie z narosłymi odsetkami.
  1. Sposób ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii „dostępne do sprzedaży”

Skutki przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii „dostępne do sprzedaży” Fundusz odnosi do przychodów lub kosztów finansowych.
  1. Zasady dotyczące wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

W zakresie ustalania momentu ewidencji transakcji dotyczących nabycia instrumentów finansowych na rynku regulowanym przyjmuje się, że datą stosownych księgowań dla akcji jest moment zawarcia transakcji, natomiast dla papierów dłużnych – moment rozliczenia transakcji.


1.6. Obciążenie ryzykiem stopy procentowej
Fundusz nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Fundusz dokonuje inwestycji w instrumenty finansowe, których dochód jest uzależniony od wysokości stóp procentowych. Istnieje ryzyko utraty potencjalnych korzyści w postaci przychodu z tytułu odsetek, w przypadku istotnego spadku poziomu stóp rynkowych.
1.7. Obciążenie ryzykiem kredytowym
Fundusz lokuje swoje wolne środki finansowe w instrumenty uznane za bezpieczne bądź instrumenty o krótkim terminie do wykupu.
1.8. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży lub przeznaczone do obrotu, wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów
Znacząca część akcji i udziałów podmiotów mniejszościowych z Programu Powszechnej Prywatyzacji zaklasyfikowana do portfela dostępnych do sprzedaży nie jest notowana na żadnym z rynków regulowanych. Z tego względu nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów. Instrumenty te są wykazywane według ceny nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień 30 czerwca 2006 roku wartość bilansowa tych instrumentów wynosi 443 tys. zł.

Ponadto do portfela tego zostały zaliczone bony i obligacje komercyjne oraz certyfikaty depozytowe, dla których nie istnieje aktywny rynek i nie są kwotowane publicznie ich kursy. Z tego względu nie jest możliwe wiarygodne ustalenie ich wartości godziwej. Instrumenty te wyceniane są według cen nabycia skorygowanych o dyskonto rozliczane liniowo.


1.9. Aktywa i zobowiązania finansowe, które nie są wyceniane w wartości godziwej
Bony skarbowe w portfelu Funduszu nie są wyceniane w oparciu o ich wartość godziwą, z uwagi na fakt wyceny tych instrumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych warunków, jakim powinna odpowiadać rachunkowość Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Instrumenty te zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem są wyceniane według ceny nabycia skorygowanej o rozliczane dyskonto według efektywnej stopy zwrotu.
1.10. Aktywa finansowe przekształcane w papiery wartościowe lub umowy odkupu
Aktywa finansowe przekształcane w papiery wartościowe lub umowy odkupu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku nie wystąpiły.
1.11. Przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia
W okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku nie wystąpiły przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia.
1.12. Dokonane odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych oraz zwiększenia wartości aktywów finansowych w związku z ustaniem przyczyn, dla których dokonano tych odpisów
W okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku Fundusz nie dokonał odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych.

W rachunku wyników za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku w rachunku wyników widnieje również kwota (140) tys. zł z tytułu amortyzacji wartości firmy z wyceny.


1.13. Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych
Kapitał z aktualizacji wyceny w pierwszym półroczu 2006 roku nie zmienił się.
1.14. Przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

 

Przychody naliczone i otrzymane w 2006 roku

Przychody naliczone w 2006 roku do zrealizowania

Odsetki niezrealizowane z terminem zapłaty
do 3 miesięcy


Odsetki niezrealizowane z terminem zapłaty powyżej 3 i do 12 miesięcy

Odsetki niezrealizo-wane z terminem zapłaty powyżej 12 miesięcy

Obligacje skarbowe

-

-

-

-

-

Nienotowane dłużne papiery wartościowe

4

5

-

5

-

Buy-sell-back

-

-

-

-

-

Depozyty bankowe

128

-

-

-

-

Razem

132

5

5

0

-
1.15. Odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek oraz należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości
W okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku Fundusz nie dokonał odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości udzielonych pożyczek oraz należności własnych.
1.16. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych, wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów
Na dzień 30 czerwca 2006 roku Fundusz nie posiadał zobowiązań finansowych.
1.17. Informacja dotycząca celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym
Fundusz lokuje wolne środki finansowe w instrumenty uznane za bezpieczne (bony, obligacje skarbowe, depozyty i transakcje buy-sell-back) oraz zapewniające podwyższoną rentowność względem instrumentów wymienionych przy jednoczesnym zachowaniu satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa (certyfikaty depozytowe, bony i obligacje tzw. komercyjne).

Charakterystyka instrumentów dobieranych do portfela, ich wysoka płynność lub krótki termin do zapadalności, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz dywersyfikacja portfela jako całości powodują, że ryzyko utraty płynności, ryzyko stóp procentowych oraz ryzyko utraty kapitału są bardzo ograniczone.

W celu ograniczenia ryzyka kredytowego inwestycje w komercyjne dłużne papiery wartościowe (certyfikaty depozytowe oraz tzw. bony i obligacje komercyjne) podlegają ograniczeniom kwotowym i najczęściej dokonywane są na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Udział papierów komercyjnych o dłuższym okresie do wykupu jest stosunkowo niewielki.

Podejście takie wpływa również na ograniczenie ryzyka stóp procentowych i ryzyka płynności.

Z powodu stosowania zasady dywersyfikacji portfela dłużnych papierów wartościowych oraz wewnętrznych limitów inwestycyjnych, kwoty angażowane przez Fundusz w komercyjne dłużne papiery wartościowe są stosunkowo mało znaczące w porównaniu z rozmiarami emisji w programach poszczególnych emitentów.

Z tego względu Fundusz, dokonując inwestycji, akceptuje warunki rynkowe, po uprzednim dokonaniu rozpoznania sytuacji na rynku krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Celem angażowania środków pieniężnych Funduszu w tego typu inwestycje jest osiąganie rentowności wyższej niż w przypadku skarbowych dłużnych papierów wartościowych, przy akceptowalnym ryzyku.


1.18. Inwestycje w instrumenty pochodne oraz w transakcje zabezpieczające
W okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku Fundusz nie dokonywał inwestycji w instrumenty finansowe o charakterze instrumentów pochodnych oraz w inne prawa pochodne od praw majątkowych, jak również nie zawierał żadnych transakcji terminowych. Fundusz nie dokonywał również żadnych transakcji zabezpieczających.


 1. Zobowiązania warunkowe

Na dzień 30 czerwca 2006 roku w księgach Funduszu widniała kwota 799 tys. zł tytułem wpłat za sprzedaż akcji spółek mniejszościowych. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego powyższa wartość nie zmieniła się.

Fundusz pozabilansowo zaprezentował kwotę 500 tys. zł z tytułu zobowiązania warunkowego dotyczącego umowy zakupu akcji spółki Karen Notebook S.A. W 1999 roku Zarząd NFI Progress S.A. podpisał umowę z Rhodos Securities Ltd (Cypr) na zakup 80 tys. sztuk akcji tej spółki. Tranasakcja miała zostać zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych jako transakcja pozasesyjna po cenie 16 zł za akcję. W przypadku niezrealizowania transakcji przez jedną ze stron, strona ta ma obowiązek wypłacić drugiej stronie karę umowną w kwocie 500 tys. zł. W obecnej sytuacji nie istnieją przesłanki ani do zrealizowania transakcji ani do konieczności zapłacenia kary umownej. W związku z powyższym w 2004 roku Fundusz rozwiązał rezerwę na ewentualną karę i kwotę 500 tys. zł zaprezentował jako pozabilansowe zobowiązanie warunkowe.

Na dzień 30 czerwca 2006 roku Fundusz nie posiadał zobowiązań pozabilansowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (także wekslowych).
 1. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Fundusz nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
 1. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania

Fundusz nie zaniechał w okresie sprawozdawczym i nie przewiduje zaniechać żadnej z podstawowych działalności.
 1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

W okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku Fundusz nie poniósł nakładów na wytworzenie środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby.
 1. Informacje o poniesionych oraz planowanych w okresie najbliższych
  12 miesięcy nakładach inwestycyjnych

2006 roku Fundusz zamierza skupić się między innymi na projektach pre-IPO, restrukturyzacyjnych we współpracy z instytucjami finansowymi i innych o dużym potencjale wzrostu. Obecnie najcenniejszymi aktywami Funduszu są akcje Vistuli&Wólczanki oraz Zachodniego NFI S.A.
 1. Transakcje ze stronami powiązanymi

NFI Progress S.A. oraz Firma Zarządzająca - Supernova Management Sp. z o.o. są podmiotami powiązanymi poprzez wspólną jednostkę dominującą – Supernova Capital S.A.

Supernova Capital S.A. na dzień 30 czerwca 2006 roku posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Supernova Management Sp. z o.o. oraz bezpośrednio 7,03% udział w kapitale zakładowym Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A.

W sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2006 roku ujęto następujące salda i obroty z Firmą Zarządzającą:


a) Zobowiązanie z tytułu czynszu i kosztów eksploatacyjnych 6 tys. zł

b) Koszty wynagrodzenia za zarządzanie za pierwsze półrocze 2006 roku 1.807 tys. zł

 1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Fundusz nie prowadził żadnych wspólnych przedsięwzięć. 1. Informacje o zatrudnieniu

Przeciętne zatrudnienie (pracownicy umysłowi): • w I półroczu 2006 roku 2 osoby

 • w I półroczu 2005 roku 3 osoby
 1. Wynagrodzenie i nagrody wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odrębnie od jednostek, w których Fundusz posiada udziały wiodące
  1. Wynagrodzenie i nagrody brutto Członka Zarządu wypłacone w I półroczu 2006 roku:

 • Grzegorz Golec 90 tys. zł
  1. Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej wypłacone w I półroczu 2006 roku:
 • Bogdan Bartkowski 25 tys. zł

 • Paweł Bujalski 25 tys. zł

 • Aleksander Grot 35 tys. zł

 • Robert Kuraszkiewicz 25 tys. zł

 • Wojciech Pawlak 25 tys. zł

 • Dariusz Wieloch 25 tys. zł
 1. Informacja o pożyczkach, kredytach i gwarancjach udzielonych osobom zarządzającym i nadzorującym oraz spółkom wiodącym

W okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku nie zostały udzielone Członkom Zarządu Funduszu, członkom organów nadzorczych Funduszu oraz osobom powiązanym z nimi osobiście żadne pożyczki przez Fundusz oraz przez jednostki, w których Fundusz posiada udziały wiodące, współzależne zależne lub stowarzyszone.
 1. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
 1. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie miały miejsce po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 17 lipca 2006 roku wpisał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu w związku z emisją akcji serii B. W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Funduszu wynosi obecnie 4.743.306,40 zł i składa się 47.433.064 akcji.

Z uwagi na to, że podwyższenie kapitału zakładowego sąd zarejestrował w lipcu 2006 roku, w raporcie kwartalnym SAF-Q 2/2006 fakt ten zaprezentowano w pozycji bilansu – pozostałe kapitały rezerwowe.
W dniu 25 lipca 2006 roku Rada Nadzorcza Funduszu podjęła decyzję o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - firmy WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15. WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 2733. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany zgodnie ze statutem Funduszu, obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Z firmą WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. zostanie zawarta umowa na badania sprawozdania okresowego za rok 2006 i przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku.


W dniu 25 lipca 2006 r. Fundusz poinformował o złożonej przez Pana Artura Cąkałę rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Supernova Management Sp. z o.o. – Firmy Zarządzającej majątkiem NFI Progress S.A.
Zarząd Funduszu poinformował, że otrzymał informację od spółki Supernova Capital S.A. i Supernova Management Sp. z o.o. o tym, że w wyniku sprzedaży akcji Funduszu transakcjach giełdowych poza rynkiem regulowanym uległ zmianie stan posiadania tych spółek akcji Funduszu.

Supernova Capital S.A. posiadała dotychczas 833.507 akcji Funduszu, stanowiących 7,03% kapitału zakładowego i uprawniających do 7,03% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. Zgodnie z zasadami liczenia głosów określonymi w art. 87 ust. 5 Ustawy, Supernova Capital S.A. posiadała 10.557.465 akcji Funduszu, stanowiących 89,03% kapitału zakładowego i uprawniających do 89,03% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu.

Przed zarejestrowaniem akcji serii B Supernova Capital S.A. posiadała bezpośrednio 833.507 akcji Funduszu, stanowiących 7,03% kapitału zakładowego i uprawniających do 7,03% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. Zgodnie z zasadami liczenia głosów, określonymi w art. 87 ust. 5 Ustawy, Supernova Capital S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio 10.557.465 akcji Funduszu, stanowiących 89,03% kapitału zakładowego i uprawniających do 89,03% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. Po rejestracji akcji serii B Supernova Capital S.A. posiada bezpośrednio 31.472.856 akcji Funduszu, stanowiących 66,35% kapitału zakładowego i uprawniających do 66,35% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. Zgodnie z zasadami liczenia głosów, określonymi w art. 87 ust. 5 Ustawy, Supernova Capital S.A. będzie posiadała bezpośrednio i pośrednio 41.196.814 akcji Funduszu, stanowiących 86,85% kapitału zakładowego i uprawniających do 86,85% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu.
W takim samym stopniu zmieniła się liczba akcji oraz udział w kapitale zakładowym i głosach spółki Supernova Management Sp. z o.o., będącej podmiotem zależnym od Supernova Capital S.A. i dominującym w stosunku do Funduszu.
W dniu 7 września 2006 roku Fundusz zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę w sprawie nabycia akcji Vistula & Wólczanka S.A. oraz przeprowadzenia terminowej operacji kapitałowej – umowa parkingowa. Na podstawie tej umowy Fundusz sprzedał na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. 123.762 akcji spółki Vistula & Wólczanka S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła 7.499.977,20 zł. Zgodnie z treścią umowy parkingowej, Fundusz odkupi od banku sprzedane akcje Vistula & Wólczanka S.A. w terminie do 31 marca 2007 roku.

Celem zawarcia transakcji jest pozyskanie przez Fundusz krótkoterminowego finansowania.

W dniu 8 września 2006 roku Fundusz złożył prospekt emisyjny wymagany w celu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 35.574.798 akcji serii B Funduszu, wyemitowanych zgodnie z uchwałą NWZ Funduszu.

W dniach 7 oraz 11 września 2006 roku odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Funduszu, na których podjęto następujące uchwały: • odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Bujalskiego,

 • w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w celu umorzenia 14.000.000 akcji własnych, w terminie do 31 marca 2007 roku.

W dniu 20 września 2006 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Funduszu, na którym podjęto następujące uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok,

 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2005 rok,

 • sposobu podziału wyniku za 2005 rok,

 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2005 rok,

 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2005 rok,

 • kontynuacji działalności Spółki.

Zarząd Funduszu poinformował, że otrzymał informację od spółki Supernova Capital S.A. i Supernova Management Sp. z o.o. o tym, że w wyniku sprzedaży akcji Funduszu transakcjach giełdowych poza rynkiem regulowanym uległ zmianie stan posiadania tych spółek akcji Funduszu.

Supernova Capital S.A. posiadała dotychczas 31.472.856 akcji Funduszu, stanowiących 66,35% kapitału zakładowego i uprawniających do 66,35% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. Zgodnie z zasadami liczenia głosów określonymi w art. 87 ust. 5 Ustawy, Supernova Capital S.A. posiadała 41.196.814 akcji Funduszu, stanowiących 86,85% kapitału zakładowego i uprawniających do 86,85% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu.

W wyniku rozliczenia powyższej transakcji Supernova Capital S.A. posiada bezpośrednio 30.651.748 akcji Funduszu, stanowiących 64,62% kapitału zakładowego i uprawniających do 64,62% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. Zgodnie z zasadami liczenia głosów, określonymi w art. 87 ust. 5 Ustawy, Supernova Capital S.A. będzie posiadała bezpośrednio i pośrednio 40.375.706 akcji Funduszu, stanowiących 85,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 85,28% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. W takim samym stopniu zmieniła się liczba akcji oraz udział w kapitale zakładowym i głosach spółki Supernova Management Sp. z o.o., będącej podmiotem zależnym od Supernova Capital S.A. i dominującym w stosunku do Funduszu.

Zarząd Funduszu poinformował w dniu 16 października 2006 roku, że powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii B Funduszu, sporządzonego w związku z zamiarem wprowadzenia tych akcji do obrotu na GPW w Warszawie S.A.

Zarząd NFI Progress S.A. opublikował prospekt i złożył wniosek o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd GPW w dniu 27 października 2006 roku dopuścił akcje serii B do obrotu.


 1. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniach finansowych i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

W niniejszym sprawozdaniu finansowym w porównaniu do sprawozdania za drugi kwartał 2006 roku nie dokonano żadnych zmian.

 1. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Fundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości (opisanych szerzej w punkcie 10 wprowadzenia do sprawozdania finansowego).


 1. Dokonane korekty błędów podstawowych

Niniejsze sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt błędów podstawowych.
 1. Połączenia Funduszu z innymi spółkami

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku nie nastąpiły połączenia Funduszu z innymi spółkami.
 1. Uzasadnienie niesporządzenia pełnej konsolidacji

W poprzednich latach obrotowych Fundusz nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego na mocy art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz ze względu na następujące fakty i okoliczności:

- Fundusz rozpatrywał możliwość sprzedaży posiadanego pakietu akcji w tej spółce w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

- z uwagi na stopniowe ograniczenie podstawowej działalności Łopuszańska S.A., jedyną istotną pozycją bilansu tej spółki były rzeczowe aktywa trwałe. Łopuszańska S.A. dokonywała sprzedaży posiadanego majątku trwałego m. in. w celu spłaty swoich zobowiązań. Zawarte po dniu 31 grudnia 2004 roku transakcje sprzedaży nieruchomości spowodowały znaczne zmniejszenie wartości posiadanego majątku.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Funduszu uważa, że brak sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie miało istotnego wpływu na rzetelność i jasność sytuacji finansowej Funduszu, jak też na ocenę wyników jego działalności za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2006 roku.

Na dzień 30 czerwca 2006 roku Fundusz nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego z powodu dalszego ograniczania działalności spółki Łopuszańska S.A. oraz ze względu na utratę kontroli nad spółką w wyniku sprzedaży jej akcji dnia 2 września 2005.

Warszawa, dnia 27 października 2006 roku
.................................. ....................................

Grzegorz Golec Joanna Krupa

Prezes Zarządu Główny KsięgowyKomisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pobieranie 147.47 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna