Do przetargu nieograniczonegoPobieranie 437.5 Kb.
Strona1/3
Data06.06.2018
Rozmiar437.5 Kb.
  1   2   3

ZP-226-13/17
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGONA:

Najem urządzeń – samoobsługowe terminale płatnicze dla Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych”SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH
 1. WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

 2. USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.

 3. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHSĄD OKRĘGOWY W POZNANIUGrudzień 2017 r.


Część I SIWZ

Nazwa (firma) oraz adres kontaktowy Zamawiającego

SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

61-736 Poznań, ul. Hejmowskiego 2

fax 61/ 62 83 035

e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 730-1530

Część II SIWZ

Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” lub „uPzp”.

Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawyCzęść III SIWZ


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest najem 13 urządzeń - samoobsługowych terminali płatniczych typu CAT, służący do przyjmowania wpłat na rachunki dochodów Zamawiającego przy użyciu kart płatniczych.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, wniesienie, uruchomienie terminali do lokalizacji wg załącznika nr 9 - lista dystrybucyjna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacje techniczne) zawiera załącznik nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.
Wykaz jednostek:

1

Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

2

Sąd Rejonowy w Chodzieży, ul. Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież

3

Sąd Rejonowy w Gostyniu, ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń

4

Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 3, 62-065 Grodzisk Wlkp.

5

Sąd Rejonowy w Kościanie, pl. Niezłomnych 2, 64-000 Kościan

6

Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, pl. Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl

7

Sąd Rejonowy w Obornikach Wlkp., ul. Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki

8

Sąd Rejonowy w Rawiczu, ul. Ignacego Buszy 1, 63-900 Rawicz

9

Sąd Rejonowy w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem

10

Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. ., Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wlkp.

11

Sąd Rejonowy we Wolsztynie, ul. A. Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn

12

Sąd Rejonowy w Złotowie, ul. Konopnickiej 48, 77-400 Złotów

13

Sąd Rejonowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, 62-300 Września
 1. Podwykonawcy.

 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podał firmy podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia a także do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie i w należytej wysokości wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.

Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV:

30144400-4 automaty do pobierania opłat
Część IV SIWZ

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.Część V SIWZ

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6


Część VI SIWZ

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Część VII SIWZ

Umowy ramowe.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.


Część VIII SIWZ

Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej
Część IX SIWZ

Termin wykonania zamówienia.
od dnia 01.02.2018r. do 31.07.2019r.

Część X SIWZ

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 1. zdolności technicznej lub zawodowej

Opis spełnienia warunku:
Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. jedną umowę wynajmu terminali płatniczych i rozliczeń transakcji dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych wraz z wdrożoną funkcjonalnością umożliwiającą przesył danych analitycznych do Zintegrowanego Systemu Rachunkowo-Księgowego wykorzystywanego w jednostkach Ministerstwa Sprawiedliwości.


   1. Zamawiający może, na każdym etapie postepowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

   2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 12-23 ustawy.

   3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, tj.:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
 1. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 5 ust. 1 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:

 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

 4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 1. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5.

 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.Część XI SIWZ


Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
I. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - opracowane wg druków dołączonych do SIWZ - załącznik nr 3 i 4 do SIWZ;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1. 1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego na zasobach, którego będzie polegał Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. X. pkt 1.3 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego:   1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

   2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

   3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

   4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Dokument, o którym mowa powyżej, może stanowić pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, że musi wskazywać elementy o których mowa w ppkt a-d (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ)

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w IV ust 1. poniżej. 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie – według załącznika nr 5 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

 2. Po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji).

 1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III:

pkt 1.1. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 1. Dokument, o których mowa w ppkt 2.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 2.2. stosuje się.

 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 1. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - tzw. „procedura odwrócona”.
 1. Reprezentacja i pełnomocnictwo
 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

 2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

 3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.


VIII. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.


IX. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503):

 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,

 2. Strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. NR 153, POZ. 1503 )”,

 3. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty,

 4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł oraz wykazał stosownym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.Część XII SIWZ

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami:


 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:

Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

fax.: 61 62 83 035

e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl

Uwaga:

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.Dla uzupełnień dokumentów w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp, które wymagane były w treści SIWZ, Zamawiający wymaga zachowania formy pisemnej.

Część XIII SIWZ

Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający uprawnia: 1. Dorota Woźniak, fax 61 62 83 035

 2. Konrad Mikłasewicz, fax 61 62 83 035
Część XIV SIWZ

Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.


Część XV SIWZ


Wymagania dotyczące wadium.

 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:


8 640 zł (dwa osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100)


 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

 2. Wadium można wnieść w formie:

a) ) przelewu pieniężnego na rachunek bankowy: BGK 68 1130 1017 0021 1000 2390 0004

z dopiskiem „wadium – przetarg nieograniczony na: Najem urządzeń – samoobsługowe terminale płatnicze dla Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych,

c) gwarancji ubezpieczeniowych,

d) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).Oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w miejscu składania ofert, tj. pokój 3171 sekretariat Dyrektora Sądu, ul. Hejmowskiego 2

Treść gwarancji lub poręczenia musi zawierać okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego wynikające z art. 46 ust.4a-5 ustawy Pzp.

4) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

5) Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp oraz zatrzymuje wadium zgodnie z art.46 ust.4a-5 ustawy Pzp.


Część XVI SIWZ


Opis sposobu przygotowywania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

1. Na ofertę składają się:


  1. załącznik nr 1 do SIWZformularz ofertowy

Do oferty należy załączyć:

  1. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części XI SIWZ złożone odpowiednio w terminach wskazanych w części XI SIWZ;

  2. pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

 1. Cena oferty musi być obliczona zgodnie z zasadami opisanymi w części XVIII SIWZ,

 2. Na podstawie art. 36b ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę
  w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

 3. Jeżeli Wykonawca nie skorzysta ze wzoru formularza ofertowego zawartego
  w załączniku nr 1 do SIWZ, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte
  w tym wzorze.

 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu;

 5. Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;

 6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

 7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

 8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;

 9. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób następujący:
Nazwa i dokładny adres Wykonawcy
Sąd Okręgowy w Poznaniu

ul. Hejmowskiego 2

61-736 Poznań
Oferta na: Najem urządzeń – samoobsługowe terminale płatnicze dla Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych

Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert, tj. 22.12.2017 r. godz. 12:00”


 1. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY” oraz informacje określone w pkt. 11; Oferty wycofane nie zostaną zwrócone wykonawcom.

 3. Poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane podpisem Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy;

 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Część XVII SIWZ

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Poznaniu, sekretariat Dyrektora Sądu, pok. 3171 ul. Hejmowskiego 2, Poznań w terminie do 22.12.2017r. do godziny 11:30. Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

 2. Za dotrzymanie terminu złożenia oferty uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty Zamawiającemu.

 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie do składania ofert.

 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

 6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 22.12.2017r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Hejmowskiego 2 w Poznaniu, sala 1213

 7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
  i warunków płatności zawartych w ofertach.

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Część XVIII SIWZ

Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Wykonawca określa cenę brutto w złotych polskich w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ

 2. Ceną oferty jest cena brutto, podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Ceny jednostkowe, a także ostateczną cenę oferty, należy podawać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do jednego grosza. Ostateczna cena oferty powinna zostać podana w kwocie brutto i powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia,
  tzn. z uwzględnieniem w niej podatku od towarów i usług (VAT).

 4. W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 5. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji, której integralną częścią są załączniki.
Część XIX SIWZ

Informacja dotycząca walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Część XX SIWZ


Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.


 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ .

 2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:TABELA KRYTERIÓW

Nazwa kryterium

Waga w %

Cena oferty

60 %


Czas na usunięcie awarii

40%Kryterium: Cena oferty (C)
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
cena oferowana minimalna brutto

Cena = --------------------------------------------- x100 x 60%

cena badanej oferty brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Kryterium: Czas na usunięcie awarii (R):
W tym kryterium oferta może uzyskać do 40 punktów procentowych. W kryterium „Czas na usunięcie awarii” Zamawiający będzie przyznawał punkty w zależności od deklarowanego przez wykonawcę terminu czasu na usunięcie awarii, liczonego od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Minimalny czas na usunięcie awarii – 24 godziny, maksymalny Czas na usunięcie awarii 72 godziny.
Zamawiający przyzna jednostkowe wartości punktowe w następujący sposób:


 • zadeklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii – 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez zamawiającego - 0 pkt

 • zadeklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii – 48 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez zamawiającego – 20 punktów procentowych

 • zadeklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii – 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez zamawiającego – 40 punktów procentowych.


Podanie czasu na usunięcie awarii dłuższego niż 72 godziny lub brak podania czas na usunięcie awarii w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)


 1. Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty:

Ko = C +R

gdzie:


C - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Cena brutto"

R - ocena punktowa uzyskana w kryterium „czas na usunięcie awarii”
 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria.

 2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

Część XXI SIWZ

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne


 1. Zamawiający zamieszcza informacje, o których nowa w pkt. 1 pkt 1 i 4 na stronie internetowej.

 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, winien najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu:

  1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w Części XXII SIWZ,

  2. pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów

  3. umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, dotyczy to również wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,

  4. umowę regulującą współpracę Wykonawcy oraz podmiotów trzecich, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy polegającego na zasobach podmiotów trzecich, zawierającą zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na cały okres realizacji zamówienia oraz solidarną odpowiedzialność podmiotu trzeciego z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy podmiot trzeci.Część XXII SIWZ


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości umowy.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
3. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:

1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),

2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),

3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,

4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,

5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:

a) nie wykonał zamówienia,

b) nienależycie wykonał zamówienie.


Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 3 ppkt. 5 lit. a i b przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.


Część XXIII SIWZ

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
Część XXIV SIWZ

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia .

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.Część XXV SIWZ

W innych sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do SIWZ
    1. Formularz ofertowy.

    2. Opis przedmiotu zamówienia

    3. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

    4. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

    5. Wykaz dostaw

    6. Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej.

    7. Zobowiązania podmiotu trzeciego na zasobach, którego będzie polegał Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

    8. Wzór umowy

    9. Lista dystrybucyjna

Zatwierdzam specyfikację


……………………………….

podpis kierownika jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
ZP-226-13/17
Nazwa i adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP ......................................................

REGON ...............................................

Nr konta bankowego ........................................................................................

Tel. ......................................................

Fax ......................................................

e-mail ..................................................

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1?

􀀀 Tak 􀀀 Nie

Do Zamawiającego,

Nawiązując do publicznego ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, nr sprawy ZP-226-13/17 na: Najem urządzeń – samoobsługowe terminale płatnicze dla Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie brutto:

Lokalizacja

Ilość wpłatomatów

Opłata miesięczna

brutto


Liczba

miesięcy


najmu

Łączna wartość

brutto


1

Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

1
18
2

Sąd Rejonowy w Chodzieży, ul. Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież

1
18
3

Sąd Rejonowy w Gostyniu, ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń

1
18
4

Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 3, 62-065 Grodzisk Wlkp.

1
18
5

Sąd Rejonowy w Kościanie, pl. Niezłomnych 2, 64-000 Kościan

1
18
6

Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, pl. Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl

1
18
7

Sąd Rejonowy w Obornikach Wlkp., ul. Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki

1
18
8

Sąd Rejonowy w Rawiczu, ul. Ignacego Buszy 1, 63-900 Rawicz

1
18
9

Sąd Rejonowy w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem

1
18
10

Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. ., Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wlkp.

1
18
11

Sąd Rejonowy we Wolsztynie, ul. A. Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn

1
18
12

Sąd Rejonowy w Złotowie, ul. Konopnickiej 48, 77-400 Złotów

1
18
13

Sąd Rejonowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, 62-300 Września

1
18
CENA OFERTOWA BRUTTO (SUMA)Łączna cena oferty brutto ................................. złotych, tj. słownie złotych: ................................................................. w tym wartość podatku VAT…………zł


Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Deklarowany czas na usunięcie awarii

Oferujemy, że czas na usunięcie awarii trwać będzie maksymalnie do:

…………………… godzin od dnia zawarcia umowy.
Kryterium: Czas na usunięcie awarii

W tym kryterium oferta może uzyskać do 40 punktów procentowych.

W kryterium „czas na usunięcie awarii” Zamawiający będzie przyznawał punkty w zależności od deklarowanego przez wykonawcę czasu na usunięcie awarii, liczonego od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Minimalny czas na usunięcie awarii – 24 godziny, maksymalny czas na usunięcie awarii 72 godziny.
Zamawiający przyzna jednostkowe wartości punktowe w następujący sposób:


 • zadeklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii – 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez zamawiającego - 0 pkt

 • zadeklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii – 48 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez zamawiającego – 20 punktów procentowych

 • zadeklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii – 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez zamawiającego – 40 punktów procentowych.

3. Oświadczam, że ..................................................* płatnikiem VAT

*) wpisać jestem lub nie jestem

4. Oświadczamy, że zaoferowana cena ofertowa brutto zawiera wszystkie koszty związane


z wykonaniem zamówienia.

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, zmianami SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń.

 2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty jej otwarcia.

 3. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności oraz istotne warunki umowy.

 4. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium:

- forma i kwota wniesionego wadium:

……………………………………………………………………………………………
 1. Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3:
Nazwa oświadczenia lub dokumentu

Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył oświadczenia lub dokumenty 1. Realizację dostaw objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców2:Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy 1. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
  na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego, a także oświadczamy, że przed podpisaniem umowy przedstawimy wymagane dokumenty zgodnie z treścią Części XXI SIWZ.
 1. Część oferty, którą zastrzegam zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych: .……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące okoliczności: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................ .........................................................Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wpłatomatów oraz uruchomienie systemu wpłatomatów w trzynastu lokalizacjach

wg załącznika lista dystrybucyjna

Wymagany zakres usługi:


1

Udostępnienie urządzeń umożliwiających przyjmowanie opłat z wykorzystaniem kart płatniczych oraz drukujących potwierdzenia wpłaty wraz z 6 sztukami rolek papieru do każdego urządzenia

2

Zapewnienie serwisu technicznego w pełnym zakresie za wyjątkiem czynności polegającej na wymianie papieru.

3

Wymagane jest aby klient Sądu realizujący opłatę nie ponosił kosztów transakcyjnych interchange i inne opłaty.

4

W urządzeniu płatniczym obsługiwane są wpłaty na wiele rachunków bankowych.

Dostarczony przez wykonawcę system wpłatomatów umożliwi upoważnionym pracownikom Zamawiającego zdalny dostęp do systemu informatycznego pozwalającego, co najmniej na:


1

Podgląd transakcji w czasie rzeczywistym w celu weryfikacji autentyczności wpłaty


2

Identyfikacja wpłaty poprzez sczytanie czytnikiem kodu kreskowego umieszczonego na potwierdzeniu wpłaty


3

Możliwość druku duplikatu potwierdzenia wpłaty na drukarce atramentowej/laserowej
Możliwość exportu danych analitycznych o wpłatach do systemu ZSRK SAP

4

Zapewnienie możliwości zdalnej rekonfiguracji na wszystkich urządzeniach tytułów obsługiwanych wpłat w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego.Dodatkowe wymagania i informacje Zamawiającego


1

Posiadanie przez dostawcę wdrożonej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych


2

Możliwość obsługi wpłat z wykorzystaniem czytnika QR

3

Wpłaty na rachunek Zamawiającego w D+1


4

W przypadku możliwości integracji z systemem e-płatności MS w zakresie sprzedaży elektronicznych znaków opłaty sądowej Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnego rozszerzenia oprogramowania terminala umożliwiającego sprzedaż e-znaków.


5

Przewidywana przez Zamawiającego ilość transakcji nie powinna przekroczyć 5 tys operacji dla jednego urządzenia na miesiąc.

6.

Możliwość wgrania kluczy kryptograficznych dopiero po podpisaniu umowy.

Wymagany czas wgrania kluczy kryptograficznych na urządzenia w terminie do 30 dni od podania przez Zamawiającego listy wymaganych do obsługi mikrorachunków.
Specyfikacja techniczna terminala płatniczego


1

Warunki pracy

Urządzenie przystosowane do pracy wewnątrz budynków

2

Temperatura pracy w zakresie

Minimalny zakres 150 C - 400C


3

Wilgotność powietrza

75%

4

Przeznaczenie urządzenia

Do pracy ciągłej - nie wymaga dodatkowej wentylacji

5

Obudowa

Odporna na uszkodzenia mechaniczne i pożar

Wyposażona w drzwiczki rewizyjne z zamkiem

Umożliwiająca montaż urządzenia na stałe na ścianie (podwieszone)


6

Złącza

Wbudowane gniazdo zasilające zgodne z normą PN-EN 60445, oraz gniazdo sieciowe LAN RJ45

7

Zasilanie

Zewnętrzne, napięcie zmienne 230V

8

Jednostka sterująca

Komputer mini-pc, min 32GB pamięci wbudowanej, min 4 GB pamięci RAM, współpracujący z Windowsem 10

9

Monitor

Panelowy, dotykowy PCT kolorowy z ekranem o rozmiarze min, 17”

10

Klawiatura

Panelowa, przemysłowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne

11

Zestaw płatniczy

Zbliżeniowo-stykowy, spełniający normy organizacji płatniczych.

12

Wbudowane czytniki

Czytnik kodów QR

13

Rodzaj urządzenia drukującego

Drukarka termiczna

14

Komunikacja

Możliwość transmisji danych z/do terminala


ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZP-226-13/17
AutoShape 2

......................................., dn. ........................
Pobieranie 437.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna