assets/near/neighbourhood-enlargement/ccvista/pl
  ProtokóŁ do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych (pop)
  Dyrektywa rady
  Agreement
  Rozporządzenie rady (WE) nr 149/2003
  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu winem
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003
  Rozporządzenie komisji (EW) Nr 881/2003
  Rozporządzenie komisji (WE, euratom) nr 2342/2002
  Decyzja komisji
  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi wspólnota europejska, zwana dalej „Wspólnotą”
  Rozporządzenie komisji (WE) Nr 1677/98
  Szósta dyrektywa rady
  Układ eurośRÓdziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską I jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony
  Rozporządzenie komisji (ewg) nr 4154/87
  Decyzja Komisji
  Rozporządzenie rady (ewg) nr 3820/85
  European central bank
  Dyrektywa 97/24/WE
  Rozporządzenie komisji (ewg) nrnr 2568/91
  Trzecia dyrektywa komisji
  Dyrektywa rady
  Dyrektywa parlamentu europejskiego I rady 2000/76/WE
  ZałĄcznik 69
  Rozporządzenie rady (ewg) nr 2913/92
  Decyzja komisji
  Decyzja komisji
  Decyzja Parlamentu Europejskiego I Rady
  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 1
  Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 parlamentu europejskiego I rady
  Decyzja rady
  Deczja europejskiego banku centralnego
  Decyzja Rady
  Dyrektywa rady
  Commission Decision
  Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 parlamentu europejskiego I rady z dnia 10 marca 2004 r ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej
  Rozporządzenie rady (CE) Nr 3492/93 z 13 grudnia 1993r
  Dyrektywa rady
  Agreement
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 366/2001
  Dyrektywa rady z dnia 10 czerwca 1985 r zmieniająca dyrektywę 69/335/ewg dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału
  Pierwsza dyrektywa komisji
  Dyrektywa rady nr N/N/WE
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 884/2001
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 1501/95
  Rozporządzenie rady (WE) Nr 1782/2003
  Rozporządzenie rady (ewg)
  Council directive 92/58/eec
  Rozporządzenie rady nr 974/98/WE
  Rozporządzenie rady (WE) nr 313/2003
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 063/93 z dnia listopada 1993 r ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2019/93 w odniesieniu do systemu pomocy do produkcji miodu określonej jakości
  Council directive of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and e
  Decyzja parlamentu europejskiego I rady
  Council directive 2001/112/EC
  Dyrektywa rady nr 98/18/WE
  Dyrektywa 98/80/we rady z dnia 12 października 1998 r uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej I zmieniająca dyrektywę 77/388/ewg specjalny program dotyczący złota inwestycyjnego
  Dyrektywa rady 86/635/ewg
  Dyrektywa rady (ewg) nr 91/670
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 2771/1999
  Directive 2001/108/EC
  Rozporządzenie rady (WE) nr 2200/96
  Dyrektywa 2003/42/WE
  Obwieszczenie komisji
  Dyrektywa rady z dnia 4 października 1982 r ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej
  Rozporządzenie Komisji (KE) Nr 1725/2003
  Dyrektywa rady 2003/85/we z dnia 29 września 2003 r w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/ewg I decyzje 89/531/ewg I 91/665/ewg oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/ewg
  Decyzja komisji z dnia 0 maja 2002 r dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu kontrolno-decyzyjnego oraz sygnalizacyjnego transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości
  Decyzja komisji z dnia 16 lipca 2002 r
  Czwarta dyrektywa komisji
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 2729/2000
  Rozporządzenie rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru
  Agreement for cooperation in the peaceful uses
  Decyzja komisji z dnia 29 listopada 2001 r zmieniająca jej regulamin wewnętrzny
  Council Decision
  Agreement
  Pierwsza dyrektywa komisji
  Pierwsza dyrektywa komisji
  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
  Statystyka transportu
  Council Regulation (EC) No 2580/2001
  Rozporzadzenie komisji (ewg) nr 2159/89
  Agreement
  Dyrektywa rady 94/74/WE
  Rozporządzenie komisji (ewg) nr 1938/93
  Imie nazwisko
  Druga dyrektywa komisji
  Rozporządzenie komisji (ewg) nr 3715/85 z dnia 27 grudnia 1985 r ustanawiające niektóre środki techniczne I kontrolne odnoszące się do aktywności połowowej statków pływających pod banderą Portugalii na wodach innych Państw Członkowskich z wyjątkiem
  Dyrektywa 001/82/we parlamentu europejskiego I rady z dnia listopada 2001 r w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych
  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 parlamentu europejskiego I rady z dnia 29 kwietnia 2004 r ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
  Dyrektywa 2000/35/we parlamentu europejskiego I rady
  Commission regulation (EC) No 2780/1999
  Commission Regulation (EC) No 1360/2002
  Decyzja komisji z dnia 3 lutego 1994 r na podstawie art. 16 dyrektywy Rady 91/628/ewg wprowadzającej szczególne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt podczas transportu w niektórych częściach Grecji
  Imie nazwisko
  Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru póŁnocno wschodniego atlantyku
  Rozporzˇdzenie komisji (WE)
  Decyzja komisji z dnia 19 stycznia 1993 określająca szczegółowe zasady odnoszące się do inspekcji wzrokowej w celu wykrywania pasożytów w produktach rybnych
  Rozporządzenie rady (ewg) nr 1956/88
  Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council
  Directive 98/37/EC
  Dyrektywa komisji
  O stosowaniu w odniesieniu do transgranicznych przelewów bankowych zasad konkurencji ustanowionych przez ke
  Commission Regulation
  Dyrektywa rady 93/6/eec
  Dyrektywa rady 2003/110/WE
  Dyrektywa rady z dnia 5 marca 1962 r
  Decyzja komisji z dnia 16 stycznia 1997 r ustanawiająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa I akwakultury pochodzących z Rosji
  Decyzja komisji z dnia 26 lipca 2000 r przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/we parlamentu Europejskiego I Rady, w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez
  Decyzja komisji z dnia 3 maja 2000 r
  Europejski bank centralny
  Dyrektywa rady z dnia 26 czerwca 1996 r zmieniająca I konsolidująca dyrektywę 85/73/ewg w celu zapewnienia finansowania inspekcji I kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt I niektórych produktów zwierzęcych oraz zmieniająca dyrektywy 90/675/ewg i
  Convention
  Imie nazwisko
  Rozporządzenie rady (WE) nr 1239/98
  Commission decision
  Siódma dyrektywa komisji z dnia 1 marca 1976 r ustanawiająca wspólnotowe metody analizy do celów urzędowej kontroli pasz
  Dyrektywa eec nr 76/308/eec
  Rozporządzenie komisji
  Commission decision
  Dyrektywa rady z dnia 15 lipca 1991 r ustanawiająca warunki zdrowotne dotyczące produkcji I wprowadzania do obrotu żywych małży dwuskorupowych
  Decyzja komisji z dnia 22 lutego 2001 r
  Council Decision
  Dyrektywa rady z dnia 31 marca 1982 r zmieniająca dyrektywę 73/405/ewg w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do metod testowania biodegradacji anionowych substancji powierzchniowo czynnych
  Commission Decision
  Akty prawne, których publikacja jest obowiązkowa
  Rozporządzenie rady
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 2808/98
  Rozporządzenie parlamentu europejskiego I rady (WE) nr 2700/2000
  Załącznik 23
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 1685/2000
  Rozporządzenie rady (WE) nr 210/2003 z dnia lipca 2003 r dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych I finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96
  Obwieszczenie komisji
  Powiadomienie o zastosowaniu przepisów dotyczących zachowania konkurencji w porozumieniach dostępowych w sektorze telekomunikacyjnym -konstrukcja prawna, rynki istotne I zasady podstawowe
  Obwieszczenie komisji
  Council Directive 2003/43/EC
  Numer Celex: 377D0271
  Statystyka śmieci
  Decyzja rady
  Dyrektywa rady nr 98/18/WE
  Decyzja komisji z dnia 24 maja 1996 r
  Akty, których publikacja jest obowiązkowa
  Rozporządzenie rady (ewg)
  Rozporzadzenie rady (WE) Nr 3603/93
  Umowa między Unią Europejską a Rządem Konfederacji Szwajcarskiej reprezentowanym przez Federalny Departament Spraw Zagranicznych w sprawie udziału Szwajcarii w Misji Policyjnej Unii Europejskiej
  Commission Decision
  Commission decision
  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2728/94
  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 parlamentu europejskiego I rady z dnia 18 grudnia 2000 r
  Dyrektywa rady z dnia 27 listopada 1990 r dotycząca zdrowia publicznego I problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na produkcję I wprowadzanie do obrotu mięsa króliczego oraz dziczyzny hodowlanej
  Dyrektywa rady z dnia 23 lipca 1990 r w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących I spółek zależnych różnych Państw Członkowskich
  Dyrektywa 2001/96/we parlamentu europejskiego I rady
  Decyzja europejskiego banku centralnego
  Council Joint Action
  Dyrektywa 2002/88/we parlamentu europejskiego I rady
  Umowa przejściowa
  Commission Regulation
  Dyrektywa rady 93/42/ewg
  Rozporządzenie rady (WE) nr 82/2001
  Directive 2003/105/ec of the european parliament and of the council
  Guideline
  Umowa o partnerstwie
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 1917/2000
  Rozporządzenie rady (WE) nr 332/2002
  Additional protocol to the Agreement between the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Repu
  Rozporządzenie rady
  Commission decision
  Decyzja wspólnego komitetu eog nr 82/97 z dnia 12 listopada 1997 r zmieniająca załącznik VI (zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia eog
  Rozporządzenie rady (WE) nr 1334/2000
  Guideline ecb/2004/1
  Z dnia 29 kwietnia 2004 r określająca podstawowe parametry “hałasu”, “wagonów towarowych” i “zastosowań telematycznych dla przewozów towarowych” Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności określonych w dyrektywie 2001/16/WE
  Rozporządzenie komisji nr 3076/78/ewg
  Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
  Dyrektywa rady 98/57/WE
  Directive 2002/59/ec of the European Parliament and of the Council
  Rozporzadzenie rady
  Rozporządzenie Komisji (ewg) nr 2826/93
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 2343/2002
  Decyzja przedstawicieli rząDÓw państw członkowskich, zebranych w radzie, z dnia 27 lutego 2002 r w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu ewwiS oraz w sprawie funduszu badawczego węgla I stali
  Rozporządzenie rady nr N/N/WE
  Amendment to the Agreement
  Rozporządzenie komisji (WE) Nr 1677/98
  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 parlamentu europejskiego I rady z dnia 29 kwietnia 2004 r ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
  Rozporządzenie komisji (WE, euratom) nr 2342/2002
  Wytyczne europejskiego banku centralnego
  Dyrektywa rady z dnia 22 lipca 1991 r ustanawiająca warunki zdrowotne dotyczące produkcji I wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa
  Commission Directive 2002/35/EC
  Decyzja rady z dnia grudnia 1994 r dotycząca przyjęcia w imieniu Wspólnoty załączników E. I F. do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia I harmonizacji postępowania celnego
  Dyrektywa rady z dnia 26 czerwca 1991 r zmieniająca dyrektywę 70/220/ewg w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań
  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu winem
  Wytyczne europejskiego banku centralnego
  Rozporządzenie rady (WE) nr 2432/2001
  Dyrektywa rady 92/101/ewg z dnia 23 listopada 1992 r zmieniająca dyrektywę 77/91/ewg w sprawie tworzenia spółek akcyjnych oraz utrzymywania I zmian wysokości ich kapitału
  Dyrektywa 96/73/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 16 grudnia 1996 r
  Tekst mający znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  Dyrektywa rady z dnia 10 czerwca 1985 r zmieniająca dyrektywę 69/335/ewg dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału
  Dyrektywa rady nr N/N/WE
  Rozporządzenie rady (WE) nr 150/2003 z dnia 21 stycznia 2003 r zawieszające należności celne przywozowe na niektóre rodzaje broni I sprzętu wojskowego
  Decyzja komisji z dnia 26 lipca 2000 r przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/we parlamentu Europejskiego I Rady, w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 1084/2003
  Porozumienie wewnętrzne
  Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 parlamentu europejskiego I rady z dnia 16 grudnia 2002 r ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
  Tytuł I przepisy ogólne 1-4 tytuł
  Wytyczne europejskiego banku centralnego
  Rozporządzenie rady (WE) nr 2533/98
  Umowa o partnerstwie I wspóŁpracy
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 1282/2001
  Rozporządzenie komisji (EW) Nr 881/2003
  Dyrektywa rady (ewg) nr 91/670
  Directive 2001/108/EC
  Obwieszczenie komisji
  Obwieszczenie komisji
  Deczja europejskiego banku centralnego
  Dyrektywa rady 2003/85/we z dnia 29 września 2003 r w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/ewg I decyzje 89/531/ewg I 91/665/ewg oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/ewg
  Rozporządzenie rady (WE) nr 352/78
  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi wspólnota europejska, zwana dalej „Wspólnotą”
  Decyzja komisji z dnia 24 listopada 1999 r odnosząca się do definicji cech charakterystycznych, listy produktów rolnych, wyjątków od definicji oraz regionów I okręgów
  Numer Celex: 383R1354
  Rozporządzenie komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 24 czerwca 1975 r ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz I wywóz zbóż I ryżu
directory assets near  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu