pr/218
  1. Metody badania podmiotowego
g2/big/2013_07
  Wyzwania rozwojowe Polski 2020
download
  Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D021888-02
  Operacje niezarobkowego transportu lotniczego wykonywane przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym
  D021888/02 załĄcznik VII operacje niezarobkowego transportu lotniczego wykonywane przy użyciu statków powietrznych z napędem silnikowym innych niż skomplikowane statki powietrzne
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D021851-02
  Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1950/2006, które ustanawia, zgodnie z dyrektywą 2001/82/we parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D021893-02
  Annex to sanco 11802-2010 Rev
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D021888-02
  D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury
download/73/21831
  Opis przedmiotu zamówienia I. Podstawowe dane
files/74/150/218/385
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
_pliki/upload
  W sprawie gospodarki kasowej
uploads/images/posts
  Czwartek, 26 grudnia 2013, 16: 32
attachments/article/2218
  Organizatorzy
files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2009
  Dzieci Operacji Kondor
RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/rps/2012/D021888-02
  Dodatek V do załącznika II
sites/default/files/attachments/przetargi
  GłÓwny instytut górnictwa
pol/content/download/33218/186166/file
  Wniosek o dofinansowanie
files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2010
  Bohaterowie wystawy fotograficznej „Patrzeć z nadzieją” Wiktor, 8 lat
assets/doc
  Nota-1 Polityka rachunkowości funduszu
sites/3056/wiadomosci/227218/files
  Zawartość opracowania
templates/images/files/2020
  Przed użyciem sprawdź aktualną wersję na stronie
download/78/12186
  Fps/40/14 Kajetany, dn. 17. 10. 2014 r. Wykonawcy
zalaczniki/2007/08/23
  Rozporządzenie (WE) nr 081/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia lipca 2006 r w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego I uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999
zalaczniki/7218
  Toru wizyjnego I fakowitrektomu
Druki6ka.nsf/0/3CDAE8210218D0BBC12573AF00421E2E/$file
  Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r
~janusz/kkio-2001/Poprawione_oryginaly/Word
  Planowanie I kontrolowanie postępu przedsięwzięć programistycznych w warunkach niepewności w ms project
sites/3082/wiadomosci/221857/files
  Warszawskie przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych
files/74/150/218/594
  Wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu na potrzeby konkursu „Zielone światło!” Warszawa, 2012 r. Poradnik stanowi streszczenie „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki”
uploads/2/1/8/9/21894854
  Regulamin zawodów w walce w bliskim kontakcie w formułach „pierwszy krok” oraz „turniej” /projekt – wilk/ §1
wp-content/uploads/2017/03
  Damian Wąsik, Bogusław Sygit Odpowiedzialność za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia a procedury anestezjologiczne
sciagi/pliki
  Transport wodny morski I śRÓDLĄdowy
pliki_zamowienia/409
  Dzp-pn/22/2018 Załącznik nr 2 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
__data/assets/file/0006/62187
  Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych I częŚĆ ogólna nazwa zamówienia „Remont pokrycia dachowego nad budynkiem nr na terenie spsk 2”
files/74/150/218/385
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
g2/big/2013_07
  Wyzwania rozwojowe Polski 2020
SUE5.nsf/0/1360C59111AB1449C12572180020F8F1/$file
  Unii europejskiej bruksela, 25 października 2006 r. (26. 10)
file/get_new
  SzczegóŁowa specyfikacja wyposażenia pracowni dla mechanika I elektromechanika pojazdów samochodowych oraz elektryka
doceo/document
  Pr cod 1amCom
directory 218  
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu