Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4Pobieranie 151.84 Kb.
Strona7/7
Data14.02.2018
Rozmiar151.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Ocena merytoryczna

 1. Wniosek poprawny pod względem formalnym przekazywany jest do oceny merytorycznej. Celem oceny merytorycznej jest sprawdzenie, czy dany wniosek spełnia kryteria horyzontalne oraz ogólne kryteria merytoryczne.

 2. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o:


Kryteria ogólne merytoryczne – horyzontalne:

Kryteria horyzontalne

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja / wyjaśnienie

Opis znaczenia kryterium

1.

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym.

Ocenie podlega zgodność projektu z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi, w tym:

 • Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
  w oparciu o standard minimum,

 • Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

 • Zasadą zrównoważonego rozwoju,

oraz z prawodawstwem wspólnotowym.

TAK/NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy2.

Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym, w tym przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Ocenie podlega zgodność z prawodawstwem krajowym, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

TAK/NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy3.

Projekt jest zgodny z RPO WP 2014-2020, SZOOP RPO WP 2014-2020 i właściwymi wytycznymi RPO WP 2014-2020.

Ocenie podlega zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych oraz właściwymi wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym czy projekt jest zgodny z RPO WP 2014-2020, SZOOP RPO WP 2014-2020 i właściwymi wytycznymi RPO WP 2014-2020 w zakresie wskazanej w dokumentacji naboru grupy docelowej. oraz czy projekt jest zgodny z RPO WP 2014-2020, SZOOP RPO WP 2014-2020 i właściwymi wytycznymi RPO WP 2014-2020 w zakresie wskazanej w dokumentacji naboru formy wsparcia.

TAK/NIE/

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy4.

Projekt skierowany jest do grup docelowych pochodzących z obszaru województwa podkarpackiego.

Ocenie podlega prawidłowość skierowania wsparcia do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego).

TAK/NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy5.

Zakres finansowy projektu spełnia kryteria kwalifikowalności.

Ocenie podlega zgodność zakresu finansowego projektu z kryteriami kwalifikowalności, w tym w szczególności czy:

 • zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny z kryteriami brzegowymi3 dotyczącymi maksymalnej i minimalnej wartości projektu,

 • zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny z kryteriami brzegowymi dotyczącymi wymaganego wkładu własnego beneficjenta,

 • zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny z kryteriami brzegowymi dotyczącymi maksymalnej wartości zakupionych środków trwałych,

 • zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny z kryteriami brzegowymi dotyczącymi maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych w zakresie cross-financingu,

 • zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny z kryteriami brzegowymi dotyczącymi maksymalnej wartości wydatków związanych z zakupem sprzętu/doposażenia (włączając cross-financing),

 • zakres finansowy wniosku o dofinansowanie jest zgodny z kryteriami brzegowymi dotyczącymi kwot ryczałtowych/stawek jednostkowych.

TAK/NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy6.

„Opis projektu” (pkt. 3.4 wniosku) został sporządzony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Ocenie podlega prawidłowość opisu sporządzonego w pkt. 3.4 wniosku o dofinansowanie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie.

TAK/NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawyKryteria ogólne merytoryczne – zerojedynkowe:

Kryteria ogólne merytoryczne

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja/wyjaśnienie

Opis znaczenia kryterium

1.

Adekwatność doboru, założona wartość docelowa oraz rzetelność sposobu pomiaru wskaźników w odniesieniu do celu szczegółowego/celów

szczegółowych RPO WP 2014

-2020.


Wskazanie zgodności projektu z właściwym celem

szczegółowym /celami szczegółowymi RPO WP 2014-2020

oraz adekwatność doboru, wskazanej wartości docelowej oraz

rzetelności sposobu pomiaru wskaźników


W ramach kryterium weryfikowana będzie:


 • trafność doboru celu głównego projektu i ocena jego wpływu na osiągnięcie celu szczegółowego RPO WP,

 • adekwatność doboru wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego RPO WP

 • rzetelność sposobu ich pomiaru,

 • założona wartość docelowa wskaźników

 • ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (punkt weryfikowany w przypadku projektów, których wartość jest większa lub równa 2 mln PLN).
TAK/NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy2.

Zasadność realizacji projektu w kontekście problemów grupy docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić jego realizacja.

Wskazanie zasadności realizacji projektu, w kontekście problemów grupy docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić realizacja projektu, w tym:

 • zasadność obejmowania grupy docelowej wsparciem,

 • ocena faktycznych potrzeb, problemów i barier, na które napotyka grupa docelowa projektu,

 • sposób rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

TAK/NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy3.

Trafność doboru instrumentów realizacji projektu w kontekście wskazanych problemów grupy docelowej oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu.


Trafność doboru instrumentów realizacji projektu w kontekście wskazanych przez Wnioskodawcę problemów grupy docelowej oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu, w tym w szczególności:

 • trafność doboru instrumentów i planowanych zadań do zidentyfikowanych problemów (w kontekście grupy docelowej, obszaru oraz innych warunków i ograniczeń),

 • adekwatność projektu do problemów, które ma rozwiązać albo złagodzić jego realizacja.

TAK/NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy4.

Adekwatność potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i ew. partnerów do skali i zakresu zaplanowanych w projekcie działań w tym również potencjału do zarządzania projektem oraz doświadczenia wnioskodawcy i ew. partnerów do realizacji przedsięwzięć w obszarze,
w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu.

Oceniana będzie adekwatność potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) do skali i zakresu zaplanowanych w projekcie działań, w tym:

 • adekwatność potencjału wnioskodawcy i partnerów do skali i zakresu planowanych w projekcie działań,

 • adekwatność zaplanowanego systemu zarządzania do założeń projektu,

 • doświadczenie wnioskodawcy i ew. partnerów do realizacji przedsięwzięć w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu.

TAK/NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy5.

Efektywność kosztowa projektu
w kontekście zasadności zaplanowanych w projekcie zadań i niezbędności planowanych wydatków oraz ich kwalifikowalności.

Oceniana będzie efektywność kosztowa projektu, w kontekście zasadności zaplanowanych w projekcie zadań i niezbędności planowanych wydatków oraz ich kwalifikowalności, w tym:

 • efektywność kosztowa projektu w odniesieniu do zaplanowanych w  projekcie rezultatów,

 • zasadność zaplanowanych w projekcie wydatków,

 • prawidłowość sporządzenia budżetu (niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów, racjonalność i efektywność wydatków projektu, poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych – jeśli dotyczy).

TAK/NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy
   1. Termin oceny merytorycznej


 1. Ocena merytoryczna jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zarejestrowania wniosku w SL 2014 (wniosek poprawny formalnie jest rejestrowany w SL 2014 do 7 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej). Za termin zakończenia oceny merytorycznej uznaje się termin zatwierdzenia kart oceny merytorycznej.

 2. W procesie oceny merytorycznej wymagany będzie udział eksperta w celu wydania opinii/rekomendacji o projekcie.

 3. W przypadku pozytywnej oceny wniosku w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od zakończenia oceny merytorycznej IP przekazuje Wnioskodawcy informację o wynikach oceny.

 4. W przypadku negatywnej oceny wniosku w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od zakończenia oceny merytorycznej IP przekazuje Wnioskodawcy pisemną informację o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wyniku oceny każdego niespełnionego kryterium horyzontalnego i każdego niespełnionego kryterium zerojedynkowego. Wniosek jest poprawiany lub uzupełniany i składany przez Wnioskodawcę w terminie wyznaczonym przez IP.

 5. Poprawy we wniosku lub uzupełnienia wniosku rzutujące na spełnianie kryteriów horyzontalnych lub kryteriów zerojedynkowych mogą polegać jedynie na tym,
  że projekt będzie spełniał większą liczbę kryteriów lub będzie je spełniał
  w większym stopniu.

 6. Nowa wersja wniosku o dofinansowanie podlega ponownej ocenie merytorycznej w terminie nie późniejszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i dokonywana jest na zasadach analogicznych jak przy pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie.

 7. W terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od zakończenia oceny merytorycznej projektu, który został wybrany do dofinansowania IP zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich (o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego4) informację o projekcie wybranym do dofinansowania.
 1. Wzory załączników


Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020;

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020;Załącznik 3 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż dopuszczone w procesie korekty/uzupełniania wniosku na etapie oceny formalnej/merytorycznej;1 Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 tzw. rozporządzenie ogólne

3 Jeśli zostały określone w SZOOP RPO WP 2014-2020 lub dokumentacji naboru.

4Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320z późn. zm.)


Nabór jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPobieranie 151.84 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna