Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4Pobieranie 151.84 Kb.
Strona5/7
Data14.02.2018
Rozmiar151.84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Cross-financing i środki trwałe

 1. Zgodnie z zapisami SzOOP w ramach Poddziałania 9.6.2 nie przewiduje się wydatków na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu.
  1. Okres kwalifikowania wydatków

   1. Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 roku.
    W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego.

   2. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

   3. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest
    w dokumencie równoważnym umowie o dofinansowanie/decyzji/porozumieniu, przy czym okres ten nie może wykraczać poza daty graniczne określone w pkt 2.10.1 – 2.10.2.

   4. Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w dokumencie równoważnym umowie o dofinansowanie/decyzji/ porozumieniu, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione
    we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone
    w Wytycznych.
  1. Wydatki niekwalifikowalne

   1. Wydatkiem niekwalifikowalnym jest każdy wydatek lub koszt poniesiony, który nie spełnia warunków określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

   2. Do katalogu wydatków niekwalifikowalnych należą między innymi:

 1. prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;

 2. odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie odsetek; lub na dotacje na opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele;

 3. koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji;

 4. kary i grzywny;

 5. świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);

 6. rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi;

 7. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);

 8. wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych;

 9. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.
  z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);

 10. zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych w ramach Celu Tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem
  i wszelką dyskryminacją
  , poniesionych zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

 11. transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość 15000 euro przeliczonych na PLN bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 584 z późn. zm.);

 12. wydatki związane z czynnością techniczną polegającą na wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie projektu;

 13. wydatki związane z zakupem nieruchomości i infrastruktury oraz
  z dostosowaniem lub adaptacją budynków i pomieszczeń, za wyjątkiem wydatków ponoszonych jako cross-financing.
  1. Zlecanie usług merytorycznych

   1. Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, niebędącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. Taką usługą nie jest, np. zakup pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych , angażowanie personelu projektu.

   2. Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu, zatwierdzonym przez IP.

   3. Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej należy udokumentować zgodnie
    z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac, itp.

   4. Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
  1. Reguła proporcjonalności

   1. Projekt rozliczany jest na etapie końcowego wniosku o płatność pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”.

   2. Zgodnie z regułą proporcjonalności:


 1. w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020, IP może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne,

 2. w przypadku nieosiągnięcia celu projektu, IP może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne; wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celu projektu; wydatki niekwalifikowalne obejmują wydatki związane z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte i kosztów pośrednich.
   1. Reguła proporcjonalności weryfikowana jest przez IP według stanu na zakończenie realizacji projektu na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność.

   2. IP może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków podlegających tej regule, jeśli Beneficjent o to wnioskuje
    i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu, lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.


  1. Pobieranie 151.84 Kb.

   Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna