Decyzja radyPobieranie 29.5 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar29.5 Kb.

DECYZJA RADY
z dnia 22 września 1997 r.
w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty, poprawki do Konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Konwencji bazylejskiej), ustanowionej w decyzji III/1 Konferencji Stron
(97/640/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 130s ust. 1, wraz z art. 228 ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 3 akapit pierwszy,
uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego2,
a także mając na uwadze, co następuje:
decyzją 93/98/EWG3 Wspólnota zatwierdziła Konwencję o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, powszechnie znaną jako Konwencja bazylejska, i stała się pełnoprawną Stroną Konwencji dnia 7 maja 1994 r.;
na mocy decyzji Rady z dnia 22 czerwca 1995 r., Komisja uczestniczyła w imieniu Wspólnoty w konsultacjach z przedstawicielami Państw Członkowskich, w negocjacjach toczonych w kontekście trzeciego posiedzenia Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej, w celu dokonania poprawek w Konwencji zgodnie z decyzją II/12 Konferencji Stron; na podstawie tej decyzji miał niezwłocznie zostać zakazany wywóz odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do ostatecznego usunięcia z krajów OECD do krajów nienależących do OECD, a wywóz odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do operacji odzysku miał być wstrzymany do dnia 31 grudnia 1997 r. i po tej dacie zakazany;
w wyniku tych negocjacji, w dniu 22 września 1995 r., Konferencja Stron przyjęła decyzję III/1, wprowadzając do Konwencji nowy ust. 7a w preambule, nowy art. 4A i nowy załącznik VII do Konwencji; decyzja III/1 zmierza do wprowadzenia niezwłocznego zakazu wywozu odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do ostatecznego usunięcia, przez Strony wymienione w załączniku VII, do państw w nim niewymienionych oraz do wstrzymania do dnia 31 grudnia 1997 r. wywozu odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do operacji odzysku przez Strony wymienione w załączniku VII do państw w nim niewymienionych;
prawodawstwo wspólnotowe w sprawie wysyłki odpadów zostało odpowiednio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 120/97 z dnia 20 stycznia 1997 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar4;
na podstawie art. 17 Konwencji, poprawka do Konwencji bazylejskiej jest otwarta do ratyfikacji, zatwierdzenia, formalnego potwierdzenia lub przyjęcia; poprawka wejdzie w życie między Stronami, które ją przyjęły, 90 dnia po otrzymaniu przez depozytariusza dokumentów ratyfikacyjnych, zatwierdzenia, formalnego potwierdzenia lub przyjęcia od co najmniej trzech czwartych Stron, które przyjęły poprawkę,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Poprawka do Konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, ustanowiona w decyzji III/1 przyjętej przez Konferencję Stron dnia 22 września 1995 r., zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.


Tekst poprawki załączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej do złożenia, w imieniu Wspólnoty, dokumentu zatwierdzenia Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych, jak przewidziano w art. 17 Konwencji.Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 22 września 1997 r.W imieniu Rady

F. BODEN
PrzewodniczącyZAŁĄCZNIK
POPRAWKA DO KONWENCJI BAZYLEJSKIEJ O KONTROLI TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA I USUWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH


Nowy motyw w preambule ustęp 7a:
Uznając, że transgraniczne przemieszczanie odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza do krajów rozwijających się, niesie ze sobą wysokie ryzyko niespełnienia zasad bezpiecznego dla środowiska gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, wymaganych przez niniejszą Konwencję;
Nowy artykuł 4A:
1.  Każda Strona wymieniona w załączniku VII zakazuje wszelkiego rodzaju transgranicznych przemieszczeń odpadów niebezpiecznych, przeznaczonych do dalszych operacji zgodnie z załącznikiem IV A, do państw niewymienionych w załączniku VII.
2.  Każda Strona wymieniona w załączniku VII wstrzymuje z dniem 31 grudnia 1997 roku oraz wprowadza od tego dnia odpowiedni zakaz wszelkich transgranicznych przemieszczeń odpadów niebezpiecznych zgodnie z artykułem 1 ustęp 1 litera a) Konwencji, przeznaczonych do dalszych operacji zgodnie z załącznikiem IV B, do państw niewymienionych w załączniku VII. Przemieszczenia transgraniczne nie są zakazane w przypadku, kiedy przedmiotowe odpady nie będą scharakteryzowane jako niebezpieczne zgodnie z postanowieniami Konwencji.
Nowy załącznik VII
Strony i inne państwa, które są członkami OECD, WE oraz Liechtenstein.


1 Dz.U. C 197 z 27.6.1997, str. 12.

2 Opinia wydana dnia 16 września 1997 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

3 Dz.U. L 39 z 16.2.1993, str. 1.

4 Dz.U. L 22 z 24.1.1997, str. 14.


Pobieranie 29.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna