Dawna sekcja czwartaPobieranie 1.07 Mb.
Strona1/36
Data31.10.2017
Rozmiar1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


© Copyright for the Polish translation by Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warsaw 2015
© Właścicielem praw autorskich do tłumaczenia na język polski jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015

DAWNA SEKCJA CZWARTA
SPRAWA HUSAYN (ABU ZUBAYDAH)

przeciwko POLSCE
(Skarga nr 7511/13)

WYROK


STRASBURG
24 lipca 2014 r.

OSTATECZNY
16 lutego 2015 r.

Wyrok ten stał się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi w art. 44 § 2 Konwencji. Może podlegać zmianom redakcyjnym.

POSTĘPOWANIE 1

Section I.1A. Postępowanie pisemne i ustne 1

Section I.2B. Brak przedstawienia przez Rząd RP w niniejszej sprawie oraz w sprawie Al. Nashiri informacji i dokumentacji dowodowej 4

FAKTY 12


Article II.I. DOWODY PRZED TRYBUNAŁEM 12

Article III.II. WPROWADZENIE DO SPRAWY 13

Section III.1A. Tzw. Program dla szczególnie ważnych więźniów 13

1. Ustanowienie Programu HVD 14

2. Zaawansowane techniki przesłuchań 15

3. Standardowe procedury i traktowanie „Szczególnie Ważnych Więźniów” przetrzymywanych przez CIA (łączone stosowanie różnych technik przesłuchań) 18

4. Warunki osadzenia w ośrodkach zamkniętych CIA 26

5. Zakończenie Programu HVD 27

Section III.2B. Rola firmy Jeppesen 27

Section III.3C. Komisje wojskowe 28

1. Rozkaz wojskowy z dnia 13 listopada 2001 r. 28

2. Rozkaz Komisji Wojskowej nr 1 29

3. Ustawa o komisjach wojskowych z 2006 roku i Ustawa o komisjach wojskowych z 2009 roku 32

Section III.4E. Przegląd Senatu USA działań podjętych przez CIA w ramach Programu HVD w latach 2001-2009 32

Article IV.III. SZCZEGÓŁOWE OKOLICZNOŚCI SPRAWY 34

Section IV.1A. Ograniczenie skarżącemu możliwości kontaktów ze światem zewnętrznym 34

Section IV.2B. Pojmanie skarżącego w Pakistanie, a następnie jego przetrzymanie w Tajlandii (od dnia 27 marca2002 r. do dnia 4 grudnia 2002 r.) 35

B. Transfer do Polski i przetrzymywanie w „czarnej dziurze” w Starych Kiejkutach (od dnia 4/5 grudnia 2002 r. do dnia 22 września 2003 r.) 37

1. Transfer (4-5 grudnia 2002 r.) 37

2. Zatrzymanie i niewłaściwe traktowanie (5 grudnia 2002 r. – 22 września 2003 r.) 38

D. Transfer z Polski w dniu 22 września 2003 r. 46

Section IV.3E. Kolejne transfery skarżącego podczas przetrzymywania przez CIA (od 22 września 2003 r. do września 2006 r.) 47

Section IV.4F. Dalsze przetrzymywanie skarżącego w więzieniu w Guantánamo 48

Section IV.5G. Śledztwo parlamentarne w Polsce 49

2. Przedstawione przez organizacje międzynarodowe opinie dotyczące śledztwa 49

Section IV.6H. Śledztwo w postępowaniu karnym w Polsce 49

1. Informacje na piśmie i ustne przekazane przez polski Rząd w niniejszej sprawie i w sprawie Al Nashiri przeciwko Polsce 50

2. Fakty dostarczone w niniejszej sprawie przez skarżącego i uzupełnione przez fakty związane ze sprawą Al Nashiri przeciwko Polsce oraz niektóre materiały publicznie dostępne 52

3. Opinie organizacji międzynarodowych na temat śledztwa 61

IV. WŁAŚCIWE PRAWO KRAJOWE 62

A. Kodeks karny 62

1. Jurysdykcja terytorialna 62

2. Przestępstwo przekroczenia uprawnień 63

3. Zarzut przedawnienia 63

4. Ochrona poufności śledztwa (przestępstwo rozpowszechnienia informacji o śledztwie) 64

B. Kodeks postępowania karnego 64

1. Ściganie przestępstw 64

2. Materiały niejawne 64

C. Ustawy dotyczące informacji niejawnych i powiązane rozporządzenia 65

1. Ustawy dotyczące informacji niejawnych 65

2. Rozporządzenie z 2012 roku 66

D. Ustawa o agencjach wywiadu 67

V. WŁAŚCIWE PRAWO MIĘDZYNARODOWE 70

A. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów 70

B. Komisja Prawa Międzynarodowego, 2001 Artykuły o odpowiedzialności państw za czyny międzynarodowo bezprawne 70

C. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 71

D. Konwencja NZ w sprawie zakazu stosowania tortur 71

E. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 60/147 72

VI. WYBRANE PUBLICZNE ŹRÓDŁA DOTYCZĄCE OGÓLNEJ WIEDZY NA TEMAT PROGRAMU HVD ORAZ PRZEDSTAWIENIE OBAW DOTYCZĄCYCH RZEKOMEGO ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W OŚRODKACH PRZETRZYMYWANIA PROWADZONYCH PRZEZ USA PO 11 WRZEŚNIA 2001 R. 72

A. Organizacja Narodów Zjednoczonych 73

1. Oświadczenie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka na temat więzienia talibów i członków Al-Kaidy w amerykańskiej bazie w Guantánamo na Kubie, 16 stycznia 2002 roku 73

2. Oświadczenie Międzynarodowej Rady Rehabilitacji Ofiar Tortur 73

3. Grupa robocza NZ ds. Arbitralnych Aresztowań, Opinia Nr 29/2006, Pan Ibn al-Shaykh al-Libi i 25 innych osób przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej, ONZ Dok. A/HRC/4/40/Zał.1 przy 103 (2006) 73

B. Inne organizacje międzynarodowe 74

1. Amnesty International, Memorandum do Rządu USA dot. praw osób przetrzymywanych przez USA w Afganistanie i Guantánamo, kwiecień 2002 74

2. Human Rights Watch, „Stany Zjednoczone, Domniemanie winy: Łamanie praw człowieka w przypadku osób zatrzymanych po 11 września 2001”, Tom 14, Nr 4 (G), sierpień 2002 74

3. Human Rights Watch, „Stany Zjednoczone: Raporty w sprawie tortur osób podejrzanych o związki z Al-Ka’idą”, 26 grudnia 2002 74

4. Międzynarodowa Helsińska Federacja na rzecz Praw Człowieka, „Środki przeciwko terroryzmowi, bezpieczeństwo i prawa człowieka: Rozwój w Europie, Azji Środkowej i Ameryce Północnej po 11 września 2001”, Raport, kwiecień 2003 75

5. Raport Amnesty International z 2003 roku – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 28 maja 2003 75

6. Amnesty International, „Bezprawne przetrzymywane w Zatoce Guantánamo sześciu osób z Bośni i Hercegowiny”, 29 maja 2003 75

7. Amnesty International, „Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zagrożenie przed złymi praktykami: Podważenie standardów międzynarodowych poprzez dalsze stosowanie zatrzymań w ramach „wojny z terrorem”, 18 sierpnia 2003 76

8. Amnesty International, „Osadzenie incommunicado/Obawa przed niewłaściwym traktowaniem”, 20 sierpnia 2003 76

9. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Stany Zjednoczone: Prezes ICRC zaleca postęp w sprawie przetrzymywania, komunikat prasowy 04/03, 16 stycznia 2004 76

10. Human Rights Watch - Oświadczenie z dnia 6 listopada 2005 r. nt. Tajnych Ośrodków Przetrzymywania USA 76

11. Human Rights Watch – Wykaz więźniów widm prawdopodobnie przetrzymywanych przez CIA z dnia 30 listopada 2005 roku 78

C. Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1340 (2003) o prawach osób przetrzymywanych przez Stany Zjednoczone w Afganistanie lub w Guantánamo, 26 czerwca 2003 80

D. Doniesienia i artykuły prasowe 81

1. Media międzynarodowe 81

2. Polskie media 85

3. Rozmowa z Panem A. Kwaśniewskim, byłym Prezydentem RP 85

VII. MIĘDZYNARODOWE ŚLEDZTWA DOTYCZĄCE DOKONYWANYCH PRZEZ CIA W EUROPIE, W TYM W POLSCE, TAJNYCH ZATRZYMAŃ I WYDAŃ OSÓB PODEJRZANYCH O TERRORYZM 86

A. Rada Europy 86

1. Procedura przewidziana w Artykule 52 Konwencji 86

2.Dochodzenie Zgromadzenia Parlamentarnego - Śledztwo Marty'ego 87

B. Parlament Europejski 100

1. Śledztwo Favy 100

2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2007 roku 104

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2011 roku 107

4. Raport Flautre oraz Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2012 roku 107

5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2013 roku 108

C. Raport ICRC z 2007 roku 109

D. Organizacja Narodów Zjednoczonych 114

1. Wspólne Badanie ONZ z 2010 roku 114

2. Uwagi Komitetu Praw Człowieka ONZ z 2010 roku 117

E. Raport CHRGJ 117

VIII. INNA DOKUMENTACJA DOWODOWA PRZEDŁOŻONA TRYBUNAŁOWI 121

A. Pismo polskiej Straży Granicznej z dnia 23 lipca 2010 roku 121

B. Transkrypt TDIP „Wymiany poglądów z [M.P.], byłą dyrektor lotniska Szczytno/Szymany w Polsce” 122

C. Oświadczenie pod przysięga złożone Trybunałowi przez senatora Piniora w sprawie Husayn (Abu Zubaydah) 126

IX. WYCIĄGI Z ZEZNAŃ BIEGŁYCH I ŚWIADKÓW PRZESŁUCHANYCH PRZEZ TRYBUNAŁ 128

A. Pan Fava 128

B. Prezentacja senatora Marty'ego i Pana J.G.S. „Istota dostępnych dowodów, w tym danych lotu, w odniesieniu do Polski w sprawach Al Nashiriego i Abu Zubaydah” 133

C. Senator Marty 139

D. Pan J.G.S. 141

E. Senator Pinior 144

PRAWO 147

I. ZARZUT PRZEDWSTĘPNY RZĄDU W SPRAWIE NIEWYCZERPANIA KRAJOWYCH ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH 147

A. Argumenty stron 147

1. Rząd 147

2. Skarżący 148

B. Ocena Trybunału 148

II. PRZESTRZEGANIE PRZEZ POLSKĘ ARTYKUŁU 38 KONWENCJI 149

A. Stanowiska stron 149

1. Rząd 149

2. Skarżący 152

B. Ocena Trybunału 153

1. Zastosowanie zasad wynikających z orzecznictwa Trybunału 153

2. Zastosowanie powyższych zasad w niniejszej sprawie 155

III. USTALENIE PRZEZ TRYBUNAŁ STANU FAKTYCZNEGO I OCENA MATERIAŁU DOWODOWEGO 160

A. Stanowiska stron odnośnie faktów i dowodów 160

1. Rząd 160

2. Skarżący 161

B. Stanowiska Amnesty International (AI) oraz Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ) na temat publicznej wiedzy o praktykach USA wobec schwytanych osób podejrzanych o terroryzm 165

C. Konkluzja Trybunału odnośnie braku sporu co do faktów i dowodów 167

D. Ocena faktów i dowodów przez Trybunał 167

1. Odpowiednie zasady wynikające z orzecznictwa Trybunału 167

2. Wstępne rozważania dotyczące oceny faktów i dowodów w niniejszej sprawie 169

3. Ocena faktów i dowodów w związku z zarzutami skarżącego dotyczącymi jego przewiezienia do Polski, tajnego przetrzymywania w Polsce i jego wywiezienia z terytorium Polski 170

4. Ocena faktów i dowodów związanych z rzekomą wiedzą i udziałem Polski w Programie CIA dotyczącym HVD 178

5. Wnioski Trybunału dotyczące rzekomej wiedzy i udziału Polski w Programie CIA dotyczącego HVD 185

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA PODSTAWIE KONWENCJI ZA WSPÓŁUDZIAŁ W PROGRAMIE HVD 188

A. Oświadczenia stron 188

1. Rząd 188

2. Skarżący 188

B. Obowiązujące ogólne zasady wynikające z orzecznictwa Trybunału 188

1. Odnośnie do odpowiedzialności Państwa za traktowanie i przetrzymywanie na jego terytorium skarżącego przez zagranicznych funkcjonariuszy 189

2. Odnośnie do odpowiedzialności Państwa związanej z wydaleniem skarżącego z jego terytorium 189

3. Konkluzja 191

V. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁU 3 KONWENCJI 191

A. Proceduralny aspekt artykułu 3 192

1. Oświadczenia stron 192

2. Interwencja stron trzecich – uwagi AI/ICJ do obowiązku badania rażących naruszeń praw człowieka 195

3. Ocena Trybunału 197

B. Aspekt materialny artykułu 3 202

1. Oświadczenia stron 202

2. Ocena Trybunału 204

VI. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁU 5 KONWENCJI 212

A. Stanowiska stron 213

1 Rząd 213

2. Skarżący 213

B. Ocena Trybunału 214

1. Dopuszczalność 214

VII. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁU 8 KONWENCJI 216

A. Stanowiska stron 217

1. Rząd 217

2. Skarżący 217

B. Ocena Trybunału 218

1. Dopuszczalność 218

2. Meritum 218

VIII. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁU 13 W POWIĄZANIU Z ARTYKUŁEM 3, 5 i 8 KONWENCJI 219

A. Stanowiska stron 219

B. Ocena Trybunału 219

1. Dopuszczalność 219

2. Meritum 219

IX. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁU 6 § 1 KONWENCJI 221

A. Stanowiska stron 221

1. Rząd 221

2. Skarżący 221

B. Ocena Trybunału 222

1. Dopuszczalność 222

2. Meritum 222

X. ZASTOSOWANIE ARTYKUŁU 41 KONWENCJI 226

A. Szkoda 226

B. Koszty i wydatki 228

C. Odsetki za zwłokę 228

Z TYCH WZGLĘDÓW, TRYBUNAŁ, JEDNOGŁOŚNIE, 228
W sprawie Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce,

Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta Sekcja) zasiadając jako Izba w składzie:

Ineta Ziemele, Przewodnicząca,

Päivi Hirvelä,

George Nicolaou,

Ledi Bianku,

Zdravka Kalaydjieva,

Vincent A. De Gaetano,

Krzysztof Wojtyczek, sędziowie,

oraz Françoise Elens-Passos, Kanclerz Sekcji,

obradując na posiedzeniu niejawnym w dniach 2 i 3 grudnia 2013 r. oraz 8 lipca 2014 r.,

wydaje następujący wyrok, który został przyjęty w ostatniej z wyżej wymienionych dat.

POSTĘPOWANIE    1. Pobieranie 1.07 Mb.

      Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna