Data: 3 lutego 2006rPobieranie 269.52 Kb.
Strona1/7
Data12.02.2020
Rozmiar269.52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Raport 64/2007: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 27 kwietnia 2007r.
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. postanowił przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku, zwołanemu na dzień 27 kwietnia 2007r., następujące projekty uchwał:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna


w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad .......................................................................................................................................................

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna


w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie .......................................................................................................................................................

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna


w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 68 z dnia 5 kwietnia 2007r.
Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

w sprawie

integracji Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank Pekao S.A.”) z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie („Bank BPH S.A.”), realizowanej w drodze podziału Banku BPH S.A. przez przeniesienie części majątku Banku BPH S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Bank Pekao S.A.

Na podstawie art. 541 § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 pkt 8, 9, 12 i § 28 ust. 3 Statutu Banku Pekao S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:


§ 1.
 1. Walne Zgromadzenie postanawia o przeprowadzeniu integracji Banku Pekao S.A. z Bankiem BPH S.A., realizowanej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. w drodze podziału Banku BPH S.A. przez przeniesienie części majątku Banku BPH S.A. na Bank Pekao S.A. w zamian za akcje Banku Pekao S.A., które obejmą akcjonariusze Banku BPH S.A. („Podział przez Wydzielenie”).

 2. Podział przez Wydzielenie zostaje dokonany na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału, uzgodnionym przez Bank Pekao S.A. i Bank BPH S.A. w dniu 15 listopada 2006 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 239 z dnia 8 grudnia 2006 r. („Plan Podziału”).

 3. Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału.


§ 2.

 1. W zamian za przenoszoną na Bank Pekao S.A. część majątku Banku BPH S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, akcjonariusze Banku BPH S.A. obejmą akcje Banku Pekao S.A. serii I, zwykłe, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, wyemitowane w związku z integracją Banku Pekao S.A. z Bankiem BPH S.A. realizowaną w trybie Podziału przez Wydzielenie („Akcje Emisji Podziałowej”), przy zachowaniu stosunku 1 : 3,3 (jeden do trzy i trzy dziesiąte) („Stosunek Przydziału Akcji”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Banku BPH S.A. akcjonariusz Banku BPH S.A. otrzyma 3,3 (trzy i trzy dziesiąte) Akcji Emisji Podziałowej, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Banku BPH S.A.

 2. Akcje Emisji Podziałowej zostaną przydzielone akcjonariuszom Banku BPH S.A. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”), zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale, według stanu posiadania akcji Banku BPH S.A. w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”). Dzień Referencyjny zostanie wskazany zgodnie z odpowiednimi regulacjami przez Zarząd Banku Pekao S.A.

 3. W przypadku, gdy iloczyn posiadanej przez akcjonariusza na rachunku papierów wartościowych liczby akcji Banku BPH S.A. i liczby 3,3 nie będzie stanowił liczby całkowitej, liczba Akcji Emisji Podziałowej wydanych akcjonariuszowi zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a za niewydaną ułamkową część Akcji Emisji Podziałowej akcjonariusz otrzyma od Banku Pekao S.A. dopłatę gotówkową obliczoną według wzoru wskazanego w Planie Podziału.

 4. Wysokość dopłat gotówkowych zostanie ustalona w oparciu o wartość jednej Akcji Emisji Podziałowej równą średniej cenie rynkowej akcji Banku Pekao S.A. z okresu 30 (trzydziestu) kolejnych dni notowań poprzedzających Dzień Referencyjny; za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu.

 5. Łączna kwota dopłat nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych Akcji Emisji Podziałowej, określonej według oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do Planu Podziału.

 6. Dopłaty gotówkowe, wypłacane na zasadach określonych w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z kapitału zapasowego Banku Pekao S.A.


§ 3.

 1. W związku z integracją Banku Pekao S.A. z Bankiem BPH S.A., realizowaną w trybie Podziału przez Wydzielenie, podwyższa się kapitał zakładowy Banku Pekao S.A. o kwotę 94.763.559 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) złotych, to jest do kwoty 261.866.657 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) złotych, przez emisję w drodze oferty publicznej 94.763.559 (dziewięćdziesięciu czterech milionów siedmiuset sześćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przydzielenia Akcji Emisji Podziałowej akcjonariuszom Banku BPH S.A., którzy z dniem wydzielenia staną się również akcjonariuszami Banku Pekao S.A. 2. Pobieranie 269.52 Kb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna