Łódź, styczeń 012r. I. Wstęp II. Informacje ogólnePobieranie 0.61 Mb.
Strona8/8
Data28.10.2017
Rozmiar0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Biblioteka.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi prowadzi bibliotekę o charakterze naukowym. Jest ona podstawowym warsztatem pracy każdego pracownika. Zgromadzony w bibliotece księgozbiór dotyczy szerokiego wachlarza problematyki historycznej i społecznej, którą zajmuje się Muzeum. Na bieżąco dążymy do tego, by w jej zasobach znalazły się niezbędne pozycje i aktualności wydawnicze, które ułatwią i usprawnią pracę na każdym stanowisku. Na koniec grudnia 2011r. stan posiadania biblioteki wynosił 18,135 pozycji książkowych, którym nadano numery inwentarzowe i numery scurrens – co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza przyrost o 162 pozycji - dotyczy to stanu przed przeprowadzeniem scontrum bibliotecznego ,przewidzianego na rok 2012.

W roku 2011 zakupiono 79 pozycje książkowe za łączną sumę 4 tysięcy ,638 zł i dziewięćdziesięciu czterech groszy i pozyskano 83 pozycje z darów i wymiany międzybibliotecznej- wycenionych umownie po 1 zł.-co daje w sumie wartość 83 zł. W sumie wartość nabytków i darów wynosi 47211,91 zł. Z tego przekazano do księgozbioru na Gdańskiej 49 pozycji, do zbiorów na Radogoszczu 96 pozycji, na Stację Radegast-17 pozycji książkowych. Ponadto zbiór biblioteczny zawiera 281 pozycje wydzielone w dziale wydawnictw II obiegu bez numerów inwentarzowych oraz 1.597 zarejestrowanych egzemplarzy czasopism i miesięczników.

Biblioteka składa się z trzech działów i 14 poddziałów. Pierwszy-zawierający pozycje od pisanych dziejów starożytnych, poprzez średniowiecze, po historię nowożytną i współczesną do dnia dzisiejszego oraz dział kaset i płyt DVD. Dział ten mieści się w siedzibie głównej Muzeum, przy ul. Gdańskiej 13. Dział drugi znajduje się w Oddziale Radogoszcz, przy ul. Zgierskiej 147. W dziale tym zgromadzone są zbiory traktujące o I i II wojnie światowej. Znajdują się tam również pozycje dotyczące pracy przymusowej, wysiedleń, obozów hitlerowskich oraz sowieckich gułagów, wspomnienia tych wydarzeń, a także roczniki łódzkich pism codziennych 1945 do 1999 roku włącznie. W Oddziale Muzeum-Stacja Radegast -gromadzone są pozycje poświęcone Gettu Łódzkiemu, eksterminacji Romów oraz opracowania traktujące ogólnie o losie mniejszości narodowych w okresie okupacji i czasach PRL-u.

Księgozbiór służy pracownikom merytorycznym Muzeum do przeprowadzania kwerend wystawienniczych i jest pomocny przy pracy naukowo – wystawienniczej. Udostępniany jest w formie wypożyczeń (zgodnie z regulaminem bibliotecznym). Wybrane pozycje udostępniane są osobom zainteresowanym na miejscu. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać osoby z zewnątrz (na miejscu), bądź za zgodą Dyrektora Muzeum mogą założyć kartę biblioteczną i wypożyczać wybrane pozycje na zewnątrz. Dotyczy to także oddziału Radogoszcz i Stacji Radegast.W roku 2011 stan zasobów bibliotecznych przedstawiał się następująco:

- czytelnicy indywidualni na miejscu wypożyczyli 289 pozycji książkowych i


miesięczników

- czytelnicy indywidualni z zewnątrz wypożyczyli 23 pozycji książkowych i 7


miesięczników, z tego 7 pozycji z biblioteki Oddziału Radogoszcz oraz 12 pozycji
ze zbiorów specjalnych (płyty DVD, kopie materiałów oryginalnych, taśmy
magnetofonowe, wydawnictwa II obiegu).

W 2011roku kontynuowano również współpracę z Pracownią Konserwacji Papieru i Druków Zwartych, w której dokonano naprawy i konserwacji 4 pozycji z księgozbioru biblioteki na Radogoszczu traktujących o Okupacji w Łodzi- ."Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodzi" M. Cygańskiego, "W cieniu krematorium" F. Stryja i dwóch egzemplarzy wspomnień -"Pamiętnik znaleziony w piekle"- pozycji należących do najczęściej wykorzystywanych w pracy merytorycznej Działu Historycznego.

Ponadto w 2011 roku wykonano następujące prace związane z działalnością biblioteki MTN:


 1. Przygotowanie materiałów do scontrum bibliotecznego. Pozyskanie materiałów informacyjnych i kart inwentarzowych z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

 2. Opracowanie wykazu braków bezwzględnych na kartach inwentarzowych od 1968 r. do 2011.

 3. Przeprowadzono związane z tzw. "melioracją zbiorów bibliotecznych" ,zmiany w strukturze biblioteki fachowej MTN. Wydzielono poddziały- "Miasta Polski", "Józef Piłsudski i jego czasy", "Historiografia". Zmieniono układ działowy przystosowując go do potrzeb pracowników merytorycznych placówki. 1. Działalność administracyjno – gospodarcza.

W funkcjonowaniu Muzeum i realizacji jego zadań statutowych ważną rolę spełnia działalność administracyjno – gospodarcza. Bieżące zabezpieczenie obiektów muzealnych, realizacja wystaw, remonty, naprawy, bhp to najważniejsze płaszczyzny pracy w tym zakresie. Spośród nich należy wymienić modernizacje instalacji PPOŻ w obiektach Gdańska 13 i Zgierska 147, wykonanie remontów pomieszczeń muzealnych i cały szereg innych zadań, które zostały opisane poniżej.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, wydanymi przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w Warszawie, przygotowano (Dariusz Majchrzak pod kierunkiem Mieczysława Góry) i wprowadzono w życie następujące instrukcje:

- Instrukcję określającą sposób zarządzania i użytkowania systemu informatycznego oraz w szczególności baz danych osobowych w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.


- Instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych dla koordynatora działań w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
- Instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych dla odpowiedzialnego za rejon (Oddział) w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
- Instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych dla pracowników w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
- INSTRUKCJĘ EWIDENCJONOWANIA, PRZECHOWYWANIA I PRZENOSZENIA OBIEKTÓW MUZEALNYCH W Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
- INSTRUKCJĘ W SPRAWIE ZABEZPIECZENIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH
DANE OSOBOWE MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI
oraz następujące regulaminy:
- REGULAMIN PRACY POMOCY MUZEALNYCH

w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi


- REGULAMIN ZWIEDZANIA

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

przy ul. Gdańskiej 13
- REGULAMIN ZWIEDZANIA

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Oddział Martyrologii Radogoszcz
- REGULAMIN ZWIEDZANIA

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Oddział Stacja Radegast

- ZASADY POSTĘPOWANIA POMOCY MUZEALNYCH


W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH

Wyżej wymienione instrukcje i regulaminy wdrożono poprzez szkolenia pracowników Muzeum.1. Siedziba Muzeum przy ul. Gdańskiej 13
1. Prace remontowo – modernizacyjne instalacji PPOŻ zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, wykonano w miesiącu listopadzie 2011 r. przez firmę TELVID (jedyne zgłoszenie), wyłonioną w wyniku przetargu.
2. W celu poprawienia estetyki i polepszenia funkcjonalności przeprowadzono remont sekretariatu przez firmę remontowo budowlaną IN PLUS Jacek Juńczyk

z Łodzi, w miesiącu październiku 2011 r. oraz doposażono w meble wykonane przez firmę PRESTIGE z Łodzi. Zakupiono także, nowoczesny sprzęt – kserograf w firmie KANOFAX z Łodzi.


3. Nadzorowano na bieżąco pracę kotłowni gazowej i dwóch olejowych przez specjalistyczną firmę EL-PROJ z Łodzi. Latem, po zakończeniu okresu grzewczego wykonała ona również ich przegląd techniczny.
4. Zabezpieczono całoroczny zakup oleju opałowego w firmie KWIATKOWSKI

z Ozorkowa. Zwycięzcę wyłoniono w wyniku przeprowadzonego przetargu.


5. Przeprowadzono kontrolę i dokonano uzupełnień w księgach inwentarzowych mienia ruchomego wraz z wypełnianiem kart ewidencyjnych.
6. Podjęto kroki zmierzające do oszczędności w zakresie materiałów biurowych oraz środków czystości (zakupiono m. innymi elektroniczne odświeżacze powietrza).
7. Na sali wystawowej, w części więziennej, wykonano podłączenia elektryczne do gablot przez firmę EL INSTAL z Łodzi w celu właściwego zabezpieczenia zabytków oraz lepszego ich oświetlenia. Ponadto dokonano zakupu sprzętu audio-telle. Firma EL-PROJ wykonała bezpieczne przyłącza elektryczne na sali wystawienniczej pod komputer i telewizor, ażeby wdrożyć multimedialne stanowisko dla zwiedzających Muzeum. Wykonane zostało w tym celu oprogramowanie komputerowe (aplikacja) przez firmę Nova Point z Łodzi.
8. W celu poprawienia komfortu zwiedzania wystaw i poprawienia bezpieczeństwa eksponowanych zbiorów, zamontowano trzy kurtyny powietrzne (do schładzania i podnoszenia temperatury) w dwóch salach wystaw czasowych.
9. Realizowano prace związane z montażem i demontażem wystaw oraz przygotowaniem sal wystawowych do ekspozycji.
10. Wykonywano bieżące prace porządkowe na terenie całego Muzeum przy ul.
Gdańskiej 13. Prowadzono prace malarskie, montaż stelażu i gablot do wystaw.

2. Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147.
1. Zrealizowano prace remontowo – modernizacyjne instalacji PPOŻ zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w Warszawie. Zadania powyższe wykonano w miesiącach listopad - grudzień 2011 r. przez firmę TELVID, wyłonioną w wyniku przetargu.
2. Przeprowadzono remont trzech sal wystawowych, przez firmę SZYMAŃSKI

z Pabianic, wyłonioną w wyniku procedury udzielenia zamówienia na ogólną sumę nie przekraczającą kwoty 14 000 euro. Zadania remontowe wykonano w miesiącu czerwcu 2011 r., zgodnie z zawartą umową.


3. Wykonano remont dwóch pomieszczeń dawnego zaplecza kinowego, za salą konferencyjną. Prace te wykonała firma IN PLUS z Łodzi, w miesiącu październiku 2011 r. Po remoncie, wyżej wymienione dwa pomieszczenia zagospodarowano na potrzeby magazynowe i wyposażono je w metalowe regały, zakupione w firmie PROMAG z Łodzi.
4. W budynku administracyjno – magazynowym Oddziału wymieniono stare uszkodzone i skorodowane drzwi, na dwie pary nowych. Prace powyższe wykonała firma CEZAB z Łodzi. Montaż nowych drzwi w budynku podniósł bezpieczeństwo zbiorów muzealnych w magazynach oraz uszczelnił i ocieplił pomieszczenia , co daje oszczędności w ogrzewaniu.

5. Na stałej sali wystawienniczej, zamontowano kratę, wykonaną przez firmę RAWBIKE z Łodzi w celu dodatkowego zabezpieczenia ekspozycji.


6. Podjęto technicznie i organizacyjnie przedsięwzięcia związane z uroczystościami w dniu 19 stycznia 2011 r. w 66-tą rocznicę spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji hitlerowskiej w

Łodzi. Zabezpieczono teren przed działaniem czynników przyrody - tj. odgarnięto śnieg, posypano solą i piaskiem. Wydzielono taśmami drogi poruszania się po placu. Zostały wywieszone flagi państwowe oraz regionalne.


7. W dniu 8.12.2011 r. przygotowano salę konferencyjną. Zabezpieczono nagłośnienie, mikrofony, głośniki, uruchomiono sprzęt audio oraz udostępniono laptop. Zrealizowano wystawę okolicznościową towarzyszącą konferencji pt. „30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Doświadczenia z Łodzi i regionu.” Przygotowano również poczęstunek w trakcie przerw konferencji.
8. Zgodnie z przepisami eksploatacyjnymi kotłów, przeprowadzono okresowy przegląd techniczny kotłowni gazowej C.O. przez firmę EL PROJ z Łodzi. Usunięto drobne usterki kotła, wrzesień 2011 r.

9. Przeprowadzono prace konserwatorskie we własnym zakresie (malowanie, smarowanie części ruchomych i częściowe oczyszczenie z mchu) eksponatów muzealnych zgromadzonych na dziedzińcu w postaci armat przeciwlotniczych i przeciwpancernych

z okresu II wojny światowej.
10.Wykonywano bieżące prace porządkowe na terenie całego Oddziału (odchwaszczanie,
koszenie trawy, utrzymanie czystości pod obeliskiem, wyrzucanie starych wiązanek i
zniczy).

11.W związku z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Narodowy Instytut


Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w Warszawie, przygotowano i wdrożono wszystkie
nowe instrukcje i regulaminy MTN dotyczące Oddziału.
12. Wykonano modernizację instalacji antywłamaniowej w całym Oddziale zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, wydanymi przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w Warszawie. Modernizację tej instalacji wykonała firma LANDA z Łodzi. Przed realizacją sam projekt zaakceptowany został również przez powyższy Instytut.
13. Firma PRESTIGE z Łodzi wykonała zgodnie z zapotrzebowaniem meble biurowe dla pracowników Oddziału.
14. Zakupiono i uruchomiono nowoczesny sprzęt tv–audio (4 sztuki) na salach wystawowych w celu uatrakcyjnienia ekspozycji oraz prowadzenia lekcji muzealnych na sali konferencyjnej.
15. Realizowano prace związane z montażem i demontażem wystaw oraz przygotowaniem sal wystawowych do ekspozycji.
16. Wykonano przebudowę okablowania strukturalnego oraz organizacji punktu dystrybucyjnego sieci komputerowej kat. 5E w budynku biurowym Oddziału Radogoszcz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Zgierskiej 147, a w szczególności dotyczyło:

a. Montażu szafy rack (19”) – wysokość 8U, wyposażonej w:

- panel Krosowy 24 porty kat.5E,

- organizator kabli 1U - szt. 2,

- przełącznik sieciowy GIGABIT Net Gear Pro Safe GSM 7224,

- zasilacz awaryjny 500VA.

b. Ułożenia rur instalacyjnych w korytarzu budynku.

c. Ułożenia koryt instalacyjnych w pomieszczeniach biurowych.

d. Montażu puszek oraz gniazd sieciowych RJ45 kat. 5E.

e. Ułożenia kabli – skrętka UTP kat.5e – 24 trasy (zgodnie z przekazanym szkicem).

f. Podłączenia tras do panelu krosowego oraz gniazd abonenckich.

g. Wykonania pomiaru certyfikującego na zgodność z normą dla kat.5E.

Powyższą modernizację sieci komputerowej wykonała firma TOHRNET z Bełchatowa w miesiącu grudniu 2011 r.

3. Oddział Stacja Radegast ul. Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12  1. Zabezpieczono pod względem technicznym (nagłośnienie, przywóz i rozstawienie 200 krzeseł, zakup wody mineralnej) obchody upamiętniające 67 rocznicę likwidacji przez Niemców Litzmannstadt Getto w dniu 29 sierpnia 2011 roku.

  2. Wykonano pilną naprawę instalacji oświetleniowej poręczy schodów po dewastacji. Wymieniono także część świateł na oszczędne - „ledowe”. Prace powyższe wykonała firma EL INSTAL z Łodzi.

  3. Zainstalowano cztery dodatkowe kamery zgodnie z planem ochrony obiektu. Modernizację monitoringu wykonała firma LANDA z Łodzi. Wykonana instalacja jest zgodna z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w Warszawie.

  4. W związku z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, przygotowano i wdrożono wszystkie nowe instrukcje i regulaminy MTN dotyczące Oddziału.

  5. Wykonywano bieżące prace porządkowe na terenie całego Oddziału (odchwaszczanie, koszenie trawy, utrzymanie czystości, wyrzucanie starych wiązanek i zniczy).

  6. Wykonano pod nadzorem konserwatorskim malowanie zewnętrzne trzech drewnianych wagonów.

  7. Odświeżono i umyto po ubiegłorocznej zimie wystawę stałą w Tunelu.

  8. Zrealizowano liczne prace związane z montażem i demontażem wystaw oraz przygotowaniem sal wystawowych do ekspozycji.
4. „Kuźnia Romów”, ul. Wojska Polskiego 84


  1. Zabezpieczono technicznie (nagłośnienie) i organizacyjnie (uporządkowanie terenu, wywieszenie flag) w dniu 7 stycznia 2011r. uroczystości 69 rocznicy likwidacji przez Niemców podobozu dla Romów i Sinti, utworzonego w Liztmannstadt Getto.

  2. Wykonano naprawę uszkodzonej nawierzchni brukowej wewnątrz „Kuźni Romów” na wystawie „I skrzypce przestały grać …”. Prace wykonała firma IN PLUS z Łodzi w miesiącu wrześniu 2011 r.5. Przetargi


 1. W okresie wrzesień-październik 2011 r. przeprowadzono postępowanie w trybie

przetargu nieograniczonego na modernizację instalacji PPOŹ w obiektach Gdańska 13 i Zgierska 147 zgodnie z projektami.

W ramach przygotowań do przetargu zostały przeprowadzone i uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Do przetargu przystąpiła jedna firma, która spełniła wszystkie wymogi formalno- prawne wymagane przy zawarciu wyżej opisanego kontraktu.

Wygrała firma Zakład Wielobranżowy TELVID Łódź, ul. Franciszkańska 125.

Oferta opiewała na kwotę brutto 146 689,27 zł.


 1. Dla zapewnienia ciepła w okresie grzewczym w obiektach Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 i w Oddziale „Stacja Radegast”, w okresie wrzesień – październik,

przeprowadzono przetarg na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy

2011/2012 w trybie przetargu nieograniczonego.


Do przetargu przystąpiły następujące firmy:
Nazwa wykonawcy: FH-U KWIATKOWSKI

Adres wykonawcy: 95-035 Ozorków ul. Podleśna 20

Cena oferty brutto: 3,96 za 1 litr oleju
Nazwa wykonawcy: PETROLIS SP. Z O.O.

Adres wykonawcy: 26-700 Zwoleń ul. Władysława Jagiełły 10A/204

Cena oferty brutto: 3,97 za 1 litr oleju
Nazwa wykonawcy: PPHU LUNA Jacek Skorupa

Adres wykonawcy: 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Zgierska 57 A

Cena oferty brutto: 3,99 za 1 litr oleju

Wygrała firma FH-U „Kwiatkowski”, Ozorków, z najniższą ceną.6. Inne przedsięwzięcia


       1. Bieżąca realizacja i nadzór nad rozdziałem materiałów biurowych i środków czystości.

       2. Wykonanie przeglądów technicznych jak: przeglądy budowlane, instalacji gazowych, instalacji kominowych we wszystkich obiektach Muzeum.

       3. Dokonano zakupu mebli i wyposażenia pomieszczeń pracy dla nowo przyjętych pracowników Muzeum.

       4. Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego brali udział poza MTN w realizacjach następujących przedsięwzięć wystawienniczych: 1. przy wystawie katyńskiej „Droga do prawdy” zorganizowanej w Wilnie i Sołecznikach (Litwa); 2. w Łódzkiej Hali Sportowej ; 3. w Archidiecezji Łódzkiej oraz wykonywali inne zadania, jak piknik wojskowy w Manufakturze (11 listopada 2011) oraz Noc Muzeów (14 maja 2011 r.).

       5. Nadzór nad wykonaniem i wdrożeniem nowej strony internetowej MTN, wykonanej przez firmę NOVA POINT z Łodzi. Termin realizacji grudzień 2011 r.

       6. Nadzorowano i kontrolowano prawidłowe użytkowanie samochodu służbowego.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że w roku 2011 działania Działu Administracyjno-Gospodarczego zostały zdominowane przez przedsięwzięcia zmierzające do poprawy ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa pracowników, zbiorów muzealnych oraz zwiedzających. Działania te obrazuje wprowadzanie i wdrażanie instrukcji bezpieczeństwa obiektów, modernizacja instalacji PPOŻ, modernizacja instalacji włamaniowych, montaż czujek wstrząsowych w magazynach Muzeum zapobiegających próbom ewentualnych włamań przez ścianę.

W celu poprawienia obsługi uroczystości odbywających się w Muzeum zakupiono sprzęt nagłaśniający tj. głośniki, wzmacniacz, mikrofony.

Wymieniono niesprawny sprzęt komputerowy na nowoczesne komputery oraz zakupiono dla potrzeb obsługi strony internetowej dwa aparaty fotograficzne. Ponadto w celu poprawienia jakości pracy zmodernizowano do wysokich standardów sieć komputerową w obiekcie Zgierska 147, m.in. w odniesieniu do programu komputerowego „Musnet”, w którym są opracowywane Zbory Muzeum, oraz przechowywane bazy na serwerze.

Pobieranie 0.61 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna