Łódź, styczeń 012r. I. Wstęp II. Informacje ogólne


Współdziałanie i współpracaPobieranie 0.61 Mb.
Strona7/8
Data28.10.2017
Rozmiar0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Współdziałanie i współpraca

Realizacja wielu przedsięwzięć jest możliwa nie tylko, gdy posiada się środki organizacyjne i finansowe. Bardzo wiele zależy od współpracy wielu osób pomiędzy sobą, współdziałania z instytucjami i stowarzyszeniami. Efekty z takiej współpracy są nie do przecenienia. Jedno jest natomiast pewne, że wspólnym wysiłkiem osiągane efekty stoją na dużo większym poziomie, są bardziej interesujące i atrakcyjne dla uczestników. Dlatego też Muzeum w 2011 roku kontynuowało współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami społecznymi. W pierwszej kolejności należy tu wymienić instytucje kultury, archiwa, IPN, placówki oświaty oraz stowarzyszenia i związki kombatanckie. Dzięki podejmowaniu wspólnych inicjatyw udało się zrealizować wiele ciekawych pomysłów i uczynić je bardziej interesującymi dla odbiorcy. Cenną rzeczą działania na tej płaszczyźnie jest również możliwość pozyskiwania nowych eksponatów dla Muzeum zarówno w drodze zakupów, jak i darów. Należy również podkreślić dalszy rozwój współpracy Muzeum z samorządami szczebla powiatowego i gminnego. Wszystko to służy szerokiemu upowszechnianiu polskiej historii i tradycji.

    1. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.

W roku 2011 Muzeum współpracowało z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami. Celem tej współpracy było upowszechnianie inicjatyw Muzeum w różnych środowiskach, a także wzbogacenie i uatrakcyjnienie wystaw, pozyskiwanie nowych eksponatów do zbiorów Muzeum.

W zakresie realizacji wystaw, organizacji spotkań i uroczystości współpracowaliśmy z instytucjami i placówkami kultury i oświaty, organizacjami i stowarzyszeniami nie tylko w Łodzi, ale także w kraju. Jako najbardziej ważne z tej palety partnerów wymienić należy:
W ramach działalności wystawienniczej współpracowaliśmy z:

- Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach

- Muzeum Stutthof w Sztutowie

- Muzeum Niepodległości w Warszawie

- Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

- Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie

- Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska” w Łodzi

- Łódzkim Oddziałem Związku Sybiraków

- Centrum Kultury w Solecznikach na Litwie

- Domem Polskim w Wilnie

- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

- Muzeum Niepodległości w Warszawie

- Muzeum Miasta Łodzi

- Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

- Związek Sybiraków Oddział w Łodzi

- Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Łódź „Barka”

- Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Łodzi

W zakresie działalności naukowo – badawczej kontynuowana była współpraca z:

- Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi

- Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego

- Archiwum Państwowym w Łodzi

- Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Łodzi


W zakresie szeroko rozumianej edukacji historycznej i wychowania patriotycznego młodego pokolenia kontynuowana była współpraca ze szkołami i bibliotekami zarówno na terenie miasta jak i w kraju, m.in. ;

- Publicznym Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi

- Szkołą Podstawową w Białej

- XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie - Skłodowskiej

- Publicznym Gimnazjum im. „Ofiar Katynia” w Piątnicy

- Łódzkie Kuratorium Oświaty

- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

- Szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi w Łodzi (wymienionymi w


części sprawozdania – „Lekcje muzealne”).
W 2011 roku kontynuowana była współpraca z Wojewódzkim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi, a Ryszard Iwanicki pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Opieki nad Kwaterami Wojennymi i Miejscami Pamięci Narodowej. Realizacja zadań obejmowała m.in. :

 • współkierowanie WKOPWiM w Łodzi,

 • opiniowanie wniosków o różnorodne formy upamiętniania na terenie Łodzi i województwa,

 • organizowanie posiedzeń Komisji problemowych i wypracowywania stanowisk w sprawach upamiętniania,

 • uzasadnianie merytoryczne wniosków o nadanie Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej na posiedzenie plenarne Komitetu, m.in.: dla placówek oświaty, instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i osób prywatnych.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Starego Miasta opracowano i wygłoszono wiele prelekcji i odczytów dla członków stowarzyszenia na tematy związane z historią Łodzi, martyrologią mieszkańców miasta w okresie okupacji niemieckiej, tradycjami niepodległościowymi Łodzi i regionu łódzkiego. Wiele odczytów wzbogaconych było prezentacjami multimedialnymi, a także filmami dokumentalnymi. Tematy zostały wymienione w części sprawozdania: „Prelekcje i odczyty”.


W listopadzie 2011 roku Muzeum Tradycji Niepodległościowych wzięło udział w uroczystościach obchodów 10.rocznicy nadania imienia „Ofiar Katynia” Publicznemu Gimnazjum w Piątnicy. Była to pierwsza szkoła w Polsce, która otrzymała to imię. W wyniku współpracy z kierownictwem szkoły Muzeum udostępniło wystawę pt.: „Katyń. Prawda i Pamięć”, która była eksponowana w szkole podczas uroczystości, a także zorganizowano później na bazie wystawy lekcje muzealne dla wszystkich uczniów. Dla społeczeństwa miejscowego i wszystkich zainteresowanych wystawa była prezentowana również w nawie głównej miejscowego kościoła w Piątnicy. W uroczystościach uczestniczyła delegacja z Muzeum i Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Komitet Dziecka, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi, Pałacem Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Kapitułą Dziecięco – Młodzieżową w Łodzi, Szkołą Podstawową Nr 81 i Nr 44 oraz XXIV LO i XXX LO – Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi współorganizowało „Spotkanie Pokoleń pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci (Pomnik Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów). W ramach uroczystości odbyło się seminarium dla uczniów poświęcone historii obozu dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi (MTN), a następnie uroczystości oficjalne pod Pomnikiem Pękniętego Serca gdzie uczniowie XXX LO przestawili program okolicznościowy. Złożono kwiaty pod Pomnikiem, wręczono medale „Serce Dziecka”. Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie pokoleń w szkole Nr 81. Uroczystość odbyła się 1 czerwca pod Pomnikiem Pękniętego Serca.    1. Współpraca zagraniczna.

W 2011 roku Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi sfinalizowało wcześniejsze zabiegi związane z prezentacja wystawy Katyńskiej na terenie Litwy. W wyniku współpracy Muzeum, Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi z Ambasadą Polską na Litwie oraz samorządem w Smoleńsku w miesiącach maju i czerwcu 2011 r. doszło do sfinalizowania podjętych uzgodnień w formie prezentacji wystawy.
 • „Prawda i Pamięć. Zbrodnia Katyńska”. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w języku polskim i angielskim. Wystawa była prezentowana w Centrum Kultury Samorządu Solecznickiego. Wystawę otworzył Zdzisław Palewicz – mer rejonu solecznikowego oraz dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - Henryk Siemiński. W uroczystości uczestniczyli również: Piotr Wdowiak – I Sekretarz Ambasady RP w Wilnie, Bolesław Daszkiewicz – dyrektor administracji Samorządu rejonu solecznikowego, Józef Rybak – zastępca dyrektora administracji Samorządu solecznikowego, radni samorządu, kierownicy wydziałów, dyrektorzy, a także młodzież z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego i Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach oraz mieszkańcy. Wystawa została otwarta 21 maja 2011 r.
 • Wystawa „Prawda i Pamięć. Zbrodnia Katyńska” z Solecznik w wyniku porozumienia Muzeum z Domem Kultury Polskiej w Wilnie została przewieziona do Wilna i otwarta 2 czerwca 2011 r. w Domu Kultury Polskiej. Wystawę otworzył Ambasador RP na Litwie – Janusz Skolimowski, dyrektor MTN w Łodzi – Henryk Siemiński oraz Janusz Lange – Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska’ w Łodzi i Lilianna Andrzejczak, przedstawiciel Urzędu Miasta Łodzi. W otwarciu wystawy uczestniczyli: Stanisław Kargul – Radca – Minister – Kierownik Wydziału Ambasady RP w Wilnie, Piotr Wdowiak – I Sekretarz Ambasady RP , Małgorzata Kasner – dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, Artur Ludkowski – dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Jadwiga Szlachtowicz – wnuczka zamordowanego przez NKWD w Katyniu ppłk Hołuba Bronisława, Apolonia Skakowska – dyrektor Centrum Kultury Polskiej im. S. Moniuszki w Wilnie, Henryk Falkowski – członek STIP na Litwie oraz członkowie Wileńskiej Rodziny Katyńskiej, członkowie Związku Polaków na Litwie, dyrektorzy szkół polskich. Udział wzięli również dziennikarze polskich medii na Litwie (Tygodnik Wileńszczyzny, Nasza Gazeta, Polski Portal na Litwie „Wilnoteka”, Audycja Polska w Radiu Litewskim).

Prezentacja wystawy na terenie Litwy w Solecznikach i w wWilnie była dobrym przedsięwzięciem edukacyjnym oraz promocyjnym dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych, a także dla miasta Łodzi. Została przyjęta dobrze.
 • W roku 2011 zostały również podjęte działania w zakresie nawiązania współpracy pomiędzy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, a Konsulem Generalnym RP w Charkowie na Ukrainie. Wysiłki te zostały uwieńczone powodzeniem. W wyniku wspólnych ustaleń w roku 2012 zostanie zaprezentowana w Charkowie i innych miastach charkowskiego okręgu konsularnego, w tym w Starobielsku, tak ściśle związanym historycznie z Cmentarzem Ofiar Totalitaryzmu w Piatichatkach, wystawa pt.: „Prawda i Pamięć. Zbrodnia Katyńska”. Muzeum przygotowało wystawę i folder w języku polskim i rosyjskim. Konsulat natomiast pokryje koszty transportu wystawy do Charkowa i innych miejsc prezentacji wystawy. Uroczystości główne prezentacji wystawy na Ukrainie odbędą się w kwietniu 2012 roku w Charkowie.    1. Współpraca z mediami.

W roku sprawozdawczym 2011 podjęliśmy szereg przedsięwzięć, by z ofertą Muzeum dotrzeć do jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców. W tym celu prowadziliśmy szeroką współpracę z mediami; telewizją, radiem i prasą. Podjęliśmy również wysiłki spopularyzowania Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na stronach internetowych. Na tej płaszczyźnie działalności zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:
 • TVP Oddział Regionalny w Łodzi. Program telewizyjny przygotowany przez redaktor Krystynę Piaseczną nt. problematyki martyrologii lat 1939 – 1945 w oparciu o ekspozycje MTN Oddział Radogoszcz i Mauzoleum Radogoskie. Wywiadu udzielił pracownik Muzeum Ryszard Iwanicki. Materiał był emitowany w „Tygodniku Kulturalnym” TV /O Łódź w dniach 22 i 23 stycznia 2011 r.,
 • TVP Oddział Regionalny w Łodzi. Program telewizyjny przygotowany przez redaktor Krystynę Piaseczną nt. problematyki merytorycznej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w oparciu o wystawy „Drogi do Niepodległej 1791-1921” oraz „Historia Więzienia przy Długiej (Gdańskiej)”. Wywiadu udzielił Henryk Siemiński, dyrektor Muzeum. Materiał był emitowany w programie kulturalnym TVP Łódź w m-cu kwietniu 2011 r.,
 • TVP Oddział Regionalny w Łodzi, audycja przygotowana przez redaktor M. Ceran nt. „Reżimy totalitarne wobec duchownych kościołów chrześcijańskich okupowanej Polski 1939-1945”. Wywiadu udzielił i oprowadzał po wystawie pod tym samym tytułem Henryk Siemiński, dyrektor Muzeum. Materiał 20 minutowy był wyemitowany w programie „Depozyt wiary” w TVP Łódź (3-krotnie) w grudniu 2011 r.
 • Telewizja Kablowa Ret – Sat na osiedlu Retkinia, reportaż o działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w ramach cyklu audycji „Ziemia Obiecana”. Henryk Siemiński, dyrektor Muzeum przedstawił najważniejsze wystawy i propozycje lekcji muzealnych, spotkań, zasobów eksponatów muzealnych, wydawnictw. Materiał został wyemitowany w czerwcu 2011 r.
 • Muzeum na mapie kulturalnej Łodzi. Materiał na całą szpaltę w dodatku „Kocham Łódź” Dziennika Łódzkiego. Historię powstania Muzeum, najważniejsze osiągnięcia, najciekawsze eksponaty w zbiorach przedstawił Henryk Siemiński, dyrektor Muzeum. Artykuł został wydrukowany w lipcu 2011 r.
 • Wywiad dla Radia Łódź na temat – „Bohaterowie walki o wolność; Łódź 1919 – 1921”. Termin realizacji: 10 sierpnia, wyemitowany przez Radio Łódź 15 sierpnia 2011 r.
 • Komentarz do reportaży rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi, nagranych w lipcu, sierpniu i wrześniu 1939 r., związanych z mobilizacją społeczeństwa Łodzi w obliczu zbliżającej się wojny i jej pierwszych dni na terenie miasta, nagrany dla Radia Łódź.

Fragmenty reportaży odtwarzane są na wystawie stałej „Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji 1939 -1945”. Termin realizacji: 31 sierpnia 2011 r.


 • Wywiad dla TV „Toya” na temat życia Polaków w okupowanej Łodzi w latach 1939 -1945. Termin realizacji: 9 września 2011r.
 • Przygotowanie materiałów i udział w audycji Radia „Łódź” o dr Bolesławie Fichna – senatorze i prezesie Federacji Polskich Obrońców Ojczyzny, na bazie jego przemówienia z lipca 1939 roku podczas manifestacji patriotycznej na pl. Wolności. Nagranie to odnalezione zostało w 2011 r. przez dziennikarza Radia „Łódź”. Termin realizacji: emisja 27 września 2011
 • Przygotowanie informacji i fotografii do niżej wymienionych artykułów opublikowanych w dodatku do „Dziennika Łódzkiego” – „Kocham Łódź” przez red. A. Gronczewską:

- „Do Łodzi przyjechali po śmierć (o obozie cygańskim w Łódzkim
getcie), 21 I 2011, nr 113,

- „Czy więźniowie mogli ocaleć?” (okoliczności spalenia Radogoszcza),


18 II 2011,

- „Życie w cieniu głodu i śmierci (getto w Łodzi, w kolejną rocznice jego


likwidacji), 26 VIII 2011, nr 144,

- „Czy bez żalu pożegnamy stary dworzec Łódź Fabryczna?”, 2 IX 2011,


nr 145,


 • Wywiad udzielony przez Joannę Sporczyk nt. ‘Kultura i polityka II Rzeczypospolitej w oparciu o wystawę czasową „Rzeczpospolita utracona”. Telewizja osiedlowa „Ret-Sat”. Emisja materiału 27 I 2011r,
 • Wywiady nt. wystawy czasowej „Obudzić ducha w nardzie. Pocztówka orężem w walce o niepodległość” dla Telewizji „Toya” – emisja materiału 8 XI 2011 r., dla Radia „Łodź” emisja – 8 XI 2011 r., dla „Gazety Wyborczej” – artykuł 8 XI 2011 r., „Ret-Sat”- emisja 10 XI 2011 i TVN 24 – 7 XII 2011 r.
 • Wywiad Sylwii Hadrysiak nt. treści prezentowanych na wystawie czasowej pt.: „Wolności! Chleba! Poznański Czerwiec 1956 w fotografii”. Materiał został wyemitowany na antenie telewizji osiedlowej „Ret-Sat” w dniu 18 sierpnia 2011 r.,
 • Losy społeczności żydowskiej w Łodzi podczas II wojny światowej oraz 70.rocznicy deportacji Żydów Zachodnioeurpejskich do Litzmannstadt Getto w 1941 r. były tematem dla lokalnych telewizji „Toya” i „Ret-Sat”. Wywiadow udzielili G. Wróbel i S. Gawlik. Materiały zostały wyemitowane w kwietniu, sierpniu i październiku 2011 r.

Ponadto należy zauważyć, że wszystkie ważniejsze wydarzenia muzealne, wystawy, uroczystości, imprezy były prezentowane w programach informacyjnych bądź kulturalnych TVP Łódź, „Toya”, „Ret-Sat”, Radio „Łódź”. Również w gazetach codziennych jak „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Łódzki”, „Express Ilustrowany”, były artykuły i reportaże o najciekawszych przedsię-wzięciach.

Inna płaszczyzną informacji i popularyzacji działalności Muzeum był Internet. W roku sprawozdawczym po raz pierwszy podjęliśmy trud szerszego wykorzystania tego narzędzia komunikacji. Przede wszystkim została zbudowana nowa strona Muzeum. Wszystkie bieżące informacje na temat prezentowanych wystaw, tematach lekcji muzealnych, prelekcji, spotkań, ważniejszych rocznic oraz uroczystościach na terenie Muzeum były zamieszczane na stronie internetowej Muzeum. Szczegółowy efekt tych działań prezentujemy poniżej.
Artykuły prasowe

styczeń - marzec 2011 r.
Artykuł traktujący o wystawie „Minęło sto lat.. (1909-2009)” poświęconej gen. Elżbiecie Zawackiej, żołnierzowi KG ZWZ, jednej z wybitniejszych Polek walczących o niepodległość Polski opublikowano (stan na dzień 25.01.2012) na stronie:


 • www.poland-art.com

 • www.onet.pl

 • „Dobry Znak dla Łodzi” nr 3/5(63)

 • www.uml.lodz.pl

 • www.polskalokalna.pl

Informacje dotyczące wystawy znaleźć można (stan na dzień 25.01.2012) na stronach: • „Dobry Znak dla Łodzi” nr 3/5(63)

 • www.plasterlodzki.pl

 • www.docelu.pl

 • www.archidiecezja.lodz.pl

 • www.polskalokalna.pl

 • www.plasterlodzki.pl

Informacje poświęcone wystawie „Bogu i Ojczyźnie – Rostworowscy” przedstawiającej najdawniejsze dzieje Rodu Rostworowskich opublikowano (na dzień 25.01.2012) na stronach: • www.muzeum-ak.krakow.pl

 • www.poland-art.com

 • www.szandala.poland-art.com

Informacje poświęcone wystawie „Martyrologia Polaków na Kresach II RP 1939-1947” autorstwa Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów składającej się z 59 plansz ze zdjęciami oraz map można znaleźć (stan 25.01.2012) na stronie: • www.darnokx.nop-ip.org

 • www.lodz.uw.gov.pl

 • www.tgcp.pl

 • www.poland-art.com

 • www.docelu.pl

 • www.plasterlodzki.pl

Informacja dotycząca oferty muzeum na ferie zimowe 2011 można znaleźć (stan 25.01.2012) na stronie: • www.urwisowo.pl


Artykuły prasowe

Kwiecień – czerwiec 2011 r.
Artykuł poświęcony wystawie Wolności! Chleba! Poznański Czerwiec w fotografii”, zorganizowanej przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej (oddział Poznań), ukazującej chronologicznie wydarzenia z 28 czerwca 1956, pacyfikację miasta, osoby zatrzymane w związku z wydarzeniem, a także śledztwo i procesy opublikowano na stronie:

 • www.gazeta.pl

 • www.dzieje.pl

Informacje dotyczące wystawy (na dzień 25.01. 2012)znaleźć można na stronach:

 • www.wpolityce.pl

 • www.lodzkie.eu

 • www.lodz.naszemiasto.pl

 • www.poland-art.com

 • www.plasterlodzki.pl

 • www.uml.pl

 • www.lodz.uw.gov.pl

Artykuł poświęcony wystawie „Konstytucja 3 maja w tradycji narodowej”, zorganizowanej na 220 rocznicę jej uchwalenia, przedstawiającą broń, portrety, medale, plakaty, odznaczenia można znaleźć (stan 25.01.2012): • www.onet.pl

Informacje poświęcone wystawie, natomiast znajdziemy na stronie (stan 25.01.2012): • www.lodzkie.eu

 • www.lodz.naszemiasto.pl

 • www.poland-art.com

 • www.plasterlodzki.pl

 • www.urwusowo.pl

Artykuł poświęcony ofercie Muzeum Tradycji Niepodległościowych, dotyczącej imprezy „Noc Muzeów” edycja 2011, opublikowano (na dzień 25.01. 2012) na stronie: • www.lodz.naszemiasto.pl

 • www.polskawita.plo

 • www.lodz.gazeta.pl

Informację a propos tego wydarzenia zamieszczono (na dzień 25.01. 2012) na stronie: • www.imprezy.docelu.pl

 • www.plasterlodzki.pl

 • www.nocmuzeow.pl


Artykuły prasowe

lipiec - wrzesień 2011 r.
Informacje dotyczące obchodów 72 rocznicy wkroczenia wojsk niemieckich do Łodzi zawierającej archiwalne zdjęcia z tego okresu opublikowano (stan na dzień 25.01.2012) na stronie:

 • www.polska.times.pl

 • www.dzienniklodzki.pl

 • www.naszemiasto.pl

 • „Dziennik Łódzki” 08.09.2011

Informacja dotycząca oferty muzeum na wakacje 2011 można znaleźć (stan 25.01.2012) na stronie: • www.urwisowo.pl

 • www.mojabobostrona.pl

Wywiad z Dyrektorem MTM – Henrykiem Siemińskim, dla Dziennika łódzkiego pt. „Lekcja historii na Piotrkowskiej” można znaleźć (stan na dzień 25.01.2012) w: • „Dziennik Łódzki” 08.07.2011

Artykuł poświęcony obchodom 67 rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto i otwartej z tej okazji wystawy w budynku stacji Radegast „Żydzi Zachodnioeuropejscy w 70 rocznicę deportacji do Litzmannstadt Ghetto” znaleźć można (stan na dzień 25.01.2012) na stronach: • www.lodz.gazeta.pl

 • „Dziennik Łódzki” 30.08.2011

 • „Gazeta Wyborcza” 30.08.2011

 • www.ish.org.pl

Informacje poświęcone wystawie obchodom 67 rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto natomiast znajdziemy (stan na dzień 25.01.2012) na stronach: • www.reymont.pl

 • www.serwisinformacyjnydlaolsztynaiokolic.bloog.pl

 • www.docelu.pl


Artykuły prasowe

październik – grudzień 2011 r.
Informację poświęconą wystawie „Reżimy totalitarne wobec duchownych, kościołów chrześcijańskich okupowanej Polski 1939 - 1945”, zaprezentowanej na fotogramach, mówiących o gehennie ludzi w sutannach, wyznających wiarę w jedynego Boga, świadczących o godności człowieka i miłości Ojczyzny, opublikowano (na dzień 25.01. 2012) na stronie:

 • www.lodzkie.eu

 • www.lodz.naszemiasto.pl

 • www.poland-art.com

 • www.plasterlodzki.pl

 • www.uml.pl

 • www.lodz.uw.gov.pl

 • www.niepodleglosc.lodzkie.eu

 • www.kuratorium.lodz.pl

 • www.halolodz.pl

Artykuł poświęcony wystawie „Obudzić ducha w narodzie… Pocztówka orężem w walce o niepodległość”, zorganizowanej na 93 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przybliżającej zwiedzającym szczególną rolę pocztówki na ziemiach polskich od okresu zaborów po zryw solidarnościowy w latach 80 XX wieku, można znaleźć (stan na 25.01. 2012) na stronie: • www.onet.pl

Informacje poświęconą wystawie, natomiast znajdziemy na stronie(stan na 25.01. 2012): • www.lodzkie.eu

 • www.lodz.naszemiasto.pl

 • www.poland-art.com

 • www.plasterlodzki.pl

 • www.urwisowo.pl

 • www.polska.lokalna.pl

 • Kuratorium.lodz.pl

 • www.bibliotekaprzywschodniej.blogspot.pl

Artykuł poświęcony ofercie Muzeum Tradycji Niepodległościowych, dotyczącej imprezy „Piknik Niepodległościowy w Manufakturze”, opublikowano (na dzień 25.01 2012) na stronie: • www.dzieje.pl

 • www.centrumpr.pl

 • Lodztv.streemo.pl

 • www.dzienniklodz.pl

Informację a propos tego wydarzenia zamieszczono (na dzień 25.01. 2012) na stronie: • www.imprezy.docelu.pl

 • www.plasterlodzki.pl

 • www.nocmuzeow.pl

 • www.lodz7.pl

 • www.uml.lodz.pl

 • www.lodz.naszemiasto.pl

 • www.forum.ioh.pl

 • www.manufaktura.com

Artykuł poświęcony obchodom 70 rocznicy deportacji do Litzmannstadt Ghetto Żydów z Europy Zachodniej, odbywającym się na Stacji Radegast – oddziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych można znaleźć w: • Gazeta Wyborcza 20.10 2011 r.

 • Dziennik Łódzki 20.10.2011 r.

Na stronie (na dzień 25.11. 2012):

 • www.onet.pl

 • www.mmlodz.pl

 • www.dzienniklodzki.pl

 • www.lodz.uw.gov.pl

 • www.polskalokalna.pl

 • www.niepodleglosc.lodzkie.eu

Informacje poświęconą obchodom, znajdziemy natomiast na stronie(stan na 25.01. 2012):

 • www.centrumdialogu.com

 • www.tvn.pl

 • www.portalpolski.pl

 • www.plaster.lodz.pl

 • www.lodz-24.pl

 • tradytor.pl

 • www.tskz.pl

 • www.lodz.naszemiasto.pl

Artykuł poświęcony planom stworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Łodzi ukazał się na łamach:

 • Gazeta Wyborcza 23.11.2011 r.

 • Dziennik Łódzki 23.11.2011 r.

Artykuł opisujący uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę polskiego cmentarza w Bykowni opublikowano na łamach: • Rzeczpospolita 29. 11. 2011 r.

 • Dziennik Łódzki 29. 11. 2011 r.

Artykuł mówiący o wystawie zorganizowanej na 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i towarzyszącej jej sesji naukowej, opublikowała: • Gazeta Wyborcza 15. 12. 2011 r.
 1. Pobieranie 0.61 Mb.

  Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna