Części składowe systemu finansowego w gospodarce rynkowejPobieranie 154.64 Kb.
Strona2/3
Data26.10.2017
Rozmiar154.64 Kb.
1   2   3

WYKŁAD 7.10.02

GROMADZENIE ŚRODKÓW:

Jest ono najważniejsze

RB- rachunki bieżące


Wyliczanie średniego kosztu pozyskiwania pasywów:

Fundusz banku I etap II etap

1. kapitał własny 5-15% 1-3%

2. R.O.R 30-45% 1,5-4,0%

(rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy dla osób fizycznych)

3. R.B 25-40% 1,5-4,5%

(rachunki bieżące podmiotów gospodarczych)

4. Środki pieniężne jednostek budżetu państwa 15-25% 1,5-4,5%

5. Środki zagraniczne 4-7% 1,5-4,5%

6. Kredyty zagraniczne niewykorzystane 4-7% 1,5-4,5%

7. Lokaty terminowe 20-35% 6-12%

100% średni koszt pozyskaniaWYKŁAD 14.10.2002

(jest ponad 50 rodzajów kredytów. Zdolność kredytowa osób fizycznych –brane pod uwagę są tutaj przychody i koszty stałe)


W jaki sposób bank zabezpiecza się przed ryzykiem?

Ryzyko pojedynczego kredytu (PRL) :

-przeniesienie odpowiedzialności (bank poszukuje poręczyciela partnera w interesach, zobowiązanie za spłatę kredytu żeby nie była to jedna osoba)

-rozłożenie odpowiedzialności (ponosi kredytobiorca i jego poręczyciel)

-liberalizacja odpowiedzialności (tzw. przepisy sformalizowane -kryteria charakteru normalnego; szczegółowe- specyficzne ustalenia dotyczące specyfiki klientów –inne zasady postępowania)

Przepisy natury ogólnej są liberalne


Badanie zdolności kredytowych podmiotów gospodarczych: (bada się na trzech poziomach

I etap:


 • zdolność formalno- prawnej (czy jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej)

 • opinia osobistych zdolności kierownictwa podmiotów gospodarczych (jak taki człowiek się prezentuje itp. Wykształcenie)

 • właściwej zdolności kredytowej

najpierw badam funkcjonowanie przedsiębiorstwa :

*logiczno- dedukcyjne (połączenie źródeł finansowania –kapitały własne i obce i aktywów, -maszyny, budynki, papiery wartościowe, -rachunek zysków i strat –przepływy gotówkowe (w tym co zostaje może zmieścić się rata kredytowa plus odsetki), -tabele amortyzacyjne, -wszystkie ważne dokumenty)

*metody indukcyjne

*metody jakościowe (czy bilans firmy jest prawidłowy, czy w pasywach jest to co powinno, próba ustalenia z jakimi klientami chcę współpracować ; badam zależności kapitału własnego w całym kapitale (2/3) –bank zastanawia się czy chce współpracować z tym klientem. Po stronie aktywów chce wiedzieć ile % stanowi gotówka , ile % maszyny, hale itp. Zaliczam podmiot do określonej grupy i ustalam czy klient jest dobry)

Metoda punktowa- skala punktowa, wskaźniki
Metoda indukcyjna- jakiś podmiot gospodarczy produkuje coś *jak realizowane jest zaopatrzenie *jak wygląda produkcja w toku *ile sprzedano wyrobów gotowych

Podzielenie przedsiębiorstwa na poszczególne fazy

Wskaźniki podstawowe –płynność finansowej, rentowności, obsługa zadłużenia, aktywność sprzedaży, koszty administracyjne, zwrotu na kapitał

Analiza przestrzenna –odniesienie moje do wyników podobnego w typie przedsiębiorstwa (porównywanie)

(Mapowanie-poznawanie kawałek po kawałku przedsiębiorstwa)

Metoda jakościowa- obejmuje wszystko to co nie zostało wcześniej zbadane, polityka gospodarcza rządu, polityka podatkowa, trendy globalizacyjne, rozwój gospodarczy kraju, przyrost PKB; klasyfikuje klienta


II Etap badania zdolności kredytowych:

Konstruowanie zabezpieczeń prawnych udzielonego kredytu (w jaki sposób możemy zabezpieczyć zwrot pieniędzy) – osobistego (gwarantowanie swoim majątkiem)

-rzeczowego (maszyny, hale fabryczne)
(weksel- bezwzględne przyrzeczenie zobowiązań zapłaty kwoty wskazanej na wekslu)

Ustalenia przewyższają wartość kredytu.

Sporządzamy umowę kredytową, musi zawierać wszystkie szczegóły , oprocentowanie, czas trwania, oprocentowanie karne (zazwyczaj dwukrotnie wyższe) itp.

Bank może dochodzić swoich spraw w sądzie lub przez komornika w przypadku nie spłacenia kredytu. Musi być 11 obligatoryjnych elementów w zawartej umowie.


Udostępnienie pieniędzy w formie:

*gotówka (skrócenie zobowiązań)

*dostają pieniądze na konto pomocnicze (bank płaci tyle ile wynosi bieżące zapotrzebowanie –czas różnych transakcji jest różny)

Jest to rozliczanie w rachunku bankowym, bank ma prawo kontrolowania wydatków.

W momencie przyznania kredytu –prowizja 2-3% wartości kredytu .

Okresy karencji są proste (np. zaczynam spłacać kredyt po 2 latach gdy otrzymuje mieszkanie, ale oprocentowanie mogę uiszczać od razu)

Monitoring kredytowy dzielimy na:

*bieżący (zadania ciągłe; jeżeli kredytobiorca płaci kredyt co miesiąc to po upływie czasu np. 13.02 mogę zadzwonić i przypomnieć o spłacie kredytu; mogę informować klienta)

*okresowy (robię go co jakiś czas –chcę zobaczyć czy w ogóle klient funkcjonuje tak jak się zobowiązał, czy wybudował to co miał wybudować itd.)

W ramach tego monitoringu informacje przekazywane są do centrali.

Gdy kredytobiorca nie płaci na czas, wówczas:

1.) na osobę udzielającą kredyt ciąży obowiązek monitorowania wpłat

kredyty normalne i w sytuacji nie regularnej (gdy okres spłacenia dłużej niż 1 miesiąc)

Kredyty nie spłacane dłużej niż miesiąc to kredyty poniżej standardu

Kredyty w sytuacji nieregularnej to:

- kredyty poniżej standardu czas: 1-3 r celowa 20%

- kredyty wątpliwe 3-6 50%

- kredyty( z ogonkiem) stracone >6 100%


Rezerwa celowa- to 20% niespłaconego kapitału (dla od 1-3 m-cy)

Systemy informatyczne- kontroluje transakcje kredytowe

2.) windykacja- działania upominawcze (np. gdy zostały sfałszowane dokumenty banku) jeśli nie pomaga zostaje droga sądowa

bank przygotowuje (BTE) bankowy tytuł egzekucyjny, sąd sprawdza czy zostały spełnione wszystkie zasady proceduralne przez bank, a gdy uzna racje banku udziela klauzule wykonalności (KW), a tym zajmuje się już komornik.

Bank jeśli może stosuje zasadę restrukturyzacji, czyli dogadanie się z klientem (daje mi okres karencji)

WYKŁAD 28.10Problematyka tworzenia pieniądza bezgotówkowego.

Odsetki składane

Dlaczego potrzebne są inne sposoby naliczania odsetek? Dlatego stosujemy procent składany ponieważ procent składany daje szansę zarobienia 2 lub 3 krotnie więcej.

Kiedy bank może zaproponować procent składany? Jeżeli ma w tym interes, jeżeli będziemy mieli dużo pieniędzy – proces negocjacji kiedy występuje zagrożenie, że kapitał własny jest zagrożony w swej ilości.

Przyszła wartość pieniądza. – Na przyszłą wartość pieniądza przy zastosowaniu procentu składanego składa się kapitał.

- zasada w procencie składanym: odsetki dodaje się do kwoty bazowej

Przykład 1: Udzielono pożyczki na sumę 25 tys na okres 5 lat, która zostanie oddana po 5 latach przy oprocentowaniu 25% rocznie, ile wyniesie końcowa wartość pożyczki? Roz: Kapitał pierwotny uległ powiększeniu z 25 tys do 76,291 a więc o 51,291, czyli średnio rocznie jego wzrost wynosi 51,291/5=10,258. Dzięki kapitalizacji odsetek właściciel kapitału decyduje się na odebranie swoich odsetek wraz z kapitałem, w tym przypadku po 5 latach zarobił 20,041. Gdy właściciel pożyczki byłby zainteresowany odbiorem odsetek co rok, to ich kwota w stosunku rocznym byłaby taka sama.

Z powyższego wyliczenia wypływa kilka wskazań:


 1. przyszła wartość lokaty wzrasta z roku na rok

 2. im wyższa wartość kapitału tym korzystniejszy wynik dla pożyczkodawcy

 3. im wyższa wynegocjowana stopa procentowa tym lepiej dla wierzyciela

 4. im wyższa liczba okresów po których dolicza się odsetki tym korzystniej dla wierzyciela

 5. w ramach okresy, w którym wyznaczono stopę procentową może być kilka podokresów po upływie których nalicza się odsetki np. oprocentowanie jest określone w stosunku rocznym.

Wyliczenie dla kolejnych lat i wzór na wyliczenie przyszłej wartości lokaty przy zastosowaniu procentu składanego powinno wyglądać następująco:

Skn=K(1+d/100)n

Skn- suma skapitalizowania po upływie „n” okresów przy zastosowaniu stopy % „d”

n- liczba okresów w których dokonuje się kapitalizacji odsetek

d- stopa % dla okresu kapitalizacji

k- kapitał podstawowy

Zasada % składanego jest stosowana rzadko.Mechanizm powstawania pieniądza bezgotówkowego


Wkłady pierwotne- wkłady klientów banku, to co my zgromadziliśmy.

Wkłady pierwotne- pieniądz bankowy, pieniądz depozytowy to wkłady które powstają w chwili kiedy banki udzielają swoim klientom pożyczek i kredytów.

Banki oprócz swoich zasobów czyli kapitału własnego posiadają do dyspozycji fundusze obce (to różnego typu wkłady)


 1. wkłady zwrotne na każde żądanie, oprocentowane tylko na poziomie inflacji

 2. wkłady terminowe dokonywane na dłuższy okres czasu, które można podjąć za wypowiedzeniem tzn.

Pasywa 100 zł

Aktywa 80 zł w kasie i 20 zł w banku centralnym w postaci rezerwy obowiązkowej zabezpieczenie funkcjonowania banku.

Tworzenie wkładów pochodnych, czyli realizacja akcji kredytowej.

Operacja kredytowa- 50 zł kredytu z czego: 25- kredytobiorcy utrzymują na rachunku danego banku, 25- do spłaty zobowiązań wierzycielom posiadającym rachunki w innych bankach, 25- dodatkowe wpływy.

Operacja kredytowa- banki ponownie udzielają kredytu, tym razem na sumę 70 zł. Pasywa- 100 zł wkładów pierwotnych 120 zł wkładów pierwotnych (50+70).

Aktywa: 120 zł należności z tytułu udzielonych kredytów. Z tego wynika, że następuje proces kreowania przez bank nowych kredytów przekraczających wielkość wkładów pierwotnych. Rezerwy muszą spaść do 0.


Możliwość prowadzenia danej akcji kredytowej to:

 1. zgromadzenie nowych wkładów pierwotnych, wzrost ważności rezerw gotówkowych banku

 2. uzyskanie kredytu od banku centralnego lub w inny sposób

Oprócz naszego banku istnieją jeszcze banki, pożyczka lub kredyt uzyskany w naszym banku może być przekazany do innego banku jako depozyt, to powoduje że inny bank ma dodatkowe zasoby wkładów pierwotnych, może także prowadzić akcję kredytową podobną do naszej.

Przy kreacji pieniądza występuje także pojęcie mnożnika kreacji pieniądza, który jest odwrotnością wskaźnika rezerwy obowiązkowej.


Dla wyliczenia podaży pieniądza (na jego kształtowanie) ma wpływ:

 1. wskaźnik gotówkowy, im mniejszy tym więcej pieniędzy trafia do banków a to umożliwia realizację akcji kredytowej, podaży pieniądza bankowego. Na wskaźnik gotówkowy mają wpływ: -dochód, im bogatsze społeczeństwo tym więcej pieniędzy w banku –rynkowa stopa 5, jej wzrost spowoduje niechęć do oszczędzania

 2. wskaźnik depozytów terminowych- współczynniki skłonności do gromadzenia pieniądza bezgotówkowego przez społeczeństwo, współczynnik skłonności utrzymywania depozytów terminowych zamiast depozytów na żądanie, im wyższy jest wskaźnik rezerwy

 3. wskaźnik rezerw nadobowiązkowych banków rozliczeniowych (komercyjnych utrzymywanych w banku centralnym) wskaźnik ten ogranicza działalność kredytów

 4. wskaźnik rezerw pożyczanych od banku centralnego przez rozliczeniowe, im więcej rezerw (pieniądza) pożycza banki rozliczeniowe od banku centralnego tym więcej pieniądza mogą kreować. Wpływają na niego: rynkowa stopa %, redyskontowa stopa banku centralnego.WYKŁAD 4.11Rola i znaczenie banku centralnego

System bankowy w Polsce dzieli się na:

 • bank centralny dzieli się na:

 1. rada polityki pieniężnej (polityka pieniężna i monetarna)

 2. bank centralny państwa

 3. nadzór bankowy

Zadania banku centralnego:

 1. utrzymywanie wartości waluty krajowej, musi odbywać się na rynku wewnętrznym ja i w stat. do walut (euro, dolar0 jest jednym z głównych zadań

 2. zapewnienie stabilności systemu finansowego tym poprawę efektywności funkcjonowania sektora bankowego

 3. stała poprawa efektywności realizowanej polityki pieniężnej

Rada polityki pieniężnej- prowadzenie polityki pieniężnej, ustalonej podaży pieniądza, przeciwdziałanie procesom które mogłyby działać destrukcyjnie na gospodarkę.
Funkcje banku centralnego:

 1. funkcja banku centralnego państwa: -podpisywanie umów –emisje –pozyskiwanie środków –spłacanie długów –obsługa budżetówki

 2. funkcja emisyjna

 • drukowanie banknotów, tłoczenie monet nie może dopuścić do tego aby była nadmierna ilość pieniądza, nie może go też być za mało

 • bank centralny ma możliwość wpływania na podaż pieniądza (zakazy, ograniczenia, poziom stóp % może ograniczyć poziom pieniędzy przeznaczonych na kredyty

 1. funkcja banku banków, funkcja wynikająca ze sprawowania ustawowego nadzoru bankowego, prawo kontrolowania postępowania banków komercyjnych

 • funkcja matki nadzoru

 • prawidłowość, rzetelność, prawidłowości składania przez bank komercyjny dokumentów finansowych

Inspektorat nadzoru banku wydaje rekomendację czyli zalecenia nadzoru bankowego w określonych obszarach działalności banku, zapewnia utrzymanie stabilności sektora prywatnego.

W jaki sposób bank centralny realizuje swoje zadania?

Poprzez wykorzystywanie różnego rodzaju instrumentów:


 • pośrednie (bank centralny zmienia stopy % i zmienia oprocentowanie kredytów, obniżenie kosztów pozyskania pieniądza)

 • bezpośrednie

 • psychologicznego oddziaływania (na zasadzie perswazji)

Bank centralny musi zapewnić elastyczność i efektywność instrumentów.

Skuteczność- jak mam się zachowywać, jak stosować te instrumenty by nie zniszczyć wszystkiego.Obszary oddziaływania banku centralnego na bank komercyjny (?)

 1. regulacje makroekonomiczne

 2. kryterium allokacji (przemieszczanie strumieni środków pieniężnych)

 3. przeobrażenia strukturalne

 4. regulacje ostożnościowe

 5. regulacje prawne

 6. regulacje zabezpieczające

Ad 1.

Odnoszą się do całej gospodarki narodowej: • rezerwa obowiązkowa (do 5% dla wszystkich depozytów, przekazywane do banku centralnego na nie oprocentowane konto i z obrotu tymi pieniędzmi bank opłaca policję)

 • elementy związane ze stopami procentowymi

 • operacje otwartego rynku (bank centralny uznaje, że banki komercyjne mają za dużo pieniędzy i wymusza na nich np. zakup bonów pieniężnych)

 • umacnianie wartości pieniądza krajowego

 • nie wolno pożyczać więcej niż 100 tyś lub tylko kredyty dla osób fizycznych itp.

Ad 2.

Zagadnienia allokacji • kredyt studencki

 • mieszkanie- jaką trzeba mieć dynamikę

Bank centralny jest dysponentem środków. Metoda kontynentalna- każdy z banków komercyjnych ma funkcje gromadzenia i pośredniczące

Ad 3.


Rozwój jest umiarkowany

Ad 4.


Są tu regulacje dotyczące: -prawo bankowe –5 mln. euro pasywów trzeba mieć –odpowiedni przepływ wypłacalności –odpowiednia efektywność działalności kredytowej –przychody z działalności odsetkowej

Ad 5.


Ustawa prawa bankowego przewiduje kary więzienia za ujawnienie tajemnicy bankowej za pranie pieniędzy z naszym udziałem, gwarancja, poręczenia, subiektywna ocena wniosku (przekupstwa)

Ad 6.


Nadzór bankowy- bankowy fundusz gwarancyjny- system zabezpieczający depozyty osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Niedopuszczenie by nasze oszczędności zostały zmarnotrawione (źle zainwestowane).

Dopóki nie znajdą się ludzie którzy będą przestrzegać zasad to będzie funkcjonować nadzór bankowy.Formy rozliczeń poprzez papiery wartościowe:

CZEK- jest to polecenie dla banku wypłacenia osoby wskazanej na czeku określonej sumy pieniędzy ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Kto ma ROR może mieć czeki. Obrót czekami jest popularny tylko między podmiotami gospodarczymi bo system bankowy wprowadził karty płatnicze.

Rodzaje czeków:

-imienne (wypłata osobie wskazanej na czeku)

-na okaziciela (każdemu)

-gotówkowy do rozrachunku

-na okaziciela (możemy za kogoś zapłacić)

Jeżeli nie chcę by mój czek gdzieś krążył to piszę nie na zlecenie (zamykam krążenie czeku). Na zlecenie- tzn. że zgadzam się by mój czek mógł być przekazywany w ramach transakcji kupna-sprzedaży.Indosowanie czeku- czek będzie przekazywany w transakcjach kupna-sprzedaży kolejnym partnerom. Indosant- osoba prawnie posiadająca czek.

Jak długo czek jest ważny? • czek kraju w którym został wystawiony 10 dni

 • Europa 20 dni

 • Australia, Afryka 70 dni

Rodzaje czeków: bankierskie, podróżnicze, skarbowe.Pobieranie 154.64 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna