Copyright ge interlogix BPobieranie 6.06 Mb.
Strona4/50
Data29.10.2017
Rozmiar6.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Dokumentacja powiązana

Więcej informacji znajduje się w niżej wymienionych dokumentach.
Inne instrukcjeAlliance 8300 Installation Manual

Zapewnia informacje dla techników integrujących pomocne przy konfiguracji i instalacji systemu Alliance 8300.
Alliance 8300 Imaging User’s Guide

Zapewnia instrukcje dla użytkowników opcjonalnego pakietu Imaging.
Alliance 8300 CCTV Interface Operator’s Guide

Zapewnia instrukcje na temat użytkowania interfejsu urządzeń telewizji dozorowej.


Alliance 8300 FAS Reference Guide

Zapewnia instrukcje konfiguracji systemów sygnalizacjo pożaru.
Alliance 8300 API Manual

API (Application-Program Interface – Interfejs aplikacja-program) programu Alliance 8300 zapewnia możliwość importu danych z zewnętrznych aplikacji, jak Human Resource Management System (System zarządzania zasobami ludzkimi).

Alliance 8700 Installation Manual

Zapewnia informacje dla techników integrujących pomocne przy konfiguracji i instalacji aplikacji programującej karty inteligentne Alliance 8700.
DVMRE User Manual

Nie załączona z programem Alliance 8300.


Pomoc sieciowa
Alliance 8300 Online Help

Zapewnia informacje, takie jak opisy ekranów i pól, wraz z instrukcjami na temat obowiązków administratora, np. o konfiguracji central w programie Alliance 8300.


Alliance 8300 License Setup Online Help

Aplikacja konfiguracji licencji programu Alliance 8300 służy do rejestrowania licencji programu Alliance 8300, aby umożliwić komunikację z komputerami-klientami oraz posługiwanie się aplikacjami Image Capture i GuardDraw.


Alliance 8700 Online Help

Zapewnia informacje, takie jak opisy ekranów i pól, odnośnie aplikacji programującej karty inteligentne Alliance 8700.


Image Capture Online Help

Aplikacja Capture służy do dodawania obrazu lub podpisu do Formularza osoby.


GuardDraw Online Help

Aplikacja GuardDraw służy do tworzenia I edycji projektów kart.Digital Video Viewer Online Help

Aplikacja Digital Video Viewer służy do: nadzorowania cyfrowych multiplekserów/rejestratorów video oraz przypisanych do nich kamer, sterowania sygnałem wizyjnym w trybie żywym, a także wyszukiwania i odtwarzania zapisanych zdarzeń.


Digital Video Recorder Search Online Help

Aplikacja Digital Video Search służy do wyszukiwania zdarzeń, których zapis uruchomiła interakcja czytnika i/lub wzbudzenie stanu alarmu.


Diagnostic Viewer Online Help

Aplikacja Diagnostic Viewer jest narzędziem diagnostycznym służącym do: wyświetlania plików zapisów diagnostycznych programu Alliance 8300, nakładania filtrów ograniczających wyświetlane informacje oraz wyszukiwania konkretnego wpisu w pliku.Zasady typograficzne
W niniejszej instrukcji zastosowano pewne zasady typograficzne, aby ułatwić użytkownikowi identyfikację ważnych informacji.
Tabela 1: Zasady typograficzneObiektPrzykładNagłówki menu,

Elementy menu,

Nazwy pól,

Nagłówki formularzy

Wszystkie pogrubione, na przykład „menu Administracja”.


Sekwencje komend


Tam, gdzie ma to zastosowanie, sekwencje komand są skrótowo opisane symbolem „>”. Na przykład komenda „kliknąć Start a potem kliknąć Uruchom” zapisana będzie jako „kliknąć Start > Uruchom”.


Alternatywne wywołanie komendWiele komend można wywołać na wiele sposobów, czyli z paska menu, z paska narzędzi, za pomocą przycisków skrótów, prawego kliknięcia lub podwójnego kliknięcia. W większości przypadków komendy są opisane jedynie jako elementy paska menu, nawet jeśli istnieje alternatywne wywołanie.

ObiektPrzykład

Klawisze

Samymi wielkimi literami, na przykład „nacisnąć ENTER”.

Przyciski


Samymi pogrubionymi literami, na przykład „nacisnąć OK”.Tekst wpisywany z klawiatury


Tekst do wpisania z klawiatury wyróżniony jest czcionką Courier New. Na przykład „wpisać dcomcnfg”.Rozwijanie widoku „drzewa”


Słowo „rozwinąć” oznacza, że pewne opcje do wyboru mogą być ukryte. Na przykład polecenie „kliknąć przycisk + obok Komputery” zapisana będzie jako „rozwinąć Komputery”.Uwagi

Słowo „UWAGA” jest pogrubione i znajduje się po lewej stronie tekstu.UWAGA
Ten rysunek ma zwrócić uwagę użytkownika na fakt, iż nie zastosowanie się do danego zalecenia może skutkować utratą danych.

Konfiguracja programu Alliance 8300


Rozdział

2

Wstęp
Ten rozdział opisuje jak dokonać konfiguracji programu Alliance 8300 w stopniu minimalnym, aby połączyć się z centralą i wgrać dane.
Po zainstalowaniu programu Alliance 8300 na serwerze i komputerach-klientach (jeśli występują) należy zalogować się do komputera-serwera i ustawić kilka parametrów.
W niniejszym rozdziale opisane są następujące tematy:


 • Uruchamianie programu Alliance 8300 na stronie 38

 • Dostęp do pomocy na stronie 39

 • Dodawanie operatora na stronie 39

 • Definiowanie obiektów na stronie 40

 • Konfiguracja parametrów systemu na stronie 42

 • Połączenia centrali na stronie 43

 • Podłączanie i wgrywanie danych na stronie 61

Przed rozpoczęciem

Niezbędne informacje
Istnieją pewne kwestie, które należy rozważyć integrując program Alliance 8300 z istniejącym systemem zabezpieczeń i kontroli dostępu. Przygotowanie lub uzyskanie tych informacji przed rozpoczęciem pracy z programem Alliance 8300 zaoszczędzi czasu. Główne kwestie to:


 • Uprawnienia – Jakie kategorie uprawnień operatora będą potrzebne oprócz domyślnych uprawnień administratora systemu?
 • Operatorzy – Jacy operatorzy będą potrzebni oprócz domyślnego loginu operatora programu Alliance 8300 secure? (Domyślny operator programu Alliance 8300 posiada uprawnienia administratora systemu.)
 • Prawa dostępu – Prawa dostępu definiuje się w Profilu osoby. Jakie definicje praw dostępu będą potrzebne oprócz domyślnego profilu Master Installer.
 • Użytkownicy Windows – W dziale Dodawanie użytkowników Windows do programu Alliance 8300 na stronie 261 znajdują się informacje na temat konfiguracji użytkowników Windows.
 • Obiekty – Obiekt jest sposobem organizacji rekordów w bazie danych programu Alliance 8300, na przykład lokalizacją. Więcej informacji znajduje się w dziale Definiowanie obiektów na stronie 40.

 • Typy personelu – Jakie typy personelu będą potrzebne oprócz domyślnych: Stały, Kontraktowy, Tymczasowy? Typ personelu można przypisać do danego projektu karty.
 • Projekty kart – Na początku wprowadzone są domyślne projekty kart, jednak należy je edytować, aby pasowały do potrzeb. Projekt karty można przypisać do typów personelu, aby na przykład można było określić na podstawie karty który personel jest stały a który kontraktowy. Stacje robocze Alliance 8300 wymagają instalacji i licencjonowania aplikacji Imaging, aby można było na nich edytować projekty kart.
 • Dział – Nazwy działów są używane w danych osób oraz w raportach w celu ułatwienia sortowania.
 • Grupy kart – Do programu Alliance 8300 wprowadzono kilka domyślnych grup kart do użytku z centralami. Zaleca się, aby określić jakie grupy kart będą potrzebne dla każdej nowej centrali zdefiniowanej w programie Alliance 8300 i usunąć niepotrzebne grupy kart przed pierwszym zapisaniem rekordu centrali. Więcej informacji znajduje się w sieciowej pomocy programu Alliance 8300.

Zadania do wykonania
Tabela 2 opisuje zadania do wykonania w programie Alliance 8300 potrzebne do weryfikacji poprawności instalacji i funkcjonowania programu.
Tabela 2: Pierwsza konfiguracja programu Alliance 8300.

ZadanieMenu > FormularzOdnośnik

1.

Uruchomić Alliance 8300 i zalogować się

Plik > Logowaniestrona 382.

Dodać operatora do Alliance 8300

Administracja > Operatorstrona 393.

Zaprogramować parametry systemu

Administracja > Parametrystrona 384.

OPCJONALNIE: Utworzyć obiekty

Administracja > Obiektstrona 40

a także dział

Pomoc sieciowa

5.


Dodać komputery-klientów do bazy danych serwera Alliance 8300Administracja > Klient
Dział Dodawanieklientów w Instalacji

6.

Konfiguracja komputerów-klientów

Brak


Tabela 2


7.

Podłączyć się do centrali

Sterowanie > Monitor połączeństrona 618.

Uzyskać dane z centrali

Kliknięcie prawym > Wgrajstrona 51
Informacje na temat zaawansowanej konfiguracji znajdują się w Pomocy sieciowej programu Alliance 8300.Uruchamianie programu

Alliance 8300

1. Wybrać Start > Programy > GE Security System > Alliance 8300 > Alliance 8300 aby uruchomić aplikację. Opcjonalnie, kliknąć dwa razy ikonkę Alliance 8300 na pulpicie.

Alliance 8300
2. Z menu programu Alliance 8300 wybrać Plik > Logowanie. Użyć domyślnego loginu „secure” i wcześniej zdefiniowanego hasła do logowania.
UWAGA: Aby zalogować się do programu Alliance 8300 z

komputera-klienta:
 • Potrzebne są prawidłowe nazwa użytkownika i hasło programu Windows, które stanowią część lokalnej grupy AllianceGroup na komputerze-serwerze Alliance 8300.
 • Potrzebne są prawidłowe login i hasło operatora programu Alliance 8300.
 • Program Alliance 8300 na komputerze-serwerze musi mieć aktywna licencję.
 • Serwisy baz danych na komputerze-serwerze muszą być uruchomione (najłatwiejszym sposobem zapewnienia tego jest uruchomienie programu Alliance 8300 na komputerze-serwerze).

Uzyskanie dostępu do pomocy
Aby uzyskać dostęp do Pomocy sieciowej, należy nacisnąć klawisz F1.

Opcjonalnie, należy wybrać Pomoc > Tematy pomocy z paska menu.


UWAGA: Nie trzeba być zalogowanym, aby uzyskać dostęp

do pomocy.
Dodawanie operatora
Należy dodać użytkownika jako operatora w programie Alliance 8300. To pozwoli programowi na zapisywanie podejmowanych działań przy konfigurowaniu systemu.


 • Aby dodać użytkownika jako operatora w

programie Alliance 8300, należy:
1. Wybrać Administracja > Operator.
2. Wybrać Plik > Nowy rekord. Pojawi się formularz Operator w trybie edycji (aktywna będzie komenda Zapisz Rekord).
3. Wpisać dane do formularza Operator. Jedynym uprawnieniem dostępnym na początku jest domyślne uprawnienie Administrator.
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji operatora znajdują się w Pomocy sieciowej programu Alliance 8300.
4. Zapisać formularz Operator, wylogować się, a następnie zalogować się jako nowy operator.

Definiowanie obiektów
Baza danych programu Alliance 8300 może być partycjonowana i odpowiednie rekordy mogą być pogrupowane. Grupy te nazwane są obiektami. Opcja Obiekt znajduje się na większości formularzy w systemie i można zdefiniować dowolną liczbę obiektów.
Zaleca się, aby utworzyć obiekty i przypisać nowe centrale do obiektów od samego początku (przypisać obiekt do centrali przed zapisaniem rekordu). To sprawi, że wszystkie dane związane z centralą przechowywane będą w tej samej partycji bazy danych, co pomoże przyspieszyć dostęp do danych.
Operatorzy mogą być przypisani do jednego lub więcej obiektów i mogą wybierać, które obiekty mają być aktywne w danym momencie. Zazwyczaj operatorzy z uprawnieniami Administratora systemu przypisani są do wszystkich obiektów. Domyślną wartością na wszystkich rekordach jest Ignoruj obiekt, co oznacza, że rekordy nie są pod ochroną obiektu, czyli te rekordy są widoczne dla wszystkich operatorów.
Więcej informacji na temat konfiguracji obiektów znajduje się w Pomocy sieciowej programu Alliance 8300.


 • Oto przykład przypisania operatora do obiektu. Można przypisać więcej niż jeden obiekt do operatora. Należy:


1. Wybrać Administracja > Operator.

2. Wybrać Szukaj > Szukaj, aby wyświetlić dane

operatora.


3. Wybrać operatora, do którego ma być przypisany obiekt. (W przypadku, gdy został utworzony tylko jeden operator, wyświetlone zostaną jego dane.)
4. Kliknąć zakładkę Obiekty.
5. Kliknąć Przypisz obiekty.

Pobieranie 6.06 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna