Charakterystyka przestępczości nieletnich (z uwzględnieniem przemocy szkolnej) I funkcjonowanie policyjnej izby dzieckaPobieranie 0.75 Mb.
Strona3/6
Data14.02.2018
Rozmiar0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6

Podobne zjawisko zaobserwowane zostało w latach ubiegłych. W poprzednich sprawozdaniach z rozpoznania zjawisk patologicznych, demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stanu prewencji kryminalnej formułowane były wnioski o nasilenie oddziaływań profilaktycznych w celu wyeliminowania tej niekorzystnej tendencji i obniżenia poziomu zachowań agresywnych u nieletnich. Nadal okazuje się, że wnioski te są aktualne. Można jednak zaobserwować pozytywną tendencję, która wskazuje na to, że udało się w 2008 r. zahamować wysoki wzrost udziału nieletnich w kategoriach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu takich jak uszczerbek na zdrowiu i udział w bójce i pobiciu.
Nadal dążyć należy do rzetelnego przeanalizowania skuteczności dotychczas podejmowanych działań i rozważenie możliwości opracowania nowych przedsięwzięć w tym kierunku. Należy też dążyć do zwiększenia zaangażowania podmiotów pozapolicyjnych do współpracy w realizacji przedsięwzięć na rzecz ograniczania tej niekorzystnej tendencji, szczególnie dotyczy to środowisk oświatowych.
Zapobieganie czynom karalnym nieletnich związanym z użyciem przemocy i agresji, powinno być uwzględniane w powiatowych programach zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzonych zgodnie z wymogami art. 38 a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Aby planowane oddziaływania mogły być skuteczne, powinny być poprzedzone wnikliwą analizą stanu bezpieczeństwa, dobrym rozpoznaniem zjawiskowym, terenowym i osobowym, dotyczącym przestępczości nieletnich.

Wskaźnik zagrożenia przestępczością nieletnich.
W 2008 r. wskaźnik zagrożenia przestępczością nieletnich na 100.000 mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim wyniósł 163,1 i był wyższy od poziomu z 2007 r. kiedy wyniósł 157,5 (w 2006 r. wyniósł 152,2).
W 14 powiatach wskaźnik ten ukształtował się poniżej średniej. W 5 powiatach wskaźnik ten przekroczył średnią wojewódzką i utrzymywał się na wyższym od średniej wojewódzkiej poziomie. Rozkład wskaźnika zagrożenia przestępczością nieletnich na 100 tyś. mieszkańców w poszczególnych powiatach obrazuje poniższa mapka.


Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”
Biorąc pod uwagę wskaźnik zagrożenia przestępczością, należy jednak uwzględnić wpływ własnej aktywności policjantów w ujawnianiu przestępstw, na ilość stwierdzonych czynów karalnych.
Należy sobie zdawać sprawę z tego, że na ilość stwierdzonych czynów karalnych wpływa aktywność policjantów, w postaci:

 • ujęć sprawców na gorącym uczynku przestępstwa,

 • uzyskiwania informacji operacyjnych,

 • uzyskiwania innych materiałów własnych,

 • prowadzenia akcji i operacji policyjnych.

W celu sprawdzenia wpływu własnej aktywności policjantów na ilość czynów karalnych stwierdzonych na terenie działania poszczególnych komend miejskich i powiatowych Policji, analizie poddane zostały dane z Stp-3 w zakresie „podstawa wszczęcia”, dotyczące ilości czynów karalnych. Sprawdzono jak wysoki odsetek stwierdzonych czynów karalnych został ujawniony w wyniku opisanych powyżej działań, świadczących o aktywności własnej Policji. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, średnio 26,8 % postępowań przygotowawczych w sprawach o czyny karalne zostało wszczętych w wyniku wyżej opisanych działań świadczących o aktywności własnej policjantów. Odnotowano niekorzystną tendencję do obniżania się aktywności policjantów w tym zakresie (w roku 2007 w wyniku własnej aktywności policjantów wszczętych zostało 31,5 % postępowań przygotowawczych w sprawach o czyny karalne).

Dane te zostały porównane ze wskaźnikiem zagrożenia przestępczością nieletnich w poszczególnych powiatach. Analiza powyższych danych wskazuje na to, że w 6 powiatach, w których pomimo dużej aktywności policjantów w ujawnianiu czynów karalnych, utrzymuje się relatywnie niski wskaźnik zagrożenia przestępczością nieletnich na 100.000 mieszkańców i do tej grupy należą:


 1. radziejowski,

 2. golubsko-dobrzyński,

 3. tucholski,

 4. nakielski

 5. mogileński,

 6. sępoleński.

W wyżej wymienionych powiatach, wskaźnik zagrożenia przestępczością nieletnich utrzymywał się w 2008 r. poniżej średniej wojewódzkiej, natomiast odsetek ilości postępowań o czyny karalne, wszczętych na podstawie własnej inicjatywy, pozostawał powyżej średniej. Świadczy to o utrzymywaniu się rzeczywiście niskiego poziomu przestępczości nieletnich.


Odwrotną sytuację, świadczącą o wysokim poziomie przestępczości nieletnich, zaobserwowano w 2 powiatach: włocławskim i chełmińskim. Niestety w przypadku KMP we Włocławku, taka sytuacja miała miejsce już w latach ubiegłych. W powiecie tym przy niskiej aktywności policjantów w zakresie ujawniania czynów karalnych odnotowano najwyższy w województwie wskaźnik ilości stwierdzonych czynów karalnych na 100 tyś. mieszkańców (ponad dwukrotnie wyższy od średniej wojewódzkiej).
W wyżej wymienionych jednostkach należy podjąć działania zmierzające do skutecznego wyeliminowania tej niekorzystnej tendencji i dążyć do zwiększenia aktywności policjantów w ujawnianiu czynów karalnych.

Charakterystyka nieletnich sprawców czynów karalnych.
Analiza danych statystycznych wskazuje na fakt, iż nieletni sprawcy popełniają z reguły wielokrotnie czyny karalne. W 2008 roku 2565 sprawców popełniło 3370 czynów karalnych, tak więc ilość czynów karalnych przypadających na jednego sprawcę wyniosła 1,3.
Ilość czynów dokonywanych przez jednego sprawcę w poszczególnych kategoriach przestępstw ukazuje poniższy wykres.Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”

Jak wynika z powyższego wykresu do czynów karalnych popełnianych przez nieletnich w grupach należą: • pożar z winy umyślnej,

 • kradzież samochodu,

 • udział w bójce lub pobiciu,

 • rozbój z bronią,

 • uszkodzenie rzeczy,

 • zgwałcenie,

 • kradzież rzeczy,

 • przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym.

W przypadku pozostałych kategorii przestępstw nieletni sprawcy z reguły działali pojedynczo i popełniali wiele czynów.


Analiza danych z Stp-3 w rubryce „przestępstwo popełniono” pozwala określić ilość czynów dokonanych z udziałem nieletnich. Dane w tym zakresie obrazuje wykres.


Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”
Jak wskazują powyższe dane nieletni najczęściej dokonywali czynów karalnych indywidualnie i z udziałem dwóch nieletnich, bez udziału osób dorosłych. Powyższe dane w odniesieniu do ogółu przestępstw stwierdzonych wskazują na to, że czyny karalne nieletnich stanowiły w odniesieniu do ogółu przestępstw stwierdzonych:


 • dokonane indywidualnie 4,3 %,

 • przez dwóch nieletnich 0,7 %,

 • przez dorosłego i nieletniego 0,4 %,

 • w grupie trzyosobowej i większej
  z udziałem nieletnich i dorosłych 0,4 %,

 • w grupie trzyosobowej i większej
  tylko z udziałem nieletnich 0,4 %.

W celu zbadania wieku nieletnich sprawców czynów karalnych, sprawdzeniu poddano dane statystyczne z Stp-3, w rubryce „wiek podejrzanego”.

Analiza tych danych wskazuje, że w 2008 r., na terenie województwa kujawsko -pomorskiego odnotowano:


 • 2556 nieletnich sprawców czynów karalnych,

 • 214 nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych, stanowiących przestępstwa w wieku poniżej lat 13.

Poniższy wykres obrazuje dane dotyczące wieku nieletnich sprawców czynów karalnych.

Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”
Analizując wiek nieletnich sprawców czynów karalnych, można zaobserwować prawidłowość polegającą na tym, że wraz z wiekiem wzrasta ilość odnotowanych sprawców.

W okresie sprawozdawczym odnotowano 214 osób w wieku poniżej 13 lat, które dopuściły się popełnienia czynu zabronionego, stanowiącego przestępstwo. W roku 2007 skala odnotowano 217 takich nieletnich.


Utrzymująca się na wysokim poziomie, liczba nieletnich w wieku poniżej 13 lat, którzy dopuścili się czynu zabronionego będącego przestępstwem, wskazuje na potrzebę prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacji w zakresie konsekwencji prawnych czynów karalnych i zachowań świadczących o demoralizacji już w szkole podstawowej.
Statystyka Stp-3 pozwala także na analizę danych dotyczących płci sprawców. W statystyce tej odnotowanych zostało 2235 chłopców i 322 dziewczęta. Rośnie udział dziewcząt jako sprawczyń czynów karalnych. Wskaźnik dynamiki ilości sprawców płci żeńskiej wyniósł 106 %. Rozkład płci sprawców czynów karalnych obrazuje poniższy wykres:Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”

Odsetek dziewcząt wśród nieletnich sprawców czynów karalnych wyniósł 13 % i uległ wzrostowi, gdyż w 2007 r. dziewczęta stanowiły niespełna 11% nieletnich sprawców. Udział dziewcząt w liczbie sprawców czynów karalnych w poszczególnych kategoriach przestępstw obrazuje poniższy wykres.Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”
Dane zebrane w powyższym wykresie wskazują na fakt, iż udział dziewcząt jest najwyższy w czynach karalnych przeciwko życiu i zdrowiu, w kategorii: udział w bójce lub pobiciu i uszkodzeniu ciała, a także w kategorii przeciwko przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Natomiast w kategoriach czynów karalnych przeciwko mieniu dziewczęta najczęściej dopuszczają się kradzieży.
Dla zobrazowania charakterystyki nieletnich sprawców czynów karalnych przedstawiono przykłady popełnionych przez nich przestępstw:


 • KPP w Świeciu ustaliła w toku czynności operacyjnych i przeprowadziła postępowanie przeciwko trzem nieletnim w wieku 15-16 lat, którzy w dniu 08 marca 2008 r. dokonali napadu rozbójniczego na właściciela sklepu z telefonami komórkowymi. Jeden z nieletnich podając się za klienta, umówił się z pokrzywdzonym na zakup telefonów. Kontaktując się z pokrzywdzonym wskazał mu miejsce, gdzie miało dojść do transakcji. Kiedy pokrzywdzony jechał leśna drogą zgodnie ze wskazówkami swojego „klienta”, natknął się na porozrzucane na niej grube gałęzie, których nie mógł ominąć. Gdy opuścił samochód, by usunąć przeszkodę, z zarośli wyskoczyli do niego zamaskowani napastnicy. Jeden z nich trzymał nóż w ręku, a drugi przedmiot przypominający broń. Nieletni po pobiciu i skrępowaniu mu rak oraz zaklejeniu ust taśmą, wepchnęli sprzedawcę do bagażnika jego samochodu i przewieźli go do miejscowości L. w powiecie świeckim. Zostawili go skrępowanego w bagażniku jego samochodu i porzucili pojazd. Zabrali pokrzywdzonemu 30 telefonów komórkowych i laptopa o łącznej wartości 28300 złotych.
 • Policjanci PP w Złotnikach Kujawskich prowadzili postępowanie wobec 16 letniego chłopca, który w dniu 23 października 2008 r. o godz. 18.20, działając wspólnie i w porozumieniu z nn sprawcą, wszedł do sklepu spożywczo-przemysłowego, uderzył butelką w głowę sprzedawczynię, czym doprowadził ją do stanu bezbronności, a następnie z szuflady lady dokonał kradzieży 1.200 zł na jej szkodę. Sprawca został ujęty przez świadka zdarzenia, przekazany f-szom PP w Złotnikach Kujawskich i osadzony w Policyjnej Izbie Dziecka. KMP w Bydgoszczy.

 • Policjanci KP w Kruszwicy ustalili w toku pracy operacyjnej trzech nieletnich sprawców w wieku 13, 15 i 16 lat, którzy w okresie od początku 2006 r. do 30 września 2008 r., na terenie szkoły oraz poza jej terenem, groźbami i przemocą wymuszali drobne kwoty pieniędzy oraz jedzenie od 12 letniego rówieśnika. Ponadto znęcali się nad nim i poniżali go w ten sposób, że zamykali go w piwnicy, zmuszali do jedzenia niedopałków, wsadzali mu głowę do ubikacji, bili i wyśmiewali się z niego.
Pobieranie 0.75 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna