Centrum Medycznego „Twój Doktor ul. Pocztowa 3Pobieranie 29.77 Kb.
Data13.12.2017
Rozmiar29.77 Kb.

PS-IV.9612.111.2014.12


Pani


Jolanta Dańczak

Kierownik

Centrum Medycznego „Twój Doktor”

ul. Pocztowa 3

62-090 Rokietnica

Zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddziału Zdrowia przeprowadził w dniach od 21 października do 18 listopada 2014 r., z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, kontrolę planową problemową, zgodnie


z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2013, poz. 217,
ze zm.), w zakresie stwierdzenia spełniania wymogów określonych w ww. ustawie i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także realizacji opieki nad matką i dzieckiem.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który przekazano Pani Martynie Tarnionek, wspólniczce spółki cywilnej, w dniu 28 listopada 2014 roku.


Zalecenia pokontrolne
Na podstawie ustaleń zawartych w protokole, znak: PS-IV.9612.111.2014.12, stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

 1. Przedłożony Regulamin Organizacyjny jest niezgodny z wymogami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 217, ze zm.), ponieważ:

 • określono zadania tylko dla komórek organizacyjnych, w których świadczenia
  są udzielane w ramach kontraktu z NFZ: Poradni lekarza POZ, Poradni ginekologiczno-położniczej oraz Poradni chirurgicznej, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy;

 • błędnie określono strukturę organizacyjną podmiotu, uwzględniono podział na poradnie POZ
  i poradnie specjalistyczne, a nie na komórki organizacyjne funkcjonujące w podmiocie, zgodnie z wpisem w RPWDL, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy;

 • błędnie określono organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania, uwzględniając tylko poradnie, w których świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach zawartego kontraktu z NFZ: lekarza POZ, ginekologiczno-położniczą oraz chirurgiczną, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7
  ww. ustawy;

 • nie określono organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

 1. Do wiadomości pacjentów nie podano cennika świadczeń zdrowotnych oraz informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 217, ze zm.).

 2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa leczniczego jest niezgodna ze stanem faktycznym, ponieważ:

 • nie funkcjonują: Poradnia neurologiczna, Poradnia laryngologiczna, Punkt pobrań materiału do badań, Poradnia logopedyczna, Poradnia dermatologiczna, Gabinet zabiegowy (profil:
  42 Choroby płuc),

 • nie udokumentowano funkcjonowania położnej POZ w Gabinecie zabiegowym
  z punktem pobrań materiału do badań laboratoryjnych i punktem szczepień oraz funkcjonowania Gabinetu położnej POZ,

 • Poradnia pulmonologiczna i Poradnia urologiczna funkcjonują w ramach prywatnych praktyk specjalistycznych w budynku przychodni, a nie w ramach struktury kontrolowanego podmiotu.

Powyższych zmian nie zgłoszono do organu rejestrowego, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 217, ze zm.).

 1. W przedsiębiorstwie leczniczym, w miejscu ogólnodostępnym, nie zamieszczono praw pacjenta oraz wzorów oświadczeń pobieranych od pacjentów dotyczących upoważnienia osoby bliskiej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza art.11, 23 i 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2012, poz.159, ze zm.).

 2. Nie przedłożono zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013, poz.217 ze zm.).

 3. Nie przedłożono dokumentów potwierdzających nawiązanie stosunku pracy z: XXXXX, XXXXX, XXXXX (od 1.01.2014 r.), XXXXX, XXXXX, XXXXX, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013, poz.217 ze zm.).

 4. Nie przekazano do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do właściwych organów samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują w podmiocie zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, co narusza art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013, poz.217 ze zm.).

 5. XXXXX nie posiada legalizacji, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013, poz.217 ze zm.).

 6. Dokumentacja medyczna prowadzona w podmiocie nie jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz.U. 2014, poz.177 ze zm.), ponieważ:

 • nie prowadzi się dokumentacji medycznej zbiorczej dla Poradni kardiologicznej,
  co narusza § 40 pkt 3 lit a ww. rozporządzenia;

 • nie przedłożono Księgi zabiegów dla Gabinetu zabiegowego (profile: 05 Chirurgia ogólna,
  53 Kardiologia, 34 Urologia), co narusza § 40 pkt 3 lit d ww. rozporządzenia;

 • nie przedłożono Księgi pracowni diagnostycznej, w której wpisywane są wykonywane badania EKG, co narusza § 36 ww. rozporządzenia. Wykonanie badania EKG odnotowuje się w Księdze Gabinetu zabiegowego z punktem pobrań materiału do badań laboratoryjnych i punktem szczepień oraz położnej POZ;

 • Zeszyt Aparatu USG nie spełnia wymagań określonych w ww. rozporządzeniu, przewidzianych dla Księgi pracowni diagnostycznej, ponieważ nie zawiera:

 • oznaczenia podmiotu, co narusza § 36 pkt 1, w związku z § 10 ust. 1 pkt 1
  ww. rozporządzenia,

 • daty dokonania wpisu do Zeszytu, co narusza § 36 pkt 3 ww. rozporządzenia,

 • nr PESEL oraz adresu zamieszkania pacjenta, co narusza § 36 pkt 4 ww. rozporządzenia,

 • kodu resortowego komórki zlecającej badania lub oznaczenia podmiotu zlecającego badanie, co narusza § 36 pkt 5 ww. rozporządzenia,

 • tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji oraz numeru prawa wykonywania zawodu lekarza zlecającego badanie, co narusza § 36 pkt 6, w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d ww. rozporządzenia,

 • tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu oraz podpisu osoby wykonującej zabieg, co narusza § 36 pkt 8, w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. b-d ww. rozporządzenia;

 • Księgi przyjęć dla Poradni Lekarza POZ, Poradni ginekologiczno-położniczej, Poradni chirurgicznej, są prowadzone elektronicznie, niezgodnie z wymogami ww. rozporządzenia, ponieważ:

 • w oznaczeniu podmiotu brak nazwy komórki organizacyjnej oraz jej kodu resortowego, co narusza § 44 pkt 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 lit e ww. rozporządzenia,

 • w księgach prowadzonych w ostatnim kwartale 2013 r. brak oznaczenia osoby dokonującej wpisu, co narusza § 44 pkt 7 ww. rozporządzenia;

 • dla Gabinetu zabiegowego Poradni chirurgicznej przedłożono Księgę dokonanych operacji (prowadzoną w formie papierowej), która nie zawiera wszystkich elementów określonych
  w ww. rozporządzeniu, przewidzianych dla Księgi zabiegów, ponieważ brak:

 • numeru kolejnego pacjenta w Księdze, co narusza § 32 pkt 2 ww. rozporządzenia,

 • numeru PESEL pacjenta, co narusza § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia,

 • oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, co narusza § 32 pkt 5 ww. rozporządzenia,

 • adnotacji o rodzaju zabiegu i jego przebiegu w dniu XXXX r., co narusza § 32 pkt 6
  ww. rozporządzenia,

 • oznaczenia lekarza wykonującego zabieg, w dniach:

a) XXXXX r. – brak podpisu lekarza wykonującego zabieg;

b) XXXXX r. – brak imienia, nazwiska, tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu lekarza wykonującego zabieg,co narusza § 32 pkt7 ww. rozporządzenia;

 • dla Poradni ginekologiczno-położniczej przedłożono Zeszyt Zabiegów, który spełnia wymogi określone w ww. rozporządzeniu, przewidziane dla Księgi zabiegów, z wyjątkiem braku:

 • numeru PESEL pacjenta, co narusza § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia,

 • oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, co narusza § 32 pkt 5 ww. rozporządzenia;

 • Księga Gabinetu zabiegowego z punktem pobrań materiału do badań laboratoryjnych
  i punktem szczepień oraz położnej POZ nie zawiera wszystkich elementów określonych
  w ww. rozporządzeniu, przewidzianych dla Księgi zabiegów, ponieważ brak:

 • oznaczenia podmiotu, zgodnie, co narusza § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia,

 • numeru kolejnego pacjenta w Księdze, co narusza § 32 pkt 2 ww. rozporządzenia,

 • numeru PESEL pacjenta, co narusza § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia,

 • pełnego oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, co narusza § 32 pkt 5
  ww. rozporządzenia,

 • pełnej adnotacji o rodzaju zabiegu i jego przebiegu, szczególnie w odniesieniu do zleconych iniekcji, co narusza § 32 pkt 6 ww. rozporządzenia,

 • oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg, co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia;

 • Historie Zdrowia i Choroby prowadzone dla Poradni: Lekarza POZ, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, kardiologicznej, są prowadzone zgodnie z ww. rozporządzenia,
  z wyjątkiem oznaczenia podmiotu: brak nazw komórek organizacyjnych oraz ich kodów resortowych, co narusza § 44 pkt 1, w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 lit e ww. rozporządzenia;

 • w dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta nie zawsze zamieszcza się lub dołącza oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz upoważnienie osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza § 8 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia. W losowo wybranej dokumentacji medycznej brak oświadczeń dla pacjenta XX. - nr kartoteki XXX, dla pacjenta XX. – nr kartoteki XXX, dla pacjenta XX – nr kartoteki XXX;

 • w wybranej losowo dokumentacji medycznej indywidualnej, prowadzonej w wersji papierowej, stwierdzono brak potwierdzenia wykonania pierwszorazowego patronażu lekarskiego, który figuruje na wydrukach z dokumentacji medycznej indywidualnej prowadzonej w wersji elektronicznej:

 • zgodnie z wydrukiem z dokumentacji elektronicznej u noworodka XX –
  nr kartoteki XXX, data urodzenia XXX r. – patronaż lekarski wykonano
  XXX r. Wpisy w dokumentacji prowadzonej w wersji papierowej rozpoczynają się
  z dniem XXX r.,

 • zgodnie z wydrukiem z dokumentacji elektronicznej u noworodka XX. –
  nr kartoteki XXX, data urodzenia XXX r. patronaż lekarski wykonano XXX r. Wpisy
  w dokumentacji prowadzonej w wersji papierowej rozpoczynają się z dniem XXX r.,

 • w kartach uodpornienia dzieci brak pełnej identyfikacji osoby wykonującej szczepienie,

 • w skontrolowanej wybiórczo dokumentacji, w karcie uodpornienia prowadzonej dla dziecka XX. (data urodzenia XXX r.), w części dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych, wpis z dnia XXX r., stwierdzono użycie korektora w kolumnie dotyczącej Nazwy szczepionki i Nr serii szczepionki, co narusza § 4 pkt 3 ww. rozporządzenia;

 • dla ciężarnych nie sporządza się planu opieki przedporodowej i planu porodu, do czego zobowiązuje dział IV. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku
  w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.2012, poz.1100).

 1. Nie przedłożono dokumentów, potwierdzających zawarcie umowy OC, w organie rejestrowym,
  co narusza art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2013, poz.217 ze zm.).


Wobec powyższego wnoszę o przestrzeganie terminów ustawowych oraz o przekazanie informacji
o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości, lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma,
do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.

Podpisano:

Wojewoda Wielkopolski

Piotr Florek


Pobieranie 29.77 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna