Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I PołożnychPobieranie 162.67 Kb.
Data24.10.2017
Rozmiar162.67 Kb.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO


ENDOSKOPIA


Program przeznaczony dla pielęgniarek

AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY W OPRACOWANIU PROGRAMU

Z CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


dr n. med. Krzysztof Przytulski


Klinika Gastroenterologii

Centrum Onkologii

Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Warszawapiel. dypl. Elżbieta Adamska


Klinika Gastroenterologii

Centrum Onkologii

Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Warszawapiel. dypl. Halina Książek


Klinika Gastroenterologii

Centrum Onkologii

Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Warszawapiel. dypl. Joanna Majewska-Chabin


Klinika Gastroenterologii

Centrum Onkologii

Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Warszawapiel. dypl. Joanna Reszczyk


Klinika Gastroenterologii

Centrum Onkologii

Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Warszawapiel. dypl. Elżbieta Tereba


Klinika Gastroenterologii

Centrum Onkologii

Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Warszawapiel. dypl. Elżbieta Wietecha

Klinika Gastroenterologii

Centrum Onkologii

Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Warszawalek. med. Maciej Głogowski

Klinika Nowotworów Płuc i Klatki Piersiowej

Centrum Onkologii

Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Warszawapiel. dypl. Jolanta Wójcicka

Klinika Nowotworów Płuc
i Klatki Piersiowej

Centrum Onkologii

Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Warszawa


RECENZENCI PROGRAMU
dr hab. med. Marek Orkiszewski

Wojewódzki Szpital Dziecięcy

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Toruń


prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Butruk

Klinika Gastroenterologii

Centrum Onkologii

Instytut

im. M. Skłodowskiej-Curie


Program uzyskał pozytywną opinię Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Program zatwierdził Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego


Pielęgniarek i Położnych

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWERodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Organizator kształcenia podyplomowego, na podstawie ramowego programu sporządza program kształcenia. Program kształcenia musi uwzględniać wszystkie elementy modułów wskazanych w planie nauczania ramowego programu, jednak treści nauczania mogą być dostosowane do warunków i potrzeb lokalnych. Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia ramowego programu jest dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązującym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych umiejętności gwarantuje, że każdy absolwent kursu specjalistycznego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie podyplomowe oraz trybu kształcenia.Poszczególne moduły ramowego programu zawierają cel, treści nauczania oraz wykaz umiejętności wynikowych, odnoszące się zarówno do zajęć teoretycznych jak
i praktycznych. W planie nauczania wskazane są wyłącznie miejsca realizacji zajęć praktycznych, dlatego też organizator oprócz programu kształcenia teoretycznego obowiązany jest opracować program szkolenia praktycznego dla każdej placówki. Program ten powinien zawierać cel i umiejętności. Jednocześnie program zajęć praktycznych powinien uwzględniać wykaz świadczeń zdrowotnych (opracowany na podstawie wykazu umiejętności), do zaliczenia których zobowiązany jest uczestnik kursu. Dokumentację zawierającą potwierdzenie zaliczenia poszczególnych świadczeń opracowuje organizator kształcenia. Stanowi ona wewnętrzny dokument organizatora.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do uczestnictwa w badaniach i zabiegach endoskopowych oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.


Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Endoskopia wynosi 184 godziny dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne  93 godziny

zajęcia praktyczne 91 godzin.

Plan nauczania określony został dla dziennego trybu kształcenia i zawiera liczbę godzin przeznaczoną na realizację poszczególnych modułów. Z uwagi jednak na lokalne preferencje i potrzeby, prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem kursu mogą dokonać modyfikacji czasu kształcenia w wymiarze nie większym niż 20%. Oznacza to, że 80% czasu przeznaczonego na realizację poszczególnych modułów nie podlega zmianie. Wskazane 20% może być wykorzystane na przesunięcia pomiędzy poszczególnymi modułami lub w części może zostać przeznaczone na realizację zadań w ramach samokształcenia.Organizator, w porozumieniu z kierownikiem kursu oraz wykładowcami, ma prawo do modyfikacji czasu trwania kształcenia w zależności od programu realizowanego
w trybie innym niż dzienny.


Sposób organizacji

Za przebieg i organizację kursu specjalistycznego odpowiedzialny jest organizator kształcenia.Planując realizację kursu organizator powinien:

 1. Opracować program kształcenia.

 1. Opracować regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego, który
  w szczególności określa:

 • organizację,

 • zasady i sposób naboru osób,

 • prawa i obowiązki osób uczestniczących,

 • zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i szkolenie praktyczne,

 • zasady przeprowadzenia egzaminu końcowego.

 1. Powołać kierownika kursu specjalistycznego.

Do zadań kierownika kursu oprócz zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197 poz.1923) powinno należeć:

 • współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej,

 • przedstawienie uczestnikom kursu: celu, programu i organizacji szkolenia,

 • ocenianie placówek szkolenia praktycznego wg specyfiki i organizacji zajęć,

 • pomaganie w rozwiązywaniu problemów,

 • udzielanie indywidualnych konsultacji uczestnikom kursu,

 • zbieranie i analizowanie opinii o przebiegu kursu.

W dniu rozpoczęcia kursu każdy uczestnik powinien otrzymać:

 • harmonogram zajęć teoretycznych i praktycznych,

 • wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia.

 1. Przeprowadzić postępowanie kwalifikacyjne.

 2. Powołać w uzgodnieniu z kierownikiem kursu opiekunów szkolenia praktycznego, którzy powinni być merytorycznymi pracownikami placówek,
  w których odbywa się szkolenie praktyczne.

Do zadań opiekuna szkolenia praktycznego należy:

 • instruktaż wstępny (zapoznanie z celem szkolenia praktycznego,
  z organizacją pracy, wyposażeniem placówki, jego personelem, zakresem udzielanych świadczeń i in.),

 • instruktaż bieżący (organizacja i prowadzenie zajęć, kontrola nad ich prawidłowym przebiegiem, pomoc w rozwiązywaniu problemów i in.),

 • instruktaż końcowy (omówienie i podsumowanie zajęć, zaliczenie świadczeń zdrowotnych określonych w programie kształcenia, ocena uzyskanych wiadomości i umiejętności).

 1. Wskazać kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone w programie ramowym.

 2. Zapewnić bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby uczestników kursu:

 • sale wykładowe,

 • sale warsztatowe,

 • pomieszczenia wyposażone w specjalistyczny sprzęt i aparaturę.

 1. Zaprojektować, w odniesieniu do poszczególnych modułów, środki dydaktyczne oraz formy zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem form aktywizujących.

 2. Wskazać literaturę do poszczególnych modułów uwzględniając kryterium aktualności i adekwatności doboru do treści nauczania.

 3. Dobrać placówki stażowe zgodnie z planem nauczania, w których możliwe będzie zdobywanie umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych.

 4. Posiadać wewnętrzny system monitorowania jakości kształcenia.


Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie: 1. Bieżące - rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.

 2. Końcowe - egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.


Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Endoskopia pielęgniarka powinna: • wymienić sprzęt endoskopowy stosowany w kraju,

 • omówić zastosowanie i zasady działania sprzętu endoskopowego,

 • omówić zasady dekontaminacji oraz sterylizacji sprzętu
  i akcesoriów endoskopowych,

 • omówić endoskopie diagnostyczne i terapeutyczne,

 • przygotować pacjenta do endoskopii,

 • pielęgnować pacjenta po badaniach i zabiegach endoskopowych,

 • asystować w trakcie endoskopii,

 • asystować przy zabiegach wideochirurgicznych,

 • zapobiegać powikłaniom związanym z badaniami i zabiegami endoskopowymi,

 • wskazać uregulowania prawne z zakresu ochrony zdrowia personelu pracowni endoskopowej,

 • przeciwdziałać zagrożeniom zdrowia związanym z pracą w pracowni endoskopowej.

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł


Teoria (liczba

godzin)
Staż

Łączna


liczba

godzin
Placówka

Liczba godzin

I


Organizacja pracowni endoskopowej

23


pracownia endoskopowa,

blok operacyjny, na którym prowadzone są laparoskopie


14

37II

Badania endoskopowe

25


pracownia endoskopowa

28

53
III


Zabiegi endoskopowe

25


pracownia endoskopowa,

blok operacyjny, na którym prowadzone są laparoskopie


35

60


IV

Opieka nad pacjentem przed i po badaniach oraz zabiegach endoskopowych

20

pracownia endoskopowa

1434
Łączna liczba godzin

93
91

184PROGRAM NAUCZANIAMODUŁ I ORGANIZACJA PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ


Cel modułu
 • zapoznanie pielęgniarki z organizacją pracowni endoskopowej.
 • zapoznanie pielęgniarki z czynnikami narażenia zawodowego oraz metodami ochrony zdrowia personelu pracowni endoskopowej.
Wykaz umiejętności wynikowych

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 • omówić ogólną budowę oraz zastosowanie sprzętu endoskopowego,

 • omówić zasady czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu endoskopowego,

 • omówić standardowe wyposażenie pracowni endoskopowej,

 • przygotować sprzęt i osprzęt endoskopowy do użycia,

 • klasyfikować akcesoria endoskopowe ze względu na rodzaj zabiegów
  i ryzyko przeniesienia infekcji,

 • rozpoznawać uszkodzenia sprzętu endoskopowego,

 • omówić zastosowanie lasera i diatermii w endoskopii,

 • stosować terminologię w zakresie wideochirurgii,

 • wymienić i omówić poszczególne elementy sprzętu stosowanego
  w wideochirurgii,

 • przygotować sprzęt i narzędzia do zabiegu wideochirurgicznego zależnie od jego rodzaju oraz wieku pacjenta,

 • omówić zasady monitorowania, zapisu i drukowania obrazów w wideochirurgii,

 • omówić zasady przygotowania pacjenta do zabiegów laparoskopowych,

 • wymienić powikłania zabiegów laparoskopowych,

 • scharakteryzować czynniki narażenia zawodowego występujące
  w pracowni endoskopowej,

 • wskazać przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia personelu pracowni endoskopowej,

 • rozpoznać zagrożenia zdrowia wynikające ze styczności ze szkodliwymi czynnikami w pracowni endoskopowej,

 • organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • eliminować/minimalizować negatywny wpływ czynników ryzyka w pracowni endoskopowej,

 • określić warunki zdrowotne konieczne do zatrudnienia w pracowni endoskopowej,

 • uzupełniać i aktualizować wiedzę na temat obsługi i eksploatacji urządzeń stosowanych w pracowni endoskopowej,

 • przestrzegać terminów badań okresowych oraz szczepień przeciwko
  WZW typu B,

 • stosować środki ochrony indywidualnej,

 • postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami ze sprzętem endoskopowym, urządzeniami stosowanymi w pracowni endoskopowej oraz materiałem pobieranym do badań podczas endoskopii.

Treści nauczania

 1. Sprzęt endoskopowy:

 • rodzaje i zastosowanie,

 • budowa,

 • obsługa.

 1. Optyka sprzętu endoskopowego.

 2. Procedura czyszczenia i dezynfekcji.

 3. Procedura sterylizacji endoskopów.

 4. Przygotowanie sprzętu drobnego.

 5. Laparoskopy – rodzaje, budowa, zastosowanie, obsługa, czyszczenie, odkażanie
  i sterylizacja.

 6. Sprzęt elektroniczny używany w endoskopiach:

 • kamery – zasady działania,

 • monitory – zastosowanie w badaniu endoskopowym,

 • źródła światła – rodzaje, budowa, zastosowanie, środki ostrożności,

 • magnetowidy i drukarki obrazu.

 1. Laser:

 • ogólne zasady działania,

 • zastosowanie w diagnostyce endoskopowej,

 • budowa lasera i jego oprzyrządowania (adapterów, światłowodów),

 • zasady bezpieczeństwa,

 • powikłania podczas zabiegów laserowych,

 • zalety laseroterapii w zabiegach leczniczych,

 • elementy systemu zabezpieczeń przed niezamierzoną
  i niekontrolowaną emisją promieniowania laserowego:

 • blokada,

 • kontrola podłączeń światłowodu,

 • zewnętrzna blokada lasera.

 1. Podstawy wideochirurgii:

 • terminologia stosowana w wideochirurgii,

 • elementy sprzętu stosowanego w wideochirurgii,

 • przygotowanie sprzętu i narzędzi zależnie od rodzaju zabiegu

 • wideochirurgicznego oraz wieku pacjenta,

 • monitorowanie, zapis i drukowanie obrazów,

 • konserwacja bieżąca sprzętu,

 • zasady przygotowania pacjenta do zabiegów laparoskopowych,

 • powikłania zabiegów laparoskopowych.

 1. Diatermia:

 • istota,

 • zastosowanie,

 • działanie w badaniach endoskopowych,

 • środki ostrożności.

11. Narażenia zawodowe w pracowni endoskopowej:

 • rodzaje narażeń zawodowych,

 • osoby podlegające narażeniom,

 • narażenia ze strony urządzeń wykorzystywanych do badań i zabiegów
  w pracowni endoskopowej:

 • lampy rentgenowskie,

 • lasery,

 • urządzenia promieniujące fale elektromagnetyczne (diatermie);

 • narażenia ze strony pacjenta:

 • pacjent jako potencjalne źródło infekcji,

 • postępowanie w przypadku pacjenta nosiciela wirusów HBV, HCV, HIV i/lub innych chorób zakaźnych.

12. Choroby (objawy chorób) związane z pracą w pracowni endoskopowej:

 • objawy choroby popromiennej,

 • objawy wywołane promieniowaniem pola elektromagnetycznego,

 • infekcja wirusem WZW i/lub innymi drobnoustrojami.

13. Sposoby ochrony personelu przed skutkami narażeń zawodowych:

 • kryteria stanu zdrowia personelu pracowni endoskopowej,

 • odzież ochronna,

 • zabezpieczenie pracowni endoskopowej przed promieniowaniem jonizującym,

 • instalacja wentylacyjna w pracowni endoskopowej,

 • rozmieszczenie urządzeń i stanowisk pracy zgodnie z protokółem pomiarów:

 • pomiary promieniowania jonizującego,

 • pomiary natężenia pola elektromagnetycznego,

 • pomiary stężeń par środków dezynfekcyjnych.

14. Ochrona wzroku w pracowni endoskopowej.

MODUŁ II BADANIA ENDOSKOPOWE


Cel modułu

Zapoznanie pielęgniarki z badaniami endoskopowymi wybranych układów


i narządów.

Wykaz umiejętności wynikowych

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna: • omówić cel i rodzaje badań endoskopowych,

 • scharakteryzować badania endoskopowe wykonywane w zakresie diagnostyki przewodu pokarmowego,

 • omówić badania endoskopowe wykonywane w zakresie diagnostyki układu oddechowego,

 • wykazać się znajomością diagnostyki stosowanej w laryngologii, urologii, ginekologii i anestezjologii,

 • omówić przeciwwskazania do badań endoskopowych,

 • instrumentować podczas endoskopii diagnostycznych,

 • przeciwdziałać powikłaniom związanym z endoskopią diagnostyczną,

 • omówić sposoby pobierania materiału w trakcie badań endoskopowych,

 • zabezpieczyć materiał pobrany podczas endoskopii do badania.
Treści nauczania

I. Endoskopie:


 • definicje,

 • cele badań,

 • rodzaje badań.
  1. Endoskopie wybranych układów i narządów.

1. Endoskopia przewodu pokarmowego:


 1. Podstawy anatomii gardła, przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego
  i jelita grubego:

 • anatomia opisowa i topograficzna,

 • anatomia radiologiczna przewodu pokarmowego na przykładzie zdjęć przeglądowych jamy brzusznej oraz badań kontrastowych górnego odcinka przewodu pokarmowego, pasażu jelita cienkiego i wlewu doodbytniczego,

 • współzależność między badaniami radiologicznymi i badaniami endoskopowymi:

 • prawidłowy obraz endoskopowy górnego odcinka przewodu pokarmowego,

 • definicje stosowane w opisach badań endoskopowych,

 • prawidłowy obraz video górnego odcinka przewodu pokarmowego,

 • prawidłowy obraz endoskopowy dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

 1. Rola i zadania pielęgniarki w czasie badania.

 2. Rodzaje badań:

 • wziernikowanie (gastroskopia, ECPW, rektoskopia,

 • fibrosigmoidoskopia –FSS, kolonoskopia i endoskopia śródoperacyjna),

 • biopsja, wymazy szczoteczkowe, posiewy,

 • endosonografia z podstawami ultrasonografii.

 1. Podstawy patogenezy i diagnostyka chorób przełyku:

 • uchyłki przełyku,

 • przepuklina rozworu przełykowego,

 • refluks żołądkowo – przełykowy i choroba refluksowa,

 • przełyk Barretta,

 • nowotwory łagodne i złośliwe przełyku,

 • żylaki przełyku,

 • grzybica przełyku,

 • zaburzenia motoryki przełyku,

 • inne choroby (zespół Mallory’ego–Weissa, przetoki, pierścienie, choroba Crohna, ciało obce).

 1. Podstawy patogenezy i diagnostyka chorób żołądka i dwunastnicy:

 • choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy,

 • zapalenie błony śluzowej żołądka,

 • zapalenie błony śluzowej dwunastnicy,

 • nowotwory łagodne i złośliwe żołądka,

 • infekcje Helicobacter pylori,

 • krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego,

 • operacje w chorobach żołądka i dwunastnicy,

 • inne choroby żołądka i dwunastnicy (choroba Crohna, choroba Menetriere’a),

 1. Wskazania do wykonywania badań profilaktycznych wśród pacjentów
  z grup podwyższonego ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych.

 2. Podstawy patogenezy i diagnostyka endoskopowa chorób dróg żółciowych
  i trzustki:

 • anatomia dróg żółciowych i trzustki,

 • endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW),

 • kamica pęcherzyka i dróg żółciowych,

 • cholestaza (przyczyna),

 • ostre zapalenie trzustki,

 • przewlekłe zapalenie trzustki,

 • guzy trzustki.

 1. Diagnostyka chorób jelita cienkiego:

 • zespół złego wchłaniania – definicja i przyczyny,

 • biopsja kapsułką Crosby’ego.

 1. Diagnostyka chorób jelita grubego – definicje i podstawy patogenezy:

 • uchyłki jelita grubego,

 • polipy jelita grubego,

 • nowotwory złośliwe jelita grubego,

 • idiopatyczne choroby zapalne jelita grubego (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego),

 • wady naczyniowe jelita grubego,

 • inne choroby jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelita, niedokrwienne zapalenie jelita).

2.  Endoskopia dróg oddechowych.

 1. Podstawy anatomii dróg oddechowych:

 • anatomia opisowa i topograficzna,

 • podstawy anatomii radiologicznej dróg oddechowych na przykładzie zdjęć radiologicznych klatki piersiowej,

 • współzależność pomiędzy badaniami radiologicznymi i badaniami endoskopowymi dróg oddechowych.

 1. Prawidłowy obraz endoskopowy drzewa oskrzelowego.

 2. Rodzaje badań:

 • badania bronchoskopowe (zarys techniki),

 • pobranie materiału do badania cytologicznego lub histologicznego.

D. Metody pobrania materiału przy zastosowaniu bronchofiberoskopu:

 • biopsja kleszczykowa.

 • biopsja szczoteczkowa – pobranie wymazów szczoteczkowych:

 • pod kontrolą optyki (wzroku),

 • pod kontrolą obrazu rtg – wymazy szczoteczkowe celowane,

 • biopsja transbronchialna płuca:

 • biopsja igłowa transbronchialna guza płuca,

 • biopsja igłowa transbronchialna lub transtrachealna węzłów chłonnych śródpiersia oraz węzłów chłonnych wnęki,

 • pobranie popłuczyn oskrzelowych do badania cytologicznego lub bakteriologicznego.

E. Metody pobrania materiału przy zastosowaniu bronchoskopu metalowego:

 • biopsja kleszczykowa,

 • biopsja igłowa transtrachealna węzłów chłonnych rozwidlenia tchawicy oraz kąta tchawiczo – oskrzelowego,

 • ocena bronchofiberoskopowa drzewa oskrzelowego pod kątem wskazań
  i zakresu resekcji miąższu płuca przed planowaną torakotomią.

F. Rola i zadania pielęgniarki w badaniach.

  1. Laparoskopia diagnostyczna.

 1. Przeciwwskazania do badań endoskopowych.

 2. Inne zastosowania endoskopii (np. w urologii, ginekologii, laryngologii, anestezjologii).

 3. Najczęstsze powikłania związane z diagnostyką endoskopową oraz sposoby zapobiegania.

MODUŁ III ZABIEGI ENDOSKOPOWECel modułu

Zapoznanie pielęgniarki z zasadami wykonywania wybranych zabiegów endoskopowych oraz przygotowanie jej do współudziału w endoskopii zabiegowej.


Wykaz umiejętności wynikowych

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 • omówić cel zabiegów endoskopowych,

 • wymienić rodzaje endoskopii zabiegowych,

 • scharakteryzować metody zabiegów endoskopowych wykonywanych
  w obrębie przewodu pokarmowego,

 • omówić cel, zakres i specyfikę endoskopii wykonywanych w zakresie układu oddechowego,

 • omówić zastosowanie endoskopii w zakresie innych układów i narządów,

 • wymienić przeciwwskazania do endoskopii zabiegowych,

 • asystować w czasie zabiegów endoskopowych,

 • scharakteryzować podstawy wideochirurgii,

 • wymienić zalety i wady wideochirurgii,

 • instrumentować w czasie zabiegów wideochirurgicznych.

Treści nauczania

 1. Rodzaje i cele zabiegów endoskopowych.

 2. Endoskopia przewodu pokarmowego.

1. Metody endoskopowe stosowane w leczeniu (cele, zasady, techniki):

  • metody tamowania krwawień (spłukiwanie, nastrzykiwanie roztworem soli fizjologicznej i/lub adrenaliny, elektrokoagulacja jedno-, dwu-, wielobiegunowa, beamer argonowy, laser NdYAG),

  • metody sklerotyzacji żylaków dna żołądka (nastrzykiwanie klejem tkankowym i trombiną) oraz żylaków przełyku (nastrzykiwanie, klipsy, opaski); doraźne tamowanie krwawienia z żylaków przełyku sondą Sengstakena i /lub Lyntona,

  • metody stosowane w endoskopowym leczeniu zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego (rozszerzadła balonowe, rozszerzadła Savary’ego – Gilliarda, protezy przełykowe),

  • metody stosowane w leczeniu chorób dróg żółciowych (sfinkterotomia żółciowa i trzustkowa, protezowanie, kruszenie złogów
   w drogach żółciowych litotryptorem i ich usuwanie koszyczkiem Dormia),

  • metody stosowane w usuwaniu polipów (polipektomia, polipektomia płaskich zmian po wytworzeniu poduszeczki z soli fizjologicznej, odzyskiwanie materiału do badania histologicznego),

  • metody uwidaczniania zmian (barwienie błony śluzowej, tatuaż),

  • metody stosowane w terapii fotodynamicznej (substancje fotouczulające, naświetlanie).

2. Leczenie endoskopowe chorób przełyku:

 • terapia laserem w uchyłku Zenkera,

 • metody ablacji w przełyku Barretta,

 • postępowanie w zwężeniach przełyku o naturze zapalnej, poparzeniowej, nowotworowej,

 • postępowanie w przetokach przełykowo – oskrzelowych,

 • metody obliteracji żylaków przełyku,

 • metody leczenia achalazji,

 • postępowanie w rzadszych chorobach przełyku (np. obecność pierścienia, usuwanie ciała obcego),

 • postępowanie w perforacji przełyku.

3. Leczenie chorób żołądka i dwunastnicy:

 • postępowanie endoskopowe w powikłaniach choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy (tamowanie krwawienia, obecność stenozy powrzodowej),

 • postępowanie w krwawieniu z innych źródeł zlokalizowanych
  w żołądku i/lub dwunastnicy.

4. Leczenie endoskopowe chorób dróg żółciowych i trzustki:

 • postępowanie w kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych,

 • postępowanie endoskopowe w cholestazie,

 • leczenie endoskopowe w ostrym zapaleniu trzustki,

 • leczenie endoskopowe w przewlekłym zapaleniu trzustki.

5.Leczenie endoskopowe chorób jelita grubego:

 • polipektomia polipów jelita grubego,

 • postępowanie w wadach naczyniowych jelita grubego.

 1. Endoskopia zabiegowa dróg oddechowych – technika:

 1. Laseroterapia.

 2. Endoskopowe elektroresekcje.

 3. Usuwanie ciał obcych.

 4. Mechaniczne udrażnianie dróg oddechowych.

 5. Toaleta drzewa oskrzelowego.

 6. Endoterapia w przypadkach krwawienia z drzewa oskrzelowego.

 7. Aplikacja prowadnic HDR do drzewa oskrzelowego.

 8. Protezowanie dróg oddechowych (stenty).

 1. Podstawy wideochirurgii:

 1. Przygotowanie sprzętu do poszczególnych zabiegów wideochirurgicznych.

 2. Instrumentowanie w wideochirurgii.

 3. Monitorowanie, zapis i drukowanie obrazów.

 1. Specyfika wideochirurgii w wybranych dziedzinach medycyny (neurochirurgia, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia jamy brzusznej, ortopedia, ginekologia, urologia).

 2. Chirurgia tradycyjna a wideochirurgia – zalety i wady.

 3. Przeciwwskazania do zabiegów endoskopowych.

VIII.Inne zastosowania endoskopii (np. w: urologii, ginekologii laryngologii,       anestezjologii, ortopedii).
MODUŁ IV OPIEKA NAD PACJENTEM PRZED I PO BADANIACH ORAZ ZABIEGACH ENDOSKOPOWYCH
Cel modułu
Zapoznanie pielęgniarki z zasadami przygotowania pacjenta do badań
i zabiegów endoskopowych oraz pielęgnacją po ich wykonaniu.
Wykaz umiejętności

W wyniku realizacji programu kształcenia pielęgniarka powinna:

 • wymienić i omówić zadania zawodowe pielęgniarki zatrudnionej
  w pracowni endoskopowej,

 • zróżnicować specyfikę opieki pielęgniarskiej w poszczególnych badaniach
  i zabiegach endoskopowych,

 • omówić metody przygotowania do badań i zabiegów endoskopowych,

 • przeprowadzić ukierunkowany wywiad pielęgniarski w zależności od rodzaju i zakresu planowanej endoskopii,

 • modyfikować sposób przygotowania pacjenta w zależności od jego stanu zdrowia oraz celu, rodzaju i zakresu endoskopii,

 • udokumentować przygotowanie pacjenta do badań i zabiegów endoskopowych,

 • omówić problemy pielęgnacyjne pacjenta po badaniu/zabiegu endoskopowym,

 • omówić standardy postępowania z pacjentem po badaniach i zabiegach endoskopowych,

 • zastosować w praktyce wybrane standardy pielęgnowania pacjenta po endoskopii,

 • pielęgnować pacjenta po endoskopii diagnostycznej i/lub zabiegowej uwzględniając specyfikę endoskopii,

 • udzielać wsparcia psychicznego pacjentowi przed i po endoskopii,

 • dokumentować działania pielęgnacyjne.
Treści nauczania

 1. Przygotowanie sprzętu endoskopowego do użycia.

 2. Kompetencje zawodowe pielęgniarki w pracowni endoskopowej:

 • zakres wiedzy,

 • zakres umiejętności,

 • zakres obowiązków,

 • zakres uprawnień.

 1. Przygotowanie pacjenta do badań i zabiegów endoskopowych.

 2. Specyfika opieki pielęgniarskiej przed poszczególnymi badaniami
  i zabiegami endoskopowymi.

 3. Wsparcie psychiczne pacjenta.

 4. Standardy postępowania pielęgniarskiego dotyczące przygotowania pacjenta do badań i zabiegów endoskopowych.

 5. Problemy pielęgnacyjne pacjenta po endoskopiach.

 6. Standardy opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po endoskopii.

 7. Pielęgnowanie pacjentów po różnych badaniach i zabiegach endoskopowych.

 8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przygotowania pacjenta do     endoskopii oraz opieki po badaniu i/lub zabiegu endoskopowym.

 9. Edukacja pacjentów przed i po badaniach oraz zabiegach endoskopowych.KWALIFIKACJE KADRY DYDAKTYCZNEJ

Wykładowcami mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy


w zakresie będącym przedmiotem kursu oraz spełniają, co najmniej jeden
z warunków:

 1. posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,

 2. posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, operacyjnego,

 1. posiadają specjalizację lekarską w dziedzinie chirurgii, gastroenterologii, radiologii.


Directory: uploads -> docs -> programy ramowe -> Kursy specjalistyczne ramowe
Kursy specjalistyczne ramowe -> Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do wykonania hartowania kikuta
programy ramowe -> ZałĄcznik nr 14 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
programy ramowe -> Ramowy program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Kursy specjalistyczne ramowe -> Ramowy program kursu specjalistycznego
Kursy specjalistyczne ramowe -> Kurs specjalistyczny w zakresie
Kursy specjalistyczne ramowe -> Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych
Kursy specjalistyczne ramowe -> Ramowy program kursu specjalistycznego
Kursy specjalistyczne ramowe -> Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych
Kursy specjalistyczne ramowe -> Ramowy program kursu specjalistycznego

Pobieranie 162.67 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna