Centrala / Oddział / Inspektorat w Nazwa MiastaPobieranie 39.36 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar39.36 Kb.

Bydgoszcz, 30 lipiec 2014


Zamawiający:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. Zamówienia:

85-789 Bydgoszcz, Art. Art. S. Kaliskiego 7

Tel. 052 374 92 71

Dotyczy:


Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzinNr postępowania AZZP.243.88.2014
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego o następującej treści:


 1. Zgodnie z zapisami pkt 13 załącznika Nr 8 do SIWZ Wykonawca udostępni Zamawiającemu system elektroniczny do obsługi umowy ubezpieczenia. Mając powyższe na uwadze, czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku obsługi elektronicznej nie będą miały zastosowania zapisy dotyczące przekazywania przez Zamawiającego Wykonawcy wykazów, o których mowa m.in. w pkt. 5.2.4 oraz 5.2.5. załącznika nr 8 do SIWZ. Wszelkie informacje o osobach przystępujących oraz odchodzących z ubezpieczenia będą na bieżąco wprowadzane do systemu na podstawie podpisanych przez ubezpieczonych deklaracji przystąpienia/zmiana/rezygnacji. Powyższe odnosi się również do zapisów Załącznika nr 4 (Umowa) § 5 pkt 1 ppkt 4) 5).

Odp: Zamawiający potwierdza, że w przypadku obsługi elektronicznej nie będą miały zastosowania zapisy dotyczące przekazywania przez Zamawiającego Wykonawcy wykazów, o których mowa m.in. w pkt. 5.2.4 oraz 5.2.5. załącznika nr 8 do SIWZ. Wszelkie informacje o osobach przystępujących oraz odchodzących z ubezpieczenia będą na bieżąco wprowadzane do systemu na podstawie podpisanych przez ubezpieczonych deklaracji przystąpienia/zmiana/rezygnacji.


 1. W załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”  pod tabelą świadczeń dla Podgrupy nr II jest zapis:  „Deklarujemy rozszerzenie listy chorób w ramach świadczenia za poważne zachorowanie o następujące choroby: ……” Zapis ten nie znajduje odzwierciedlenia w opisie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Wykonawca prosi o wykreślenie tego zapisu lub jednoznaczne wskazanie, jaki wpływ na wybór oferty będzie miało rozszerzenie listy chorób w ramach ryzyka poważnego zachorowania.

Odp: Zamawiający wykreśla zdanie o brzmieniu: „Deklarujemy rozszerzenie listy chorób w ramach świadczenia za poważne zachorowanie o następujące choroby: ……”

 1. Zamawiający w tabelach świadczeń („Podgrupy ubezpieczenia”) w pkt 20. zał. nr 8 do SIWZ „Opisu Przedmiotu Zamówienia” wskazał ryzyko „operacje chirurgiczne” podając jedną wysokość świadczenia. Wykonawca prosi o określenie czy wartość tę powinien traktować jako kwotę świadczenia wypłacaną za najniższą z klas operacji (III klasy), według klas operacji określonych w OWU Wykonawcy i zgodnie z wykazem operacji określonym w OWU Wykonawcy, czy też wolą Zamawiającego jest wypłata takiej samej wysokości świadczeń za każdą operację, zgodnie z wykazem operacji określonym w OWU Wykonawcy?

Odp: Zamawiający podając wysokość świadczenia z tytułu „operacji chirurgicznych” zasugerował iż nie może być ona niższa niż wskazana w tabeli w pkt 20 zał. nr 8 do SIWZ „Opisu Przedmiotu Zamówienia” podgrupa I i II, mając jednocześnie na myśli wypłacaną kwotę za najniższą z klas operacji według klas operacji określonych w OWU Wykonawcy i zgodnie z wykazem operacji określonym w OWU Wykonawcy.


 1. Zamawiający w tabelach świadczeń (Podgrupy ubezpieczenia) w pkt 20. zał. nr 8 do SIWZ „Opisu Przedmiotu Zamówienia” wskazał ryzyko „świadczenie z tytułu pobytu na OIOM (lub zamiennie OIT) – jednorazowo/za dzień pobytu” podając dwa rodzaje świadczeń: świadczenie płatne jednorazowo oraz świadczenie płatne za dzień pobytu. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że spełni oczekiwania Zamawiającego , jeżeli za pobyt na OIT wypłaci, zgodnie w OWU Wykonawcy, jednorazowe świadczenie w wysokości wskazanej przez Zamawiającego  w tabelach.

Odp: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca spełni oczekiwania Zamawiającego, jeżeli za pobyt na OIT wypłaci, zgodnie w OWU Wykonawcy, jednorazowe świadczenie w wysokości wskazanej przez Zamawiającego  w tabelach.


 1. Załącznik nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), punkt 5.2 - Wykonawca wnosi o podanie wysokości wynagrodzenia brokera obejmującego czynności przy zawieraniu Umowy przy jakim należy obliczyć cenę oferty, która to wartość ma oczywisty wpływ na kalkulację ceny oferty. Zgodnie z art. 7 ust 1 PZP Zamawiający przeprowadza postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Prosimy o doprecyzowanie ww. zapisu  i wskazanie konkretnej wysokości kurtażu brokerskiego.

Odp: wysokości kurtażu brokerskiego wynosi 6%


 1. Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy), dotyczy zapisu: „Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług” Prośba o potwierdzenie, że całkowite wynagrodzenie uzależnione będzie od liczby osób ubezpieczonych, ilości miesięcy trwania umowy oraz miesięcznej składki od jednego ubezpieczonego?

Odp: Zamawiający potwierdza, że całkowite wynagrodzenie uzależnione będzie od liczby osób ubezpieczonych, ilości miesięcy trwania umowy oraz miesięcznej składki od jednego ubezpieczonego


 1. X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami – W SIWZ jest mowa wyłącznie o przekazywaniu różnych informacji drogą faxową. Czy zamawiający która jest wygodna zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. Wykonawca prosi o podanie takiego adresu e-mail.

Odp: Zamawiający nie dopuszcza korespondencji drogą elektroniczną.


 1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę OWU na płycie CD, z uwagi na ich dużą ilość oraz parafowanie każdej strony osobno. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to wykonawca prosi o parafowanie kompletu OWU wyłącznie na pierwszej i ostatniej stronie.

Odp: Zamawiający nie dopuszcza złożenie kompletu OWU na płycie CD.

Zamawiający dopuszcza parafowanie kompletu OWU wyłącznie na pierwszej i ostatniej stronie

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PZP Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej.


 1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie leczenia specjalistycznego dotyczyła leczenia zastosowanego wskutek choroby stwierdzonej lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałego po dniu zawarcia umowy?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie leczenia specjalistycznego dotyczyła leczenia zastosowanego wskutek choroby stwierdzonej lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałego po dniu zawarcia umowy.


 1. Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w O.W.U. Wykonawcy, które przewidują brak ochrony z tytułu poszczególnych ryzyk po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku np. 60, 65 lat – np. śmierć w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, pobytu w szpitalu w wyniku choroby, poważnego zachorowania, operacji chirurgicznej?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia w O.W.U. Wykonawcy, które przewidują brak ochrony z tytułu poszczególnych ryzyk po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku np. 60, 65 lat – np. śmierć w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, pobytu w szpitalu w wyniku choroby, poważnego zachorowania, operacji chirurgicznej.


 1. Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiące, że świadczenie zostanie wypłacone gdy wartość procentowa trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku wyniesie określoną wartość np. ponad 20%, np. ponad 25%?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiące, że świadczenie zostanie wypłacone gdy wartość procentowa trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku wyniesie określoną wartość np. ponad 20%, np. ponad 25%.


 1. Czy Zamawiający zgadza się, żeby wypłata za operację chirurgiczną była uzależniona od okresu hospitalizacji osoby ubezpieczonej, np. wypłata nastąpi tylko w przypadku, gdy osoba przebywała w szpitalu nieprzerwanie 20/30 dni?

Odp: Zamawiający nie zgadza się, żeby wypłata za operację chirurgiczną była uzależniona od okresu hospitalizacji osoby ubezpieczonej, np. wypłata nastąpi tylko w przypadku, gdy osoba przebywała w szpitalu nieprzerwanie 20/30 dni

 1. Jaki jest wymagany przez Zamawiającego minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej przy indywidualnej kontynuacji oraz jaką maksymalną stopę składki od 1000 zł sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu indywidualnej kontynuacji akceptuje Zamawiający? Prosimy wymienić zdarzenia (ryzyka).

Odp: Zamawiający wyraża zgodę, iż indywidualna kontynuacja ubezpieczenia odbywać się będzie zgodnie z OWU Wykonawcy, jednak przy spełnieniu określonych założeń tj:

Wykonawca umożliwi dożywotnie jej kontynuowanie a minimalny jej zakres ochrony uwzględniać będą wskazane zdarzenia oraz ich udział w procentach sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, zgodnie z poniższą tabelą.


Zakres ochrony

Wysokość świadczenia w procentach sumy ubezpieczenia w dniu zdarzenia

 1. Śmierć Ubezpieczonego

100%

 1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku*

200%

 1. Śmierć Ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym*

700%

 1. Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – za 1% trwałego uszczerbku

4%

 1. Śmierć małżonka

50%

 1. Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem*

300%

 1. Śmierć dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) – pod warunkiem, że w dniu śmiercie dziecko nie ukończyło 25 roku życia.

30%

 1. Śmierć rodzica ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka ubezpieczonego oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy małżonka, jeżeli nie żyje ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego.

20%

 1. Urodzenie dziecka

10%

 1. Urodzenie martwego dziecka

20%

 1. Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

40%


*Wysokości świadczeń podane są w procentach sumy ubezpieczenia i uwzględniają

kumulację zdarzeń.
Maksymalna stopa składki od każdego 1 000 zł ( słownie: tysiąca złotych) sumy ubezpieczenia nie może być wyższa niż 6 ,00 zł ( słownie: sześć złotych)


 1. Czy Wykonawca dobrze interpretuje SIWZ w pkt. XVIII. OPIS KRYTERIÓW, iż klauzula dodatkowa Leczenie specjalistyczne nie musi być zaoferowana w obu podgrupach aby uzyskać 20 punktów konkursowych? Prosimy o podanie minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia dla Leczenia Specjalistycznego.

Odp: Zamawiający naliczy Wykonawcy 20 punktów konkursowych jeżeli w pkt. 20 zał. nr 8 do SIWZ „Opisu Przedmiotu Zamówienia” w podgrupie II zaoferuje sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych) za klauzulę Leczenie Specjalistyczne.

Zamawiający ( - )
Directory: download -> AGATA -> agnieszka
download -> Charakterystyka myślenia dziecka
download -> Brachyterapia
download -> Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne
download -> Jednym z najważniejszych typów danych obsługujących dołączanie I usuwanie obiektów ze zbioru jest stos – inaczej kolejka lifo
download -> Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007
AGATA -> Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana I Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
AGATA -> Załącznik nr 4 do siwz wzór umowy
agnieszka -> Wykonanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu pt.: „Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich stosujących systemy przechowywania I transportu ryb w oziębionej wodzie morskiej
AGATA -> Siwz dostawa oprogramowania Dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej

Pobieranie 39.36 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna