Odpowiedzi na pytaniaOdpowiedzi na pytania
Podana struktura zatrudnionych zawiera 383 osoby oraz zdanie "liczba osób w wieku do 68 roku życia.". W punkcie II. Siwz została podana liczba zatrudnionych 384
250.07 Kb. 4
czytać
Bartoszyce, 2015-03-16Bartoszyce, 2015-03-16
Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny I innych artykułów jednorazowego użytku
126.18 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny centralny szpital klinicznySamodzielny publiczny centralny szpital kliniczny
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
188.67 Kb. 2
czytać
Instytut technologii bezpieczeństwa „moratex”Instytut technologii bezpieczeństwa „moratex”
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pt.: „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu I obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych” – umowa z mnisw nr poig
233.32 Kb. 3
czytać
Załącznik Nr do siwz/pn – /2014 umowa nr / 2014 wzór na udzielenie licencji, Świadczenie usług instalacyjnych I wdrożeniowych systemuZałącznik Nr do siwz/pn – /2014 umowa nr / 2014 wzór na udzielenie licencji, Świadczenie usług instalacyjnych I wdrożeniowych systemu
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009038, posiadającym numer identyfikacji podatkowej nip: 892-12-96-985, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez lek med. Marka Bruzdowicza – Dyrektora
212.8 Kb. 7
czytać
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231 Sprawa nr: 52/8/2014Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231 Sprawa nr: 52/8/2014
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im prof. W. Orłowskiego cmkp w Warszawie
0.96 Mb. 2
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
177.11 Kb. 1
czytać
ZamawiająCYZamawiająCY
Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2.47 Mb. 12
czytać
Umowa- smallworldUmowa- smallworld
Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, krs: 000270640, nip: 525-238-60-94, regon: 140787780, kapitał zakładowy 628 938
83.31 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu amphora, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu
355.29 Kb. 1
czytać
Spzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejSpzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
4.27 Mb. 1
czytać
Giżycko dn. 10. 04. 2013rGiżycko dn. 10. 04. 2013r
Dostawa narzędzi I materiałÓw technicznych na rzecz jednostki wojskowej nr 4352 w giżycku oraz jednostek I instytucji bęDĄcych na jej zaopatrzeniu
1.3 Mb. 7
czytać
Znak zamówienia 06/2010Znak zamówienia 06/2010
Na wykonanie usług w zakresie ochrony osób I mienia świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (sufo) na rzecz jednostki wojskowej 3797 giżycko
0.49 Mb. 3
czytać
Na: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawyNa: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawy
Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r
138.38 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 2Załącznik Nr 2
Projekt "service inter-lab centrum Transferu Wiedzy I innowacji dla Sektora Usług" jest współfinansowany przez Unię Europejską
336.1 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu