W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Implanty chirurgiczne, membrany hialuronowe I systemy do separacji czynników wzrostu
318.72 Kb. 2
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
205.95 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu amphora, automatach oddechowych oraz kamizelkach -jacketach nurkowych oraz bieżące naprawy wymienionego sprzętu
355.29 Kb. 1
czytać
ZespóŁ opieki zdrowotnej w nysieZespóŁ opieki zdrowotnej w nysie
Przedmiot zamówienia: Nadzór autorski I opieka serwisowa systemu „InfoMedica” oraz serwis pogwarancyjny nad systemami ris orion I pacs/web ashvins
401.11 Kb. 6
czytać
Znak: spzzozZnak: spzzoz
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
0.54 Mb. 4
czytać
Warszawa, [data wydruku]Warszawa, [data wydruku]
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenia I dokumenty, które są wskazane w Części II siwz
0.68 Mb. 7
czytać
Instrukcja wypełnieniaInstrukcja wypełnienia
Biznes plan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o dofinansowanie. Informacje zawarte w biznes planie oraz wniosku muszą być ze sobą zgodne
87.47 Kb. 1
czytać
Urząd skarbowyUrząd skarbowy
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty I w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób
217.49 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzinSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzin
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
448.13 Kb. 4
czytać
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zamawiającym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę pn. „System obsługi poradni Centrum attis sp z o o.”
0.78 Mb. 6
czytać
34/WT/JW4220/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówienia34/WT/JW4220/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”
2.21 Mb. 5
czytać
Regulamin uczestnictwa w ProjekcieRegulamin uczestnictwa w Projekcie
Przetarg nieograniczony „Indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny – zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych I sprzętu”
0.93 Mb. 4
czytać
„bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”„bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych na usłUGĘ P. N
217.56 Kb. 3
czytać
Powiatowy zespóŁ opieki zdrowotnej 95-100 zgierz, ul. Andrzeja struga 2-4Powiatowy zespóŁ opieki zdrowotnej 95-100 zgierz, ul. Andrzeja struga 2-4
E – usługami oraz opieką serwisową, szkoleniem użytkowników I administratora w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
441.55 Kb. 5
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
1.06 Mb. 6
czytać

  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu