Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa I nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” składanego za pośrednictwem
95.51 Kb. 1
czytać
Nazwa Konkursu w ramach prow 2014 -2020 w ramach Wdrażania lsrNazwa Konkursu w ramach prow 2014 -2020 w ramach Wdrażania lsr
Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego przez pracownika biura lgd lub jego kopię poświadczoną za zgodność przez pracownika lgd. Zaświadczenie wydaje się Wnioskodawcy który korzystał z doradztwa bezpośrednio
31.34 Kb. 1
czytać
Nazwa I status prawny lgd oraz data jej rejestracji I numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”Nazwa I status prawny lgd oraz data jej rejestracji I numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
Iała na podstawie ustawy z dnia kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 01. 79. 855), ustawy z marca 2007 r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków efrrow oraz statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna
0.96 Mb. 10
czytać
Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej w resorcie sprawSprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej w resorcie spraw
Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 oraz rozporządzenie Ministra Pracy I polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa I higieny pracy
0.89 Mb. 19
czytać
Przyjęto na wzc, dnia. 04. 2017 r. Załącznik nr do Procedury – Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Cel Wykorzystanie Przyjęto na wzc, dnia. 04. 2017 r. Załącznik nr do Procedury – Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Cel Wykorzystanie
Cel 1 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru I poprawy warunków życia
298.25 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2017Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2017
Numer Identyfikacyjny 1
123.08 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze objętym lsr realizowanych przez inne podmioty niż lgdUzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze objętym lsr realizowanych przez inne podmioty niż lgd
43.74 Kb. 1
czytać
Iw-1 321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej objętego prow na lata 2007-2013Iw-1 321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej objętego prow na lata 2007-2013
Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn zm.) oraz niniejszą Instrukcją
198.2 Kb. 3
czytać
Działania inwestycyjne prow 2007-2013Działania inwestycyjne prow 2007-2013
Ii filaru Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanym z udziałem środków Unii Europejskiej. Program ten obejmuje 23 działania, dla których arimr pełni funkcję agencji płatniczej
283.7 Kb. 4
czytać
Nowa karta oceny zgodności operacji z lsrNowa karta oceny zgodności operacji z lsr
Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą opartą na wykorzystaniu zasobów lokalnych;  tak  nie
27.79 Kb. 1
czytać
Najczęściej występujące problemy związane z odrębną ewidencjąNajczęściej występujące problemy związane z odrębną ewidencją
Odrębna ewidencja – katalog problemów najczęściej zgłaszanych przez Beneficjentów działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej I leśnej” prow 2007-2013
11.08 Kb. 1
czytać
Wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w szkole podstawowej nr 1 im. Henryka sienkiewicza w czarnkowieWewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w szkole podstawowej nr 1 im. Henryka sienkiewicza w czarnkowie
Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty obwieszczenie Marszałka Sejmu
2.02 Mb. 24
czytać
Wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w szkole podstawowej nr 1 im. Henryka sienkiewicza w czarnkowieWewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w szkole podstawowej nr 1 im. Henryka sienkiewicza w czarnkowie
Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty obwieszczenie Marszałka Sejmu
2.58 Mb. 30
czytać
Umowa o przyznaniu pomocy NrUmowa o przyznaniu pomocy Nr
186.58 Kb. 3
czytać
Instrukcja do wniosku o płatnośćInstrukcja do wniosku o płatność
Przed wypełnieniem wniosku o płatność w ramach działania Podstawowe usługi I odnowa wsi na obszarach wiejskich, zwanego dalej „wnioskiem”, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
196.66 Kb. 2
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu