Rzeczpospolita polska warszawa, września 2011 rRzeczpospolita polska warszawa, września 2011 r
Rady Ministrów w sprawie organizacji I funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu I trybu przetwarzania informacji niejawnych
96.68 Kb. 1
czytać
Chęciny, dnia 2013-12Chęciny, dnia 2013-12
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 0, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz
177.16 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: ea/11/2010Numer sprawy: ea/11/2010
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów ortopedycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
234.95 Kb. 2
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Implanty chirurgiczne, membrany hialuronowe I systemy do separacji czynników wzrostu
318.72 Kb. 2
czytać
O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
3.07 Mb. 35
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ubezpieczenie grupowe na życie pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników miejskich wodociąGÓw I kanalizacji spóŁka z o. O. W ostrowcu śWIĘtokrzyskim
1.43 Mb. 14
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
143.08 Kb. 1
czytać
Z dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnychZ dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych
Art. Ustawa określa uprawnienia weteranów misji pokojowych I stabilizacyjnych oraz weteranów poszkodowanych, zasady I warunki korzystania z tych uprawnień, a także tryb postępowania I właściwość organów w tych sprawach
108.22 Kb. 1
czytać
Kontrolowanie – porównywanie I ocena stanu zakładanego ze stanem faktycznymKontrolowanie – porównywanie I ocena stanu zakładanego ze stanem faktycznym
Akceptowalny poziom ryzyka – należy przez to rozumieć poziom ryzyka możliwy do zaakceptowania
139.58 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
0.82 Mb. 9
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 015 r poz. 2164 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust ustawy Pzp
118.54 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1 Mb. 10
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1.12 Mb. 11
czytać
Ministra edukacji narodowejMinistra edukacji narodowej
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
1.76 Mb. 26
czytać
Ministra zdrowiaMinistra zdrowia
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
284.33 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu