1. Zasoby finansowe i źródła ich finansowania Rachunkowość1. Zasoby finansowe i źródła ich finansowania Rachunkowość
Rachunkowość jest to system ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska I procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce; pozwalające na przedstawienie jej sytuacji majątkowo – finansowej I wyniku finansowego
99.71 Kb. 1
czytać
InformacjaInformacja
Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr iv/21 /11 I opracowany na podstawie
0.61 Mb. 4
czytać
Skarga1 do komisji wspólnot europejskichSkarga1 do komisji wspólnot europejskich
Główną działalnością spółki jest analiza I przetwarzanie danych biologicznych, a szczególności przewidywanie struktury I funkcji genów oraz białek. Spółka prowadzi działalność w Warszawie, Poznaniu I łodzi
121.39 Kb. 2
czytać
Instrukcja kasowaInstrukcja kasowa
Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie I została opracowana na podstawie
182.9 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 4Załącznik Nr 4
Na podstawie art. 1, 33 ust ustawy z dnia marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn zm./ art. 47 ustawy z dnia 30czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 z późn zm
79.66 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233.5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233.06 Kb. 4
czytać
Projekt z dnia 4 stycznia 2008 rProjekt z dnia 4 stycznia 2008 r
Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn zm., oraz w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
438.52 Kb. 8
czytać
Istota I funkcje podatkówIstota I funkcje podatków
Jest to relikt danin publicznych. Gdy pojawił się pieniądz, państwo zaczęło pobierać daniny publiczne również w tej formie. Pieniężne daniny publiczne przyjęły postać podatków I opłat publicznych
281.82 Kb. 2
czytać
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w urzędzie miasta I gminy biała rawska częŚĆ I ustalenia ogólne § 1 Urząd Miasta Biała Rawska prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą „księgowośĆ budżetowa”Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w urzędzie miasta I gminy biała rawska częŚĆ I ustalenia ogólne § 1 Urząd Miasta Biała Rawska prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą „księgowośĆ budżetowa”
Usługi Informatyczne info-system roman I tadeusz Groszek s j. 05-120 Legionowo, ul Piłsudskiego 31/240. System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art
131.73 Kb. 1
czytać
Bielsko-Biała, dniaBielsko-Biała, dnia
O wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w związku z dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego
69.55 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006
Miasta I gminy Bogdan Szczęśniak, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Stanisław Skrzydłowski, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Marek Szponar, goście zaproszeni na obrady Sesji oraz przedstawiciele rad sołeckich I osiedlowych
306.51 Kb. 9
czytać
Podkarpacki Urząd WojewódzkiPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Konfederacji Dzikowskiej 20 zwanego w dalszej części protokołu „ piw w Tarnobrzegu.”
0.8 Mb. 9
czytać
Załącznik nr 1 do siwz dn r. OdZałącznik nr 1 do siwz dn r. Od
Dla: wielospecjalistyczny szpital samodzielny publiczny zespóŁ opieki zdrowotnej w zgorzelcu
73.72 Kb. 1
czytać
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowychSposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe, zgodnie z art. 1 ust ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, prowadzone są w siedzibie Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1, odrębnie dla
66.06 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu