Komenda powiatowa policjiKomenda powiatowa policji
Na podstawie art ust. Ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (t j. Dz. U. z 2007 roku Nr 43, poz. 277 ) postanawiam, co następuje
174.34 Kb. 1
czytać
Załącznik nr. 1 do ZarządzeniaZałącznik nr. 1 do Zarządzenia
Podstawę prawną „Instrukcji Kasowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” zwanej dalej „instrukcją” stanowią
209.98 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1.12 Mb. 11
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
205.95 Kb. 1
czytać
Instrukcja obiegu I kontroli dowodów księgowychInstrukcja obiegu I kontroli dowodów księgowych
Zasady postępowania w zakresie opracowania dokumentów stanowiących dowody księgowe oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych określone zostały w ustawie z 29 1994 r o rachunkowości
128.82 Kb. 1
czytać
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-97/13/PJ
0.64 Mb. 8
czytać
Bartoszyce, 2015-03-16Bartoszyce, 2015-03-16
Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny I innych artykułów jednorazowego użytku
126.18 Kb. 1
czytać
RegulaminRegulamin
Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej I wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe I elastyczne rozwiązania tele-informatyczne wspierające procesy kontaktu z Klientami
301.38 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Norwegii dla min uczestników projektu oraz zakup zewnętrznej usługi w zakresie przygotowania wizyty studyjnej dla kontrahentów/dziennikarzy z usa oraz organizację udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017 I 2018 roku oraz działania
359.06 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
207.75 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny
Ilekroć w regulaminie jest mowa o komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć zespół pracowników lub stanowisko pracy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa
327.16 Kb. 2
czytać
Analiza rynku pracy- informator dla studentów turystyki I rekreacjiAnaliza rynku pracy- informator dla studentów turystyki I rekreacji
404.04 Kb. 6
czytać
PorozumieniePorozumienie
Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie Rozwój I upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 1 Rozwój I upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
76.58 Kb. 1
czytać
Rachunkowość bankówRachunkowość banków
Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 I 934, Nr 140, poz. 939 I nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382 uchwala się, co następuje
146.07 Kb. 1
czytać
Opis technicznyOpis techniczny
Rozpatrywany zespół pomieszczeń żywienia wraz zapleczem kuchennym usytuowano w przyziemiu Szkoły Podstawowej w Karlinie przy
180.87 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu