Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny
Ilekroć w regulaminie jest mowa o komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć zespół pracowników lub stanowisko pracy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa
327.16 Kb. 2
czytać
Porada dnia Praca na dwóch etatach niepedagogicznych PytaniePorada dnia Praca na dwóch etatach niepedagogicznych Pytanie
Pytanie: Czy osoba pełniąca funkcję głównego księgowego może jednocześnie pełnić funkcję specjalisty ds płac?
13.19 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr /04Zarządzenie Nr /04
Na podstawie art. 5a ust pkt ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15 poz. 148 z pózn zmianami) zarządza się, co następuje
31.58 Kb. 1
czytać
Zarz ą dzenie nr 91/10 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dowodów księgowychZarz ą dzenie nr 91/10 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu I kontroli dowodów księgowych
Na podstawie art I art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn zm.) oraz art. 40 ust I 3, art. 41 ust I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
274.23 Kb. 10
czytać
Przedszkole miejskie nr 20 w ŁodziPrzedszkole miejskie nr 20 w Łodzi
Powierzenie obowiązków I odpowiedzialności służbowej głównego księgowego na podst art. 45 ustawy o finansach publicznych
27.77 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 08 /2004 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie Instrukcji kontroli wewnętrznejZarządzenie Nr 08 /2004 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie Instrukcji kontroli wewnętrznej
Wprowadzam Instrukcję kontroli wewnętrznej dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego I gospodarstwa Pomocniczego przy Śpn stanowiącą załącznik nr L do niniejszego zarządzenia
190 Kb. 1
czytać
Przeaszkulr, I\Przeaszkulr, I'ubliezne nr 44 ul
Regulamin organizacyjny przedszkola publicznego nr44 z siedzibą w Opolu, ul. Oświęcimska 94
279 Kb. 3
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu