B\zo/sosnowiec’02/dokumenty/sprawozdania/1-1Pobieranie 302 Kb.
Strona1/2
Data30.06.2018
Rozmiar302 Kb.
  1   2


b\zo/sosnowiec’04/dokumenty/sprawozdania/1-3

Katowice, dn. 25 marca 2011 r.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW


w 2010 r.

 1. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU

1. W roku 2010 skład Zarządu Związku (powołanego na V kadencję w dniu 25 maja 2007 r.) przedstawiał się następująco:

Przewodniczący Związku: p. Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic

Członkowie Zarządu: 1. p. Zdzisław Bylok – Wójt Gminy Jaworze

 2. p. Piotr Czarnynoga – Starosta Bieruńsko-Lędziński (do grudnia 2010 r.)

 3. p. Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice

 4. p. Adam Fudali – Prezydent Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Związku

 5. p. Kazimierz Górski – Prezydent Sosnowca, Zastępca Przewodniczącego Związku

 6. p. Czesław Jakubek – Burmistrz Miasta i Gminy Sośnicowice (do grudnia 2010 r.)

 7. p. Piotr Koj – Prezydent Bytomia

 8. p. Józef Korpak – Starosta Tarnogórski (do grudnia 2010 r.)

 9. p. Jacek Krywult – Prezydent Bielska-Białej, Zastępca Przewodniczącego Związku

 10. p. Stefan Ryt – Wójt Gminy Kobiór

 11. p. Antoni Szlagor - Burmistrz Miasta Żywiec

 12. p. Piotr Uszok – Prezydent Katowic

 13. p. Tadeusz Wrona – Zastępca Przewodniczącego Związku (Prezydent Częstochowy do listopada 2009 r.)

 14. p. Adam Zając – Wójt Gminy Kłomnice.

W roku 2010 odbyło się 9 posiedzeń Zarządu: dn. 22 stycznia, dn. 19 lutego,


dn. 9 kwietnia, dn. 14 maja, dn. 25 czerwca, dn. 10 września, dn. 1 października, dn.
29 października, dn. 10 grudnia.

 1. Zarząd Związku prowadził w różnorodnych formach aktywne działania na rzecz ochrony interesów gmin i powiatów członkowskich. Działania te podejmowane były w stosunku do władz centralnych oraz w stosunku do władz regionalnych. Podobnie, jak w latach poprzednich Zarząd analizował problemy istotne z punktu widzenia samorządów lokalnych oraz formułował wnioski i opinie, które były kierowane następnie do Prezydenta RP, Parlamentu, Rządu, poszczególnych Ministrów, centralnych urzędów administracji państwowej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz do Wojewody
  i Marszałka Województwa Śląskiego.

W trakcie ubiegłorocznej pracy Zarząd poprzez stanowiska i uchwały, wypowiadał się w imieniu gmin i powiatów w wielu innych sprawach istotnych dla funkcjonowania samorządu lokalnego oraz całego regionu, dotyczących obszarów, w których obowiązujące akty prawne tworzą niekorzystne warunki dla funkcjonowania samorządów lokalnych, obciążając je nadmiernie finansowo i utrudniających realizację zadań nałożonych na samorządy. Zarząd przyjął m.in. stanowiska w następujących sprawach:

 1. w sprawie rządowego pakietu ustaw dotyczących opieki zdrowotnej,

 2. w sprawie zamiarów wprowadzenia odpłatności za przejazd autostradami na odcinkach aglomeracyjnych,

 3. w sprawie harmonogramu realizacji autostrady A1,

 4. w sprawie prowadzenia postępowań egzekucyjnych,

 5. w sprawie braku podręczników do nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach górniczych,

 6. w sprawie finansowania i modernizacji infrastruktury oświetleniowej pozostającej na majątku przedsiębiorstw energetycznych,

 7. w sprawie idei Centralnego Sześciokąta w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,

 8. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw,

 9. w sprawie założeń do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach oraz o zmianie innych ustaw,

 10. w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

 11. w sprawie prawidłowej egzekucji obowiązujących przepisów prawnych oraz zamiaru wprowadzenia nowych regulacji dot. gospodarowania na terenach zagrożonych powodzią,

 12. w sprawie potrzeby przygotowania i uruchomienia polityki miejskiej Samorządu Województwa Śląskiego,

 13. w sprawie pozbawienia jednostek samorządu terytorialnego prawa do zakładania lokat bankowych ze środków pochodzących z dotacji,

 14. w sprawie zwiększenia środków finansowych na zadania związane z melioracją wodną,

 15. w sprawie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 16. w sprawie planów reorganizacji struktury służby geodezyjnej i kartograficznej,

 17. w sprawie projektowanych zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

 18. w sprawie rekompensaty kosztów zwrotu opłat za wydanie karty pojazdu,

 19. w sprawie kryteriów przyznawania stypendiów szkolnych dla uczniów,

 20. w sprawie projektu ustawy o szczególnej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa,

 21. w sprawie dotychczasowego funkcjonowania Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska,

 22. w sprawie ograniczenia możliwości zadłużania jst wynikającego z indywidualnego wskaźnika zadłużenia,

 23. w sprawie konieczności zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z problemem tzw. ,,dopalaczy”,

 24. w sprawie opłat ponoszonych w związku ze zmianami administracyjnymi nazw ulic, numeracji domów i lokali,

 25. w sprawie Kongresu Kultury Województwa Śląskiego 2010,

 26. w sprawie zapowiadanego ograniczenia środków finansowych na zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane z Budżetu Państwa,

 27. w sprawie zmian do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

 28. w sprawie Transkontynentalnego Terminalu Tranzytowego (TTT),

 29. w sprawie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w procesie rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T),

 30. w sprawie potrzeby współpracy między obszarami metropolitalnymi i aglomeracyjnymi Polski południowej z uwzględnieniem Ostrawskiego obszaru metropolitalnego.

W roku 2010 Zarząd Związku przyjął łącznie 34 stanowiska. Zarząd przygotował również projekty stanowisk, które zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Związku


w dn. 14 maja 2010 r. w Katowicach oraz w dn. 1 października 2010 w Gliwicach. Większość z przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne stanowisk dotyczyła konieczności przeprowadzenia pilnych, systemowych zmian w istotnych dziedzinach związanych z działalnością samorządów lokalnych, które generują dla gmin i powiatów ogromne koszty, bez możliwości realnego wpływu na ich funkcjonowanie, tj. oświaty (stanowisko w sprawie likwidacji ustawy Karta Nauczyciela), ochrony zdrowia (stanowisko w sprawie krytycznej sytuacji w systemie ochrony zdrowia), gospodarki odpadami (stanowisko w sprawie pilnej zmiany regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami, stanowisko w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw), gospodarki mieszkaniowej (stanowisko w sprawie odpowiedzialności gminy w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej oraz odszkodowań, które ciążą na gminie na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, stanowisko w sprawie konieczności przyjęcia ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich w kryzysie).
3. Przewodniczący Związku został zaproszony przez Prezydenta RP do udziału w pracach Forum Debaty Publicznej, biorąc aktywny udział w trzecim Zespole tematycznym ,,Samorząd terytorialny dla Polski”. W ramach tego Zespołu eksperci, przedstawiciele środowisk samorządowych maja za zadanie wypracowanie propozycji konkretnych zmian w dziedzinie ustroju samorządu terytorialnego, które zostaną zarekomendowane Prezydentowi RP. Prace te zmierzać mają większej decentralizacji władzy w Polsce, zapewniającej samorządom większą możliwość samodzielnego kształtowania kierunków rozwoju swojego obszaru. Istotną kwestią będącą przedmiotem pracy Zespołu jest również zakres i warunki wykonywania zadań przez jst. Zarząd Związku dyskutował nad wnioskami dla Prezydenta RP do rozpoczęcia prac nad białą księgą samorządu terytorialnego w roku 20-lecia.

4. W roku 2010 Związek zorganizował obchody 20-lecia restytucji samorządu terytorialnego


w Polsce.

W dn. 14 maja 2010 r. w Katowicach, w historycznej Sali Sejmu Śląskiego odbyła się – zorganizowana przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki – konferencja z okazji 20-tej rocznicy restytucji samorządu terytorialnego w Polsce. Konferencję swym honorowym patronatem objął ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lech Kaczyński. Patronat nad konferencją objęli również prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz ówczesny Marszałek Województwa Śląskiego – p. Bogusław Śmigielski. Patronat medialny sprawowały: „Rzeczpospolita”, Serwis Samorządowy PAP, TVP INFO, Polskie Radio Katowice i „Gazeta Samorządu


i Administracji”. Konferencja zgromadziła liczne grono samorządowców z woj. śląskiego (prezydentów miast, starostów, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad gmin
i powiatów), brali w niej również udział przedstawiciele władz regionalnych, Posłowie
i Senatorowie RP, Posłowie do Parlamentu Europejskiego, współtwórcy reformy samorządowej z 1990 i 1998 roku, przedstawiciele organizacji samorządowych oraz instytucji regionalnych.
Prowadzona w formie dyskusji i debaty konferencja stanowiła możliwość wymiany opinii na temat aktualnej roli samorządu terytorialnego w Polsce oraz przypomnienia drogi, jaką polska samorządność przeszła od czasów transformacji ustrojowej. W konferencji głos zabrali m.in. prof. Jerzy Regulski (Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, współtwórca reformy samorządowej), prof. Jerzy Stępień (współtwórca reformy samorządowej, prof. Michał Kulesza (współtwórca reformy samorządowej), dr Jan Olbrycht (Poseł do Parlamentu Europejskiego), p. Kazimierz Barczyk (Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin
i Powiatów RP), p. Bogusław Śmigielski (ówczesny Marszałek Województwa Śląskiego),
p. Adam Matusiewicz (ówczesny II Wicewojewoda Śląski) oraz samorządowcy p. Piotr Uszok (Prezydent Katowic, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego) i p. Jacek Krywult (Prezydent Bielska-Białej, Zastępca Przewodniczącego Związku). Moderatorem jednego z paneli była p. Barbara Imiołczyk (Dyrektor Polskiego Instytutu Demokracji Lokalnej FRDL).
Jedna z części konferencji „Mój najlepszy i najgorszy dzień w samorządzie” była poświęcona wspomnieniom samorządowców. Ostatnią część konferencji stanowiła „Debata Młodych”, podczas której przedstawiciele młodzieżowych rad miast oraz Akademii Activitatis przedstawili perspektywy rozwoju samorządu za 20 lat oraz bariery, które stoją przed młodymi ludźmi, chcącymi zaangażować się w pracę samorządową. Podczas konferencji rozdano nagrody „Lider Edukacji Samorządowej” dla najlepiej szkolących się samorządów województwa śląskiego. Nagrody te przyznawane są od 9 lat przez katowicki ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

II. REPREZENTOWANIE INTERESÓW SAMORZĄDU LOKALNEGO
W ramach działalności lobbingowej Związek realizuje takie przedsięwzięcia, jak: organizacja spotkań z wysokiej rangi przedstawicielami Rządu, lobbing parlamentarny poprzez współpracę z parlamentarzystami z woj. śląskiego, konsultowanie i opiniowanie aktów legislacyjnych, dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, a także podejmowanie działań interwencyjnych w konkretnych sprawach. Niektóre z takich działań, zostały opisane w ramach rozdziału I.
1. Działania interwencyjne
1) spotkanie konsultacyjne samorządów lokalnych z p. Olgierdem Romanem Dziekońskim – ówczesnym Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, dn. 1 czerwca 2010 r.
Spotkanie dot. przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Spotkanie zostało zorganizowane z uwagi na przewidywany istotny i negatywny wpływ projektowanych regulacji prawnych na działanie administracji samorządowej.

2) Związek zajmował się także sprawą harmonogramu budowy Autostrady A1 w północnej części woj. śląskiego oraz zamiaru wprowadzenia odpłatności za przejazd autostradami na odcinkach aglomeracyjnych, przyjmując kilkakrotnie stanowiska w tej sprawie oraz zwracając się do parlamentarzystów z obszaru woj. śląskiego o interwencję w tych sprawach.3) Spotkanie parlamentarno-samorządowo-medialne, dn. 15 marca 2010 r., Katowice
Spotkanie z udziałem parlamentarzystów, samorządowców i mediów, poświęcone możliwościom dokonania ustaleń, dotyczących kluczowych postanowień w zakresie rządowego projektu ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" (druk sejmowy nr 1696) zorganizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce oraz Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego. W spotkaniu wzięli udział Członkowie Podkomisji Sejmowej, p. Poseł Marek Wójcik oraz Dziennikarze. Strona samorządowa była reprezentowana przez przedstawicieli Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (w tym przez p. Kazimierza Górskiego, Zastępcę Przewodniczącego ŚZGiP, Prezydenta Sosnowca), Stowarzyszenia Gmin Górniczych
w Polsce oraz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
2. Zespół ds. Oświetlenia w gminach
W 2010 r. swoje prace kontynuował Zespół ds. Oświetlenia w Gminach, powołany przez Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 14 marca 2008 r. Zespół składa się
z przedstawicieli gmin znajdujących się w obszarze objętym zakresem działania przedsiębiorstwa ENION. Został powołany w związku z narastającym problemem trudnych relacji gmin z przedsiębiorstwem energetycznym ENION (próby narzucania przez ENION gminom niekorzystnych umów, obciążania gmin kosztami utrzymania i eksploatacji urządzeń oświetleniowych stanowiących majątek przedsiębiorstwa energetycznego, odmowy przedstawienia przez przedsiębiorstwo energetyczne kalkulacji kosztów utrzymania urządzeń oświetleniowych). Zespół wypracował projekt stanowiska w sprawie finansowania
i modernizacji infrastruktury oświetleniowej pozostającej na majątku przedsiębiorstw energetycznych, które zostało przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Związku w dn. 14 maja 2010 r.
3. Regionalne Komitety Sterujące/Monitorujące oraz inne gremia regionalne i krajowe
1. Na wniosek Marszałka, bądź Wojewody Zarząd Związku Związek desygnuje przedstawicieli samorządu lokalnego do działających w naszym województwie Regionalnych Komitetów Sterujących, Regionalnych Komitetów Monitorujących i innych ciał tego typu. Za pośrednictwem delegowanych przez Związek osób samorządy lokalne posiadają pewien wpływ na decyzje władz regionalnych woj. śląskiego. Wskazani przez Zarząd Związku przedstawiciele samorządów lokalnych byli członkami następujących gremiów regionalnych:

  1. Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego
   w dn. 10 października 2007 r. Na mocy propozycji Zarządu Związku zaakceptowanej przez Zarząd Woj. Śląskiego, w Komitecie Monitorującym RPO zasiada 8 członków oraz 8 ich stałych zastępców;

  2. Stałej Konferencji Współpracy (powołanej w kwietniu 2007 r. przez Wojewodę Śląskiego na mocy ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) – w liczbie 8 osób;

  3. Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego 1 października 2007 r. Związek reprezentuje w Podkomitecie 3 członków oraz 3 stałych zastępców członków;

  4. Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu;

  5. Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki;

  6. Regionalnego Komitetu Monitorującego Programy Phare Spójność Społeczna
   i Gospodarcza oraz Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego;

  7. Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (kadencja 2009-2011);

  8. Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

  9. Zespołu Zadaniowego ds. wdrażania rządowego programu ,,Razem bezpieczniej” na obszarze województwa śląskiego (powołanego uchwałą Zespołu Doradczego Wojewody Śląskiego ds. utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego).

2. Ponadto w 2010 r. przedstawiciele Związku zasiadali w Komitecie Monitorującym Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006. Związek był reprezentowany w Komitecie przez Przewodniczącego Związku p. Zygmunta Frankiewicza – Prezydenta Miasta Gliwice. Zastępcą Członka Komitetu Monitorującego był p. Tadeusz Wrona - Zastępca Przewodniczącego Związku. Przedstawiciele Związku brali udział w pracach podkomitetu ds. polityki regionalnej.

3. Zarząd posiada przedstawiciela w Radzie Federacji Regionalnych Związków Gmin
i Powiatów. Przedstawicielem Związku w Radzie Federacji jest od 2008 r. p. Józef Korpak – Członek Zarządu Związku. Od stycznia 2009 r. jest on także Wiceprzewodniczącym Federacji.

4. Integracja środowisk samorządowych województwa śląskiego

Związek organizuje posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, stanowiącego forum wymiany informacji i płaszczyznę współpracy dla przedstawicieli gmin średnich i małych woj. śląskiego oraz spełniającego ważną rolę


w integrowaniu środowisk samorządowych naszego województwa.

Koordynatorem Konwentu Burmistrzów i Wójtów już drugą kadencję jest p. Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice. Członkami Prezydium Konwentu byli w ciągu tej kadencji także: 1. p. Wacław Kęska – Burmistrz Miasta Pyskowice,

 2. p. Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlina,

 3. p. Klemens Podlejski – Burmistrz Miasta i Gminy Żarki,

 4. p. Marek Śliwa – Burmistrz Miasta Poręba,

 5. p. Zbigniew Wacławik – Wójt Gminy Goleszów (do grudnia 2010 r.),

 6. p. Adam Zając - Wójt Gminy Kłomnice.

W roku 2010 Konwent w trakcie swoich posiedzeń zajmował się następującą tematyką:

18-20.III.2010

Szczyrk

 • Oświata w małych i średnich gminach

 • Partnerstwo publiczno–prywatne w małych i średnich gminach

 • Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2011-2015 oraz podejście LEADER w województwie śląskim
11.VI.2010

Olsztyn

 • Kwestie związane z powodzią w województwie śląskim w maju-czerwcu 2010
3.IX.2010

Poręba

 • Ochrona środowiska

 • Działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej
22.X.2010

Krzyżanowice

 • Sport w małej i średniej gminie - nowe regulacje prawne dotyczące jst
5. Partnerska współpraca dla regionu
1) Realizując swoje zadania Śląski Związek Gmin i Powiatów współpracuje w regionie
z podmiotami o zbliżonych celach. W roku ubiegłym Związek współpracował
z Samorządem Województwa Śląskiego oraz z takimi instytucjami, jak: Śląski Urząd Wojewódzki, Górnośląski Związek Metropolitalny, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach, Fundacja Ekologiczna ,,Silesia”, lokalne grupy działania z terenu województwa śląskiego działające w ramach podejścia LEADER i z wieloma innymi instytucjami. Z większością tych instytucji Związek łączy długoletnia współpraca.

2) Związek współpracuje również z kilkoma partnerami, prowadzącymi działalność


o zasięgu ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Związek jest członkiem-założycielem Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. P. Józef Korpak - Starosta Powiatu Tarnogórskiego, Członek Zarządu Związku jest przedstawicielem Związku
w Federacji (a od stycznia 2009 r. Wiceprzewodniczącym Federacji). Nasi inni partnerzy samorządowi spoza regionu to Związek Miast Polskich, Instytut Rozwoju Miast
z siedzibą w Krakowie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i inne.

3) Związek dysponuje również szeroką siecią kontaktów międzynarodowych. W 2010 r. Związek m.in. współpracował z Sekretariatem Programu URBACT II w Paryżu, INTA (The International Urban Development Association), International Building Exhibition (IBA) Urban Redevelopment 2010 z siedzibą w Dessau, OECD, Europejską Siecią Obszarów Wiejskich (ENRD) oraz Senatem Miasta Berlina (Departament Rozwoju Miasta).III. INFORMOWANIE I SZKOLENIE GMIN I POWIATÓW W DZIEDZINIE POLITYK
I PROGRAMÓW UE


1. Staże w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w 2010 r.

W 2010 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli 9 staży (czterotygodniowych oraz dwutygodniowych). W programie staży w 2010 r. udział wzięli pracownicy samorządowi z następujących miast: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska oraz Starostwo Powiatowe w Zawierciu.


2. Komisja ds. Unii Europejskiej
W ramach Komisji ds. UE w roku 2010 odbyły się m.in. spotkania:

a) Spotkanie z dr Agnieszką Pelczar - przedstawicielem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Spotkanie było poświęcone ustawie o finansach publicznych  z dn. 27 sierpnia 2009 r., która wprowadza fundamentalne zmiany w systemie wdrażania funduszy europejskich. Dotyczą one przede wszystkim systemu finansowania realizacji programów, ale również systemu instytucjonalnego;

b) Spotkanie z p. Małgorzatą Staś - Dyrektorem Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Spotkanie było poświęcone zaktualizowanemu harmonogramowi konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007–2013, ze szczególny uwzględnieniem konkursów dotyczących rewitalizacji.

c) Odbyły się też następujące szkolenia:

- zarządzanie zespołem projektowym;

- zamówienia publiczne;

- pomoc publiczna a zamówienia publiczne.


 1. Konkurs pn. ,,Wygraj Brukselę!” – X edycja

W 2010 r. odbyła się kolejna - X edycja konkursu organizację konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pn. „Wygraj Brukselę!”. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Organizatorami konkursu są Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej.


W dn. 4-9 października 2010 r. odbyła się wizyta grupy młodzieży – laureatów X edycji konkursu "Wygraj Brukselę!" w Brukseli. Młodzież wzięła udział w spotkaniu z prof. Jerzym Buzkiem - Przewodniczącym PE oraz dr Janem Olbrychtem - Posłem do Parlamentu Europejskiego, zwiedziła Kwaterę Główną NATO, a także spotkała się z Ambasadorem RP w Brukseli. W czasie wizyty zwiedzano również zabytkowe centrum Brukseli i Antwerpię. W 2010 r. w konkursie wzięło udział 9 miast: Bytom, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze, Tychy oraz 4 powiaty: Powiat Lubliniecki, Powiat Mikołowski, Powiat Myszkowski, Powiat Pszczyński.
4. Zespół Zadaniowy ds. przygotowania propozycji samorządu lokalnego województwa śląskiego do Programu Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
Związek rozpoczął jesienią 2008 r. prace nad propozycjami samorządów lokalnych województwa śląskiego do różnego rodzaju imprez, które mogłyby się odbywać na terenie województwa śląskiego, w ramach programu Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku. Zespół Zadaniowy planuje różnorodne wydarzenia w województwie śląskim, które będą poświęcone zróżnicowanym tematom, mieszczącym się w powstającym programie Polskiej Prezydencji i promującym miasta woj. śląskiego w Europie. Intencją Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania propozycji do programu Polskiej Prezydencji w UE jest wykorzystanie okazji, jaką będzie Polska Prezydencja do promowania województwa śląskiego, a w szczególności atrakcji miast i gmin. Chodzi tu zarówno
o korzyści związane z wizerunkiem województwa śląskiego i poszczególnych gmin
i powiatów, jak i konkretne korzyści z tego tytułu dla podmiotów gospodarczych, działających na terenie naszego województwa. Wyniku praz Zespołu ostatecznie powstała tabela dot. 15 propozycji wydarzeń do programu wydarzeń w województwie śląskim Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. Patronat Polskiej Prezydencji wraz z logo uzyskało 9 wydarzeń:

  1. Europejskie Forum Agencji Rozwoju Regionalnego AGORADA 2011 w Bielsku-Białej;

  2. Kongres Miast Partnerskich RYBNIK 2011- Europejska Giełda dobrych praktyk „Dostaliśmy - dajemy” w Rybniku;

  3. Europejski Dzień GIS (System Informacji o Przestrzeni) w Bytomiu;

  4. Directory: klienci

   Pobieranie 302 Kb.

   Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna