Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Pobieranie 313.49 Kb.
Strona1/4
Data01.11.2017
Rozmiar313.49 Kb.
  1   2   3   4


Biuro Zamówień Publicznych

Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 40A /5

20-618 Lublin

tel. 81 538 46 32

fax: 81 538 43 72

mail: bzp@pollub.pl

Lublin, 12.06.2015 r.Znak sprawy: BZP/5a/55/2015
Ogłoszenie o zamówieniu

na Opracowanie materiałów dydaktycznych do wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć projektowych i seminariów w ramach realizacji projektu „Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska – nowa specjalność magisterska w języku angielskim”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 5a ustawy z dnia


29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:

2015-06-12

mgr Agnieszka Kluska

Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

Lublin, 12.06.2015
Ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2013, nr 0, poz 907, z późn. zm.) 1. Nazwa zamówienia

Opracowanie materiałów dydaktycznych do wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć projektowych i seminariów w ramach realizacji projektu „Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska – nowa specjalność magisterska w języku angielskim”


 1. Wielkość zamówienia

Zamówienie poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 1. Opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji projektu „Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska – nowa specjalność magisterska w języku angielskim” nr umowy: FSS/2014/HEI/W/0076/U/0017 finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych przewidziano do realizacji przygotowanie materiałów w języku angielskim


do zajęć specjalności „Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska” na kierunku Informatyka (studia stacjonarne II stopnia).
Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie materiałów wykładowych oraz materiałów dydaktycznych do ćwiczeń, laboratoriów, zajęć projektowych i seminariów do zajęć na kierunku „Informatyka” na drugim stopniu kształcenia dla specjalności „Tworzenie aplikacji mobilnych
do monitoringu środowiska”. Specjalność ta będzie miała charakter interdyscyplinarny – łączy ona obszary informatyki i ochrony środowiska.

Materiały w j. angielskim do wykładów obejmujących 30 godzin akademickich z przedmiotów:

ZADANIE 1 - Urządzenia i technologie mobilne

ZADANIE 2 - Java - programowanie mobile

ZADANIE 3 - Programowanie mobilne w C#

ZADANIE 4 - Projektowanie aplikacji w UML

ZADANIE 5 - Aplikacje internetowe na urządzenia mobilne

ZADANIE 6 - Bezprzewodowe sieci sensoryczne

ZADANIE 7 - Mobilne bazy danych

ZADANIE 8 - Grafika i dźwięk w aplikacjach mobilnych

ZADANIE 9 - Programowanie w języku Objective-C

ZADANIE 10 - Akwizycja i przetwarzanie danych o środowisku

ZADANIE 11 - Podstawy normalizacji i wprowadzenie na rynek pracy

ZADANIE 12 - Bezpieczeństwo informacji

ZADANIE 13 - Zarządzanie projektem informatycznym

ZADANIE 14 - Polityka równych szans
Materiały w j. angielskim do wykładów obejmujących 15 godzin akademickich z przedmiotów:
ZADANIE 15 - Przygotowanie publikacji naukowych

ZADANIE 16 - Interakcja człowiek-komputer

ZADANIE 17 - Rozległe systemy monitorowania zagrożeń
Instrukcje laboratoryjne w j. angielskim do zajęć praktycznych (laboratoria/projekty/seminaria/ćwiczenia) obejmujących 30 godzin akademickich z przedmiotów:
ZADANIE 18 - Java - programowanie mobile

ZADANIE 19 - Programowanie mobilne w C#

ZADANIE 20 - Projektowanie aplikacji w UML

ZADANIE 21 - Aplikacje internetowe na urządzenia mobilne

ZADANIE 22 - Bezprzewodowe sieci sensoryczne

ZADANIE 23 - Mobilne bazy danych

ZADANIE 24 - Grafika i dźwięk w aplikacjach mobilnych

ZADANIE 25 - Programowanie w języku Objective-C

ZADANIE 26 - Akwizycja i przetwarzanie danych o środowisku

ZADANIE 27 - Bezpieczeństwo informacji

ZADANIE 28 - Zarządzanie projektem informatycznym

ZADANIE 29 - Projekt dyplomowy i przygotowanie pracy dyplomowej

ZADANIE 30 - Seminarium dyplomowe
Instrukcje laboratoryjne w j. angielskim do zajęć praktycznych (laboratoria/projekty/seminaria/ćwiczenia) obejmujących 15 godzin akademickich z przedmiotów:
ZADANIE 31 - Przygotowanie publikacji naukowych

ZADANIE 32 - Interakcja człowiek-komputer

ZADANIE 33 - Rozległe systemy monitorowania zagrożeń
Dzieło będzie miało charakter indywidualnej myśli twórczej i będzie stanowiło utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ze zmianami.
Dzieło powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, kompleksowo, bez konieczności dokonywania późniejszych prac dodatkowych i uzupełnień. 1. Zakres zadań dla Wykonawców opracowujących materiały:


Od zadania 1 do zadania 14: do wykładów obejmujących 30 godzin akademickich:

 1. Materiały do wykładu muszą zostać przygotowane w postaci prezentacji elektronicznej (slajdów) w formacie pozwalającym na ich prezentację i modyfikację przy pomocy oprogramowania MS Office Power Point 2003 lub Open Office w wersji 3.1 lub nowszej lub przy pomocy innego równoważnego oprogramowania pozwalającego na otwieranie
  i modyfikację dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Power Point 2003
  i Open Office w wersji 3.1 lub nowszej. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść.

 2. Materiały mają być przygotowane w języku angielskim.

 3. Minimalna objętość materiałów do wykładów to 10 slajdów wraz z komentarzami
  na 1 godzinę akademicką wykładów oraz komentarze do nich. Ilość przygotowanych materiałów musi być wystarczająca do przeprowadzenia 30 godzinnego wykładu.

 4. Autorzy materiałów będą zobowiązani zapewnić korektę językową.

 5. Opracowanie materiałów dydaktycznych, zgodnie z zakresem wskazanym w sylabusie przedmiotu, według szablonu dostarczonego przez zamawiającego i dostarczenie ich w formie elektronicznej i drukowanej oraz podpisanej przez autora.

ZADANIE 1 - Urządzenia i technologie mobilne

Przygotowanie środowiska pracy twórcy aplikacji mobilnych

Historia urządzeń i systemów mobilnych

Współczesne mobilne systemy operacyjne oraz ich architektura

Standardy łączności bezprzewodowej

Standardy przesyłania danych

Systemy dystrybucji oprogramowania dla urządzeń mobilnych

ZADANIE 2 - Java - programowanie mobile

Podstawy języka Java.

Wprowadzenie do tworzenia aplikacji mobilnych. Struktura projektu aplikacji mobilnej.

Tworzenie interfejsu użytkownika, wykorzystanie zasobów, komunikacja składników aplikacji.

Przechowywanie i współdzielenie danych.

Wykonywanie zadań w tle, mechanizmy przekazywania danych.

Komunikacja sieciowa.

Wykorzystanie usług realizowanych w chmurze.

Wstęp do wykorzystania możliwości graficznych urządzeń mobilnych.

Modyfikacja standardowego wyglądu komponentów graficznych

Wstęp do multimediów na urządzeniach mobilnych

ZADANIE 3 - Programowanie mobilne w C#

Wprowadzenie do języka C#. Przestrzenie nazw. Typy danych. Podstawowe klasy. Operatory języka i instrukcje sterujące. Konwersja typów i rzutowanie.

Definicja klasy w języku C#. Hermetyzacja, dziedziczenie i polimorfizm. Elementy abstrakcyjne i interfejsy. Obsługa wyjątków.

Delegaty i zdarzenia. Metody anonimowe. Indeksatory, kolekcje, typy generyczne. Wykorzystanie technologii LINQ do operacji na kolekcjach.

Budowa aplikacji mobilnej dla platformy Windows. Wykorzystanie emulatora, omówienie różnych typów projektów. Cykl życia aplikacji.

Projektowanie interfejsu aplikacji. Wykorzystanie kontrolek i ich zbiorów.

Tworzenie modelu danych. Przekazywanie informacji pomiędzy modelem danych,
a interfejsem aplikacji mobilnej. Mechanizmy wiązania danych.

Rozszerzone mechanizmy wiązania danych, konwersja i formatowanie. Wykorzystanie szablonów i stylów dla elementów widoku.

Wykorzystanie mechanizmów geolokalizacji. Budowa aplikacji używających danych
z czujników urządzeń mobilnych.

Komunikacja sieciowa. Wykorzystanie usług sieciowych, gniazd oraz pobieranie informacji
z Internetu.

Przechowywanie danych w urządzeniu. Wykorzystanie wbudowanych baz danych oraz mechanizmów zapisu i odczytu plików.

Współdzielenie danych pomiędzy aplikacjami. Wykorzystanie danych użytkownika zapisanych w urządzeniu.

Lokalizacja i globalizacja aplikacji. Tworzenie aplikacji wielojęzycznych i dostosowanych
do regionu użytkowania.

Przygotowywanie aplikacji do publikacji dla użytkowników końcowych. Wdrażanie aplikacji.

ZADANIE 4 - Projektowanie aplikacji w UML

Wprowadzenie do obiektowości, obiektowość w informatyce. Analiza i modelowanie obiektowe systemów informatycznych. Perspektywy modelu.

Inżynieria i analiza wymagań. Obiektowa specyfikacja wymagań do systemu informatycznego. Scenariusze przypadków użycia.

Język UML – historia i stan obecny. Ogóle zasady języka UML. Istota i typologia diagramów, związki na diagramach. Stereotypy.

Perspektywa zewnętrzna. Model przypadków użycia. Diagramy sekwencji.

Struktury złożone na diagramach UML. Diagramy pakietów.

Perspektywa strukturalna. Modelowanie klas i ich związków. Interfejsy. Diagram obiektów.

Modelowanie dynamiki systemu - perspektywa interakcji. Diagramy komunikacji.

Perspektywa zachowań. Diagram stanów i czynności.

Inne diagramy UMLa. Diagramy komponentów, rozlokowania, wdrożenia.

Profilowanie UMLa. Język OCL.

Narzędzia CASE. Generowanie kodu i inżynieria odwrotna.

Analiza i projektowanie architektury. Szkielety.

Wzorce projektowe: pojęcia podstawowe, zastosowania, klasyfikacja, przykłady. Wzorce
w zarządzaniu zasobami i aplikacjach internetowych. Wzorce interfejsu.

Architektura MDA. Standardy OMG.

Techniki obiektowe w projektowaniu baz danych. ORM.


ZADANIE 5 - Aplikacje internetowe na urządzenia mobilne

Mobilne aplikacje internetowe – cechy, specyfika, przedstawienie wybranych technologii tworzenia

HTML5 i CSS3 w tworzeniu mobilnych aplikacji. Typowe układy interfejsu użytkownika – przyjazność dla użytkownika.

Omówienie funkcji HTML5 przydatnych w tworzeniu aplikacji mobilnych.

Zarządzanie warstwą danych. Dostępność usług i urządzeń

Przedstawienie Biblioteki jQuery Mobile wspierającej budowę aplikacji mobilnych -

Komponenty jQuery Mobile i przykłady ich zastosowania

Technologie Intel XDK i Sencha Touch w tworzeniu aplikacji mobbilnych

Omówienie narzędzia PhoneGap/Apache Cordova – generowania natywnych aplikacji mobilnych na podstawie aplikacji HTML

HTML5 i WebGL w budowie aplikacji mobilnych

ZADANIE 6 - Bezprzewodowe sieci sensoryczne

Sieci bezprzewodowe do transmisji danych pochodzących z sensorów. Rozwój
i klasyfikacja sieci.

Sensory i sieci sensoryczne. Elementy składowe sieci.

Sieci bezprzewodowe w standardzie IEEE 802.15.x. Obszary zastosowań sieci sensorycznych.

Otoczenie oraz protokoły routingu w sieciach sensorycznych.

Sensory.

Klasyfikacja, śledzenie oraz akwizycja danych w BSS.

Bezprzewodowe sieci sensoryczne – standard 802.15.4. Architektura protokołu ZigBee. Funkcjonowanie sieci sensorycznej ZigBee.

Protokoły wielodostępu w sieciach BSS.

Zagadnienia bezpieczeństwa w sieciach sensorycznych.

Programowanie urządzeń z sensorami.

ZADANIE 7 - Mobilne bazy danych

Wprowadzenie do technologii mobilnych baz danych. Podstawowe pojęcia, różnice pomiędzy mobilnymi a klasycznymi bazami danych. Klasyfikacja mobilnych systemów zarządzania bazami danych.

Relacyjne bazy danych a technologie mobilne.

Nierelacyjne systemy baz danych.

Technologie baz danych na różnych platformach – przegląd.

Projektowanie mobilnych baz danych.

Przechowywanie danych w aplikacjach na platformie Android.

Przechowywanie danych w aplikacjach na platformie IOS.

Przechowywanie danych w aplikacjach na platformie Windows Phone.

Pozostałe architektury baz danych.

Języki zapytań w mobilnych bazach danych.

Operowanie na danych w mobilnych bazach danych.

Operowanie na obiektach danych w mobilnych bazach danych

Plikowe bazy danych

Administracja mobilnymi bazami danych.

ZADANIE 8 - Grafika i dźwięk w aplikacjach mobilnych

Podstawowe pojęcia grafiki 2D i 3D

Przegląd narzędzi przetwarzania grafiki komputerowej

Podstawowe operacje rastrowe, skalowanie obrazu, interpolacja

Podstawowe koncepcje i narzędzia przetwarzania dźwięku

Specyfika grafiki i dźwięku dla urządzeń mobilnych

Przekształcenia geometryczne obiektów 2D

Standard OpenGL ES

Standardy dźwiękowe i techniki przetwarzania dla urządzeń mobilnych

Animacje

Kompresja wideo i dźwięku

ZADANIE 9 - Programowanie w języku Objective-C

Budowa programu w Objective C. Omówienie typów danych, wyrażeń i instrukcji sterujących.

Definicja klasy i jej składowych. Sekcje klasy, dostęp do składowych. Metody i ich argumenty.

Dziedziczenie klas. Hermetyzacja, dziedziczenie i polimorfizm.

Typowanie. Interfejsy. Kategorie, protokoły i delegacje.

Wprowadzenie do programowania mobilnego na platformie iOS, przedstawienie architektury iOS.

Wprowadzenie do modelu Model-View-Controler. Omówienie kontrolera i widoku.

Tworzenie i używanie widoku tabeli. Wytwarzanie aplikacji mobilnych z użyciem Storyboard.

Mapy i lokalizacje.

Rozpoznawanie gestów. Obsługa sieci.

Przechowywanie danych i zarządzanie nimi.

ZADANIE 10 - Akwizycja i przetwarzanie danych o środowisku

Ochrona środowiska i jej związek z technologiami IT w zakresie pozyskiwania, przetwarzania
i analizy danych

Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej w aspekcie ich implementacji w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i analizie danych środowiskowych

Wybrane zagadnienia jakości danych oraz omówienie sposobów jej zapewnienia

Definicja hurtowni danych i data mart oraz podstawowych pojęć z nimi związanych

Modele danych wykorzystywane w hurtowniach danych

Proces ETL – ekstrakcja i integracja danych, konwersja danych, agregacje, ładowanie danych do data mart

Wybrane techniki data mining i ich zastosowanie w obszarze ochrony środowiska

ZADANIE 11 - Podstawy normalizacji i wprowadzenie na rynek pracy

Wprowadzenie do problematyki normalizacji i certyfikacji, Wyjaśnienie podstawowych pojęć

Aktualne i historyczne normy jakości

Definicja, rodzaje i składowe jakości

Modele zarządzania jakością

Omówienie zagadnie związanych z rynkiem pracy

Omówienie zagadnie związanych z własnością intelektualną i prawem autorskim

ZADANIE 12 - Bezpieczeństwo informacji

Wstęp do bezpieczeństwa informacji

Aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych

Kryptologia, szyfrowanie blokowe, tryby pracy algorytmów blokowych

Szyfry kaskadowe, współczesne algorytmy kryptograficzne

Kryptografia asymetryczna

Podpis cyfrowy i podpis elektroniczny

Bezpieczeństwo danych

Testy penetracyjne

Utwardzanie bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Ochrona informacji przesyłanych

Mechanizmy ochrony przed utratą i uszkodzeniem danych

Polityka i strategia ochrony informacji

Szkodliwe oprogramowanie i ochrona przed nim

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych

Zagrożenia transmisji danych, ochrona poczty elektronicznej

Steganologia

ZADANIE 13 - Zarządzanie projektem informatycznym

Podstawy zarządzania projektami: definicja projektu, sukces projektu, model cyklu projektu informatycznego, organizacja prac projektowych, elementy i techniki zarządzania projektami. Miejsce i rola projektu w organizacji. Typy projektów

Struktura organizacyjna projektu. Role i zadania osób zaangażowanych w projekt

Czynniki warunkujące sukces przedsięwzięcia: definicja, analiza, metody określania i walidacji

Rola i zadania kierownika projektu. Style zarządzania projektem. Organizacja pracy kierownika. Biuro projektu. Zarządzanie zespołem i jego wydajnością. Negocjacje w projektach

Planowanie projektu. Opis projektu w aspekcie celów i metod ich osiągania. Wyodrębnienie etapów, zadań, czynności typowych dla projektów informatycznych. Hierarchiczna struktura prac. Opis prac

Harmonogramowanie przedsięwzięcia. Wykresy Gantta. Planowanie sieciowe (CPM, PERT, GAN). Wykorzystanie narzędzi komputerowych w planowaniu projektu

Ścieżka krytyczna i jej właściwości. Zasoby i ich kalendarze. Przydział zasobów. Rozwiązywanie konfliktów w przydziale zasobów. Budżetowanie projektu. Optymalizacja harmonogramu. Plan bazowy i jego zatwierdzania

Zarządzanie procesem realizacji projektu: kontrola postępu i jakości prac. Organizacja procesu raportowania, Metoda odchyleniowa i wartości wypracowanej

Zarządzanie ryzykiem i zmianami. Potrzeby, metody i procedury

Zamknięcie i rozliczenie projektu

Metryki systemów informatycznych i metody szacowania ich pracochłonności. Metoda: linii kodu, punktów funkcyjnych i punktów przypadków użycia

Metodyki zarządzania projektami: PMI, Prince2, MSF i inne

Metodyki zwinne w projektach informatycznych: AUP, XP, FDD, Scrum, RUP. Metoda Story Point

Klasyfikacja projektów informatycznych i obszary zastosowań metodyk zarządzania projektami

ZADANIE 14 - Polityka równych szans

Wstęp do dostępności informacji. Istota problemu dostępności

Rodzaje i typy niepełnosprawności ruchowej i ich wpływ na pracę z systemem informatycznym

Rodzaje i typy niepełnosprawności wzrokowej i ich wpływ na pracę z systemem informatycznym

Rodzaje i typy niepełnosprawności kognitywnej i ich wpływ na pracę z systemem informatycznym

Rodzaje i typy niepełnosprawności słuchowej i ich wpływ na pracę z systemem informatycznym

Regulacje prawne dotyczące problematyki dostępności informacji

Ocena dostępności interfejsu systemu informatycznego.

Narzędzia testujące dostępność. Urządzenia i technologie poprawiające dostępność.

Dostęp uprawniony a dostęp nieuprawniony do informacji

Dobre praktyki związane z zapewnieniem dostępności do informacji

Najczęstsze błędy związane z zapewnieniem dostępności do informacji

Przyszłe kierunki rozwoju dostępności – wyzwania na przyszłość

Od zadania 15 do zadania 17: do wykładów obejmujących 15 godzin akademickich:

 1. Materiały do wykładu muszą zostać przygotowane w postaci prezentacji elektronicznej (slajdów) w formacie pozwalającym na ich prezentację i modyfikację przy pomocy oprogramowania MS Office Power Point 2003 lub Open Office w wersji 3.1 lub nowszej lub przy pomocy innego równoważnego oprogramowania pozwalającego na otwieranie
  i modyfikację dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Power Point 2003
  i Open Office w wersji 3.1 lub nowszej. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść.

 2. Materiały mają być przygotowane w języku angielskim.

 3. Minimalna objętość materiałów do wykładów to 10 slajdów wraz z komentarzami
  na 1 godzinę akademicką wykładów oraz komentarze do nich. Ilość przygotowanych materiałów musi być wystarczająca do przeprowadzenia 15 godzinnego wykładu.

 4. Autorzy materiałów będą zobowiązani zapewnić korektę językową.

 1. Opracowanie materiałów dydaktycznych, zgodnie z zakresem wskazanym w sylabusie przedmiotu, według szablonu dostarczonego przez zamawiającego i dostarczenie ich
  w formie elektronicznej i drukowanej oraz podpisanej przez autora.

ZADANIE 15 - Przygotowanie publikacji naukowych

Organizacja biblioteki. Funkcje i możliwości systemu bibliotecznego w Polsce i uczelni. Zasoby informacyjne. Zasady wykorzystania

Ocena pracy naukowej. Jakość publikacji. Listy oceniające (polskie i zagraniczne). Indeksy. Systemy upubliczniania osiągnięć. Serwisy społeczności we w nauce i zawodzie. Google Scholar, Research Gate, LinkedIn

Naukowe bazy danych bibliograficznych i pełnotekstowych (biblioteki cyfrowe). Bazy: Web of ScienceDirect, Scopus, ACM, IEEE Xplore, Emerald, dblp. Zasady wyszukiwania, kopiowania i wykorzystywania. E-czytelnie. Bazy normalizacyjne i patentowe

Menedżerowie bibliografii. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie spisami bibliograficznymi. Przenoszenie opisów bibliograficznych. Tworzenie zbiorów danych bibliograficznych, przeszukiwanie i generowanie spisów w różnych stylach

Zasady i style cytowań (oksfordzki, harwardzki i vancuverski; APA, MLA)

Cel publikacji naukowej. Dobór tematyki, autorów i czasopisma publikacji. Zasady współautorstwa

Elementy składowe publikacji: tytuł, streszczenie, wstęp, tezy/hipotezy/materiał, metodyka badań, rezultaty, dyskusja, podsumowanie, bibliografia, podziękowania. Warsztat pracy nad publikacja

Język i formatowanie publikacji. Typowe formaty czasopism

Procedury publikowania. Recenzowanie prac naukowych. Uwzględnianie uwag recenzentów


ZADANIE 16 - Interakcja człowiek-komputer

Wstęp do ergonomii systemów. Teoria działań. Wysiłek poznawczy i zapamiętywalność

Modele opisujące współpracę człowieka z interfejsem oprogramowania

Typy i obiekty interfejsu oprogramowania

Jakość interfejsu oprogramowania

Użyteczność i dostępność systemów informatycznych

Projektowanie interfejsów oprogramowania – schemat ogólny

Projektowanie ukierunkowane na użytkownika (UCD)

Narzędzia wspomagające projektowanie interfejsu oprogramowania

Ocena jakości interfejsu oprogramowania. Metody, techniki i narzędzia wspomagające


ZADANIE 17 - Rozległe systemy monitorowania zagrożeń

Pojęcie monitoringu środowiska, obszar oddziaływania i podsystemy monitoringu środowiska. Presje (emisje), stan (imisje, jakość), oceny i prognozy. Rejestr uwalniania i transportu zanieczyszczeń (PRTR).

Monitoring powietrza atmosferycznego. Zakres monitoringu. Regulacje prawne dotyczące oceny zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Wpływ warunków klimatycznych na transport zanieczyszczeń w powietrzu.

Metody monitorowania zagrożeń powietrza atmosferycznego (pomiary in-situ, systemy zdalnego monitorowania, monitorowanie przez obserwację skutków zanieczyszczeń).Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych. Zakres monitoringu. Regulacje prawne dotyczące standardów jakości wód. Metody monitoringu wód (pomiary in-situ, teledetekcja, biomonitoring).

Monitoring jakości gleb i ziemi. Zakres i metody monitoringu (biomonitoring, zdalny monitoring: magnetometria, metoda elektrooporowa, teledetekcja). Przepisy prawne dotyczące standardów jakości gleb. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Zakres monitoringu geoekosystemów.

Monitoring hałasu. Zakres i metody monitoringu hałasu w środowisku (pomiary in-situ, systemy zdalnego monitorowania). Regulacje prawne dotyczące badań i oceny stanu klimatu akustycznego.

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego (PEM). Źródła PEM, zakres monitoringu. Regulacje prawne dotyczące zakresu i sposobów pomiaru PEM w środowisku.Monitoring promieniowania jonizującego. Zakres monitoringu radiacyjnego. Regulacje prawne. Stacje wczesnego wykrywania skażeń (podstawowe i wspomagające).

Monitoring zagrożeń naturalnych (ruchy skorupy ziemskiej, osuwiska, leje krasowe, powodzie).Przegląd rozległych systemów monitorowania podsystemów środowiska - mobilna detekcja, mobilna platforma rzeczywistości rozszerzonej, zdalne systemy monitoringu.

Od zadania 18 do zadania 30: do zajęć praktycznych (laboratoria/projekty/seminaria/ćwiczenia) obejmujących 30 godzin akademickich

 1. Instrukcje laboratoryjne przygotowane będą w formie dokumentów zawierających opisy niezbędne do realizacji/przeprowadzenia zajęć praktycznych (laboratoria/projekty/seminaria/ćwiczenia) zgodnie z sylabusami.

 2. Instrukcje laboratoryjne przygotowane będą w postaci dokumentów w formacie pozwalającym na ich prezentację i modyfikację przy pomocy oprogramowania MS Office Word 2003 lub Open Office w wersji 3.1 lub nowszej lub przy pomocy innego równoważnego oprogramowania pozwalającego na otwieranie i modyfikację dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Word 2003 i Open Office w wersji 3.1 lub nowszej. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść.

 3. Minimalna objętość materiałów to 1 strona dla każdej godziny akademickiej zajęć. Ilość przygotowanych materiałów musi być wystarczająca do przeprowadzenia 30 godzinnych zajęć.

 4. Materiały mają być przygotowane w języku angielskim.

 5. Autorzy materiałów będą zobowiązani zapewnić korektę językową.

 6. Opracowanie materiałów dydaktycznych, zgodnie z zakresem wskazanym w sylabusie przedmiotu, według szablonu dostarczonego przez zamawiającego i dostarczenie ich w formie elektronicznej edytowalnej (w .doc/.docx/.rtf) oraz pdf a także wydrukowane i podpisane przez autora.

ZADANIE 18 - Java - programowanie mobile

Podstawy języka Java

Przygotowanie środowiska programisty aplikacji mobilnych. Poznanie narzędzi programistycznych.

Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika. Cykl życia aplikacji.

Trwałe przechowywanie danych.

Komunikacja sieciowa, wykonywanie zadań w tle.

Podstawy grafiki.

Podstawy multimediów.

Wykorzystanie usług realizowanych w chmurze.

Obsługa wielu języków. Obsługa urządzeń o różnych konfiguracjach. Modyfikacja standardowego wyglądu aplikacji.


ZADANIE 19 - Programowanie mobilne w C#

Język C# i środowisko Visual Studio, realizacja prostej aplikacji dla platformy Windows, wykorzystanie mechanizmów dostępnych w IDE oraz emulatora.

Tworzenie klas i interfejsów dla aplikacji. Wykorzystanie metod, właściwości i zdarzeń. Budowa aplikacji z zastosowaniem wbudowanych kontrolek interfejsu użytkownika.

Tworzenie modelu danych. Wytwarzanie aplikacji wykorzystującej wiązanie danych.

Wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów modeli danych. Użycie wiązania danych z zastosowaniem formatowania i konwersji.

Tworzenie aplikacji pobierającej dane z czujników urządzenia.

Realizacja aplikacji mobilnej komunikującej się z usługą sieciową z wykorzystaniem gniazd.

Budowa serii aplikacji zapisujących i odczytujących dane z urządzenia.

Wytwarzanie aplikacji pozwalających na współpracę z innymi aplikacjami i na wymianę danych pomiędzy nimi.

Realizacja aplikacji wielojęzycznej, przygotowywanie projektu do publikacji dla użytkowników końcowych.


ZADANIE 20 - Projektowanie aplikacji w UML

Gromadzenie i analiza wymagań do systemu. Metoda historyjek użytkownika.

Modelowanie wymagań - scenariusze przypadków użycia.

Weryfikacja wymagań – praca w zespołach.

Zapoznanie się z narzędziami CASE. Diagramy pakietów i przypadków użycia.

Diagramy klas.

Diagramy obiektów.

Diagramy sekwencji.

Wzorce projektowe.

Diagramy dynamiczne: czynności, aktywności.

Diagramy rozlokowania.

Analiza spójności wymagań.

Projektowanie interfejsu.


ZADANIE 21 - Aplikacje internetowe na urządzenia mobilne

Wprowadzenie do budowy multimedialnych aplikacji internetowych (MAI), wykorzystujących warstwę danych.

Projektowanie i konstrukcja poprawnego interfejsu użytkownika MAI.

Budowa przykładowych aplikacji mobilnych w języku HTML5

Komunikacja pomiędzy elementami mobilnej aplikacji internetowej.

Biblioteka jQuery Mobile – tworzenie interfejsów aplikacji mobilnych, Obsługa list
i formularzy w jQuery Mobile, okna modalne

XDK, Sencha Touch

Zastosowania WebGL


ZADANIE 22 - Bezprzewodowe sieci sensoryczne

Szkolenie BHP. Czujnik temperatury, budowa czujników i systemu pomiarowego, komunikacja z czujnikiem.

Budowa agenta sensorycznego z wykorzystaniem platformy Arduino cz. 1

Budowa agenta sensorycznego z wykorzystaniem platformy Arduino cz. 2

Opracowanie bezprzewodowej sieci sensorycznej cz. 1.

Opracowanie bezprzewodowej sieci sensorycznej cz. 2.

Badanie wydajności i funkcjonalności bezprzewodowej sieci sensorycznej cz. 1.

Badanie wydajności i funkcjonalności bezprzewodowej sieci sensorycznej cz. 2.

Badanie bezpieczeństwa bezprzewodowych sieci sensorycznych cz.1.

Badanie bezpieczeństwa bezprzewodowych sieci sensorycznych cz.2.


ZADANIE 23 - Mobilne bazy danych

Projektowanie relacyjnych baz danych. Podstawowe operacje na danych.

Projektowanie relacyjnych baz danych. Złożone operacje na danych. Administracja baz danych.

Bazy danych na platformie Android – poznanie narzędzi, projektowanie modelu baz danych.

Bazy danych na platformie Android – operacje na danych, na obiektach danych, administracja.

Bazy danych na platformie Windows Phone – poznanie narzędzi, projektowanie modelu baz danych.

Bazy danych na platformie Windows Phone – operacje na danych, na obiektach danych, administracja.

Bazy danych na innych platformach mobilnych – projektowanie, operacje na danych.


ZADANIE 24 - Grafika i dźwięk w aplikacjach mobilnych

Zapoznanie z narzędziami do edycji grafiki rastrowej i wektorowej w 2D

Proste przetwarzania obrazów rastrowych: korekcja parametrów obrazu, skalowanie, obrót, przycinanie, wykorzystanie filtrów udostępnianych przez aplikację edycyjną

Zapoznanie z narzędziami do edycji dźwięku. Prosta korekcja próbek dźwiękowych.

Tworzenie obrazów typu ikony i tła – z przeznaczeniem dla urządzeń mobilnych

Tworzenie obiektów animowanych

Łączenie obrazu wektorowego i rastrowego, tworzenie grafiki 3D, budowa interfejsu aplikacji mobilnej

Zaawansowane metody przetwarzania dźwięku na urządzeniach mobilnych. Filtry, transformacje, przetwarzanie w czasie rzeczywistym


ZADANIE 25 - Programowanie w języku Objective-C

Zapoznanie ze środowiskiem programistycznym. Uruchamianie i testowanie aplikacji.

Programowanie aplikacji z wykorzystaniem technik obiektowych w języku Objective-C.

Programowanie aplikacji z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości obiektowych języka Objective-C.

Sprawdzenie poziomu opanowania materiału dot. aplikacji desktopowych.

Przedstawienie środowiska programowania na platformie mobilnej na przykładzie aplikacji. Omówienie kontrolera i widoku. Uruchamianie i testowanie aplikacji.

Widoku tabeli w aplikacjach mobilnych. Przekazywanie parametrów pomiędzy ekranami.

Tworzenie aplikacji z rozpoznawaniem gestów.

Tworzenie aplikacji mobilnej z obsługą sieci.

Tworzenie aplikacji korzystającej i manipulującej danymi.

Wykorzystanie map i lokalizacji.


ZADANIE 26 - Akwizycja i przetwarzanie danych o środowisku

Zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi do pozyskiwania, przetwarzania
i analizy danych

Analiza ilościowa i jakościowa źródłowych danych środowiskowych

Budowa modelu pojęciowego data mart, utworzenie tabel wymiarów i faktów

Projektowanie i wdrażanie procesów ETL

Data mining realizowany z wykorzystaniem danych środowiskowych


ZADANIE 27 - Bezpieczeństwo informacji

Mechanizmy bezpieczeństwa w systemie Windows

Mechanizmy bezpieczeństwa w systemie Linux

Mechanizmy bezpieczeństwa sieci

Realizacja sieci VPN

Systemy wykrywania włamań (IDS)

Zarządzanie bezpieczeństwem

Szyfrowanie symetryczne

Szyfry kaskadowe

Szyfrowanie asymetryczne

Podpis cyfrowy

Bezpieczeństwo serwisów internetowych

Testy penetracyjne

Umacnianie ochrony systemów operacyjnych

Mechanizmy ochrony danych

Projektowanie systemów zabezpieczeń


ZADANIE 28 - Zarządzanie projektem informatycznym

Definiowanie zakresu projektu (burza mózgów, panel ekspertów)

Ustalanie struktury podziału prac

Interfejs i konstrukcja programu MS Project. Widoki i tabele. Kalendarze i sposoby ich definiowania

Definiowanie zadań i ich związków. Zaawansowane parametry zadań

Definiowanie zasobów i ich przydział do zadań. Zaawansowane parametry zasobów

Wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów w przydziale zasobów

Budżetowanie projektu. Raportowanie planu projektu

Śledzenie prac w projekcie. Raportowanie postępów prac w projekcie

Zapoznanie się z dokumentacją i generatorem projektów w konkursach unijnych


ZADANIE 29 - Projekt dyplomowy i przygotowanie pracy dyplomowej

Wprowadzenie do zajęć, informacja o wymaganiach dla uzyskania zaliczenia. Omówienie tematów projektowych.

Przydzielenie tematów studentom lub zespołom studenckim. Omówienie zakresu projektu.

Prezentowanie przez studentów przeprowadzonej analizy literaturowej dotyczącej tematu projektowego.

Prezentacja przez studentów doboru narzędzi informatycznych do rozwiązania przydzielonego projektu, dyskusja.

Prezentacja i omówienie wstępnej koncepcji rozwiązania zadania projektowego, dyskusja.

Prace projektowe, prezentacja postępów, dyskusja.

Prezentacja wstępna projektu, omówienie problemów, dyskusja.

Testowanie i poprawianie.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej projektu.

Prezentacja końcowa projektu z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.


ZADANIE 30 - Seminarium dyplomowe

Przedstawienie wymagań odnośnie zaliczenia przedmiotu. Omówienie wymagań formalnych stawianych pracom magisterskim.

Szczegółowe omówienie struktury pracy magisterskiej. Formułowanie celu pracy i jej zakresu.

Omówienie zagadnień dotyczących prowadzenia poszukiwań literaturowych w bazach naukowych dostępnych w Politechnice Lubelskiej

Tworzenie szkiców przeglądów literaturowych, metody odnoszenia się do źródeł literaturowych

Omówienie zagadnień dotyczących prezentowania prac dyplomowych
z użyciem technik multimedialnych; pokaz.

Wstępne prezentowanie tez, zakresu i celu pracy z użyciem prezentacji multimedialnych przez studentów; omówienie prezentacji.

Przedstawienie podsumowań, wniosków oraz streszczeń. Omówienie zaprezentowanych tekstów.

Prezentowanie przez studentów przygotowanej pracy magisterskiej; pokaz multimedialny; omówienie pokazów.

Od zadania 31 do zadania 33: do zajęć praktycznych(laboratoria/projekty/seminaria/ćwiczenia) obejmujących 15 godzin akademickich

 1. Instrukcje laboratoryjne przygotowane będą w formie dokumentów zawierających opisy niezbędne do realizacji/przeprowadzenia zajęć praktycznych (laboratoria/projekty/seminaria/ćwiczenia) zgodnie z sylabusami.

 2. Instrukcje laboratoryjne przygotowane będą w postaci dokumentów w formacie pozwalającym na ich prezentację i modyfikację przy pomocy oprogramowania MS Office Word 2003 lub Open Office w wersji 3.1 lub nowszej lub przy pomocy innego równoważnego oprogramowania pozwalającego na otwieranie i modyfikację dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Word 2003 i Open Office w wersji 3.1 lub nowszej. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść.

 3. Minimalna objętość materiałów to 1 strona dla każdej godziny akademickiej zajęć. Ilość przygotowanych materiałów musi być wystarczająca do przeprowadzenia 15 godzinnych zajęć.

 4. Materiały mają być przygotowane w języku angielskim.

 5. Autorzy materiałów będą zobowiązani zapewnić korektę językową.

 6. Opracowanie materiałów dydaktycznych, zgodnie z zakresem wskazanym w sylabusie przedmiotu ,według szablonu dostarczonego przez zamawiającego i dostarczenie ich w formie elektronicznej edytowalnej (w .doc/.docx/.rtf) oraz pdf a także wydrukowane i podpisane przez autora.

ZADANIE 31 - Przygotowanie publikacji naukowych

Wizyta studyjna w bibliotece

Praca z cyfrowymi bazami danych – poszukiwanie publikacji na wskazany temat

Korzystanie z menedżera publikacji

Opracowanie struktury publikacji do wskazanego czasopisma

Badania literaturowe na wybrany temat

Napisanie przeglądu literatury na wybrany temat

Sformatowanie artykułu wg. wymagań czasopisma


ZADANIE 32 - Interakcja człowiek-komputer

Analiza kontekstu użytkowania z wykorzystaniem techniki burza mózgów

Definiowanie potrzeb użytkowników systemu informatycznego. Obserwacja przyszłych użytkowników, wywiady z użytkownikami

Tworzenie oraz grupowanie person

Prototypowanie: tworzenie szkiców interfejsu

Testowanie prototypów: testy korytarzowe

Prototypowanie: tworzenie szkieletu aplikacji z wykorzystaniem narzędzi wspomagających

Badanie użyteczności interfejsu aplikacji za pomocą testów z użytkownikiem. Przygotowanie testów z użytkownikiem: cel, plan testu oraz scenariusze. Dobór próby badawczej. Przeprowadzenie testów. Przygotowanie sprawozdania/raportu z testów. Opracowanie zaleceń (1)

Badanie użyteczności interfejsu aplikacji z wykorzystaniem wybranej heurystyki. Przygotowanie sprawozdania/raportu. Opracowanie zaleceń (2)

Badanie użyteczności interfejsu aplikacji z wykorzystaniem eye-trackera. Przygotowanie planu testów, przeprowadzenie testów, tworzenie raportu z badania. Opracowanie zaleceń (3)

Badanie dostępności interfejsu aplikacji z wykorzystaniem narzędzi wspomagających


ZADANIE 33 - Rozległe systemy monitorowania zagrożeń

Poznanie środowiska uruchomieniowego stacji pogodowej i czujnika deszczu NETATMO.

Programowanie wybranych sensorów stacji pogodowej na wybranej platformie (Android, Windows Phone).

Programowanie wybranych sensorów stacji pogodowej na wybranej platformie (Android, Windows Phone).

Programowanie wybranych sensorów stacji pogodowej na wybranej platformie (Android, Windows Phone).

Badania terenowe: umieszczenie stacji pogodowej NETATMO w założonym punkcie lokalizacyjnym i przygotowanie aplikacji do zdalnego gromadzenia danych.

Programowanie cyfrowych czujników temperatury w technologii 1-wire.

Przetwarzanie i obróbka danych pomiarowych ze stacji NETATMO oraz ich prezentacja w formie tabelarycznej i graficznej. 1. Termin wykonania zamówienia


Termin przekazania materiałów: do 30.09.2015 r.


 1. Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące Wykonawców:


Dotyczy od zadania 1 do zadania 16

 1. Wykształcenie: wyższe, minimum stopień naukowy doktora,

 2. Doświadczenie zawodowe: minimum 5 - letni staż pracy w charakterze pracownika naukowo- dydaktycznego szkoły wyższej, oraz minimum 5 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
  na kierunku Informatyka lub pokrewnym połączone z przygotowywaniem materiałów do zajęć,
  co pozwoli na właściwe przygotowanie materiałów dydaktycznych zgodnie z krajowymi ramami kwalifikacji dla kierunku Informatyka (link do Uchwały Nr 23/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/2475)

 3. Przyjęcie zobowiązania o przekazaniu materiałów do zajęć w terminach określonych w OoZ.

Dotyczy zadania 17

 1. Wykształcenie: wyższe, minimum stopień naukowy doktora,

 2. Doświadczenie zawodowe: minimum 5 - letni staż pracy w charakterze pracownika naukowo- dydaktycznego szkoły wyższej, oraz minimum 5 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
  na kierunku Ochrona Środowiska lub pokrewnym połączone z przygotowywaniem materiałów
  do zajęć, co pozwoli na właściwe przygotowanie materiałów dydaktycznych zgodnie z krajowymi ramami kwalifikacji dla kierunku Informatyka (link do Uchwały Nr 23/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/2475)

 3. Przyjęcie zobowiązania o przekazaniu materiałów do zajęć w terminach określonych w OoZ.

Dotyczy od zadania 18 do zadania 32

 1. Wykształcenie: wyższe, minimum tytuł magistra,

 2. Doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy w charakterze pracownika naukowo- dydaktycznego szkoły wyższej, oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć
  na kierunku Informatyka lub pokrewnym połączone z przygotowywaniem materiałów do zajęć,
  co pozwoli na właściwe przygotowanie materiałów dydaktycznych zgodnie z krajowymi ramami kwalifikacji dla kierunku Informatyka (link do Uchwały Nr 23/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/2475)

 3. Przyjęcie zobowiązania o przekazaniu materiałów do zajęć w terminach określonych w OoZ.

Dotyczy zadania 33

 1. Wykształcenie: wyższe, minimum tytuł magistra,

 2. Doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy w charakterze pracownika naukowo- dydaktycznego szkoły wyższej, oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć
  na kierunku Ochrona Środowiska lub pokrewnym połączone z przygotowywaniem materiałów
  do zajęć, co pozwoli na właściwe przygotowanie materiałów dydaktycznych zgodnie z krajowymi ramami kwalifikacji dla kierunku Informatyka (link do Uchwały Nr 23/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/2475)

 3. Przyjęcie zobowiązania o przekazaniu materiałów do zajęć w terminach określonych w OoZ.

Directory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 313.49 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna