Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Pobieranie 0.59 Mb.
Strona1/9
Data23.03.2020
Rozmiar0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Biuro Zamówień Publicznych

Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 40A /5

20-618 Lublin

tel. (81) 538-46-32

fax (81) 538-43-72

e-mail: bzp@pollub.pl

Znak sprawy: BZP/PN/26/2019 Lublin, 2019-06-05

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na „Dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia zaplanowanych usług w ramach projektu „PL2022 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Zatwierdzono w dniu:

2019-06-05

Rektor PL


Prof. dr hab.inż. Piotr Kacejko1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Politechnika Lubelska

20-618 Lublin

ul. Nadbystrzycka 38D

NIP PL 7120104651; REGON 000001726

Strona internetowa: www.pollub.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – dalej Pzp.W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy https://pollub.ezamawiajacy.pl., przy czym pełna dokumentacja postępowania jest także udostępniona na stronie internetowej http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia

2.2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert


a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, a przedstawionych przez Zamawiającego w pkt 9.4. SIWZ

2.4. Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy https://pollub.ezamawiajacy.pl, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia zaplanowanych usług w ramach projektu „PL2022 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej.

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:


Zadanie częściowe nr:

Opis:

1

Temat: Serwer kasetowy

Wspólny Słownik Zamówień: 48820000-2 - Serwery

Opis: Serwer kasetowy zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 1

2

Temat: Serwer dyskowy.

Wspólny Słownik Zamówień: 48820000-2 - Serwery

Opis: Serwer dyskowy zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 2.

3

Temat: Serwer rackowy backupu

Wspólny Słownik Zamówień: 48820000-2 - Serwery

Opis: Serwer rackowy backupu zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 3.

4

Temat: Biblioteka taśmowa.

Wspólny Słownik Zamówień: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

Opis: Biblioteka taśmowa zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 4.

5

Temat: Urządzenia monitorowania i zabezpieczenia sieci oraz licencja na oprogramowanie do ochrony sieci

Wspólny Słownik Zamówień: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami, 48219000-6 - Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych

Opis: Urządzenia monitorowania i zabezpieczenia sieci oraz licencja na oprogramowanie do ochrony sieci zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 5.

6

Temat: Skaner.

Wspólny Słownik Zamówień: 30216110-0 - Skanery komputerowe

Opis: Skaner zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 6.

7

Temat: Zestawy komputerowe.

Wspólny Słownik Zamówień: 30213300-8 - Komputer biurkowy, 30231300-0 - Monitory ekranowe

Opis: Zestawy komputerowe zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 7.

3.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawcę. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

3.4. Szczegóły odnośnie opisu przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), będący załącznikiem do SIWZ.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.6. Miejsce realizacji: - Politechnika Lubelska 20-618 Lublin ul. Nadbystrzycka 38D

3.7. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wystąpić do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT wynoszącej 0% (dla zadań 1, 2, 3, 6 i 7). Ponadto Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy zaświadczenia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o możliwości zastosowania stawki VAT „0” w terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub poinformowania Wykonawcy o braku możliwości zastosowania stawki VAT 0% w terminie 7 dni od daty otrzymania takiej informacji.
4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających ( art.67 ust.1 pkt.6 i 7)

4.1.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art.67 ust.1pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.


5.Termin wykonania zamówienia.

5.1. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: 35 dni od daty zawarcia umowy.


6. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

Directory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 0.59 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna