Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Pobieranie 254 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar254 Kb.


Biuro Zamówień Publicznych

Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 40A /5

20-618 Lublin

tel. 81 538 46 32

fax: 81 538 43 72

mail: bzp@pollub.pl

Lublin, 22.09.2017 r.Znak sprawy: BZP/US/9/2017
Ogłoszenie o zamówieniu

na Przeprowadzenie warsztatów certyfikowanych z praktykiem
z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu SolidWorks w ramach realizacji projektu „
MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU, PRODUKCJI z Politechniki Lubelskiej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia


29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zatwierdzono w dniu:

2017-09-22


mgr Agnieszka Kluska

Zastępca Kanclerza
Politechniki Lubelskiej


Lublin, 22.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 1. Nazwa zamówienia


Przeprowadzenie warsztatów certyfikowanych z praktykiem z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu SolidWorks w ramach realizacji projektu „MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU, PRODUKCJI z Politechniki Lubelskiej”


 1. Wielkość zamówienia

Zamówienie poniżej kwot określonych na podstawie w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 1. Opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji projektu „MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU, PRODUKCJI


z Politechniki Lubelskiej”
, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), nr umowy
UDA- POWR.03.01.00-00-K322/15 zawartej pomiędzy Politechniką Lubelską a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przewidziano do realizacji Zadania 1 poz. 20 (Inżynieria Produkcji I stopień – warsztaty certyfikowane z praktykiem z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu SolidWorks).
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie warsztatów certyfikowanych z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu SolidWorks dla studentów
I stopnia kierunku Inżynieria produkcji (1 grupa: 8 osób).
Przedmiot zamówienia obejmuje: Warsztaty z zakresu komputerowego wspomagania
i projektowania wytwarzania typu SolidWorks 2015 lub SolidWorks 2016: 1 grupa (8 osób)/30 godzin,
łącznie 30 godzin, zakończone wydaniem certyfikatu potwierdzonego przez producenta oprogramowania SolidWorks w zakresie odbytego szkolenia.
Zlecenie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, kompleksowo, bez konieczności dokonywania późniejszych prac dodatkowych i uzupełnień.


 1. Zakres zadań dla Wykonawców prowadzących zajęcia:
 1. Sporządzenia dokumentacji szkoleniowej i poszkoleniowej (uzupełnianie dziennika zajęć oraz ankiet
  i innych dokumentów przygotowywanych przez Organizatorów),

 2. Przeprowadzanie warsztatów (szkolenia) zakończonych wydaniem certyfikatu SolidWorks zakresie odbytego szkolenia.

 3. Zakres zajęć musi obejmować następujące treści:

1. Szkicowanie, wymiarowanie, relacje geometryczne,

2. Modelowanie bryłowe (wyciągnięcia, operacje Boole’a, operacje na krawędziach i ścianach, bryły cienkościenne, własności materiałowe),

3. Złożenia (tworzenia relacji, powiązań, edycja),

4. Dokumentacja techniczna (rzuty, widoki, przekroje, wymiarowanie, warstwy),


Wykonawca zapewnia infrastrukturę, tj. salę wyposażoną w sprzęt komputerowy i oprogramo-wanie niezbędne do przeprowadzenia warsztatu (dostęp do oprogramowania SolidWorks 2015 lub nowsze na minimum 8 stanowisk).
Miejsce realizacji usługi musi znajdować się na terenie m. Lublin.


 1. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zajęć: od 07.10.2017 r. do 15.10.2017 r. zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Organizatora na potrzeby realizacji Projektu. O wszelkich zmianach w harmonogramie Wykonawca będzie informowany, z co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.


Harmonogram
07.10.2017, w godz. 8.00-16.00

08.10.2017, w godz. 8.00-16.00

14.10.2017, w godz. 8.00-16.00

15.10.2017, w godz. 8.00-14.00 1. Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące Wykonawców/osób wskazanych do realizacji:

 1. Wykształcenie: wyższe,

 2. Doświadczenie zawodowe: - co najmniej 1 rok doświadczenia w prowadzeniu warsztatów lub szkoleń o tematyce warsztatu lub pokrewne,

 3. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w terminach zgodnych
  z planem zajęć, opracowanym przez Organizatora na potrzeby realizacji projektu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz spełniają warunki i wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń


i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 1. Kryteria oceny ofert::


Kryterium I: Cena - maksymalnie 60%
Kryterium II: Wykształcenie trenera: stopień lub tytuł naukowy (mgr – 1 pkt; dr, dr hab. lub prof. dr hab.– 2 pkt) - maksymalnie 20%,
Kryterium III: Doświadczenie zawodowe trenera1 pkt za każde 100-godzinne doświadczenie
w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, o tematyce warsztatu lub pokrewnej
- maksymalnie 20%

Ocenie podlegać będzie cena zadeklarowana w formularzu ofertowym oraz wykształcenie


i doświadczenie zawodowe osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, wskazanych
w formularzu oferty.
Końcową ocenę oferty będzie stanowić zsumowana liczba procentów (%) przyznana na poszczególne kryteria.
W przypadku zespołu dydaktycznego/kilku osób wskazanych przez Wykonawcę, odrębnie dla każdego kryterium, ocenie podlegać będzie podmiot / osoba wchodząca w jego skład, która w najwyższym stopniu spełnia kryteria oceny wskazane w tabeli poniżej.


Lp.

KRYTERIA

Waga %

Maksymalna liczba punktów

Sposób obliczenia oceny ważonej

1

Cena (C) brutto

60

60

C – liczba pkt przyznanych za cenę oferty X

C = [najniższa cena spośród wszystkich ofert (Cmin) / cena podana w ofercie (Cof)] x 602

Wykształcenie (Ww)

20

20

Ww – liczba pkt przyznanych za wykształcenie oferenta X

Ww = [deklaracja badanej oferty (wwb) / deklaracja o maksymalnej wartości (wwmax)] x 203

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, o tematyce warsztatu lub pokrewnej (Dz)

20

20

Dz – liczba pkt przyznanych za doświadczenie zawodowe X

Dz = [deklaracja badanej oferty (Dzof) / deklaracja


o maksymalnej wartości (Dzmax)] x 20

4

Razem (X)

100

100

Suma punktów oferty X = C + Dz + Ww 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


2. W zakresie formalnym i merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

mgr Anna Pietrzyk-Skiba - tel.: 81 538-46-32, e-mail: bzp@pollub.pl

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął


do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy zgłosili mu chęć udziału w postępowaniu, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępniona je na swojej stronie internetowej.


IX. Sposób przygotowania oferty


 1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
  o zamówieniu, podając kwotę brutto za wykonanie ww. usługi (cena ryczałtowa).

 2. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

 3. W ofercie należy wskazać osoby przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem
  ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego wymaganego w niniejszym ogłoszeniu.

 4. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych
  w następujący sposób:


„Oferta na BZP/US/9/2017 - Przeprowadzenie warsztatów certyfikowanych z praktykiem z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu SolidWorks w ramach realizacji projektu „MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU, PRODUKCJI z Politechniki Lubelskiej”
NIE OTWIERAĆ przed: 2017-09-29 godz. 10:15”.


X.. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40a/5, do dnia 2017-09-29 do godz. 10:00.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-09-29 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych PL, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40a/5.

 1. Badanie oferty, udzielenie zamówienia
  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  2. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw albo, jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

  3. Zamawiający poprawia w ofercie:

   1. oczywiste omyłki pisarskie,

   2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

   3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


  1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
   w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności są niższe o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postepowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy
   o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ
   na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

 1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

 2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

 3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

 4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

 5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  1. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy.

  2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
   w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
   1. jest niezgodna z ustawą;

   2. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

   3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

   4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

   5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

   6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

   7. Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

   8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

   9. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  1. Oferty zostaną zbadane i ocenione niezwłocznie po upływie terminu przesyłania ofert,
   a wybrany Wykonawca zostanie poinformowany drogą e-mailową o wyborze Wykonawcy.

  2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza
   w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

  3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę i zaprosi do zawarcia umowy.

  4. Zamawiający dopuszcza płatności na podstawie faktur częściowych, po protokolarnym zatwierdzeniu wykonania poszczególnych prac.

  5. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku lub faktury. Podstawą wystawienia rachunku / faktury jest podpisany przez Strony protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie usługi.
 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy


Wzór Umowy zlecenia (umowa o świadczenie usług)

zawarta w dniu …………. w Lublinie pomiędzy:Politechniką Lubelską w Lublinie, 20-618, ul. Nadbystrzycka 38 D, reprezentowaną przez

…………………….

…………………

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,a

……………………….

reprezentowana przez:

……………………………………………..


zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie warsztatów certyfikowanych z praktykiem z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu SolidWorks w ramach realizacji projektu „MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU, PRODUKCJI z Politechniki Lubelskiej”, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22), sygnatura BZP/US/9/2017, Strony oświadczają, co następuje:

§1

 1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy polegający na przeprowadzeniu „Warsztaty z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu SolidWorks 2015 lub SolidWorks 2016: 1 grupa (8 osób)/30 godzin, łącznie 30 godzin, zakończone wydaniem certyfikatu potwierdzonego przez producenta oprogramowania SolidWorks w zakresie odbytego szkolenia”, w ramach realizacji projektu „MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU, PRODUKCJI z Politechniki Lubelskiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój),
  nr umowy UDA- POWR.03.01.00-00-K322/15 zawartej pomiędzy Politechniką Lubelską a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy zawiera Ogłoszenie o zamówieniu oraz oferta Wykonawcy stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

§2

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: od 07.10.2017 r. do 15.10.2017 r. zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Projektu, z zastrzeżeniem


§ 7 ust. 1 pkt. a.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością.

2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy Podwykonawcy. Wykonawca jest nadto zobowiązany wykazać, iż proponowany Podwykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca oraz dysponuje osobami, które posiadają co najmniej równorzędne kwalifikacje zawodowe i właściwości, w stosunku
do tych które stanowiły podstawę oceny oferty Wykonawcy.

3. W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego stosownie do ust. 2 i powierzenia wykonania przedmiotu Umowy Podwykonawcy), Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jego działania, jak za własne.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może zmienić osoby wskazanej
w ofercie, która została wyznaczona do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca jest nadto zobowiązany wykazać, iż proponowana osoba zastępująca posiada co najmniej równorzędne kwalifikacje zawodowe
i właściwości, w stosunku do kwalifikacji zawodowych i właściwości osoby zgłoszonej w ofercie Wykonawcy.

§4

Odbiór wykonanego przedmiotu Umowy lub jego części nastąpi w siedzibie Zamawiającego


na podstawie protokołu przekazania sporządzonego i podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Do przyjęcia wykonanego przedmiotu Umowy lub jego części upoważnia się dr hab. inż. Annę Rudawską, prof. PL – Koordynator Projektu.

§5

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe


w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ……………………………… zł ).

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po przelaniu na konto Zamawiającego środków projektu „MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU, PRODUKCJI z Politechniki Lubelskiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), nr umowy UDA- POWR.03.01.00-00-K322/15 zawartej pomiędzy Politechniką Lubelską a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (zadanie 1, pozycja 20).

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w terminie 21 dni
od odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i przedłożenia przez Wykonawcę faktury/faktury częściowej.

4. Wykonawca oświadcza, że kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 w całości wyczerpuje jego roszczenia z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6


 1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający może żądać
  od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% całości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

 2. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do żądania zapłaty kary umownej. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy opóźnienie przekroczy 3 dni. W razie odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, niezależnie od kary przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1.

§7

 1. Strony dopuszczają następujące zmiany postanowień umowy:

 1. w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2, gdy w pierwotnym terminie przeprowadzenia szkolenia nie zostanie zgromadzona grupa wskazana w § 1 ust. 1. W takim przypadku, Zamawiający na co najmniej 3 dni przed nadejściem terminu wskazanego
  w § 2 zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, a następnie Strony w drodze pisemnego aneksu ustalą nowy termin wykonania przedmiotu umowy.

 1. Nie stanowią zmiany Umowy:

 1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),

 2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że zmiany o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 dla swojej ważności wymagają pisemnego oświadczenia jedynie ze strony Zamawiającego.

 2. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych nie będzie to naruszało ani ważności ani skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takich przypadkach Strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych właściwych przepisów prawa.


§9

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.§10

Przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie wymaga uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody


od Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.

§11

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. Oferta Wykonawcy.


Zamawiający


Wykonawca

...........................................................

..................................................................Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy:

.............................................................................

Adres:

.............................................................................Tel: ......................................................................

REGON: ........................ NIP: ..............................

PESEL ................................. (dotyczy osób fizycznych)

Fax i Mail *(na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

.............................................................................

Osoba do kontaktów …………………………………FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.09.2017 r., Przeprowadzenie warsztatów certyfikowanych z praktykiem z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu SolidWorks w ramach realizacji projektu „MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU, PRODUKCJI z Politechniki Lubelskiej”, sygnatura: BZP/US/9/2017,

1. oferuje, -my wykonanie przedmiotu zamówienia, stosując niżej wymienione stawki:

cena (C) za wykonanie całości zamówienia wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: …................................................................................. zł).

2. oświadczam, -my, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania, w szczególności akceptuję termin i warunki realizacji zamówienia oraz składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. oświadczam, -my, że osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadają stosowną wiedzę


i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
w szczególności:

 • Oświadczam, -my, że …………………………………………………….(imię i nazwisko) posiada:

Wykształcenie wyższe ze stopniem ………..

……. godzinne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, o tematyce warsztatu lub pokrewneW przypadku, gdy zamówienie ma być realizowane przez kilka osób/zespół dydaktyczny powyższy punkt wypełnia się dla każdej osoby oddzielnie/członka zespołu dydaktycznego, przy czym należy wskazać dane personalne tych osób!!
4. Oświadczam, -my, że całość prac związanych z realizacją zamówienia wykonamy samodzielnie/następujące części zamówienia powierzamy do wykonania podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić) .....................................................................................................................................................

5. oświadczam, -my, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa


w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

6. Wyrażam, -my zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);


…….......................................................data i podpis oferentaDirectory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 254 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna