Biuletyn samorządowyPobieranie 316.5 Kb.
Strona1/9
Data23.03.2020
Rozmiar316.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Nr 5

sierpień 2001
BIULETYN SAMORZĄDOWY

37-405 Jarocin 159

tel./fax (015) 8713113, 8713138 Nr 5 sierpień 2001 r.

e-mail: jarocin@kki.krakow.pl
Szansa na pracę

Istnieje szansa, iż na terenie naszej gminy powstanie zakład produkujący z odpadów drzewnych brykiety do spalania w kotłowniach. Wybudowaniem takiego zakładu zainteresowana jest polsko – niemiecka firma INTERSYS – Industries Poland Sp. z o.o. Przedstawiciele tej firmy dokonali rozpoznania w naszym regionie wielkości możliwych do uzyskania do produkcji brykietu odpadów drzewnych. Uznali, iż możliwości w tym względzie są duże ze względu na duże kompleksy leśne, istniejące zakłady drzewne, sieć dróg gminnych i powiatowych (zadrzewione pobocza). Dlatego też zwrócili się do Zarządu Gminy z prośbą o pomoc w uzyskaniu odpowiedniego terenu pod budowę zakładu (ok. 1 ha). Jak zapewniają produkcja brykietu będzie ekologiczna i zakład nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska.*****

Do wójta gminy osobiście a następnie listownie zwrócił się pan Franciszek Józef Haseneder z Niemiec z prośbą o pomoc w uzyskaniu na terenie naszej gminy ok. 10 ha gruntu pod budowę przedsiębiorstwa. Współpracujący z nim p. Władysław Trybała chciałby, ażeby firma ta powstała w Zdziarach lub przynajmniej na terenie naszej gminy, gdyż mogliby w niej znaleźć zatrudnienie nasi mieszkańcy. Oto fragmenty listu pana Hasendera dotyczące zamierzonej inwestycji: "Przedsięwzięcie to zamierzamy zrealizować w kilku etapach. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy zakupić ok. 2 ha ziemi i wybudować magazyn z pomieszczeniem handlowym. Rozwój naszego przedsiębiorstwa odbywał się będzie w następujących fazach:


Faza I: Rok 2001


Założenie spółki z o. o.

Zakup gruntu - ca. 2ha

Budowa zespołu magazynów nr 1

Zatrudnienie ok. 6 osób

Przygotowanie dostaw do Niemiec

Rozpoczęcie produkcji własnej osłon przeciw ślimakom oraz zamknięć do pojemników na śmieci

Rozpoczęcie sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów użytkowych

Faza 2: Rok 2002


Zakup dalszych 5 - 8 ha gruntu

Budowa zespołu magazynów nr 2

Zatrudnienie dalszych ok. 5 pracowników

Utworzenie składu artykułów importowanych z Ukrainy

Założenie biura obsługi serwisowej dla towarów sprzedawanych przez nas w Polsce.

Faza 3: Rok 2003


Budowa zespołu magazynów nr 3

Budowa budynku administracyjnego

Zatrudnienie dalszych minimum 10 pracowników

Po wstąpieniu Polski do UE - komisowe dostawy na rynek niemiecki


Równolegle do rozwoju gospodarczego chcemy tez osiągnąć postęp socjalny. W tym celu planujemy w najbliższych latach budowę mieszkań zarówno dla zatrudnionych u nas pracowników, jak i innych poszukujących mieszkań. Przewidujemy również ustanowienie pewnego budżetu przeznaczonego dla potrzeb socjalnych gminy tzn. dalsze wsparcie finansowe dla szkoły (p. Haseneder przekazał na rzecz szkoły w Zdziarach na Dzień Dziecka kwotę 1000 marek - przyp. mój), wyasygnowanie pewnych kwot na budowę przedszkola, urządzenie placu zabaw oraz inne potrzeby".

Z tego co mi wiadomo p. Haseneder proponował Wspólnocie Pastwiskowej ze Zdziar kwotę 30 000 zł za 1 ha. Przedstawiciele Wspólnoty w Zdziarach - chociaż próbowałem doprowadzić do spotkania stron - nie chcieli zapoznać się z powyższą ofertą. Wspólnota z Katów także nie wyraziła zgody na sprzedaż swoich gruntów. Wiele gmin posiada odpowiednie tereny pod inwestycje i stara się ściągnąć inwestorów do siebie gdyż każdy nowe przedsiębiorstwo wspomaga rozwój gospodarczy gminy a także umożliwia powstanie nowych miejsc pracy. W naszej gminie samorząd nie dysponuje takimi terenami. Dużo ziemi leży obecnie odłogiem. Być może znajdzie się kilka osób, które potrafią się ze sobą dogadać i potrafią wykorzystać szansę - bo tak to trzeba nazwać - zrobienia dobrego interesu.


Strategia Rozwoju Gminy

Podczas sesji w dniu 28 czerwca odbyło się głosowanie nad zatwierdzeniem Strategii Rozwoju Gminy w Jarocinie. Dokument ten zawiera kierunki rozwoju gospodarczego gminy na lat 10. Została ona wypracowana podczas warsztatów w dniach: 9 - 10 maj 2000, 6 - 7 lipiec 2000, 14 - 15 wrzesień 2000 przez tzw. zespół planujący w którym wzięły udział następujące osoby /we wszystkich bądź tylko niektórych spotkaniach/:Krystyna Mika, Renata Sobiło, Maria Siek, Z. Walczak, Józef Sokal, Janusz Kata, Anna Ostrowska, Aniela Olszówka, Henryk Węgliński - WODR, Edward Ludian, Józef Cieśla, Stanisław Siek, Jan Siembida, Grzegorz Smutek, Stanisław Powęska,, Janusz Zagajewski, Maria Pchełka, Władysława Parcheta, Zygmunt Paleń. Warsztaty organizowane były przez p. Małgorzatę Targońską z Lubelsko – Chełmsko – Zamojskiej Fundacji Rozwoju w Lublinie, która pełniła podczas nich funkcję moderatora. Jej zadaniem było kierowanie dyskusją, porządkowanie wypowiedzi i utrwalanie wyników dyskusji. Zasadą stosowaną podczas warsztatów była pełna zgodność wszystkich w poszczególnych kwestiach. Podczas planowania strategii uczestnicy warsztatów dokonali analizy mocnych i słabych stron gminy. Do mocnych zaliczyli między innymi: telefonizację, komunikację, budownictwo mieszkaniowe - prywatne, dobre warunki do rekreacji i wypoczynku, warunki pod agroturystykę, szybką budowę kanalizacji, nazwę gminy Jarocin, położenie w otulinie Parku "Lasy Janowskie", dobrą sieć sklepów, sieć wodociągową, bliskość dużego miasta (Stalowej Woli), czyste środowisko, warunki naturalne, aktywność społeczną, dobrą sieć szkół, natomiast do słabych: zły stan dróg gminnych, rozbudowaną sieć szkół, coraz więcej nieużytków rolnych, brak możliwości sprzedaży płodów rolnych, wysoką stopę bezrobocia, słaby rozwój sportu, brak gazyfikacji, brak przetwórstwa płodów rolnych, słabe gleby, małą liczbę dzieci w wieku szkolnym, brak nauczycieli języków obcych, brak przedszkola, brak infrastruktury kanalizacyjnej, nie wykorzystane warunki naturalne, brak informacji o działalności gminy. Za problem kluczowy uznano "Niski poziom rozwoju gminy" spowodowany: trudną sytuacją w rolnictwie, brakiem zorganizowanych form aktywnego wypoczynku, utrudnionym dostępem młodzieży do kształcenia, brakiem przedszkola, brakiem miejsc pracy poza gminą, niewykorzystanymi warunkami naturalnymi, brakiem miejsc pracy poza rolnictwem, słabo rozwiniętymi usługami dla ludności na terenie gminy, częściowymi zaniedbaniami w infrastrukturze, zagrożeniem zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Uczestnicy warsztatów zdecydowali, że celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Gminy będzie „Wyższy poziom życia mieszkańców”. Osiągniecie tego celu będzie możliwe poprzez podniesienie rozwoju gospodarczego gminy. Można będzie tego dokonać dzięki: poprawie sytuacji w rolnictwie /powstanie zakładu przetwórstwa rolnego, zalesienie nie nadających się do uprawy gruntów, preferencyjnym kredytom dla rolnictwa, zmianie struktury gospodarstw/, zadowalającemu stanowi infrastruktury /skanalizowanie miejscowości w zwartej zabudowie, wybudowaniu wodociągu w Golcach oraz Mostkach - Kiszkach, gazyfikacji gminy/, poprawieniu stanu bezpieczeństwa /dobry stan dróg, oświetlenie uliczne, chodniki/, wykorzystaniu warunków naturalnych /rozwinięta agroturystyka, wybudowane zbiorniki retencyjne na Gilówce, wybudowane progi wodne na Bukowej/, zwiększeniu ilości miejsc pracy w gminie / inwestycje zewnętrzne w gminie, preferencje dla powstających MŚP tworzących miejsca pracy/, wysokiemu poziomowi oświaty /szkoły dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, nie brakuje nauczycieli do języków obcych, utworzenie szkoły ponadgimnazjalnej na terenie gminy, dostosowanie sieci szkół do możliwości finansowych gminy/.

Strategia kończy się szczegółowym planem operacyjnym. Zawiera on czas realizacji poszczególnych działań, planowany koszt, źródła finansowania oraz odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych działań.


Kanalizacja sanitarna Mostki-Podpory, Majdan Golczański

W roku bieżącym będzie budowana sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Majdan Golczański i Mostki – Podpory. Pierwotnie Zarząd Gminy przymierzał się do realizacji tej inwestycji w okresie 2 lat. Wyniki przetargu pozwalają jednak przypuszczać, że jeśli nie zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczności to z inwestycją tą uporamy się jeszcze w bieżącym roku. Przetarg, który odbył się w dniu 27.06. wygrała firma "SANITECH' z Przybyszówki za kwotę 531 453 zł. (była to najniższa oferta z 7 startujących w przetargu firm). Na powyższą inwestycję uzyskaliśmy dotację w wysokości 120 000 zł. z Polsko - Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych oraz dotację w wysokości 35 600 zł. oraz nisko oprocentowaną pożyczkę 320400zł. (1,8 % w skali roku) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inspektorem nadzoru w wyniku przetargu została pani Elżbieta Kosior za wynagrodzenie 1.3 % od wartości netto faktycznie wykonanych robót. Nie udało się Zarządowi Gminy uzyskać dotacji na powyższy cel z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego. Dlaczego tak się stało - w rubryce dotyczącej podziału budżetu na str. 16.


Pobieranie 316.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna