Biuletyn Prawa Karnego nr 12/2007


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące prawa karnegoPobieranie 0.53 Mb.
Strona8/11
Data28.10.2017
Rozmiar0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące prawa karnego


(opr. Leszek Ziomek, asystent w Izbie Karnej SN)

2.1. Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego


(źródło: www.trybunal.gov.pl)

2.2.1. Skarga konstytucyjna Zbigniewa O. oraz Hanny R. dotycząca obserwacji w zakładzie leczniczym związanej z przygotowywania opinii psychiatrycznej (sygn. akt SK 50/06)

W dniu 10 lipca 2007 r., o godz. 10 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 203 w związku z art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1, art. 30, art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Wokanda Trybunału Konstytucyjnego


(źródło: www.trybunal.gov.pl)

2.2.1. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący stosowania aresztu tymczasowego wobec kobiet w ciąży (sygn. akt K 24/07)

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 260 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego z art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji RP;

2) paragraf 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności z art. 213 oraz z art. 249 § 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.2. Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, VI Wydział Karny dotyczące zgodności z Konstytucją RP art. 213 § 2 k.k. (sygn. akt P 15/07)

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, VI Wydział Karny o zbadanie czy art. 213 § 2 Kodeksu karnego w części obejmującej zwrot "służący obronie społecznie uzasadnionego interesu" jest zgodny z:

a) art. 14 i art. 15 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,

b) art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, art. 7 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, z art. 15 ust. 1 zdanie 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.3. Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy dotyczące zakazu pogarszania sytuacji oskarżonego w procesie, gdy orzeczenie nie zostało zaskarżone na niekorzyść oskarżonego (sygn. akt P 22/07)

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy o zbadanie czy art. 434 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, dodany ustawą z dnia 10 stycznia 2003 r. oraz odsyłający do niego art. 443 zdanie pierwsze in fine Kodeksu postępowania karnego, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 10 stycznia 2003 r., w zakresie w jakim dopuszcza możliwość orzeczenia na niekorzyść oskarżonego w przypadku zaskarżenia wyroku wydanego z zastosowaniem art. 387 Kodeksu postępowania karnego wyłącznie na korzyść oskarżonego jest zgodny z art. 42 ust. 2 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.4. Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lublinie XV, Wydział Grodzki dotyczące podstaw prawnych zatrzymania ze względu na istnienie przesłanek do przeprowadzenia przeciwko danej osobie postępowania przyspieszonego oraz dotyczące przesłanek postępowania przyspieszonego (sygn. akt P 24/07)

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lublinie XV, Wydział Grodzki o zbadanie czy:

1. art. 244 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim jako podstawę uzasadniającą zatrzymanie osoby podejrzanej ustanawia istnienie przesłanek do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania przyspieszonego jest zgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1, art. 2 i art. 7 Konstytucji RP

2. art. 517b § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego dodany ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim określa przesłanki postępowania przyspieszonego jest zgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1, art. 2 i art. 7 Konstytucji RP.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.5. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący uprawnień CBA do stosowania środków przymusu bezpośredniego bez ograniczeń (sygn. akt U 5/07)


Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie, że:

przepisy § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 214, poz. 575) są niezgodne z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708 i Nr 158 poz. 1122, Nr 218 poz. 1592), a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.6. Skarga konstytucyjna Jarosława M. dotycząca maksymalnego czasu stosowania aresztu tymczasowego (sygn. akt SK 17/07)


Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 263 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, rozumianego w ten sposób, że do dwuletniego okresu maksymalnego stosowania tymczasowego aresztowania nie wlicza się okresów, gdy tymczasowo aresztowany równocześnie odbywał karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie, a tym samym pozwalający, w takiej sytuacji, na przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na okres ponad 2 lat przez sąd pierwszej instancji na zasadach ogólnych z art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 oraz z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.7. Skarga konstytucyjna Pawła S. dotycząca zasad wydawania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (sygn. akt SK 18/07)


Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 202 k.p.k. w zakresie w jakim od lekarzy biegłych psychiatrów orzekających o konieczności obserwacji nie wymaga stopnia specjalizacji oraz art. 203 w związku z art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zakresie w jakim nie określa wprost rodzaju zakładu leczniczego (zamknięty, otwarty, półotwarty w zależności od okoliczności oraz od rodzaju zaburzeń i stopnia szkodliwości społecznej popełnionego czynu) przez co dopuszcza do dowolności, a tym samym możliwości wykonywania obserwacji również w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 1 i 2, art. 30, art. 2 oraz 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 5 ustęp 1 lit. e Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (sygn. SK 18/07).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  1. Pobieranie 0.53 Mb.

    Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna