Biuletyn Prawa Karnego nr 12/2007


Przegląd książek i czasopismPobieranie 0.53 Mb.
Strona11/11
Data28.10.2017
Rozmiar0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Przegląd książek i czasopism


(opr. Leszek Ziomek, asystent w Izbie Karnej SN)

6.1. Przegląd książek

  • J. Świtka, M. Kuć (red.): Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, Lublin 2007, s. 262.

  • K. Bułat, P. Czerniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Iwański, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, A. Papierz (red.), M. Stożek: Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2007, s. 191.

  • J. Migdał: Polski system penitencjarny lat 1944 – 1956, Gdańsk 2007, s. 279.

  • J. Świtka, M. Kuć, G. Gozdór (red.): Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin 2007, s. 188.

  • P. Marecki: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Przepisy wykonawcze, Lublin 2007, s. 175.

  • M. Goc, J. Moszczyński: Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Warszawa 2007, s. 485.

  • B. Gruszczyńska: Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, Warszawa 2007, ss. 242

  • V. Kwiatkowska-Darul: Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym, Toruń 2007, s. 313.

  • J. Potulski: Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego, Gdańsk 2007, s. 264.

  • K. Ślebzak (red.): Studia i analizy Sądu Najwyższego, Warszawa 2007, s. 185.

  • R. Zawłocki: Przestępstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym, Sopot 2007, s. 405.

  • Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, K. Krajewski (red.): Warszawa 2007, s. 628.

  • Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstw J. Majewski (red):, Toruń 2007, s. 207.

  • R. Krajewski: Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa, 2007, s. 312.6.2. Przegląd czasopism

 • Diariusz Prawniczy 2007 Nr 2

  • C. Michalczuk: Co z tą ekstradycją?

  • R. A. Stefański: Wyłączenie oskarżyciela publicznego i prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

  • K. Buk: Odpowiedzialność za wystawienie i posłużenie się nierzetelną fakturą VAT w świetle przepisów kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego.
 • Edukacja Prawnicza 2007 Nr 5

  • A. Zachuta: Samobójcze strzały (część piąta rozważań o sprawności). • Edukacja Prawnicza 2007 Nr 6

  • A. Bojańczyk: Bezpośrednia transmisja rozprawy sądowej.

  • A. Zachuta: Gra z czasem (część szósta i ostatnia rozważań o sprawności). • Gazeta bankowa 2007 Nr 23

  • E. Gostomski: Tajemnica bankowa w Szwajcarii. • Jurysta 2007 Nr 6

  • M. Malicka-Buras: Prawnokarna ochrona czci w polskim k.k. • Paragraf na drodze 2007 Nr 4

  • R. A. Stefański: Środek odurzający w rozumieniu kodeksu karnego.

  • R. Owsiański: Szacowanie energii deformacji nadwozi kompaktowych samochodów osobowych.

  • P. Fliegner: Straż gminna (miejska) - spojrzenie na praktyczne uprawnienia do kontroli ruchu drogowego.

  • M. Koralewski: Sądy 24-godzinne w sprawach o przestępstwa komunikacyjne. • Paragraf na drodze 2007 Nr 5

  • T. Widła: Rządowy projekt ustawy o biegłych. Uwagi krytyczne.

  • A. Bojańczyk: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2006 r., sygn. V KK 360/06.

  • M. Leciak: Zakaz prowadzenia pojazdów na wokandzie Sądu Najwyższego.

  • R. Owsiański: Szacowanie energii deformacji nadwozi samochodów osobowych. Boczne uderzenie w słup.

  • K. Kędziora: Efektywność hamowania samochodu osobowego wyposażonego w ABS na różnych nawierzchniach asfaltowych. • Policja 2007 Nr 1

  • K. Dębiński: Pojęcie i rodzaje terroryzmu, jego ofiary i sprawcy.

  • I. Kobus: Kontrowersje wokół pobierania odcisków.

  • K. Frąckowiak: Europejska konwencja praw człowieka a prawo polskie w sprawie użycia siły absolutnie koniecznej przez funkcjonariuszy państwowych.

  • M. Nepelski: Czynna napaść wobec stosowania środków przymusu bezpośredniego przez policjantów.

  • B. Paduch: Nowe przestępstwo z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

  • D. Giersz: Stare prawo jazdy – kto ma rację.

  • R. Grabara: Prędkość a bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  • M. Stefański: Dzielnicowy wobec przemocy w rodzinie.

  • G. Herzyk, J. Stelmach: Problematyka samobójstw funkcjonariuszy Policji. Cz. 2.

  • J. Kudła, Z. Bielecki: Przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej i zakup kontrolowany. Raport z badań (część jawna). Cz. 1. • Prokuratura i Prawo 2007 Nr 7-8

  • P. Kardas: Odpowiedzialność za nadużycie władzy publicznej w przypadku niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

  • R. A. Stefański: Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

  • J. Skorupka: Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k.

  • R. Zgorzały: Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym.

  • Cz. P. Kłak: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji a postępowanie nakazowe.

  • W. Grzeszczyk: Nowela do kodeksu postępowania karnego z dnia 29 marca 2007 r.

  • R. E. Masznicz: Przekazanie sprawy ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości (art. 37 k.p.k.).

  • A. Stankowski: Zmiany w ustawie o prokuraturze.

  • E. Socha: Rola subsydiarności w wykonywaniu międzynarodowej jurysdykcji karnej.

  • S. Giżowska-Szarek: "Zajmowanie się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą" jako znamię przestępstwa z art. 296 § 1 k.k.

  • B. Szyprowski: Postępowanie sprawdzające w procesie karnym.

  • J. Rzeszotarski: Kompendium badań fonoskopijnych.

  • A. Michalska-Warias: Glosa do uchwały pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2005 r., sygn. I KZP 7/05 (dot. wykładni art. 258 § 1 k.k.).

  • M. Ciukas: Glosa do uchwały SN z dnia 24 maja 2005 r., sygn. I KZP 5/05 (dot. wznowienia postępowania).

  • P. Gensikowski: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lutego 2005 r., sygn. II AKa 22/05 (dot. czynu współukaranego).
 • Przegląd Policyjny 2007 Nr 1

  • R. Pullat: aktualne trendy rozwojowe w rosyjskiej i rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej w krajach nadbałtyckich.

  • A. Mezglewski: Prawa i obowiązki osoby podejrzewanej o popełnienie wykroczenia.

  • J. Karażniewicz: Kryminologiczne aspekty oszustw kredytowych w Polsce.

  • J. Kudrelek: Zawieszenie postępowania a spoczywanie terminu przedawnienia w postępowaniu karnym.

  • W. Mądrzejowski: Środowiska zagrożone korupcją ze stron grup przestępczych.

  • D. Potakowski: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Charakterystyka nowych uregulowań międzynarodowych dotyczących przekazów pieniężnych.

  • A. Szajowska: Organizacja i zadania Europejskiej Akademii Policyjnej. • Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007 Nr 5

  • J. Długosz: Europejska inicjatywa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Radca Prawny 2007 Nr 3

  • S. Żółtek: O istocie prawa karnego gospodarczego.
 • Monitor Prawniczy 2007 Nr 10
 • Państwo i Prawo 2007 Nr 5

  • T. Szymanowski: Opinia społeczna w Polsce o zmianach prawa karnego.

  • A. Bielska-Brodziak, Z. Tobor: Słowniki a interpretacja tekstów prawnych.

  • O. Górniok: Znaczenie subsydiarności prawa karnego w jego interpretacji.

  • B. Nita: Europejski nakaz aresztowania – europeizacja prawa karnego a standardy konstytucyjne państw członkowskich UE.

  • P. Daniluk: Prawne aspekty „chirurgicznej zmiany płci” u transseksualistów (Uwagi de lega ferenda).

  • A. Kustra: Glosa do wyroku z 30 X 2006, P 10/06.

  • A. T. Olszewski: Glosa do uchwały z 26 X 2006, I KZP 18/06.
 • Prawo europejskie w praktyce 2007 Nr 5

  • J. Kochanowski: Lustracja a prawo do prawdy.

  • A. Bednarczyk: Potrzebna rozwaga i umiarkowanie.

  • A. Adamska: Sukces czy klęska.

  • Z. Rzepa: Organizacja prokuratury w Anglii i Walii.

  • A. Rzepliński: Opinia na temat reformy prokuratury w Polsce.
 • Przegląd Sądowy 2007 Nr 5

  • M. Stanowska: Kasacja nadzwyczajna w sprawach karnych. Część pierwsza.

  • J. Kulesza: Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy a odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy (art. 162 k.k.).
 • Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007 Nr 5

  • J. Długosz: Europejska inicjatywa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Pobieranie 0.53 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna